Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale(actualizată până la data de 9 iunie 2016*)

----------Având în vedere corelaţia semnificativă între creşterea PIB-ului, a volumului exporturilor şi importurilor şi creşterea nivelului investiţiilor străine,având în vedere faptul că investiţiile aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică, creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul, precum şi faptul că în prezent promovarea comerţului exterior şi a investiţiilor străine ale României se efectuează prin instituţii diferite, motiv pentru care aceste activităţi nu au o abordare unitară, care să permită fructificarea potenţialului economic al României,întrucât criza economică şi financiară a dus la o scădere a nivelului de investiţii în cadrul Uniunii Europene cu 15% faţă de perioada de vârf din 2007, faptul că lipsa susţinerii mediului investiţional a încetinit redresarea economică şi sunt necesare acţiuni imediate pentru crearea unui mediu favorabil investiţiilor, inclusiv în ceea ce priveşte finanţarea acestora,luând în considerare factorii determinanţi ai investiţiilor străine, necesitatea definirii imediate şi implementării strategiilor sectoriale de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, având în vedere rolul acestuia de reglementator în ceea ce priveşte politicile economice, necesitatea sprijinirii proiectelor viabile ca urmare a unei analize costuri-beneficii realizate după standardele Uniunii,având în vedere urgenţa creării de pârghii pentru atragerea de investiţii pentru consolidarea şi modernizarea economiei naţionale şi luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri imediate pentru crearea unui cadru favorabil mediului economic pentru atragerea investitorilor străini conduce la imposibilitatea îndeplinirii Programului de guvernare acceptat de Parlament,având în vedere că sporirea atractivităţii climatului de investiţii este una dintre principalele sarcini ale politicii economice a României şi că neidentificarea soluţiilor optime pentru crearea unui climat favorabil va conduce la privarea bugetului de fonduri importante,luând în considerare imperativul creşterii eficienţei în alocarea fondurilor de la buget prin parteneriat public-privat şi atragerii de investiţii străine ca prioritate majoră pentru România,ţinând cont de posibilităţile de finanţare ale fondului european pentru investiţii strategice înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2015/1.017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiţii strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi Portalul european de proiecte de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - Fondul european pentru investiţii strategice,ţinând cont de prevederile art. 14 din Regulamentul (UE) 2015/1.017 din 25 iunie 2015 cu privire la platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi de utilizare a parteneriatului public-privat, se impun identificarea, pregătirea şi dezvoltarea proiectelor de investiţii avantajoase pentru România. Acest lucru se poate face prin utilizarea de către România a mecanismelor specifice Regulamentului (UE) 2015/1.017, respectiv acordarea unui sprijin specific privind utilizarea asistenţei tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare şi utilizarea parteneriatelor public-privat, precum şi acordarea de consiliere, după caz, privind aspectele relevante legate de dreptul Uniunii Europene, ţinând cont de specificităţile şi de nevoile României,luând în considerare necesitatea promovării sectoarelor strategice pentru comerţul românesc şi având în vedere că investiţiile străine sunt un barometru al atractivităţii mediului de afaceri,se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării premiselor de dezvoltare a investiţiilor. Totodată se impune o analiză structurală a investiţiilor străine şi a parteneriatelor public-privat, analiză care nu poate fi realizată decât de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi de Ministerul Finanţelor Publice, având în vedere atribuţiile în domeniile de mediu de afaceri, politică industrială şi comerţ exterior aflate în aria de competenţă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi ţinând cont de atribuţiile în domeniile de prioritizare a investiţiilor semnificative ale Ministerului Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,reţinându-se astfel că neluarea măsurilor propuse nu asigură nici punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi nici îndeplinirea principalului rol al Guvernului, care este acela de a realiza anumite obiective de politică internă şi externă a ţării, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public,întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul promovării investiţiilor străine poate conduce la neimplementarea unui sistem economic competitiv şi neîndeplinirea standardelor de calitate solicitate pe piaţa internă şi externă,întrucât absenţa creării unui pol de competenţă şi a unei coordonări susţinute şi eficiente în domeniul parteneriatului public-privat poate prezenta riscuri în ceea ce priveşte neutilizarea Fondului european pentru investiţii strategice, înfiinţat prin Regulamentul (UE) 2015/1017,întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: Articolul 1Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează prin divizare totală, prin preluarea activităţilor privind investiţiile străine de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi a activităţilor privind parteneriatul public-privat de către Ministerul Finanţelor Publice, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1). Articolul 2 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se subrogă în drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat ce decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat este parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de promovare a investiţiilor străine, cu respectarea art. 238-240 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Ministerul Finanţelor Publice se subrogă în drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat ce decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat este parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de parteneriat public-privat, cu respectarea art. 238-240 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri preia personalul, posturile şi bugetul aferent activităţii legate de promovarea investiţiilor de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat în condiţiile legii. (4) Ministerul Finanţelor Publice preia posturile vacante şi bugetul aferent activităţii de parteneriat public-privat în condiţiile legii. Articolul 3 (1) Activele şi pasivele Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, precum şi posturile şi personalul prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) sunt preluate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi, respectiv, de Ministerul Finanţelor Publice pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza protocoalelor de predare-preluare încheiate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) Pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) ministerele care preiau activitatea preiau şi arhiva deţinută de Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat. (3) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului. Protocoalele de predare-preluare cuprind şi creditele bugetare rămase de utilizat prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat pe anul 2016. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1), modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerului Finanţelor Publice. (5) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice să detalieze modificările prevăzute la alin. (4) şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii. (6) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 4 (1) Încadrarea personalului preluat de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi fără diminuarea drepturilor salariale dobândite. (2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, salariile de bază pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul de salarizare de bază aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, începând cu data de 1 mai 2016. (3) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (2) cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz.----------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016. Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului. (2) La data intrării în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1), se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu Ministerul Finanţelor Publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea de parteneriat public-privat; b) Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea de investiţii străine; c) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul finanţelor publice în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul parteneriatului public-privat; d) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat cu ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri în cazul prevederilor care reglementează activitatea investiţiilor străine.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

--------------

Viceprim-ministru, ministrul economiei,

comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea
Bucureşti, 6 aprilie 2016.Nr. 11.------

Noutăți

 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • LEGE nr. 69 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 19 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S. A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 51 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 417 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apa potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 259 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 395 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 62 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 470 din 4 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 157 din 6 iunie 2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 372 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 565 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 27 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 570 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 29 din 28 februarie 2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 299 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • LEGE nr. 227 din 10 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 57 din 6 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 104 din 24 noiembrie 1994 privind declararea ca municipii a unor oraşe
 • LEGE nr. 56 din 25 martie 2015 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
 • LEGE nr. 24 din 6 mai 1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 90 din 6 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 80 din 30 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 147 din 27 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 1998 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020