Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(actualizată până la data de 9 mai 2016*)

----------Contextul regional geopolitic impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unor măsuri urgente în vederea realizării de investiţii în industria de apărare, astfel încât forţele naţionale de apărare să poată fi dotate cu mijloace adecvate pentru protejarea intereselor esenţiale de securitate ale statului român, precum şi onorarea obligaţiilor asumate în calitate de stat membru NATO şi UE.Neasigurarea finanţării programelor de investiţii ale operatorilor economici din industria de apărare afectează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare şi creează vulnerabilităţi privind securitatea naţională.Având în vedere dispoziţiile art. 346 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (TFUE), potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, cu condiţia ca respectivele măsuri să nu distorsioneze concurenţa pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare şi luând în considerare inexistenţa unei reglementări care să permită aplicarea de către stat a acestor dispoziţii, s-a procedat la analizarea jurisprudenţei europene în materie şi, ulterior, la definirea unui mecanism de implementare a art. 346 TFUE în materia realizării unor investiţii în domeniul industriei de apărare, fără de care se creează vulnerabilităţi privind securitatea naţională.Având în vedere faptul că operatorii economici din industria de apărare se încadrează în categoria producătorilor şi furnizorilor de produse şi servicii militare şi dispun de surse de finanţare limitate pentru realizarea de investiţii în vederea retehnologizării şi modernizării capacităţilor de producţie pentru apărare, care să fie compatibile cu standardele NATO şi UE, pentru a nu se ajunge în situaţia imposibilităţii asigurării protejării în timp real a intereselor esenţiale ale securităţii naţionale, se impune adoptarea unor măsuri pentru refacerea şi viabilizarea capacităţilor de producţie pentru apărare în vederea realizării de produse şi servicii necesare cerinţelor de înzestrare ale forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională şi conforme standardelor NATO şi UE.Având în vedere aspectele prezentate se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a mecanismelor privind atragerea de investiţii către operatorii economici din industria de apărare la care statul este acţionar integral sau majoritar, sens în care este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui program investiţional de dotări în industria de apărare pentru modernizarea liniilor de fabricaţie, retehnologizări, achiziţii/dotări pentru satisfacerea cererilor de înzestrare ale forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.Neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri de finanţare a programelor de investiţii ale operatorilor economici din industria de apărare la care statul este acţionar integral sau majoritar ar conduce la afectarea gravă a intereselor esenţiale de securitate ale statului român prin afectarea securităţii lanţului de aprovizionare cu tehnică şi mijloace de luptă necesare forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,de asemenea se impune ca operatorii economici din industria de apărare, care sunt de interes strategic pentru forţele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, să îşi menţină potenţialul capacităţilor de producţie şi servicii pentru apărare, prin adoptarea unor măsuri de restructurare economico-financiară, ceea ce presupune şi disponibilizări de personal prin măsuri de concediere colectivă.Aceste măsuri vizează eliminarea pierderilor prin eficientizarea activităţii şi valorificarea resurselor privind forţa de muncă, redimensionarea/disponibilizarea acesteia în raport cu gradul de încărcare a capacităţilor cu comenzi. Adoptarea acestor măsuri necesită asigurarea protecţiei sociale a personalului disponibilizat prin acordarea indemnizaţiei de şomaj şi a venitului de completare.Numărul de angajaţi prevăzut să fie disponibilizat prin concedieri colective este de 808 persoane în intervalul temporar 2015-2017, la care venitul de completare se alocă pe o perioadă de maximum 24 de luni de la concediere, în condiţiile legii.Neacordarea venitului de completare într-un sector important cum este sectorul producţiei pentru apărare ar produce inechităţi în raport cu alte sectoare ale economiei naţionale care beneficiază de venituri de completare în cazul măsurilor privind protecţia socială a persoanelor disponibilizate.Condiţiile privind acordarea venitului lunar de completare sunt stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completărilor ulterioare.Având în vedere necesitatea acordării venitului de completare în cadrul măsurilor de concedieri colective şi la societăţile din industria de apărare, se impune adoptarea unei reglementări care, prin derogare de la art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014, să prevadă posibilitatea acordării venitului lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată şi persoanelor disponibilizate prin concedieri colective de la societăţile din industria naţională de apărare.Această măsură se impune a fi adoptată pentru a nu se ajunge în situaţia în care aceşti operatori economici să intre în stare de insolvenţă şi faliment, fapt care conduce la imposibilitatea asigurării capacităţilor necesare protejării în timp real a intereselor esenţiale şi ale securităţii naţionale în actualul context regional geopolitic.În acest context, având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2010, s-a prevăzut transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, fără a fi incluse şi alte instituţii din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională cum sunt Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, la care de asemenea se găsesc cantităţi de armament, muniţii, explozivi, blindate, autovehicule, tractoare, remorci şi alte bunuri uzate fizic şi moral care prezintă un risc ridicat pentru personal şi mediu,având în vedere faptul că Ministerul Apărării Naţionale a extins gama bunurilor care fac obiectul transmiterii, inclusiv de resortul tehnicii de geniu, apărării chimice, bacteorologice, radiologice şi nucleare, precum şi din domeniul comunicaţiilor şi informaticii sau a celor rezultate din cercetarea ştiinţifică,ţinând seama de imposibilitatea punerii imediate în aplicare a unor programe proprii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, de casare din cauza insuficienţei fondurilor,având în vedere că procesul de dezmembrare şi delaborare al muniţiei de război, precum şi a echipamentelor militare scoase din uz prezintă o serie de riscuri majore care trebuie prevenite, sens în care:activitatea de delaborare şi dezmembrare a muniţiei de război poate fi făcută doar de personal specializat şi în condiţii speciale, pentru a reduce la maxim riscurile de afectare a mediului prin explozii necontrolate sau deflagraţii,operaţiunile privind dezmembrarea/delaborarea categoriilor de bunuri care se transmit nu pot fi făcute decât de operatori economici specializaţi din industria de apărare, prevenindu-se în felul acesta accesul persoanelor neautorizate la obţinerea de informaţii/date tehnice despre echipamente militare, precum şi posibilitatea utilizării în alte scopuri ale acestora,activitatea de delaborare şi dezmembrare a muniţiei de război şi echipamentelor militare presupune de asemenea costuri cu echipamente speciale, tehnologii şi măsuri de siguranţă care în unele cazuri depăşesc preţul obţinut din vânzarea deşeurilor,întrucât Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care reprezintă cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, precizând şi contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale, precum şi modul de calcul şi de plată a acestora, operează cu noţiunea de "impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă", fără a avea o definiţie a acesteia în cuprinsul actului normativ,în vederea atingerii scopului de a avea o normă clară, precisă, previzibilă, accesibilă se impune definirea în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a mecanismului de "reţinere la sursă a impozitelor şi contribuţiilor sociale" numit şi "stopaj la sursă", precum şi a "impozitelor şi contribuţiilor sociale cu reţinere la sursă", măsură de natură să creeze premisele care să facă posibilă sancţionarea faptei de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, într-un anumit termen de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.În plus, având în vedere riscul intrării în procedură de deficit excesiv prin crearea unui tratament unitar pentru toate categoriile de personal din sectorul bugetar, similar celui instituit prin art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, se impune abrogarea acestei reglementări.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic privind realizarea investiţiilor din industria naţională de apărare necesare asigurării protecţiei intereselor esenţiale de securitate ale României şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război şi instituie mecanismul de reţinere la sursă a impozitelor şi contribuţiilor sociale. (2) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie satisfacerea necesităţilor de înzestrare ale instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, în raport cu necesitatea protejării intereselor esenţiale de securitate ale României şi de angajamentele asumate în cadrul NATO şi cel al Uniunii Europene.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) interes esenţial de securitate - acel interes naţional care asigură protejarea şi apărarea elementelor constitutive ale statului - teritoriu, populaţie şi formă de guvernare democratică, precum şi a infrastructurii critice; b) operator economic - persoană juridică autorizată să producă şi/sau să desfăşoare operaţiuni cu produse militare, sensibile şi strategice, la care statul este acţionar integral sau majoritar; c) investiţii - cheltuială necesară protecţiei intereselor esenţiale de securitate naţională şi care se referă la producţia de armament, muniţie şi material de război, efectuată cu respectarea art. 346 TFUE, care duce la creşterea valorii activelor unui operator economic din industria naţională de apărare, active destinate realizării uneia sau a mai multora dintre activităţile de cercetare, proiectare, dezvoltare, modernizare, încercare, testare, producere şi reparare a sistemelor de armament şi muniţie, tehnicii de luptă, echipamentelor şi materialelor cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale şi a pieselor de schimb necesare, pulberilor şi explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri şi încercări, terenurile cu regim de spaţiu de siguranţă, precum şi infrastructura de utilităţi aferente şi care are ca scop satisfacerea intereselor esenţiale de securitate; d) interes naţional - ansamblul valorilor fundamentale care au rolul de a asigura suveranitatea, independenţa şi integritatea ţării, a infrastructurilor şi a sistemelor naţionale de apărare şi securitate naţională;----------Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. e) minister de resort - instituţia administraţiei publice centrale în coordonarea şi/sau sub autoritatea căreia funcţionează operatorii economici din industria de apărare.----------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. Articolul 3 (1) Pentru realizarea investiţiilor, operatorii economici din industria de apărare pot beneficia de transferuri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort. (2) La finalizarea investiţiei, cu sumele alocate de la bugetul de stat conform alin. (1) se majorează capitalul social al operatorilor economici. (3) Instituţia publică implicată, care exercită drepturile şi obligaţiile care decurg din calitatea de acţionar al statului la data majorării capitalului social, exercită drepturile şi obligaţiile statului român în calitate de acţionar pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorii economici şi înregistrează în evidenţele contabile aceste acţiuni. Articolul 4În cazul în care investiţia este finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin ministerul de resort, aceasta se realizează în numele statului de către ministerul de resort, prin operatorul economic.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. Articolul 5 (1) Ministerul de resort identifică necesarul de investiţii, astfel încât operatorii economici din industria de apărare să furnizeze produse/servicii instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională pentru următoarele domenii de importanţă strategică: pulberi şi explozivi, muniţii şi armament de infanterie, blindate şi sisteme de artilerie, aerospaţial şi rachete, sisteme de comandă şi control, cercetare-dezvoltare şi inovare, mentenanţă pentru tehnica de apărare şi securitate.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016.(1^1) Investiţiile prevăzute la alin. (1) vizează: a) fluxurile de fabricaţie, dotările tehnologice şi cele destinate infrastructurii pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;b )reabilitarea capacităţilor de producţie pentru apărare şi eficientizarea consumului de energie al acestora.----------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016.(1^2) Activele achiziţionate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se includ în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare al operatorului economic.----------Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014, cu modificările ulterioare, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi persoanelor disponibilizate de la operatorii economici din industria de apărare, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 8Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se abilitează Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia să transmită din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea unor operatori economici din industria de apărare aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, bunuri mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar ori tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi bunurile rezultate din cercetarea ştiinţifică, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au durata normată de funcţionare îndeplinită; b) sunt scoase din funcţiune; c) sunt excedentare; d) sunt declasate; e) sunt atipice; f) sunt periculoase; g) sunt uzate moral. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se individualizează prin protocoale succesive, încheiate separat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, respectiv între Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. (3) Pot face obiectul transmiterii din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea operatorilor economici şi deşeurile metalice rezultate în urma casării armamentului şi muniţiei, numai după ce acestea au fost scoase din funcţiune sau declasate, prin încheierea între părţile implicate a unor protocoale distincte. (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) şi (3) se transmit pentru delaborare, dezmembrare sau valorificare, după caz. (5) Bunurile pot fi valorificate de către operatorii economici în starea în care se află sau ulterior modificării şi/sau modernizării acestora. Bunurile pot fi valorificate inclusiv prin utilizarea în procesul de producţie a altor bunuri, în condiţiile legii. (6) Reperele, subansamblurile, ansamblurile, piesele, componentele, materialele şi deşeurile rezultate în urma operaţiunilor de delaborare şi dezmembrare prevăzute la alin. (4) pot fi valorificate de către operatorii economici, inclusiv prin utilizarea acestora în procesul de producţie a altor bunuri, în condiţiile legii, în starea în care se află sau în urma unor modificări şi/sau modernizări operate asupra acestora. (7) Responsabilitatea privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte derularea operaţiunilor prevăzute la alin. (4)-(6) revine, exclusiv, operatorilor economici."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Bunurile prevăzute la art. 1 se predau operatorilor economici cu acordul acestora, în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, pe categorii de bunuri, încheiat între reprezentantul legal al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau al Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia şi reprezentantul legal al operatorului economic, desemnat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului prin protocoalele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Patrimoniile Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia se diminuează cu valoarea contabilă a bunurilor mobile transmise potrivit dispoziţiilor art. 1, în baza proceselor-verbale de predare-preluare. (2) În situaţia în care veniturile realizate de către operatorii economici sunt mai mari decât cheltuielile ocazionate cu operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (5), inclusiv transportul şi paza bunurilor, diferenţa rămâne la dispoziţia operatorilor economici şi va fi utilizată în scopul retehnologizării fluxurilor de fabricaţie ale capacităţilor destinate producţiei pentru apărare.----------Alin. (2) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016, care modifică pct. 4 al art. 8 din prezentul act normativ. (3) Intrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în evidenţa operatorilor economici se realizează conform reglementărilor contabile în vigoare. (4) Sunt exceptate de la plata contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare."----------Alin. (4) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016, care completează pct. 4 al art. 8 din prezentul act normativ.5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:"Art. 5. - Fiecare dintre autorităţile menţionate la art. 3 alin. (1) propune Guvernului spre adoptare norme, potrivit domeniilor proprii de competenţă, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."6. În anexă, după numărul curent 21 se introduc două noi numere curente, numerele curente 22 şi 23, cu următorul cuprins:"22. Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie - S.A.23. Societatea Comercială «IOR» - S.A. Bucureşti." Articolul 9La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 34 se introduc două noi puncte, punctele 35 şi 36, cu următorul cuprins:"35. reţinere la sursă, numită şi reţinere prin stopaj la sursă - metodă de colectare a impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii prin care plătitorii de venituri au obligaţia, potrivit legii, de a le calcula, reţine, plăti şi declara;36. impozite şi contribuţii sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă - acele impozite şi contribuţii sociale reglementate în prezentul cod pentru care plătitorii de venituri au obligaţia să aplice metoda privind reţinerea la sursă sau reţinerea prin stopaj la sursă." Articolul 10Articolul 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 29 octombrie 2015, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

--------------

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stancu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb
Bucureşti, 3 noiembrie 2015.Nr. 51. Anexă*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Denumirea societăţii │ Sediul │ Numărul de ││crt.│ │ │ înmatriculare la ││ │ │ │ ORC şi CUI │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1. │Compania Naţională "ROMARM" - S.A. - aparat │Bucureşti, Bd. Timişoara │ J40/10841/2000 ││ │central │nr. 5B, sectorul 6 │ RO 13554423 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2. │Societatea TOHAN - S.A., filială a Companiei │Zărneşti, Aleea Uzinei │ J08/49/2001 ││ │Naţionale "ROMARM" - S.A. │nr. 1, jud. Braşov │ RO 13652413 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3. │Societatea CARFIL - S.A., filială a Companiei │Braşov, Str. Zizinului │ J08/596/2001 ││ │Naţionale "ROMARM" - S.A. │nr. 119, jud. Braşov │ RO 13945863 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4. │Societatea METROM - S.A., filială a Companiei │Braşov, Str. Carpaţilor │ J08/257/2001 ││ │Naţionale "ROMARM" - S.A. │nr. 60, jud. Braşov │ RO 13771023 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5. │Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A., │Cugir, str. 21 Decembrie │ J01/435/2004 ││ │filială a Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A. │1989 nr. 1A, jud. Alba │ RO 16368506 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6. │Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A., │Plopeni, Str. Republicii │ J29/162/2001 ││ │filială a Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A. │nr. 1, jud. Prahova │ RO 13741804 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7. │Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A., filială │Comuna I.L. Caragiale, │ J15/330/2001 ││ │a Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A. │jud. Dâmboviţa │ RO 2978636 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8. │Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A., filială│Cugir, str. 21 Decembrie │ J01/40/1999 ││ │a Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A. │1989 nr. 1, jud. Alba │ RO 1769224 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 9. │Societatea Comercială ROMAERO - S.A. Bucureşti │Bucureşti, Bd. Ficusului │ J40/3940/1991 ││ │ │nr. 44, sectorul 1 │ RO 1576401 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ 10.│Societatea Comercială "IOR" - S.A. │Bucureşti, str. Bucovina │ J40/2827/1991 ││ │ │nr. 4, sectorul 3 │ RO 340312 │└────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────┘------

Noutăți

 • LEGE nr. 87 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 24 din 6 aprilie 1995 privind reînfiinţarea comunei Poienile Izei, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 24 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 554 din 14 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 39 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 109 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 551 din 14 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
 • LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 5 mai 2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 25 octombrie 1997 pentru aplicarea unor articole din Legea învăţământului nr. 84/1995 începând cu anul şcolar 1998/1999
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 123 din 9 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 510 din 28 noiembrie 2003 privind aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi la bugetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru finanţarea programelor de asistenţă umanitară internaţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 1 februarie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României şi Guvernul Elveţiei şi a Înţelegerii asupra proiectului Proiect elveţian privind energia termică (Buzău, Paşcani), semnate la Bucureşti la 8 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 95 din 26 mai 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 148 din 17 mai 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 3 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 111 din 16 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 179 din 13 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 127 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 282/2000 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 73 din 3 noiembrie 1993 (*republicată*) pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 7 aprilie 2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 93 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 223 din 23 mai 2003 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ceha în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 138 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 619 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 63 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021