Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 150 din 15 iulie 1998 privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998 -
LEGE nr. 150 din 15 iulie 1998privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Pentru asigurarea finanţării acţiunilor de sprijinire a comunităţilor româneşti aflate pe teritoriul altor state se constituie Fondul la dispoziţia primului-ministru. (2) Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni se aproba prin legile anuale ale bugetului de stat. Articolul 2Resursele bugetare astfel constituite se folosesc, cu prioritate, pentru: a) acţiuni pentru sprijinirea şcolilor, a învăţământului în limba română; b) acţiuni culturale şi artistice; c) acţiuni pentru tineri; d) ajutor individual pentru cazuri medicale deosebite; e) acţiuni de educaţie civică; f) alte situaţii prevăzute în programele de colaborare. Articolul 3 (1) Se înfiinţează Consiliul Interministerial pentru Sprijinirea Comunităţilor Româneşti de Pretutindeni, aprobat de către primul-ministru, care avizează acţiunile prioritare ce vor fi finanţate din fondul constituit potrivit art. 1, propuse de instituţiile care iniţiază astfel de acţiuni, prin ministerele de resort. (2) Consiliul interministerial se întruneşte periodic şi este alcătuit din reprezentanţi ai: Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Ministerului Finanţelor, Secretariatului General al Guvernului şi Secretariatului de Stat pentru Culte. Reprezentantul Fundaţiei Culturale Române are statut de invitat. Avizul consiliului interministerial este consultativ. Articolul 4 (1) Pentru anul 1998 resursele financiare necesare constituirii fondului vor fi asigurate prin disponibilizarea a 5 miliarde lei de la bugetul de stat, fără a fi afectate ministerele de resort implicate. (2) Fondul se completează cu resursele financiare care pot fi alocate prin legea cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. Articolul 5 (1) Se înfiinţează Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, având sediul central în municipiul Bucureşti. (2) Centrul are ca atribuţii realizarea acţiunilor prevăzute în prezenta lege. Articolul 6 (1) Centrul se organizează şi funcţionează după un regulament propriu. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, numărul de posturi necesare desfăşurării activităţii, structura organizatorică, statul de funcţii şi salarizarea personalului centrului se aproba prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Conducerea generală a activităţii centrului este asigurata de directorul general, membru al Academiei Române sau personalitate culturală recunoscută ori profesor universitar, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Articolul 7Centrul are şi rolul de a elabora şi coordona programele de pregătire a tinerilor români de pretutindeni, în vederea admiterii în instituţii de învăţământ de toate gradele din România. Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de investiţii ale centrului se asigura de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Fondurile necesare centrului pot proveni şi din sponsorizări, donaţii, asistenţa din partea unor organisme internaţionale, precum şi din venituri rezultate prin executarea unor contracte de cercetare ştiinţifică, asistenţa sau consultanţa de specialitate şi din alte surse legale. (3) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionarii corespunzătoare a centrului în anul 1998, se aloca suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. Articolul 9Studenţii şi cursanţii centrului pot fi bursieri ai statului român şi pot beneficia de cazare gratuita în căminele studenţeşti, pe durata studiilor în România. De asemenea, Guvernul poate acorda şi alte forme de sprijin pe care le considera necesare. Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale în care se desfăşoară activităţi organizate sau coordonate de centru vor acorda sprijinul necesar în asigurarea, în mod gratuit, de spaţii şi dotări corespunzătoare în perioada în care se desfăşoară respectivele activităţi. (2) În scopul realizării obiectului de activitate al centrului, complexul situat în comuna Crevedia, judeţul Dambovita, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi în folosinţă Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, împreună cu terenul şi cu orice alte bunuri mobile sau imobile aferente acestuia, conform inventarului de la 31 decembrie 1997, trec în folosinţă exclusiva a centrului. (3) Personalul administrativ şi de deservire, aferent complexului imobiliar din comuna Crevedia, judeţul Dambovita, poate fi transferat, în cadrul centrului, de la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative în condiţiile art. 6 alin. (2). Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCU------------

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 589 din 15 decembrie 2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale
 • LEGE nr. 453 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 163 din 7 iulie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 175 din 13 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 320 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 1994 pentru declararea municipiului Cluj-Napoca "Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989"
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 534 din 12 iulie 1945 pentru suspendarea provizorie a pactelor comisorii din contractele de închiriere încheiate cu Statul şi celelalte instituţii de drept public
 • LEGE nr. 226 din 4 decembrie 1998 pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE din 19 mai 1925 pentru accelerarea judecaţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 270 din 7 decembrie 2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 62 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 183 din 15 iunie 2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 571 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistenţa în domeniul securităţii nucleare-RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001
 • LEGE nr. 288 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 637 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România şi Republica Bulgaria, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000
 • LEGE nr. 46 din 8 martie 2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 259 din 1 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 275 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 45 din 14 mai 1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 iunie 2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • LEGE nr. 23 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 733 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros - S.R.L. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 octombrie 2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • LEGE nr. 164 din 12 iulie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • LEGE nr. 220 din 27 mai 2004 privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 14 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Croaţia, semnată la Zagreb la 19 mai 1997
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021