Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 15 iulie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicatăprivind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 15 iulie 1998

Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 79/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 12 mai 1997.Legea nr. 85/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 29 iulie 1992, şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994. Articolul 1Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie şi ale prezentei legi.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele care depăşesc suprafeţele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuintele din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi bugetare de stat, precum şi cele care prezintă, la data vânzării, finisaje superioare echivalente unor lucrări de arta sau ornamentale deosebite, sau care beneficiază de dotări speciale, cum ar fi: piscina, sauna, sera, crama, bar-vinoteca, camera frigorifica sau altele asemenea.De asemenea, sunt exceptate locuintele de protocol, care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în funcţii drept locuinţe pe durata exercitării funcţiei, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidenta locuinţelor de protocol. Articolul 2Construcţiile de locuinţe finanţate din fondurile statului, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminate şi vândute în condiţiile reglementărilor în vigoare, pot fi vândute pe apartamente, pe paliere, pe scări, pe tronsoane de clădiri sau în întregime, prin licitaţie publică.Fac excepţie de la prevederile alin. 1 locuintele în curs de execuţie care trec, prin protocol, fără plata, în patrimoniul Parlamentului României, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza, Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, precum şi cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investiţii sau le achiziţionează folosind alocaţii bugetare care se asigura în acest scop. Aceste locuinţe sunt supuse regimului locuinţelor prevăzute la art. 1 alin. 3.Licitaţiile se organizează de consiliile locale.Locuintele prevăzute la alin. 1, repartizate ori pentru care s-au încheiat antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se pot cumpara de beneficiarii actului de repartiţie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vânzare-cumpărare, fără licitaţie, la valoarea lucrărilor executate de unitatea proprietara, în condiţiile art. 1.Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte de către unităţile proprietare, ţinând seama de stadiul fizic de execuţie, la care se adauga şi cheltuielile aferente de proiectare. Din preţul obţinut la licitaţie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta şi vânzare, unităţile beneficiază de un comision de până la 1% . Articolul 3Spaţiile destinate activităţilor de comerţ şi de prestări de servicii, de mica industrie şi oricăror alte activităţi similare, situate în construcţiile de locuinţe în curs de execuţie şi aflate în proprietatea regiilor autonome specializate în administrarea locuinţelor sau ale consiliilor locale, pot fi vândute la licitaţie publică, în condiţiile art. 2.La oferte egale beneficiază de prioritate la adjudecarea prin licitaţie a spaţiilor prevăzute la alin. 1 persoanele fizice şi juridice care au încheiat convenţii sau alte documente echivalente cu regiile autonome proprietare sau cu consiliile locale, pentru închirierea respectivelor spaţii, dacă, în baza unei autorizaţii de construcţie eliberate potrivit legii, aceste persoane au efectuat cheltuieli pentru executarea de lucrări de construcţii sau instalaţii în vederea finalizarii acestor spaţii.Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. 5.Spaţiile prevăzute la alin. 1, aflate în proprietatea societăţilor comerciale, sunt considerate active şi se pot vinde potrivit legii. Articolul 4Garajele construite din fondurile statului, din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ori care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut instituţiilor sau societăţilor cu capital privat pot fi cumpărate de către titularii contractelor de închiriere, fără licitaţie.Preţul de vânzare al acestor spaţii se stabileşte la valoarea de circulaţie de la data vânzării. Articolul 5Persoanele fizice sau juridice care au dobândit dreptul de proprietate asupra unor construcţii în curs de execuţie sunt obligate să obţină, potrivit legii, autorizaţia pentru continuarea lucrărilor şi să asigure executarea acestora în condiţiile şi la termenele prevăzute în autorizaţie. Articolul 6Locuintele construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care nu fac obiectul unui contract de închiriere sau pentru care nu au fost emise ordine de repartiţie, precum şi cele care au ca titular de contract de închiriere o persoană juridică pot fi vândute prin licitaţie publică organizată de consiliile locale sau agenţii economici care deţin spaţiile respective. La stabilirea preţului de la care începe licitaţia sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 alin. 5.Se exceptează de la vânzarea prin licitaţie publică locuintele realizate din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de închiriere o persoană juridică cu scop nelucrativ care utilizează spaţiul exclusiv în scopul pentru care i-a fost închiriat. Articolul 7Locuintele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi.De asemenea, vor fi vândute la cerere, în condiţiile prevederilor alin. 1 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere şi locuintele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut regiilor autonome, instituţiilor şi societăţilor cu capital de stat, mixt sau privat, care şi-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităţi economice sau bugetare de stat.Locuintele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut societăţilor cu capital privat sau mixt vor fi vândute în condiţiile de evaluare, de achitare integrală sau în rate a preţului şi de exceptare de la vânzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995.Evaluarea şi vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienţii de uzura din Decretul nr. 93/1977, la un preţ indexat în funcţie de creşterea salariului minim brut pe ţara la data cumpărării, faţă de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.Art. 1 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.Beneficiază de prevederile alin. 1 şi chiriaşii care nu sunt angajaţii unităţilor proprietare.Locuintele de intervenţie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazarii personalului unităţilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesita prezenta, permanenta sau în caz de urgenta, în cadrul unităţilor. Aceste locuinţe nu se vand.Unităţile economice sau bugetare pot să deţină şi sa construiască din fonduri proprii locuinţe de serviciu, destinate închirierii salariaţilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare şi eventuala înstrăinare a acestor locuinţe se vor stabili de consiliile de administraţie, respectiv de conducerile unităţilor.Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialişti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vand. Articolul 8Construcţiile prevăzute la art. 7, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi vândute cu aprobarea organelor de conducere ale persoanelor juridice care le au în proprietate, în condiţiile art. 2. Articolul 9Sumele încasate din vânzarea locuinţelor, potrivit art. 6, 7 şi 8, vor fi utilizate cu prioritate pentru restituirea eventualelor credite contractate pentru executarea locuinţelor.Diferenţele rămase după rambursarea creditelor prevăzute la alin. 1 şi plata dobânzilor vor fi utilizate ca resurse pentru finanţarea investiţiilor, pentru finalizarea construcţiilor de locuinţe în curs de execuţie, care vor rămâne şi în viitor în proprietatea unităţilor economice şi bugetare de stat. Articolul 10În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeşte şi dreptul de proprietate pe cote-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care sunt situate locuinta şi spaţiul cu alta destinaţie.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte şi asupra terenului aferent clădirii, asa cum a fost determinat prin autorizaţia de construire sau prin fişele tehnice de măsurători ale terenului aferent clădirii.Pentru persoanele care dobândesc locuintele în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în condiţiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991*).Persoanele care nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România vor primi, sub forma de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe toată durata existenţei clădirii.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1, 3 şi 4 se determina pe cote, proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie.-------- Notă *) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998. Articolul 11În cazul vânzării locuinţelor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. 4 şi art. 7, cu plata în rate a preţului, la încheierea contractului se va achită un avans minim de 10% din preţul locuinţei.Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţei se vor esalona pe o perioadă de maximum 25 de ani, cu o dobânda anuală de 4% .Nu pot cumpara locuinţe cu plata preţului în rate persoanele care, în familia lor, au alta locuinta proprietate personală.Familia, în înţelesul reglementat prin dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care deţine mai multe locuinţe cu chirie, poate cumpara, în condiţiile prezentei legi şi ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singura locuinta. Articolul 12Avansul se încasează de către unităţile vanzatoare o dată cu încheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv dobânzile aferente, se vor achită astfel: a) de către salariaţi, prin reţinerea pe statul de plată la chenzina a doua; b) de către pensionari, prin reţineri din pensie; c) de către alte categorii de cumpărători, prin achitarea la ghiseele C.E.C., în contul prevăzut în contract.Sumele încasate din avans şi din ratele lunare ale preţului pentru locuintele construite din fondurile statului se vărsa integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor în care se afla situate locuintele respective.Sumele obţinute din vânzarea la licitaţie a construcţiilor finanţate din fondurile statului, prevăzute la art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi art. 6 alin. 1, se reţin în afară bugetelor locale, la nivelul autorităţilor publice locale pe a căror rază teritorială se afla construcţiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi pentru care se continua finanţarea din fondurile statului. În situaţia în care nu mai exista locuinţe în curs de execuţie în unitatea administrativ-teritorială, sumele respective se vor vărsa conform alin. 2.Sumele rezultate din încasarea dobânzii, în cazul locuinţelor construite din fondurile statului, se vărsa la bugetul de stat, după reţinerea, de către unităţile proprietare sau vanzatoare, a cheltuielilor pentru urmărirea şi ţinerea evidentei ratelor, care se vor încadra într-o cota de o pătrime din dobânda prevăzută la art. 11 alin. 2. Articolul 13Pentru ţinerii în vârsta de până la 30 de ani, titulari de contract de închiriere sau de repartiţie, încheiat sau, după caz, emisă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobânda va fi de 2% . Articolul 14De prevederile art. 13 beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 10 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi persoanele prevăzute la art. 8, art. 9*) şi art. 10 din Legea nr. 42/1990**) pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.-------- Notă *) Art. 9 din Legea nr. 42/1990, republicată, a fost abrogat prin Legea nr. 209 din 15 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 decembrie 1997. Notă **) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996. Articolul 15Prevederile art. 11 se aplică la contractele cu plata în rate a preţului, care se vor încheia cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei legi.În cazul neachitarii la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul locuinţei, cumpărătorul va plati o dobânda de 8% pe an asupra acestor rate.În caz de neplata a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, unitatea vanzatoare va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.Până la achitarea integrală a preţului, locuinta dobandita în condiţiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fără autorizarea prealabilă a unităţii vanzatoare. Unitatea vanzatoare îşi garantează încasarea preţului prin înscrierea ipotecii asupra locuinţei, operaţiune care este scutită de taxa de timbru. Articolul 16Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 se completează cu preţurile de vânzare ale locuinţelor cu confort redus, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 17Locuintele şi construcţiile prevăzute de prezenta lege pot fi cumpărate numai de persoane fizice cu cetăţenie română sau de persoane juridice care au sediul în România. Articolul 18În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de evaluare, precum şi condiţiile în care se vor organiza licitaţiile prevăzute la art. 2, 3 şi 6. Articolul 19Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi sunt lovite de nulitate absolută.Nulitatea poate fi invocată de orice persoană şi pe orice cale.Prefectii vor organiza depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare. Din sumele ce se restituie cumparatorilor se va retine chiria aferentă perioadei de la contractare şi până la restituire. Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobânzi şi nici nu se actualizează. Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Nivelul dobânzilor la împrumuturile contractate în baza Decretului-lege nr. 61/1990 rămâne cel prevăzut în acel act normativ. Anexa 1 Preţurile de vânzare către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977, prevăzute în anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, se completează după cum urmează:
                   
  Gradul de confort1 cameră2 camere3 camere4 camere
  Suprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartamentSuprafaţa utilăPreţ pe apartament
  (m2)(lei)(m2)(lei)(m2)(lei)(m2)(lei)
  Confort III2148.3003477.10045100.30056127.600
La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decât cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţa se adauga sau se scad câte 2.220 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuintele de confort III.Pentru locuintele cu grad de confort inferior gradului III, preţul pe apartament şi preţul pentru mp suprafaţa utila se determina prin aplicarea reducerii de 10% la preţurile corespunzătoare gradului III.NOTĂ:La locuintele construite din fondurile statului, indiferent de gradul de confort şi la care lipsesc unele instalaţii, se aplică următorii termeni de corectie:
    Se scade
  - Lipsa obiectelor şi a instalaţiilor aferente pentru:  
    - cadă de baie3.740 lei/locuinţă
    - lavoar1.445 lei/locuinţă
    - W.C.1.445 lei/locuinţă
    - chiuvetă de bucătărie1.445 lei/locuinţă.
------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 106 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 345 din 11 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 68 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 163 din 3 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 110 din 3 iulie 1997 pentru modificarea articolului 6 litera A i) punctul 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 25 septembrie 2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate
 • LEGE nr. 348 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 61 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 460 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 123 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 18 din 27 septembrie 1990 (*republicată*) pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului*)
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 104 din 23 iunie 1997 pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 107 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului asupra bazelor relaţiilor şi cooperării dintre România şi Republica Arabă Egipt, încheiat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 284 din 10 iulie 2009 privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 decembrie 2018 privind prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 110 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare din România şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura privind înfiinţarea Centrului Internaţional de Biodinamica, semnat la Paris la 30 octombrie 1999
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 273 din 11 noiembrie 2015 pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân
 • LEGE nr. 27 din 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 198 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 680 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 1997
 • LEGE nr. 454 din 12 noiembrie 2003 privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 23 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • LEGE nr. 50 din 27 februarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 215 din 22 mai 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 735 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 17 iulie 2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 36 din 22 martie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 468 din 4 noiembrie 2004 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004 şi Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006, precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 565 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 472 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 115 din 16 mai 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021