Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015

  Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal și întărirea capacității de implementare, monitorizare și control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, care, în perioada 2008-2014, sunt în volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informațiilor furnizate de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București - Serviciul inventarul forestier național,ținând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori, fiind de siguranță națională, a făcut obiectul analizei în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării organizat în data de 9 iunie 2015, unde s-a evidențiat soluționarea în regim de urgență a acestei problematici, inclusiv prin înființarea Gărzilor forestiere,se evidențiază situația extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, ținând cont și de faptul că un asemenea volum de masă lemnoasă tăiată ilegal nu a mai fost constatat în ultimii 25 de ani.Ținând cont de importanța existenței unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele și să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiași operațiuni economice,apreciind că neadoptarea de urgență a unor măsuri de îmbunătățire a activității de implementare, monitorizare și control în domeniul silviculturii de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,luând în considerare faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, reorganizarea fiind absolut necesară pentru reglementarea în mod unitar și identificarea unor soluții viabile de implementare, monitorizare și control al regimului silvic și în special de reducere a tăierilor ilegale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se înființează Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, prevăzute în anexă, ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuțiilor activităților, a posturilor și a personalului de la comisariatele de regim silvic și cinegetic, denumite în continuare CRSC, care se desființează. (la 22-11-2018, sintagma: anexa nr. 1 a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) (2) Organizarea și funcționarea Gărzilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) CRSC se desființează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2).(4) Activitatea Gărzilor este subordonată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin Garda Forestieră Națională, organizată ca direcție generală cu atribuții de reglementare, implementare și control al regimului silvic și cinegetic, denumită în continuare Direcție. (la 22-11-2018, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) (5) Structura organizatorică, numărul de personal, atribuțiile și competențele Direcției, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 22-11-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) (6) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură verifică activitatea Gărzilor, prin direcția generală prevăzută la alin. (4), anual sau ori de câte ori este nevoie, în baza criteriilor de performanță care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 22-11-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) Articolul 2Principalele atribuții ale Gărzilor sunt următoarele:a) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;b) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;c) monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare.d) raportarea operativă către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și întocmirea raportului anual de activitate. (la 22-11-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru Gărzi este de 1.007, din care:a) 935 de posturi pentru personalul silvic cu atribuții de control și implementare;b) 72 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică și 36 de posturi cu diferite atribuții - resurse umane, achiziții, investiții, administrativ.(2) Numărul minim de posturi pentru o structură teritorială a Gărzii este de 40. (la 07-07-2017, Articolul 3 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 159 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 04 iulie 2017 ) Articolul 4 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 16, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) Articolul 5(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Gărzilor se asigură integral de la bugetul de stat.(2) Conducerea Gărzilor este asigurată de câte un inspector-șef, funcționar public de conducere, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, în condițiile legii. Articolul 6(1) Gărzile preiau patrimoniul de la fostele CRSC, pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde și posturile, personalul, prevederile bugetare și execuția bugetară până la data preluării.(3) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele instituțiilor existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, până la încheierea protocoalelor de predare-preluare.(4) Personalul de la fostele CRSC se preia, cu respectarea statutului aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).(5) Personalul preluat de la fostele CRSC, în condițiile prevăzute la alin. (4), precum și cel din cadrul Direcției este supus unei evaluări de integritate, care constituie cerință specifică ocupării posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției, sub sancțiunea eliberării din funcția publică sau încetării raportului de muncă, după caz. (la 22-11-2018, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) (6) Personalul din cadrul Gărzilor și al Direcției este supus anual evaluării de integritate prevăzute la alin. (5), cu aprobarea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 22-11-2018, Alineatul (6) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) (7) Dobândirea calității de personal al Gărzilor și al Direcției presupune acordul implicit al acestuia pentru evaluarea de integritate. (la 22-11-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) (8) Formarea profesională continuă este obligatorie pentru întreg personalul angajat în cadrul Gărzilor și al Direcției. (la 22-11-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) (9) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, sistemul național de formare profesională continuă pentru pregătirea, formarea, perfecționarea și evaluarea personalului din silvicultură, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 22-11-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) Articolul 7(1) Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției se face numai cu promovarea evaluării de integritate prevăzute la art. 6 alin. (5) și (6).(2) Procedura de organizare și desfășurare a evaluării de integritate pentru ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției, precum și pentru personalul angajat din cadrul acestora se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (2). (la 22-11-2018, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) Articolul 8(1) Consumul normat de carburanți este de 500 litri/lună/autoturism sau autoutilitară. Nu se consideră depășiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pentru fiecare Gardă, după caz.(2) Numărul minim al mijloacelor de transport necesar realizării atribuțiilor Gărzilor și a Direcției este de 250. (la 22-11-2018, Articolul 8 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) Articolul 9Gărzile se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care fostele CRSC sunt parte. Articolul 10(1) Personalul Gărzilor, care are atribuții de implementare, monitorizare și control, poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.(2) În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) poate îmbrăca ținuta civilă.(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii. Articolul 11Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 22-11-2018, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 )
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  GABRIEL OPREA
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului,
  apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 30 iunie 2015.Nr. 32. Anexă (la 22-11-2018, Denumirea anexei a fost modificată, prin înlocuirea unei sintagme de Articolul II din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) LISTAGărzilor forestiere, a sediilor acestora și a județelor arondate
  Nr. crt. Denumirea   Sediul   Județele arondate  
  1  Garda Forestieră Brașov Municipiul Brașov  Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
  2   Garda Forestieră București  Municipiul București  Municipiul București, Călărași, Constanța, Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Teleorman
  3  Garda Forestieră Cluj Municipiul Cluj-Napoca Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș
  4  Garda Forestieră Focșani Municipiul Focșani  Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vrancea, Vaslui
  5  Garda Forestieră Oradea Municipiul Oradea  Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj  
  6  Garda Forestieră Ploiești Municipiul Ploiești Argeș, Dâmbovița, Prahova  
  7  Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
  8  Garda Forestieră Suceava Municipiul Suceava  Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
  9  Garda Forestieră Timișoara Municipiul Timișoara Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș  
  Anexa nr. 2Abrogată. (la 22-11-2018, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 )

  Noutăți

 • LEGE nr. 105 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 43 din 16 februarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 65 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării
 • LEGE nr. 86 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 14 octombrie 2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 8 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 414 din 29 decembrie 2005 privind declararea comunei Măgurele, judeţul Ilfov, oraş
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 14 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 17/1976 pentru modificarea Decretului nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, devenit Legea nr. 77/1971
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 38 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Belgrad la 28 noiembrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 125 din 2 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 182 din 30 iunie 2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 155 din 6 aprilie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 19 mai 2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanţe de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 26 iunie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 690 din 28 noiembrie 2001 pentru declararea municipiului Reşita Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 100 din 8 mai 2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
 • LEGE nr. 147 din 11 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 409 din 17 octombrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Sangeorgiu de Pădure, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 984 din 11 aprilie 1927 pentru organizarea Casei Sănătăţii
 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 115 din 16 mai 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE din 2 iulie 1864 cu privire la alegeri
 • LEGE nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 16 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 211 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 16 din 21 iunie 1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 4 din 1 iulie 1981 gospodăriei comunale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021