Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 (*actualizată*)privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015(actualizată la data de 6 noiembrie 2015*)

----------În anul 2015, sectorul agricol din România a fost puternic afectat de secetă severă, fenomen înregistrat începând cu luna aprilie şi care s-a manifestat cu diferite intensităţi în toată ţara.În conformitate cu datele furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în perioada aprilie-septembrie, cantitatea de precipitaţii s-a redus drastic, înregistrând valori chiar şi de 30% din media multianuală. Vremea deosebit de călduroasă a făcut ca ANM să emită frecvent cod portocaliu, iar în anumite judeţe a fost emis cod roşu de caniculă şi disconfort termic accentuat, situaţia fiind similară celei din anul 2007. Temperaturile ridicate şi seceta atmosferică şi pedologică au avut efect negativ asupra sectorului producţiei primare din agricultură, numeroase culturi agricole fiind afectate în proporţie de peste 30%.Potrivit Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, fenomenul de secetă severă poate fi asimilat unei calamităţi naturale.Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli afectaţi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a solicitat încă din luna iunie a.c. instituţiei prefectului din toate judeţele sprijin pentru structurile abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă şi pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor în scopul constatării şi evaluării pierderilor provocate de fenomenul de secetă prelungită.În urma monitorizării şi evaluării situaţiilor centralizatoare comunicate de către instituţia prefectului şi direcţia pentru agricultură judeţeană la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a rezultat că sunt afectaţi circa 173,5 mii de fermieri, pe o suprafaţă de circa 1,65 milioane hectare, cele mai afectate fiind culturile de porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe. Amploarea fenomenului este semnificativă, cifrele reprezentând circa 18% din totalul numărului de fermieri şi din suprafaţa agricolă, conform bazei de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe anul 2015.Reducerea drastică a producţiilor agricole pe suprafeţele afectate cauzează diminuarea veniturilor producătorilor agricoli, ceea ce conduce la imposibilitatea reluării ciclului de producţie pe întreaga suprafaţă agricolă.În anul agricol 2015, producătorii agricoli au suferit pierderi importante de venit din cauza secetei severe şi se află în incapacitate de plată, iar înfiinţarea culturilor din această toamnă implică un nivel ridicat al cheltuielilor pe hectar, cu achiziţionarea inputurilor - seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide - şi cu lucrările mecanizate necesare.Având în vedere situaţia extraordinară creată de perioada scurtă de timp rămasă pentru desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi necesitatea achiziţionării de inputuri pentru asigurarea respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de producţii agricole eficiente, se impune luarea unor măsuri de sprijinire a producătorilor agricoli.Pentru a reduce impactul pierderilor de venit asupra continuării activităţii producătorilor agricoli, prezenta ordonanţă de urgenţă prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie-septembrie 2015.Deoarece prezenta schemă de ajutor de stat îşi poate produce efectele după primirea deciziei (CE), se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, având în vedere perioada de timp necesară obţinerii avizului favorabil emis de Comisia Europeană.Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect periclitarea producţiei agricole pe anul 2016,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, prin scăderea veniturilor producătorilor agricoli şi prin scăderea gradului de securitate alimentară a populaţiei,întrucât agricultura reprezintă una dintre priorităţile majore ale Guvernului,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie-septembrie 2015. (2) Efectele secetei severe sunt semnalate de Administraţia Naţională de Meteorologie, care a emis avertismente de temperaturi ridicate peste limita de confort şi precipitaţii reduse în perioada prevăzută la alin. (1). (3) Prezenta schemă respectă prevederile din cadrul secţiunii 1.2.1.2, cap. 1, partea II din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01), denumite în continuare Orientările UE. (4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României. (5) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/al municipiului Bucureşti, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită; b) producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul pentru funcţionarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective; c) fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale - condiţiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi secetă severă care distruge peste 30% din producţia medie calculată pe baza datelor din anii precedenţi. Capitolul II Beneficiari, criterii de eligibilitate, modalitatea de calcul al pagubei şi sumele reprezentând ajutor de stat Articolul 3 (1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv: a) producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; c) producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii. (2) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%; b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015. (3) Nu sunt eligibili schemei beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ. (4) Pentru culturile prevăzute la art. 4, suprafaţa pentru care se acordă ajutorul de stat, aferentă fiecărei culturi, nu poate depăşi suprafaţa determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015. Articolul 4Se acordă plăţi compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe. Articolul 5 (1) Pentru pierderile de venit, se utilizează datele publicate de Institutul Naţional de Statistică, de cercetarea statistică, precum şi datele operative ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, pe fiecare cultură dintre cele prevăzute la art. 4, prin utilizarea producţiei medii pe anii 2012, 2013 şi 2014, precum şi a preţului mediu din aceeaşi perioadă, conform prevederilor pct. 361 lit. a) secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE. (2) Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor prevăzute la art. 4, plată compensatorie diferenţiată în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi de categoria beneficiarului. (3) Ajutorul de stat acordat conform alin. (2) se încadrează în prevederile pct. 363 secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE. (4) Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat sunt prevăzute în anexa nr. 1. (5) Cuantumurile maxime prevăzute la alin. (4) scad proporţional în funcţie de procentul de calamitare. (6) În cazul în care în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, calamitarea este înscrisă sub forma sintagmei "peste...%", cifra consemnată în această sintagmă este utilizată în calculul diferenţiat al compensaţiei. Capitolul III Modalitatea de acordare a ajutorului Articolul 6 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), ale căror culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de secetă severă şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2), depun la APIA, până la data de 30 noiembrie 2015, o cerere de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente: a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat; b) copie a atestatului de producător, după caz; c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal; d) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor; e) numărul contului deschis la instituţii de credit, cu excepţia beneficiarilor producători agricoli persoane juridice pentru care se completează conturile deschise la Trezoreria Statului. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt prezentate şi în original, în vederea certificării de către reprezentantul APIA, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul". Articolul 7 (1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică, stabilesc sume şi beneficiari, întocmesc şi transmit la APIA situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Autorizarea beneficiarilor şi a sumelor cuvenite şi înregistrarea obligaţiilor de plată se efectuează după primirea deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat. (3) APIA întocmeşte şi transmite MADR, pe baza cererilor aprobate de către centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 8MADR transmite Ministerului Finanţelor Publice, pe baza anexei nr. 4, transmise de APIA, cererea de deschidere a creditelor bugetare însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 9După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul MADR se alimentează contul APIA, care virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 10 (1) Resursele financiare necesare aplicării prezentei scheme de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie MADR pe anul 2015, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli". (2) În situaţia în care sumele necesare depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea sprijinului se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 11 (1) În anul 2016, APIA efectuează controale pe teren la beneficiarii persoane juridice care deţin bilanţ contabil, pe un eşantion de minimum 5%. (2) În situaţia în care, în urma controalelor prevăzute la alin. (1), rezultă că pierderea de venit calculată pe baza datelor contabile este inferioară ajutorului de stat acordat, acesta se recuperează, cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data încasării ajutorului, conform legislaţiei specifice. (3) Sumele astfel recuperate se vor vira de APIA după cum urmează: a) creanţa bugetară se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare; b) dobânzile şi penalităţile aferente creanţelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat. (4) În baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, APIA va elabora proceduri de verificare şi control, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 12Începând cu data primirii deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor. Articolul 13În situaţia în care, anterior emiterii deciziei (CE), Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător. Articolul 14Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul MADR, pe adresa www.madr.ro. Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

---------------

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat
Bucureşti, 23 octombrie 2015.Nr. 45. Anexa 1CUANTUMURILE MAXIMEale ajutorului de stat în funcţie decategoria beneficiarului, conform art. 5 alin. (4)                                                             - lei/ha -┌─────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│ │Beneficiarii prevăzuţi│Beneficiarii prevăzuţi││ Cultura │ la art. 3 alin. (1) │ la art. 3 alin. (1) ││ │ lit. a) şi b) │ lit. c) │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Porumb boabe │ 280 │ 560 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Floarea-soarelui │ 285 │ 570 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Soia │ 335 │ 670 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Cartof │ 1.130 │ 2.260 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Sfeclă de zahăr │ 600 │ 1.200 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Legume în câmp │ 1.490 │ 2.980 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Plante de nutreţ*) │ 222,5 │ 445 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Păşune │ 50 │ 100 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤│Fâneaţă │ 75 │ 150 │└─────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘ Anexa 2┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi│ ││Intervenţie pentru Agricultură │ ││........................................│ ││Operator date cu caracter personal: 9596│ │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nr. de înregistrare ....................│ ││Data ..................... │ │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nr. unic de identificare beneficiar din │ ││RUI (ID) │ │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nr. cerere unică de plată C2015 │ │└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Cerere de solicitare a ajutorului de statpentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologicde secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015*) Solicitant┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumire PJ/PFA/ÎI/ÎF ││Nume Prenume PF │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│Cod unic de înregistrare (CUI)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Cod de identificare fiscală (CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┴───┬─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│CNP pentru PF │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Numele titularului/administratorului/ │Prenumele titularului/ ││reprezentantului legal │administratorului/reprezentantului ││ │legal │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│CNP-ul titularului/administratorului/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reprezentantului legal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─┬┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│Codul ţării şi nr. actului de identitate│ ││(pentru altă cetăţenie) │ │└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF Domiciliul PF┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Judeţul │Localitatea │├────────────────────────────┬───────┼─────────────────────┬─────────┬────────┤│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │├────────────────────────────┼───────┴─────────────────────┼──────────────────┤│Telefon │Fax │E-mail │└────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┘ ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Numele │Prenumele │├────────────────────────────────────┴─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numărul contului deschis la instituţii de credit, cu excepţia beneficiarilor ││producători agricoli persoane juridice pentru care se completează conturile ││deschise la Trezoreria Statului │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ............... privind instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de plăţi compensatorii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie-septembrie 2015, solicit ajutor de stat în valoare de ........... lei, după cum urmează:*Font 9*┌──────────────────┬─────────┬─────────────────────┬──────────┬────────┬───────┐│ │Suprafaţa│Suprafaţa calamitată │Procent de│Cuantum │Valoare││ Cultura │ totală ├────┬────────┬───────┤calamitare│ maxim │ajutor ││ │ (ha) │(ha)│Nr. bloc│ Nr. │ (%) │(lei/ha)│de stat││ │ │ │ fizic │parcelă│ │ │ (lei) │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │8=3x6x7│├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Porumb boabe │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Floarea-soarelui │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Soia │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Cartof │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Sfeclă de zahăr │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Legume în câmp │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Plante de nutreţ*)│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Păşune │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Fâneaţă │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│TOTAL │- │- │- │- │- │- │ │└──────────────────┴─────────┴────┴────────┴───────┴──────────┴────────┴───────┘   Coloanele 3 şi 4 se completează conform Procesului-verbal de   constatare şi evaluare a pagubelor. Notă

──────────

*) Furaje verzi anuale şi perene din arabil semănate în ogor propriu recoltate pentru masă verde (m.v.), fân sau însilozare (furaje verzi anuale în ogor propriu: pb furajer m.v., cereale m.v., alte pentru fân şi m.v.; Furaje perene în ogor propriu: trifoi, lucernă, alte furaje perene, păşuni şi fâneţe temporare).

──────────
*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┐│Nr. │Documente ataşate cererii │DA │NU │DA │NU │Nu este││crt.│ │ │ │ │ │ cazul │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│(0) │ (1) │(2)│(3)│(4)│(5)│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│1. │copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică │[] │[] │[] │[] │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│2. │împuternicire/procură notarială al/a împuternicitului │[] │[] │[] │[] │ ││ │persoană fizică/reprezentantului legal, după caz │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│3. │copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică/ │[] │[] │[] │[] │[] ││ │reprezentantului legal, după caz │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│4. │copie a atestatului de producător, pentru persoanele fizice │[] │[] │[] │[] │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│5. │copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional │[] │[] │[] │[] │ ││ │al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor│ │ │ │ │ ││ │şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară │ │ │ │ │ ││ │activitatea, în cazul persoanelor juridice/PFA/II/IF, după │ │ │ │ │ ││ │caz │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│6. │împuternicire/procură notarială al/a reprezentantului legal,│[] │[] │[] │[] │[] ││ │după caz │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│7. │copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a │ │ │ │ │ ││ │pagubelor │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│8. │numărul contului deschis la instituţii de credit, cu │[] │[] │[] │[] │[] ││ │excepţia beneficiarilor producători agricoli persoane │ │ │ │ │ ││ │juridice pentru care se completează conturile deschise la │ │ │ │ │ ││ │Trezoreria Statului │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────┬─────────┴───┴───┼───┴───┴───────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│Semnătura solicitantului/administratorului/ │Ştampila │Data ......... ││reprezentantului legal/împuternicitului │(dacă este cazul)│ │└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘    Nota: Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse.    Coloanele (2) şi (3) se completează de către beneficiar.    Coloanele (4) şi (5) se completează de către funcţionarul APIA care a preluat cererea.    Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul APIA împuternicit cu  primirea şi înregistrarea cererii.    Semnătura funcţionarului APIA care a preluat cererea .........................    Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date APIA.    Numele şi prenumele operatorului ...........................    Semnătura operatorului .................Declaraţii şi angajamenteSubsemnatul, ............................, CNP/CUI ....................., administrator/reprezentant legal al ..................(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ......................., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoştinţă de:- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale, pe care mă angajez să le respect;- mă oblig să notific în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informaţiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.Drept care declar şi mă angajez la următoarele:- declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile;- mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului;- să mă supun controalelor efectuate în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015şi să pun la dispoziţia atât a echipelor de control, cât şi altor organe abilitate toate documentele contabile aferente anului 2015;----------Liniuţa a 3-a, alin. (3) la "Declaraţii şi angajamente" din anexa 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 45 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015.- să restitui ajutorul de stat încasat cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data încasării ajutorului, la simpla solicitare a APIA, dacă în urma controlului efectuat în baza art. 11 alin. (2) se constată că pierderea de venit calculată pe baza datelor contabile puse la dispoziţie echipelor de control este inferioară ajutorului de stat încasat;- sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.┌─────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│ Semnătura │ Ştampila (după caz) │ Data ............. │└─────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
Anexa 3Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăCentrul judeţean .................................Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..............................Data .............................................SITUAŢIE CENTRALIZATOAREcu beneficiarii şi sumele aferenteajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenulmeteorologic de secetă severă manifestat în perioadaaprilie-septembrie 2015*Font 8*┌────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────────┐│Nr. │Numele şi │CNP/CUI/CIF│ Cultura │Suprafaţa│Cuantum │Procent de│Valoare ajutor││crt.│prenumele/│ │ │ (ha) │(lei/ha)│calamitare│ de stat ││ │Denumirea │ │ │ │ │ (%) │ cuvenit ││ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │├────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│1 │ │ │Floarea-soarelui │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Soia │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Cartof │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Sfeclă de zahăr │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Legume în câmp │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Plante de nutreţ*)│ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Păşune │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│2 │ │ │Floarea-soarelui │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Soia │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Cartof │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Sfeclă de zahăr │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Legume în câmp │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Plante de nutreţ*)│ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Păşune │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Floarea-soarelui │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Soia │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Cartof │ │ │ │ ││ TOTAL ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Sfeclă de zahăr │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Legume în câmp │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Plante de nutreţ*)│ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Păşune │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Fâneaţă │ │ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────────┘    Director executiv/executiv adjunct centrul judeţean,    .......................    Şef serviciu,    .....................    Consilier,    ..................... Anexa 4MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..............................Data .............................................SITUAŢIA CENTRALIZATOAREcu sumele aferente ajutorului de statpentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologicde secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015┌────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Judeţul │Nr. de beneficiari│Valoarea ajutorului││crt.│ │ │ de stat cuvenit ││ │ │ │ (lei) │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│1 │Alba │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│2 │Arad │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│3 │Argeş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│4 │Bacău │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│5 │Bihor │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│6 │Bistriţa-Năsăud │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│7 │Botoşani │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│8 │Braşov │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│9 │Brăila │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│10 │Buzău │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│11 │Caraş-Severin │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│12 │Călăraşi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│13 │Cluj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│14 │Constanţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│15 │Covasna │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│16 │Dâmboviţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│17 │Dolj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│18 │Galaţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│19 │Giurgiu │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│20 │Gorj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│21 │Harghita │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│22 │Hunedoara │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│23 │Ialomiţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│24 │Iaşi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│25 │Ilfov │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│26 │Maramureş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│27 │Mehedinţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│28 │Mureş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│29 │Neamţ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│30 │Olt │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│31 │Prahova │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│32 │Satu Mare │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│33 │Sălaj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│34 │Sibiu │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│35 │Suceava │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│36 │Teleorman │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│37 │Timiş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│38 │Tulcea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│39 │Vaslui │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│40 │Vâlcea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│41 │Vrancea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│42 │Bucureşti │ │ │├────┴──────────────────┴──────────────────┼───────────────────┤│Total general: │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    Director general,   .................. Anexa 5MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală buget finanţe şi fonduri europeneSITUAŢIA CENTRALIZATOAREcu sumele aferente ajutorului de statpentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologicde secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015┌────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Judeţul │Nr. de beneficiari│Valoarea ajutorului││crt.│ │ │ de stat cuvenit ││ │ │ │ (lei) │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│1 │Alba │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│2 │Arad │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│3 │Argeş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│4 │Bacău │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│5 │Bihor │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│6 │Bistriţa-Năsăud │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│7 │Botoşani │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│8 │Braşov │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│9 │Brăila │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│10 │Buzău │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│11 │Caraş-Severin │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│12 │Călăraşi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│13 │Cluj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│14 │Constanţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│15 │Covasna │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│16 │Dâmboviţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│17 │Dolj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│18 │Galaţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│19 │Giurgiu │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│20 │Gorj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│21 │Harghita │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│22 │Hunedoara │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│23 │Ialomiţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│24 │Iaşi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│25 │Ilfov │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│26 │Maramureş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│27 │Mehedinţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│28 │Mureş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│29 │Neamţ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│30 │Olt │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│31 │Prahova │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│32 │Satu Mare │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│33 │Sălaj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│34 │Sibiu │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│35 │Suceava │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│36 │Teleorman │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│37 │Timiş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│38 │Tulcea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│39 │Vaslui │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│40 │Vâlcea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│41 │Vrancea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│42 │Bucureşti │ │ │├────┴──────────────────┴──────────────────┼───────────────────┤│Total general: │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    Director general,   ..................-------

Noutăți

 • LEGE nr. 32 din 8 februarie 1930 pentru autorizarea primăriei municipiului Bucureşti sa vândă un teren asociaţiei "Casa Femeii"
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2003 pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României
 • LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 262 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 18 septembrie 2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judeţul Sălaj
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 13 noiembrie 2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 11 septembrie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendata, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
 • LEGE nr. 56 din 10 aprilie 2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 181 din 13 octombrie 2008 privind înfiinţarea satului Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 8 octombrie 2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
 • LEGE nr. 189 din 25 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 123 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Vatra Dornei, judeţul Suceava, municipiu
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 300 din 4 iulie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 177 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • LEGE nr. 312 din 18 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 68 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 183 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucureşti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior din patrimoniul Societăţii Comerciale "Bucureşti" - S.A. în domeniul privat al statului
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGEA nr. 14 din 7 august 1990 privind salarizarea membrilor Curţii Supreme de Justiţie şi a aparatului acesteia
 • LEGE nr. 418 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 14 octombrie 1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • LEGE nr. 21 din 12 martie 1992 cu privire la rectificarea bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 66 din 14 martie 2018 pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 2 decembrie 1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 516 din 29 decembrie 2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 30 iunie 1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 15 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021