Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 (*actualizată*)privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015(actualizată până la data de 28 martie 2016*)

----------În anul 2015, sectorul agricol din România a fost puternic afectat de secetă severă, fenomen înregistrat începând cu luna aprilie şi care s-a manifestat cu diferite intensităţi în toată ţara.În conformitate cu datele furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în perioada aprilie-septembrie, cantitatea de precipitaţii s-a redus drastic, înregistrând valori chiar şi de 30% din media multianuală. Vremea deosebit de călduroasă a făcut ca ANM să emită frecvent cod portocaliu, iar în anumite judeţe a fost emis cod roşu de caniculă şi disconfort termic accentuat, situaţia fiind similară celei din anul 2007. Temperaturile ridicate şi seceta atmosferică şi pedologică au avut efect negativ asupra sectorului producţiei primare din agricultură, numeroase culturi agricole fiind afectate în proporţie de peste 30%.Potrivit Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, fenomenul de secetă severă poate fi asimilat unei calamităţi naturale.Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli afectaţi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a solicitat încă din luna iunie a.c. instituţiei prefectului din toate judeţele sprijin pentru structurile abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă şi pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor în scopul constatării şi evaluării pierderilor provocate de fenomenul de secetă prelungită.În urma monitorizării şi evaluării situaţiilor centralizatoare comunicate de către instituţia prefectului şi direcţia pentru agricultură judeţeană la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a rezultat că sunt afectaţi circa 173,5 mii de fermieri, pe o suprafaţă de circa 1,65 milioane hectare, cele mai afectate fiind culturile de porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe. Amploarea fenomenului este semnificativă, cifrele reprezentând circa 18% din totalul numărului de fermieri şi din suprafaţa agricolă, conform bazei de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe anul 2015.Reducerea drastică a producţiilor agricole pe suprafeţele afectate cauzează diminuarea veniturilor producătorilor agricoli, ceea ce conduce la imposibilitatea reluării ciclului de producţie pe întreaga suprafaţă agricolă.În anul agricol 2015, producătorii agricoli au suferit pierderi importante de venit din cauza secetei severe şi se află în incapacitate de plată, iar înfiinţarea culturilor din această toamnă implică un nivel ridicat al cheltuielilor pe hectar, cu achiziţionarea inputurilor - seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide - şi cu lucrările mecanizate necesare.Având în vedere situaţia extraordinară creată de perioada scurtă de timp rămasă pentru desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi necesitatea achiziţionării de inputuri pentru asigurarea respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de producţii agricole eficiente, se impune luarea unor măsuri de sprijinire a producătorilor agricoli.Pentru a reduce impactul pierderilor de venit asupra continuării activităţii producătorilor agricoli, prezenta ordonanţă de urgenţă prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie-septembrie 2015.Deoarece prezenta schemă de ajutor de stat îşi poate produce efectele după primirea deciziei (CE), se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, având în vedere perioada de timp necesară obţinerii avizului favorabil emis de Comisia Europeană.Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect periclitarea producţiei agricole pe anul 2016,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, prin scăderea veniturilor producătorilor agricoli şi prin scăderea gradului de securitate alimentară a populaţiei,întrucât agricultura reprezintă una dintre priorităţile majore ale Guvernului,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie-septembrie 2015. (2) Efectele secetei severe sunt semnalate de Administraţia Naţională de Meteorologie, care a emis avertismente de temperaturi ridicate peste limita de confort şi precipitaţii reduse în perioada prevăzută la alin. (1). (3) Prezenta schemă respectă prevederile din cadrul secţiunii 1.2.1.2, cap. 1, partea II din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01), denumite în continuare Orientările UE. (4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României. (5) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/al municipiului Bucureşti, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită; b) producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul pentru funcţionarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective; c) fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale - condiţiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi secetă severă care distruge de la 30% inclusiv din producţia medie calculată pe baza datelor din anii precedenţi.----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. Capitolul II Beneficiari, criterii de eligibilitate, modalitatea de calcul al pagubei şi sumele reprezentând ajutor de stat Articolul 3 (1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv: a) producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de stat;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; c) producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii. (2) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de la 30% inclusiv;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015. (3) Nu sunt eligibili schemei beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ. (4) Pentru culturile prevăzute la art. 4, suprafaţa pentru care se acordă ajutorul de stat, aferentă fiecărei culturi, nu poate depăşi suprafaţa determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015. Articolul 4Se acordă plăţi compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, sorg, mazăre boabe, fasole boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. Articolul 5 (1) Pentru pierderile de venit, se utilizează datele publicate de Institutul Naţional de Statistică, de cercetarea statistică, precum şi datele operative ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, pe fiecare cultură dintre cele prevăzute la art. 4, prin utilizarea producţiei medii pe anii 2012, 2013 şi 2014, precum şi a preţului mediu din aceeaşi perioadă, conform prevederilor pct. 361 lit. a) secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE. (2) Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor prevăzute la art. 4, plată compensatorie diferenţiată în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi de categoria beneficiarului. (3) Ajutorul de stat acordat conform alin. (2) se încadrează în prevederile pct. 363 secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE. (4) Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat sunt prevăzute în anexa nr. 1. (5) Cuantumurile maxime prevăzute la alin. (4) scad proporţional în funcţie de procentul de calamitare. (6) În cazul în care în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, calamitarea este înscrisă sub forma sintagmei "peste...%", cifra consemnată în această sintagmă este utilizată în calculul diferenţiat al compensaţiei. Capitolul III Modalitatea de acordare a ajutorului Articolul 6 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), ale căror culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de secetă severă şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2), depun la APIA, până la data de 10 decembrie 2015, o cerere de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat; b) copie a atestatului de producător, elaborat potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a);----------Lit. b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal; d) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor; e) numărul contului deschis la instituţii de credit, cu excepţia beneficiarilor producători agricoli persoane juridice pentru care se completează conturile deschise la Trezoreria Statului. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt prezentate şi în original, în vederea certificării de către reprezentantul APIA, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul". Articolul 7 (1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică, stabilesc sume şi beneficiari, întocmesc şi transmit la APIA situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Autorizarea beneficiarilor şi a sumelor cuvenite şi înregistrarea obligaţiilor de plată se efectuează după primirea deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat. (3) APIA întocmeşte şi transmite MADR, pe baza cererilor aprobate de către centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 8MADR transmite Ministerului Finanţelor Publice, pe baza anexei nr. 4, transmise de APIA, cererea de deschidere a creditelor bugetare însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 9După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul MADR se alimentează contul APIA, care virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 10 (1) Resursele financiare necesare aplicării prezentei scheme de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie MADR pe anul 2015, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli". (2) În situaţia în care sumele necesare depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea sprijinului se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 11 (1) În anul 2016, APIA efectuează controale pe teren la beneficiarii persoane juridice care deţin bilanţ contabil, pe un eşantion de minimum 5%. (2) În situaţia în care, în urma controalelor prevăzute la alin. (1), rezultă că pierderea de venit calculată pe baza datelor contabile este inferioară ajutorului de stat acordat, acesta se recuperează, cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data încasării ajutorului, conform legislaţiei specifice. (3) Sumele astfel recuperate se vor vira de APIA după cum urmează: a) creanţa bugetară se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare; b) dobânzile şi penalităţile aferente creanţelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat. (4) În baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, APIA va elabora proceduri de verificare şi control, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 12Începând cu data primirii deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor. Articolul 13În situaţia în care, anterior emiterii deciziei (CE), Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător. Articolul 14Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul MADR, pe adresa www.madr.ro. Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

---------------

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat
Bucureşti, 23 octombrie 2015.Nr. 45. Anexa 1CUANTUMURILE MAXIMEale ajutorului de stat în funcţie de categoriabeneficiarului, conform art. 5 alin. (4)                                        - lei/ha -┌──────────────────────┬─────────────┬────────────┐│ Cultura │Beneficiarii │Beneficiarii││ │prevăzuţi la │prevăzuţi la││ │ art. 3 │ art. 3 ││ │ alin. (1) │ alin. (1) ││ │lit. a) şi b)│ lit. c) │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Porumb boabe │280 │560 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Floarea-soarelui │285 │570 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Soia │335 │670 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Cartof │1.130 │2.260 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Sfeclă de zahăr │600 │1.200 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Legume în câmp │1.490 │2.980 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Plante de nutreţ*) │222,5 │445 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Păşune │50 │100 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Fâneaţă │75 │150 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Sorg │280 │560 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Fasole │335 │670 │├──────────────────────┼─────────────┼────────────┤│Mazăre │335 │670" │└──────────────────────┴─────────────┴────────────┘----------Anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. Anexa 2┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi│ ││Intervenţie pentru Agricultură │ ││........................................│ ││Operator date cu caracter personal: 9596│ │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nr. de înregistrare ....................│ ││Data ..................... │ │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nr. unic de identificare beneficiar din │ ││RUI (ID) │ │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nr. cerere unică de plată C2015 │ │└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Cerere de solicitare a ajutorului de statpentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologicde secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015*) Solicitant┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumire PJ/PFA/ÎI/ÎF ││Nume Prenume PF │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│Cod unic de înregistrare (CUI)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Cod de identificare fiscală (CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┴───┬─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│CNP pentru PF │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Numele titularului/administratorului/ │Prenumele titularului/ ││reprezentantului legal │administratorului/reprezentantului ││ │legal │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│CNP-ul titularului/administratorului/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reprezentantului legal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─┬┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│Codul ţării şi nr. actului de identitate│ ││(pentru altă cetăţenie) │ │└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF Domiciliul PF┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Judeţul │Localitatea │├────────────────────────────┬───────┼─────────────────────┬─────────┬────────┤│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │├────────────────────────────┼───────┴─────────────────────┼──────────────────┤│Telefon │Fax │E-mail │└────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┘ ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Numele │Prenumele │├────────────────────────────────────┴─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numărul contului deschis la instituţii de credit, cu excepţia beneficiarilor ││producători agricoli persoane juridice pentru care se completează conturile ││deschise la Trezoreria Statului │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ............... privind instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de plăţi compensatorii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie-septembrie 2015, solicit ajutor de stat în valoare de ........... lei, după cum urmează:*Font 9*┌──────────────────┬─────────┬─────────────────────┬──────────┬────────┬───────┐│ │Suprafaţa│Suprafaţa calamitată │Procent de│Cuantum │Valoare││ Cultura │ totală ├────┬────────┬───────┤calamitare│ maxim │ajutor ││ │ (ha) │(ha)│Nr. bloc│ Nr. │ (%) │(lei/ha)│de stat││ │ │ │ fizic │parcelă│ │ │ (lei) │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │8=3x6x7│├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Porumb boabe │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Floarea-soarelui │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Soia │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Cartof │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Sfeclă de zahăr │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Legume în câmp │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Plante de nutreţ*)│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Păşune │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│Fâneaţă │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤├──────────────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤│TOTAL │- │- │- │- │- │- │ │└──────────────────┴─────────┴────┴────────┴───────┴──────────┴────────┴───────┘   Coloanele 3 şi 4 se completează conform Procesului-verbal de   constatare şi evaluare a pagubelor. Notă

──────────

*) Furaje verzi anuale şi perene din arabil semănate în ogor propriu recoltate pentru masă verde (m.v.), fân sau însilozare (furaje verzi anuale în ogor propriu: pb furajer m.v., cereale m.v., alte pentru fân şi m.v.; Furaje perene în ogor propriu: trifoi, lucernă, alte furaje perene, păşuni şi fâneţe temporare).

──────────
*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┐│Nr. │Documente ataşate cererii │DA │NU │DA │NU │Nu este││crt.│ │ │ │ │ │ cazul │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│(0) │ (1) │(2)│(3)│(4)│(5)│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│1. │copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică │[] │[] │[] │[] │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│2. │împuternicire/procură notarială al/a împuternicitului │[] │[] │[] │[] │ ││ │persoană fizică/reprezentantului legal, după caz │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│3. │copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică/ │[] │[] │[] │[] │[] ││ │reprezentantului legal, după caz │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│4. │copie a atestatului de producător, pentru persoanele fizice │[] │[] │[] │[] │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│5. │copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional │[] │[] │[] │[] │ ││ │al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor│ │ │ │ │ ││ │şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară │ │ │ │ │ ││ │activitatea, în cazul persoanelor juridice/PFA/II/IF, după │ │ │ │ │ ││ │caz │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│6. │împuternicire/procură notarială al/a reprezentantului legal,│[] │[] │[] │[] │[] ││ │după caz │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│7. │copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a │ │ │ │ │ ││ │pagubelor │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┤│8. │numărul contului deschis la instituţii de credit, cu │[] │[] │[] │[] │[] ││ │excepţia beneficiarilor producători agricoli persoane │ │ │ │ │ ││ │juridice pentru care se completează conturile deschise la │ │ │ │ │ ││ │Trezoreria Statului │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────┬─────────┴───┴───┼───┴───┴───────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│Semnătura solicitantului/administratorului/ │Ştampila │Data ......... ││reprezentantului legal/împuternicitului │(dacă este cazul)│ │└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘    Nota: Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse.    Coloanele (2) şi (3) se completează de către beneficiar.    Coloanele (4) şi (5) se completează de către funcţionarul APIA care a preluat cererea.    Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul APIA împuternicit cu  primirea şi înregistrarea cererii.    Semnătura funcţionarului APIA care a preluat cererea .........................    Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date APIA.    Numele şi prenumele operatorului ...........................    Semnătura operatorului .................Declaraţii şi angajamenteSubsemnatul, ............................, CNP/CUI ....................., administrator/reprezentant legal al ..................(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ......................., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoştinţă de:- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale, pe care mă angajez să le respect;- mă oblig să notific în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informaţiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.Drept care declar şi mă angajez la următoarele:- declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile;- mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului;- să mă supun controalelor efectuate în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015şi să pun la dispoziţia atât a echipelor de control, cât şi altor organe abilitate toate documentele contabile aferente anului 2015;----------Liniuţa a 3-a, alin. (3) la "Declaraţii şi angajamente" din anexa 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 45 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015.- să restitui ajutorul de stat încasat cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data încasării ajutorului, la simpla solicitare a APIA, dacă în urma controlului efectuat în baza art. 11 alin. (2) se constată că pierderea de venit calculată pe baza datelor contabile puse la dispoziţie echipelor de control este inferioară ajutorului de stat încasat;- sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.┌─────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│ Semnătura │ Ştampila (după caz) │ Data ............. │└─────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
Anexa 3Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăCentrul judeţean .................................Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..............................Data .............................................SITUAŢIE CENTRALIZATOAREcu beneficiarii şi sumele aferenteajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenulmeteorologic de secetă severă manifestat în perioadaaprilie-septembrie 2015*Font 8*┌────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────────┐│Nr. │Numele şi │CNP/CUI/CIF│ Cultura │Suprafaţa│Cuantum │Procent de│Valoare ajutor││crt.│prenumele/│ │ │ (ha) │(lei/ha)│calamitare│ de stat ││ │Denumirea │ │ │ │ │ (%) │ cuvenit ││ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │├────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│1 │ │ │Floarea-soarelui │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Soia │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Cartof │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Sfeclă de zahăr │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Legume în câmp │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Plante de nutreţ*)│ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Păşune │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│2 │ │ │Floarea-soarelui │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Soia │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Cartof │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Sfeclă de zahăr │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Legume în câmp │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Plante de nutreţ*)│ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Păşune │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴───────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Floarea-soarelui │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Soia │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Cartof │ │ │ │ ││ TOTAL ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Sfeclă de zahăr │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Legume în câmp │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Plante de nutreţ*)│ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Păşune │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Fâneaţă │ │ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────────┘    Director executiv/executiv adjunct centrul judeţean,    .......................    Şef serviciu,    .....................    Consilier,    ..................... Anexa 4MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..............................Data .............................................SITUAŢIA CENTRALIZATOAREcu sumele aferente ajutorului de statpentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologicde secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015┌────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Judeţul │Nr. de beneficiari│Valoarea ajutorului││crt.│ │ │ de stat cuvenit ││ │ │ │ (lei) │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│1 │Alba │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│2 │Arad │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│3 │Argeş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│4 │Bacău │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│5 │Bihor │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│6 │Bistriţa-Năsăud │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│7 │Botoşani │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│8 │Braşov │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│9 │Brăila │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│10 │Buzău │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│11 │Caraş-Severin │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│12 │Călăraşi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│13 │Cluj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│14 │Constanţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│15 │Covasna │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│16 │Dâmboviţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│17 │Dolj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│18 │Galaţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│19 │Giurgiu │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│20 │Gorj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│21 │Harghita │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│22 │Hunedoara │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│23 │Ialomiţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│24 │Iaşi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│25 │Ilfov │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│26 │Maramureş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│27 │Mehedinţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│28 │Mureş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│29 │Neamţ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│30 │Olt │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│31 │Prahova │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│32 │Satu Mare │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│33 │Sălaj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│34 │Sibiu │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│35 │Suceava │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│36 │Teleorman │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│37 │Timiş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│38 │Tulcea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│39 │Vaslui │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│40 │Vâlcea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│41 │Vrancea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│42 │Bucureşti │ │ │├────┴──────────────────┴──────────────────┼───────────────────┤│Total general: │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    Director general,   .................. Anexa 5MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală buget finanţe şi fonduri europeneSITUAŢIA CENTRALIZATOAREcu sumele aferente ajutorului de statpentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologicde secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015┌────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Judeţul │Nr. de beneficiari│Valoarea ajutorului││crt.│ │ │ de stat cuvenit ││ │ │ │ (lei) │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│1 │Alba │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│2 │Arad │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│3 │Argeş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│4 │Bacău │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│5 │Bihor │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│6 │Bistriţa-Năsăud │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│7 │Botoşani │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│8 │Braşov │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│9 │Brăila │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│10 │Buzău │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│11 │Caraş-Severin │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│12 │Călăraşi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│13 │Cluj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│14 │Constanţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│15 │Covasna │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│16 │Dâmboviţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│17 │Dolj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│18 │Galaţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│19 │Giurgiu │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│20 │Gorj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│21 │Harghita │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│22 │Hunedoara │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│23 │Ialomiţa │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│24 │Iaşi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│25 │Ilfov │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│26 │Maramureş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│27 │Mehedinţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│28 │Mureş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│29 │Neamţ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│30 │Olt │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│31 │Prahova │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│32 │Satu Mare │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│33 │Sălaj │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│34 │Sibiu │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│35 │Suceava │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│36 │Teleorman │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│37 │Timiş │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│38 │Tulcea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│39 │Vaslui │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│40 │Vâlcea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│41 │Vrancea │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│42 │Bucureşti │ │ │├────┴──────────────────┴──────────────────┼───────────────────┤│Total general: │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    Director general,   ..................-------

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 martie 2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 40 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 402 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 83 din 15 aprilie 1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 453 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 iunie 2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste"
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 216 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 83 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 30 iunie 2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 3 din 26 iulie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 32/1967 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Turism al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 6 decembrie 2001 privind completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 454 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 390 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 534 din 23 septembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 63 din 2 octombrie 1991 privind instituirea " Timbrului folcloric "
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 43 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 726 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 219 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 3.600 din 17 octombrie 1938 privind unificarea procedurii fiscale
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale
 • LEGE nr. 149 din 27 iunie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 109 din 9 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 336 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021