Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 15 iulie 1998 -
LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 15 iulie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1998, sa emita ordonanţe în următoarele domenii:1. ratificarea unor acorduri internaţionale privind creditele externe acordate României şi garantarea de către România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri, precum şi modificarea unor prevederi privind regimul investiţiilor străine în România: a) ratificarea Acordului de împrumut cu Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, în valoare de 10 milioane ECU, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti; b) ratificarea Acordului de garanţie cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Sistemului naţional de gestiune a spectrului de frecvente radioelectrice, în valoare de 30 de milioane dolari S.U.A.; c) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru Proiectul privind protecţia copilului, în valoare de 10 milioane ECU; d) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind protecţia copilului, în valoare de 5 milioane dolari S.U.A.; e) ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Nordica de Investiţii; f) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Cooperare Economică Internationala din Japonia (OECF) pentru construcţia şi echiparea unui terminal de containere în Portul Constanta; g) ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Cooperare Economică Internationala din Japonia (OECF), pentru reabilitarea unor sectoare de drum situate pe DN 6; h) ratificarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme la controlul tehnic periodic al autovehiculelor şi recunoaşterea internationala a controlului, convenit la Viena la 13 noiembrie 1997; i) aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de mărfuri perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) - Geneva, 1 septembrie 1970; j) ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997; k) ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Telecomunicaţii (ETO); l) ratificarea Convenţiei-cadru privind cooperarea transfrontaliera; ratificarea Memorandumului financiar privind Programul naţional PHARE pe anul 1998; m) modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul inventiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat; n) acoperirea de către statul român a creanţei firmei germaniei "Seetransport Wiking Trader"; o) acceptarea de către România a proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 52 din 23 septembrie 1997; p) modificarea Acordului, sub forma de schimb de scrisori, dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, semnat la Bruxelles la 7 aprilie 1998; r) acord de afiliere a Ministerului Apărării Naţionale la Consiliul Internaţional al Sportului Militar;2. politici de sustinere financiară a producătorilor agricoli, prin: a) finanţarea acţiunilor de extensie, consultanţa şi formare profesională, destinate agricultorilor; b) măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată; c) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998; d) constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1998, necesar consumului intern; e) aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morarit şi/sau de panificatie; f) acordarea unei prime la exportul de grâu din recolta anului 1998; g) alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea şi depozitarea graului din recolta anului 1998; h) organizaţiile interprofesionale din domeniul agricol şi agroalimentar; i) acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991, în cadrul Programului guvernamental de împrumuturi citrice şi a diferenţei de preţ şi de curs, aferente importului de ulei brut realizat în baza, în anul 1991, în cadrul Programului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 274/1992; j) asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar în anul 1998; k) reglementarea pierderilor rezultate din activitatea Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A.; l) modificarea şi completarea Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974, republicată;3. protecţia apelor, pădurilor şi mediului, concretizata în: a) reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional; b) impadurirea terenurilor degradate; c) restructurarea Regiei Autonome "Apele Române";4. buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite: a) rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 şi a celorlalte bugete componente ale bugetului consolidat pe anul 1998; b) modificarea şi completarea unor prevederi privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; c) modificarea ratei dobânzii la titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor, în baza ordonanţelor de urgenta ale Guvernului nr. 43/1997, nr. 72/1997, nr. 90/1997 şi nr. 33/1998; d) modificarea şi completarea unor prevederi legale privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice; e) procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe; f) impunerea veniturilor realizate în România de persoane fizice şi juridice nerezidente; g) înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe; h) instituirea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor "duty-free"; i) modificarea şi completarea unor prevederi legale privind activitatea de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, operaţiunile şi societăţile de leasing; j) organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare; k) modificarea şi completarea unor prevederi legale care privesc activitatea Gărzii financiare; l) modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, în sensul precizarii clare a destinaţiei sumelor care reprezintă cota de 2% din taxele percepute de la oficiile registrului comerţului şi care se virează Ministerului Justiţiei; m) reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie; n) modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, în sensul acordării de facilităţi sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor sportivi care au realizat obiective de înaltă performanta; o) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială;5. achiziţii publice: a) completarea legislaţiei privind achiziţiile publice, în special în ceea ce priveşte sarcinile şi armonizarea cu directivele Uniunii Europene; b) completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată;6. accelerarea procesului de privatizare: a) reglementarea transferului către Fondul Proprietăţii de Stat a acţiunilor societăţilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome; b) regularizarea cotelor de capital social, alocate potrivit Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, cu modificările ulterioare, între Fondul Proprietăţii de Stat şi societăţile de investiţii financiare, astfel cum prevede art. 3 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar, în scopul prevenirii diminuării valorii băncilor în procesul de vânzare a acestora; c) măsuri pentru oprirea subcapitalizarii băncilor româneşti cu capital de stat comparativ cu băncile de acelaşi specific din centrul şi estul Europei, care au trecut prin procesele de privatizare în ultima perioadă;7. asigurări sociale, forta de muncă, şomaj şi salarizare: a) majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala; b) stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru persoanele alese sau numite în funcţii de demnitate publică din administraţia publică locală; c) salarizarea diplomaţilor; d) reglementarea plăţii colaboratorilor externi folosiţi de ministere la elaborarea unor proiecte de coduri şi a altor acte normative; e) unele măsuri de protecţie pentru personalul din Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.), ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective; f) modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 207/1976 privind răspunderea materială a militarilor; g) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii publice şi Siguranţei Naţionale;8. reforma în sistemul sanitar: a) organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; b) înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului;9. cultura şi protecţia patrimoniului cultural, prin: a) îmbunătăţirea sistemului de finanţare şi programelor şi proiectelor culturale; b) organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional;10. educaţie naţionala: a) acordarea de credite bancare pentru studenţii de la învăţământul de stat; b) constituirea fondului de sustinere a bibliotecilor din învăţământ; c) modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar; d) înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar; e) organizarea examenului de capacitate şi a bacalaureatului în anul şcolar 1998/1999; f) înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate; g) formarea profesională continua prin sistemul educaţional; h) admiterea, cu taxa, în învăţământul superior peste locurile finanţate de la bugetul de stat; i) finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale;11. standardizare:- modificarea unor termene prevăzute în legislaţia din domeniul standardizarii naţionale;12. transporturi: a) măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei şi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană; b) regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public; c) modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată; d) constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile; e) modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare; f) instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional; g) modificarea prevederilor privind taxa pe valoarea adăugată pentru creditele în curs de derulare sau în curs de contractare, destinate reabilitării infrastructurilor de transport şi restructurării; h) modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, referitor la derularea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transport, finanţate din fondurile PHARE; i) perfecţionarea cadrului juridic în domeniul transporturilor, în vederea armonizării cu legislaţia Uniunii Europene; j) măsuri pentru reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pe principii comerciale; k) înfiinţarea unor instituţii finanţate integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Transporturilor; l) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere şi a Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, în ceea ce priveşte criteriile de acces la profesia de transportator rutier internaţional; m) modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, aprobată prin Legea nr. 180/1997 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/1998; n) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările ulterioare;13. comunicaţii: a) desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin satelit: Intelsat, Entelsat, Inmarsat; b) prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi a taxei aferente; c) modificarea nivelului taxelor la licentele eliberate de Ministerul Comunicaţiilor, în conformitate cu indicele preţurilor şi al tarifelor din economie;14. turism: a) modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului; b) organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România; acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1998; c) constituirea fondului de creditare a agroturismului; aderarea României la Asociaţia de Promovare "Die Donau" şi la Comisia Europeană de Turism;15. apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala: a) planificarea apărării României; b) acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din stocurile şi rezervele de mobilizare ale armatei; c) acordarea vizelor necesare trecerii frontierei de stat a României; d) reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi valorificarea acestora, în condiţiile şi cu procedurile de transmitere fără plata a unor bunuri confiscate; e) modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare; f) completarea anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, pentru includerea tarifelor de paza cu trupe de jandarmi în categoria serviciilor al căror tarif se avizează de către Oficiul Concurentei;16. lucrări publice şi amenajarea teritoriului:- declararea ca zona de interes naţional a unui ansamblu din zona centrala a municipiului Bucureşti, incluzând noul centru civic şi centrul istoric;17. minorităţi naţionale:- reglementarea restituirii unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor naţionale;18. abilitarea Băncii Naţionale a României de a efectua o emisiune jubiliara monetara (din aur), cu prilejul aniversarii a 150 de ani de la Revoluţia din 1848. Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1998, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi depuse la Camera Deputaţilor şi la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atragand încetarea efectelor acestora. (2) Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. (1) vor fi dezbătute cu prioritate. Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCU-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 77 din 8 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Protocolul referitor la Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport (C.E.M.T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953
 • LEGE nr. 472 din 12 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului privind finanţarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele părţilor la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
 • LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 171 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 244 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 330 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona montană
 • LEGE nr. 4 din 24 ianuarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit parţii române
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • LEGE nr. 551 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 521 din 24 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 145 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural în zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 36 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 26 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia, încheiat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • LEGE nr. 317 din 10 noiembrie 2005 privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin rezoluţiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 şi MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 19 martie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 313 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 287 din 19 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • LEGE nr. 391 din 16 decembrie 2005 pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din Fondul forestier naţional, din proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 17 din 12 februarie 1948 pentru modificarea legii pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind dezvoltarea autostrăzilor maritime în regiunea Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 369 din 2 octombrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 263 din 22 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 221 din 27 mai 2004 privind Semnul onorific Vulturul României
 • LEGE nr. 453 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
 • LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal *)abrogata de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 100 din 2 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masa şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 212 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 19 din 13 iulie 1949 pentru ratificarea unor decrete emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada de la 22 aprilie 1948 până la 15 iunie 1949
 • LEGE nr. 296 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • LEGE nr. 88 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim
 • LEGE nr. 98 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE din 19 martie 1937 privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021