Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015

  Având în vedere obligația Guvernului Românei de a îndeplini condiționalitatea orizontală ex-ante privind reforma în domeniul achizițiilor publice din Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activității în acest domeniu.Luarea acestor măsuri pentru reforma și dezvoltarea sistemului achizițiilor publice conform angajamentelor asumate de România în contextul elaborării Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice în regim de urgență se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, disfuncționalitățile generate de neimplementarea acestor măsuri să conducă la neaprobarea și/sau suspendarea programelor operaționale finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 și astfel să fie aduse prejudicii grave eficacității și eficienței îndeplinirii obiectivelor specifice.Ținând cont de prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,întrucât absența unei coordonări susținute și eficiente în domeniul achizițiilor publice poate prezenta riscuri în ceea ce privește suspendarea plăților la nivel orizontal până la finalizarea unor acțiuni menite să ducă la o reformă sistemică,întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea, obiectivele, atribuțiile, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.(2) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, prin preluarea atribuțiilor, activității, a posturilor și a personalului de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare UCVAP, și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.(3) ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se desființează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1).(4) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central și la nivel teritorial. Capitolul II Obiective și atribuții Articolul 2Principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice. Articolul 3În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, ANAP are următoarele atribuții:a) elaborarea și implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea Europeană;b) elaborarea politicilor și a legislației în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu legislația europeană și asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, pentru care are drept de inițiativă legislativă;c) consilierea metodologică în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale și de concesiune, cu rol de suport operațional în aplicarea corectă a legislației în acest domeniu; (la 04-06-2018, Litera c) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) d) supervizează modul de funcționare a sistemului achizițiilor publice/sectorial, precum și cel al concesiunilor de lucrări publice și servicii, în vederea eficientizării funcționării acestuia; (la 04-06-2018, Litera d) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) d^1) controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru; (la 22-12-2017, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) e) monitorizarea funcționării sistemului de achiziții publice în România. (la 04-06-2018, Litera e) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) f) inițierea și susținerea politicilor și acțiunilor de instruire a personalului implicat în activități specifice achizițiilor publice;g) reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru și al rețelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achizițiilor publice. Capitolul III Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ANAP este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice.(2) În activitatea sa președintele este ajutat de un secretar general, înalt funcționar public numit în condițiile legii.(3) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, președintele ANAP emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 5(1) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi al ANAP se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(1^1) La nivelul ANAP funcționează un comitet decizional format cel puțin din reprezentanții funcțiilor de control ex-ante, reglementare, coordonare metodologică și control ex-post, nominalizați prin ordin al președintelui ANAP. (la 22-12-2017, Articolul 5 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) ministrul finanțelor publice asigură coordonarea activității desfășurate de către ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.(3) Personalul ANAP este constituit din funcționari publici și/sau, după caz, din personal contractual.(4) ANAP se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sunt părți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.(5) Pentru funcționarea ANAP la nivel central se va transmite în folosința acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).(6) Funcționarea structurilor teritoriale ale ANAP se desfășoară în cadrul imobilelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.(6^1) Numărul funcționarilor publici din cadrul fiecărei structuri regionale ale ANAP prevăzute la alin. (6) este de cel puțin 30, din care cel puțin 2 își desfășoară activitatea în municipiile reședință ale județelor arondate fiecărei structuri regionale. (la 26-05-2016, Alin. (6^1) al art. 5 a fost introdus de art. 237 din LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016. ) (7) Finanțarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 6(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1) se încheie protocoale de predare-preluare între ANAP și Ministerul Finanțelor Publice, ANAP și Secretariatul General al Guvernului și între ANAP și Agenția Națională de Administrare Fiscală.(2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevăzute la art. 1 alin (2), execuția bugetară până la data predării-preluării, numărul de posturi al structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și, după caz, patrimoniul aferent structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite în condițiile legii.(3) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2015, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "ANRMAP" se înlocuiește cu denumirea "ANAP".(5) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările următoare, și al celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea de verificare, sintagma "UCVAP/compartimente de verificare a achizițiilor publice" se înlocuiește cu denumirea "ANAP". Articolul 7(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli necesare funcționării structurilor preluate de ANAP se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura cărora se preiau.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului Ministerului Finanțelor Publice și Secretariatului General al Guvernului.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) și să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii. Articolul 8(1) Încadrarea personalului care se preia în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică a ANAP, precum și stabilirea, în condițiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei instituții publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal. (la 01-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) Articolul 9La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), se abrogă:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  București, 20 mai 2015.Nr. 13.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 56 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 1 din 6 aprilie 1982 a retribuirii muncii în unităţile agricole cooperatiste
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931 pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 127 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 12 din 30 ianuarie 1991 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 197 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 37 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 22 din 18 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 617 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2000 (RO 0004-RO 0007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 112 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 99 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 82 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 5 noiembrie 1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 februarie 2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 357 din 27 decembrie 2018 pentru instituirea anului 2019 ca "Anul Cărţii" în România
 • LEGE nr. 254 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • LEGE nr. 407 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 127 din 9 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 773 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 193 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • LEGE nr. 243 din 6 decembrie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • LEGE nr. 526 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021