Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 15 iulie 1998 -
LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 15 iulie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1998, sa emita ordonanţe în următoarele domenii:1. ratificarea unor acorduri internaţionale privind creditele externe acordate României şi garantarea de către România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri, precum şi modificarea unor prevederi privind regimul investiţiilor străine în România: a) ratificarea Acordului de împrumut cu Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, în valoare de 10 milioane ECU, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti; b) ratificarea Acordului de garanţie cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Sistemului naţional de gestiune a spectrului de frecvente radioelectrice, în valoare de 30 de milioane dolari S.U.A.; c) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru Proiectul privind protecţia copilului, în valoare de 10 milioane ECU; d) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind protecţia copilului, în valoare de 5 milioane dolari S.U.A.; e) ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Nordica de Investiţii; f) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Cooperare Economică Internationala din Japonia (OECF) pentru construcţia şi echiparea unui terminal de containere în Portul Constanta; g) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Cooperare Economică Internationala din Japonia (OECF), pentru reabilitarea unor sectoare de drum situate pe DN 6; h) ratificarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme la controlul tehnic periodic al autovehiculelor şi recunoaşterea internationala a controlului, convenit la Viena la 13 noiembrie 1997; i) aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de mărfuri perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) - Geneva, 1 septembrie 1970; j) ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997; k) ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Telecomunicaţii (ETO); l) ratificarea Convenţiei-cadru privind cooperarea transfrontaliera; ratificarea Memorandumului financiar privind Programul naţional PHARE pe anul 1998; m) modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul inventiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat; n) acoperirea de către statul român a creanţei firmei germaniei "Seetransport Wiking Trader"; o) acceptarea de către România a proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 52 din 23 septembrie 1997; p) modificarea Acordului, sub forma de schimb de scrisori, dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, semnat la Bruxelles la 7 aprilie 1998; r) acord de afiliere a Ministerului Apărării Naţionale la Consiliul Internaţional al Sportului Militar;2. politici de sustinere financiară a producătorilor agricoli, prin: a) finanţarea acţiunilor de extensie, consultanţa şi formare profesională, destinate agricultorilor; b) măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată; c) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998; d) constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1998, necesar consumului intern; e) aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morarit şi/sau de panificatie; f) acordarea unei prime la exportul de grâu din recolta anului 1998; g) alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea şi depozitarea graului din recolta anului 1998; h) organizaţiile interprofesionale din domeniul agricol şi agroalimentar; i) acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991, în cadrul Programului guvernamental de împrumuturi citrice şi a diferenţei de preţ şi de curs, aferente importului de ulei brut realizat în baza, în anul 1991, în cadrul Programului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 274/1992; j) asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar în anul 1998; k) reglementarea pierderilor rezultate din activitatea Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A.; l) modificarea şi completarea Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974, republicată;3. protecţia apelor, pădurilor şi mediului, concretizata în: a) reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional; b) impadurirea terenurilor degradate; c) restructurarea Regiei Autonome "Apele Române";4. buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite: a) rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 şi a celorlalte bugete componente ale bugetului consolidat pe anul 1998; b) modificarea şi completarea unor prevederi privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; c) modificarea ratei dobânzii la titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor, în baza ordonanţelor de urgenta ale Guvernului nr. 43/1997, nr. 72/1997, nr. 90/1997 şi nr. 33/1998; d) modificarea şi completarea unor prevederi legale privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice; e) procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe; f) impunerea veniturilor realizate în România de persoane fizice şi juridice nerezidente; g) înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe; h) instituirea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor "duty-free"; i) modificarea şi completarea unor prevederi legale privind activitatea de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, operaţiunile şi societăţile de leasing; j) organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare; k) modificarea şi completarea unor prevederi legale care privesc activitatea Gărzii financiare; l) modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, în sensul precizarii clare a destinaţiei sumelor care reprezintă cota de 2% din taxele percepute de la oficiile registrului comerţului şi care se virează Ministerului Justiţiei; m) reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie; n) modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, în sensul acordării de facilităţi sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor sportivi care au realizat obiective de înaltă performanta; o) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială;5. achiziţii publice: a) completarea legislaţiei privind achiziţiile publice, în special în ceea ce priveşte sarcinile şi armonizarea cu directivele Uniunii Europene; b) completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată;6. accelerarea procesului de privatizare: a) reglementarea transferului către Fondul Proprietăţii de Stat a acţiunilor societăţilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome; b) regularizarea cotelor de capital social, alocate potrivit Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, cu modificările ulterioare, între Fondul Proprietăţii de Stat şi societăţile de investiţii financiare, astfel cum prevede art. 3 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar, în scopul prevenirii diminuării valorii băncilor în procesul de vânzare a acestora; c) măsuri pentru oprirea subcapitalizarii băncilor româneşti cu capital de stat comparativ cu băncile de acelaşi specific din centrul şi estul Europei, care au trecut prin procesele de privatizare în ultima perioadă;7. asigurări sociale, forta de muncă, şomaj şi salarizare: a) majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala; b) stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru persoanele alese sau numite în funcţii de demnitate publică din administraţia publică locală; c) salarizarea diplomaţilor; d) reglementarea plăţii colaboratorilor externi folosiţi de ministere la elaborarea unor proiecte de coduri şi a altor acte normative; e) unele măsuri de protecţie pentru personalul din Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.), ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective; f) modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 207/1976 privind răspunderea materială a militarilor; g) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii publice şi Siguranţei Naţionale;8. reforma în sistemul sanitar: a) organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; b) înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului;9. cultura şi protecţia patrimoniului cultural, prin: a) îmbunătăţirea sistemului de finanţare şi programelor şi proiectelor culturale; b) organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional;10. educaţie naţionala: a) acordarea de credite bancare pentru studenţii de la învăţământul de stat; b) constituirea fondului de sustinere a bibliotecilor din învăţământ; c) modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar; d) înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar; e) organizarea examenului de capacitate şi a bacalaureatului în anul şcolar 1998/1999; f) înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate; g) formarea profesională continua prin sistemul educaţional; h) admiterea, cu taxa, în învăţământul superior peste locurile finanţate de la bugetul de stat; i) finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale;11. standardizare:- modificarea unor termene prevăzute în legislaţia din domeniul standardizarii naţionale;12. transporturi: a) măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei şi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană; b) regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public; c) modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată; d) constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile; e) modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare; f) instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional; g) modificarea prevederilor privind taxa pe valoarea adăugată pentru creditele în curs de derulare sau în curs de contractare, destinate reabilitării infrastructurilor de transport şi restructurării; h) modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, referitor la derularea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transport, finanţate din fondurile PHARE; i) perfecţionarea cadrului juridic în domeniul transporturilor, în vederea armonizării cu legislaţia Uniunii Europene; j) măsuri pentru reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pe principii comerciale; k) înfiinţarea unor instituţii finanţate integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Transporturilor; l) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere şi a Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, în ceea ce priveşte criteriile de acces la profesia de transportator rutier internaţional; m) modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, aprobată prin Legea nr. 180/1997 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/1998; n) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările ulterioare;13. comunicaţii: a) desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin satelit: Intelsat, Entelsat, Inmarsat; b) prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi a taxei aferente; c) modificarea nivelului taxelor la licentele eliberate de Ministerul Comunicaţiilor, în conformitate cu indicele preţurilor şi al tarifelor din economie;14. turism: a) modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului; b) organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România; acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1998; c) constituirea fondului de creditare a agroturismului; aderarea României la Asociaţia de Promovare "Die Donau" şi la Comisia Europeană de Turism;15. apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala: a) planificarea apărării României; b) acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din stocurile şi rezervele de mobilizare ale armatei; c) acordarea vizelor necesare trecerii frontierei de stat a României; d) reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi valorificarea acestora, în condiţiile şi cu procedurile de transmitere fără plata a unor bunuri confiscate; e) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare; f) completarea anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, pentru includerea tarifelor de paza cu trupe de jandarmi în categoria serviciilor al căror tarif se avizează de către Oficiul Concurentei;16. lucrări publice şi amenajarea teritoriului:- declararea ca zona de interes naţional a unui ansamblu din zona centrala a municipiului Bucureşti, incluzând noul centru civic şi centrul istoric;17. minorităţi naţionale:- reglementarea restituirii unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor naţionale;18. abilitarea Băncii Naţionale a României de a efectua o emisiune jubiliara monetara (din aur), cu prilejul aniversarii a 150 de ani de la Revoluţia din 1848. Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1998, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi depuse la Camera Deputaţilor şi la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atragand încetarea efectelor acestora. (2) Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. (1) vor fi dezbătute cu prioritate. Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCU-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 19 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 septembrie 1997 privind unele măsuri de conservare şi de închidere a minelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 485 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 17 din 13 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 458 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 69 din 14 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 230 din 24 noiembrie 2000 privind organizarea şi funcţionarea fondurilor universale de pensii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adopţie
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 mai 2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 14 iunie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 26 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile
 • LEGE nr. 86 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 328 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 275 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 529 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 10 octombrie 2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 102 din 26 mai 1998 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 22 iulie 1997
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020