Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016

  Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 172 din 24 martie 2016, prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi faptul că recent a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,ţinând seama de faptul că:– dispoziţiile de lege declarate neconstituţionale vizează reglementări esenţiale pentru cariera poliţistului, precum ocuparea posturilor de conducere vacante şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului;– încetarea efectelor normelor primare creează aceeaşi consecinţă şi în privinţa unor reglementări subsecvente, procedurale, esenţiale pentru funcţionarea instituţiilor de ordine şi siguranţă publică ce încadrează poliţişti;– în acest context se evidenţiază inexistenţa unui întreg cadru normativ, primar şi de aplicare a legii, consecinţa fiind blocarea mecanismelor prin care se asigură funcţionarea instituţiilor ce încadrează poliţişti - Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia generală anticorupţie,luând în considerare faptul că o serie de măsuri de dată recentă, de ordin legislativ, vizând recuperarea deficitului de personal înregistrat de instituţiile Ministerului Afacerilor Interne, ar putea fi zădărnicite de inexistenţa unor reglementări care asigură funcţionarea în ansamblu a cadrului normativ specific,văzând faptul că situaţiile descrise echivalează cu o vulnerabilitate pentru sistemul de ordine şi siguranţă publică, pus în faţa unor responsabilităţi instituţionale ce nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte termene decât cele stabilite de lege - cum ar fi cele referitoare la asigurarea ordinii şi liniştii publice în cadrul celor două procese electorale generale organizate în anul 2016, apropierea sezonului estival sau alte evenimente care din perspectiva ordinii publice reclamă adaptarea la cerinţele operative şi, în acest sens, iniţierea unor măsuri administrative cum sunt: delegarea, detaşarea personalului, trimiterea în misiune, acolo unde situaţiile concrete înregistrate impun prezenţa poliţiştilor şi exercitarea atribuţiilor acestora,ţinând seama de faptul că gradul de asigurare a ordinii publice, mai ales într-o perioadă cu numeroase evenimente de interes "operativ" - alegeri locale şi generale, Campionatul European de Fotbal din Franţa, concentrarea unui număr mare de persoane, în special turişti, în anumite zone ale ţării - este în directă legătură cu capacitatea Executivului şi a instituţiilor din subordine cu atribuţii de aplicare a legii de a se achita de obligaţiile ce le revin pentru buna administrare a treburilor statului,văzând faptul că lipsa unor instrumente juridice produce consecinţe negative nu doar în privinţa funcţionării instituţiilor statului, ci şi din perspectiva unui alt interes public - o întreagă categorie profesională, ale cărei atribuţii se exercită în sfera publică, este supusă unei perioade de riscuri privind evoluţia în carieră -, că intervine aşadar obligaţia autorităţilor statului de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenţie legislativă care să asigure atât funcţionalitatea prevederilor statutare, cât şi îmbunătăţirea cadrului de organizare şi dezvoltare a carierei poliţistului,întrucât avem de a face cu o situaţie extraordinară, ce produce consecinţe în ceea ce priveşte capacitatea de funcţionare a instituţiilor statului şi de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetăţeni, că toate aceste elemente vizează interesul public şi că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale,luând în considerare necesitatea punerii în acord a dispoziţiilor statutare cu deciziile Curţii Constituţionale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:CAPITOLUL IICariera poliţistului2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei.3. La articolul 10 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;.........................................................................c) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist.4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În primul an de activitate, poliţistul încadrat direct sau transferat trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în carieră în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.5. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională organizate potrivit specificului funcţiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne şi au o durată de cel puţin:a) 3 luni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (2^2);b) 4 săptămâni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (3).6. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Formarea profesională continuă a poliţistului, pentru dezvoltarea carierei, se asigură prin:a) cursuri de capacitate profesională pentru obţinerea gradelor profesionale de: comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie;b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, desfăşurate în ţară sau în străinătate.8. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne.9. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Gradul profesional de comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie poate fi obţinut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.10. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Sunt exceptaţi de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofiţerul de poliţie care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază, precum şi agentul de poliţie care a absolvit studii superioare.(2^2) Gradul profesional de chestor poate fi obţinut de comisarul-şef de poliţie care a promovat examenul organizat în acest scop.11. Articolele 18 şi 19 se abrogă.12. La articolul 21, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ de profil ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi celor pregătiţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ li se acordă grade profesionale sau, după caz, li se echivalează gradele militare cu gradele profesionale în condiţiile art. 73 alin. (1) şi (2) şi sunt încadraţi în structurile de poliţie cu perioade de stagiu...........................................................................(3) La absolvirea cu diplomă de licenţă a programelor de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă sau frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne, absolventului care urmează a fi repartizat în unităţi de poliţie i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.13. La articolul 21, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:(3^3) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi absolvenţilor formaţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei absolvenţilor Institutului Medico-Militar care pe perioada de stagiu se încadrează în funcţii specifice corespunzătoare gradului profesional deţinut.14. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), perioada de rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale în cazul personalului de specialitate medical se ia în calcul la acordarea gradului profesional.15. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au. (la 02-06-2017, Alineatul (4) din Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) 16. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins: (4^1) Poliţistul este trecut anual în funcţia imediat superioară în cadrul postului ocupat, dacă la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obţinut calificativul de cel puţin «bine» şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.(4^2) După definitivarea în profesie, poliţistul debutant este încadrat în funcţie potrivit gradului profesional deţinut, în funcţia imediat superioară celei de debutant în cadrul postului ocupat. (la 02-06-2017, Punctul 16. din Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) 17. La articolul 22, alineatul (8) se abrogă.18. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Jurământul de credinţă este semnat de către absolventul sau poliţistul încadrat direct sau transferat şi, după caz, de către şeful instituţiei de învăţământ sau de şeful unităţii, precum şi de către poliţiştii asistenţi.19. Articolul 27 se abrogă.20. După secţiunea a 2-a a capitolului II se introduc două noi secţiuni, secţiunea a 3-a «Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului», alcătuită din articolele 27^1-27^32, şi secţiunea a 4-a «Ocuparea posturilor vacante», alcătuită din articolele 27^33-27^48, cu următorul cuprins: Secţiunea a 3-aModificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului§1. Norme generale privind modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului Articolul 27^1(1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:a) delegare;b) detaşare;c) participare la misiuni internaţionale;d) împuternicire pe o funcţie de conducere;e) transfer;f) mutare;g) punere la dispoziţie.(2) Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în profesie, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii. Articolul 27^2Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept, din iniţiativa sau la cererea sa. Articolul 27^3În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia următoarelor situaţii:a) ca urmare a desfiinţării postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;b) s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul;c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu;d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei. Articolul 27^4În vederea modificării sau suspendării raportului de serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta secţiune, poliţistul se numeşte într-un stat de organizare, denumit în continuare stat anexă. Articolul 27^5Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se dispun sau, după caz, se constată prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.§2. Delegarea Articolul 27^6(1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist a unor activităţi corespunzătoare postului ocupat, în afara locului său de muncă, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate. Delegarea se dispune în interesul unităţii în care este încadrat poliţistul sau în interesul unităţii ierarhic superioare.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe perioada delegării, poliţistul poate exercita, cu acordul său scris, alte activităţi decât cele corespunzătoare postului ocupat, stabilite în actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu. Articolul 27^7Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al poliţistului.§3. Detaşarea Articolul 27^8(1) Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul altor unităţi/structuri din Ministerul Afacerilor Interne ori la alte instituţii sau autorităţi publice, la solicitarea acestora. În mod excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi specificul muncii.(2) Detaşarea se dispune în interesul unităţii în cadrul căreia poliţistul urmează să îşi desfăşoare activitatea.(3) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar.(4) Detaşarea poliţistului se dispune pe un post vacant sau temporar vacant. Articolul 27^9(1) Detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Detaşarea poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni se poate dispune numai cu acordul său.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţistului, cu acordul său scris, în cadrul unor autorităţi publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective. Articolul 27^10(1) Detaşarea poliţistului la instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, la alte autorităţi şi instituţii publice sau la Corpul Naţional al Poliţiştilor se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.(2) Detaşarea la instituţii de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau la alte autorităţi şi instituţii publice se poate face, în condiţiile legii, şi fără numirea în statul anexă, situaţie în care unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării. Articolul 27^11Încetarea detaşării realizată potrivit art. 27^10 alin. (1) determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcţie potrivit art. 27^31.§4. Dispoziţii comune privind delegarea şi detaşarea Articolul 27^12Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) graviditate;b) îşi creşte singur copilul minor;c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat/ avizat de structurile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne, face contraindicată delegarea sau detaşarea, raportat la atribuţiile de serviciu şi condiţiile de muncă specifice locului de muncă unde este detaşat/delegat;d) este singurul întreţinător al familiei;e) alte motive personale temeinic justificate. Articolul 27^13Delegarea, respectiv detaşarea încetează în următoarele situaţii:a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;b) desfăşurarea activităţii care a impus delegarea, respectiv detaşarea nu mai este necesară;c) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului;d) la cererea poliţistului, când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 27^12.§5. Participarea la misiuni internaţionale Articolul 27^14(1) Participarea poliţistului la o misiune internaţională care presupune desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare postului se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.(2) Încheierea misiunii internaţionale determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcţie potrivit art. 27^31.§6. Împuternicirea Articolul 27^15(1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor unei funcţii de conducere, pe un post vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcţie de conducere ori nu este prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.(2) Poate fi împuternicit poliţistul care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.(3) Pe perioada împuternicirii, poliţistul beneficiază, după caz, şi de drepturile care se cuvin poliţistului detaşat. Articolul 27^16(1) Poliţistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul poliţistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului.(2) În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a postului. Articolul 27^17 Împuternicirea încetează în următoarele situaţii:a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;b) la ocuparea postului;c) la revenirea titularului postului;d) la solicitarea scrisă a poliţistului împuternicit;e) la iniţiativa persoanei care a dispus-o.§7. Transferul Articolul 27^18(1) Transferul poliţistului se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.(2) Transferul se realizează:a) în interesul serviciului, cu acordul poliţistului;b) la cererea poliţistului, cu acordul conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1).§8. Mutarea Articolul 27^19 Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care urmează să se mute, în următoarele situaţii:a) în interesul serviciului;b) la cererea poliţistului. Articolul 27^20Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului.§9. Punerea la dispoziţie Articolul 27^21(1) Poliţistul este pus la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art. 27^31, în următoarele situaţii:a)  ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi; (la 02-06-2017, Litera a), Alineatul (1), Articolul 27^21 din Punctul 20., Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) b) când nu poate fi repus în funcţia deţinută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini atribuţiile funcţiei deţinute;d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările necesare exercitării funcţiei; (la 02-06-2017, Litera d), Alineatul (1), Articolul 27^21 din Punctul 20., Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) e) când un alt poliţist este repus în funcţia deţinută anterior, potrivit art. 27^29 sau ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă;f) la eliberarea din funcţie, cu acordul său, din motive neimputabile.(2) Poliţistul este pus la dispoziţie când faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul.(3) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) şi alin. (2) se constată la data luării la cunoştinţă a respectivelor situaţii.(4) Poliţistul este pus la dispoziţia unităţii din care face parte sau, cu acordul lui, la dispoziţia altei unităţi. Articolul 27^22Situaţia poliţistului pus la dispoziţie se soluţionează astfel:a) pentru poliţistul prevăzut la art. 27^21 alin. (1), în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6 luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;b) pentru poliţistul prevăzut la art. 27^21 alin. (2), atunci când se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal. Articolul 27^23(1) Pe perioada punerii la dispoziţie, poliţistul îndeplineşte acele sarcini şi atribuţii stabilite în scris de şeful unităţii, comunicate sub semnătură.(2) În situaţia în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini şi atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal.(3) Poliţistul pus la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de legislaţia privind salarizarea poliţiştilor aflaţi în această situaţie, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.§10. Suspendarea Articolul 27^24Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţist. Articolul 27^25Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii:a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei;c) îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în cadrul organizaţiilor sindicale, constituite potrivit legii;d) este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului, în afara Ministerului Afacerilor Interne;e) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;f) a fost instituită carantina, în condiţiile legii;g) forţă majoră;h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Articolul 27^26(1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate suspenda, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii:a) pentru efectuarea concediului de creştere a copilului;b) pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale;c) însoţeşte soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a poliţistului, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani. Articolul 27^27(1) Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.(2) În situaţia în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, poliţistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.(3) Emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, în situaţia prevăzută la art. 27^25 lit. h), constituie motiv de încetare a suspendării. Articolul 27^28(1) Poliţistul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27^25, art. 27^26 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) se numeşte într-o funcţie identică în statul anexă constituit în acest scop. La încetarea suspendării, poliţistul este numit în funcţie potrivit art. 27^31.(2) În situaţia suspendării raportului de serviciu pentru efectuarea concediului de creştere a copilului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior suspendării.(3) Poliţistului suspendat i se retrag lucrările, armamentul şi echipamentele care i-au fost repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.§11. Dispoziţii comune privind punerea la dispoziţie şi suspendarea Articolul 27^29Atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în funcţia deţinută şi în toate drepturile avute la data punerii la dispoziţie sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie sau suspendării. Articolul 27^30(1) Atunci când s-a dispus condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, menţinerea în activitate a poliţistului se analizează la nivelul unităţii din care acesta face parte.(2) În situaţia aprobării menţinerii în activitate, poliţistul este numit în funcţie potrivit art. 27^31.§12. Numirea în funcţie şi recunoaşterea unor drepturi Articolul 27^31Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcţie este următoarea:a) în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu mai este necesar; (la 02-06-2017, Litera a), Articolul 27^31 din Punctul 20., Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) b) într-o funcţie similară, în unitatea din care face parte;c) într-o funcţie similară, în altă unitate;d) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care face parte;e) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;f) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în unitatea din care face parte;g) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în altă unitate. Articolul 27^32(1) Perioada în care un poliţist a exercitat atribuţiile unei funcţii de conducere prin împuternicire constituie vechime în funcţii de conducere.(2) Perioada suspendării raporturilor de serviciu nu constituie vechime în serviciu, cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel. Secţiunea a 4 -a Ocuparea posturilor vacante Articolul 27^33Postul vacant se ocupă de poliţistul care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de prezenta secţiune. Articolul 27^34Postul de execuţie vacant se ocupă prin:a) numirea absolventului instituţiei de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne sau care pregăteşte personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;c) concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), (2^1), (2^2) şi (3). (la 02-06-2017, Litera c), Articolul 27^34 din Punctul 20., Articolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) Articolul 27^35(1) Postul de conducere vacant se ocupă prin:a) concurs sau examen, după caz;b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcţia este prevăzută cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut;c) numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut; (la 02-06-2017, Litera c), Alineatul (1), Articolul 27^34 din Punctul 20., Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) d) alte cazuri prevăzute de lege.(2) Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situaţii:a) ca urmare a reorganizării unităţii;b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui poliţist în funcţia de conducere ocupată;c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior poliţistul a ocupat o funcţie de conducere;d) ca urmare a punerii la dispoziţie din motive neimputabile. Articolul 27^36(1)  În vederea ocupării postului vacant prin concurs sau examen, se constituie comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor. În cadrul comisiei de concurs pot funcţiona subcomisii.(2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri. Aceştia au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, iar cel puţin unul dintre membri are studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.(3) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi desemnarea secretarilor acestora se stabilesc prin ordin/dispoziţie emise potrivit competenţelor.(4) Concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de eşaloanele superioare/unităţile care asigură coordonarea metodologică a structurilor în care se regăsesc posturile.(5) Concursul se poate organiza şi pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeaşi specialitate. Articolul 27^37(1) Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii şi se publică prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă.(2) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant care presupune desfăşurarea activităţii sub o altă identitate decât cea reală se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate. Articolul 27^38Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video. Articolul 27^39(1) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant constă în susţinerea unui test scris, care poate fi înregistrat/supravegheat video, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.(2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului de execuţie vacant, testul scris poate fi precedat de susţinerea a cel puţin unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio şi/sau video, după cum urmează:a) probă practică;b) evaluarea performanţei fizice;c) evaluarea competenţelor lingvistice. Articolul 27^40Comisia de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, în concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite. Articolul 27^41(1) Evaluarea probelor prevăzute la art. 27^38 şi 27^39 se face cu note de la 1 la 10.(2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.(3) Proba de evaluare a performanţei fizice se apreciază şi se promovează potrivit baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne.(4) Candidaţii sunt declaraţi «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.(5) Rezultatele finale ale concursului se înscriu într-un tabel nominal şi se aduc la cunoştinţă prin afişare. Articolul 27^42(1)  În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.(2) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Articolul 27^43(1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.(2) În situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.(3) În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Articolul 27^44(1) Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba/probele eliminatorii sau la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.(3) Admiterea contestaţiei la proba/probele eliminatorie/ eliminatorii are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei/probelor respective.(4) Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.(5) Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare. Articolul 27^45Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu. Articolul 27^46(1) La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care:a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2) şi (3).(2) Condiţiile de vechime necesare participării ofiţerilor de poliţie la concurs sunt:I. pentru funcţia de inspector general şi inspector general adjunct/similare şi funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare de la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 7 ani;b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 4 ani;II. pentru funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 5 ani;b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 3 ani;III. pentru funcţiile de contabil-şef şi funcţiile de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru funcţiile de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş: (la 02-06-2017, Partea introductivă a Punctului III., Alineatul (2), Articolul 27^46, din Punctul 20., Articolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani;b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani;IV. pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani. (la 02-06-2017, Punctul IV. din Alineatul (2), Articolul 27^46, din Punctul 20., Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) (3) Prevederile alin. (2) pct. IV se aplică şi pentru participarea agenţilor de poliţie la concursul de ocupare a funcţiilor pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere.(4) Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II, III ofiţerul de poliţie care a absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază.(5) Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcţia de şef de serviciu/similară, dacă unitatea nu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu. (la 02-06-2017, Alineatul (5), Articolul 27^46 din Punctul 20., Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) (6) Funcţia similară se stabileşte prin raportare la coeficientul de ierarhizare, nivelul ierarhic şi gradul profesional prevăzut. Articolul 27^47(1) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie i se acordă gradul profesional şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1). Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.(2) Candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) sau pentru ocuparea unui post de conducere vacant, din statul de organizare al altei unităţi decât cea în care este încadrat, se mută în interesul serviciului, fără acordul şefului unităţii cedente. Articolul 27^48 În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.21. Articolele 46 şi 47 se abrogă.22. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Perioada în care raporturile de serviciu ale poliţiştilor sunt suspendate potrivit prevederilor art. 27^25 lit. c) constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca poliţist.23. Articolul 65 se abrogă.24. La articolul 69 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, după expirarea perioadei de punere la dispoziţie sau, pe parcursul acesteia, la cererea poliţistului, în condiţiile art. 27^21 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie;25. La articolul 69 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).26. La articolul 73, alineatul (7) se abrogă.27. După articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 74^1, cu următorul cuprins: Articolul 74^1Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc aspecte procedurale cu privire la:a) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională a poliţistului, precum şi a concursurilor şi examenelor prevăzute de prezenta lege;b) naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.28. Articolul 78 se abrogă. Articolul IIÎn termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, poliţiştii suspendaţi se numesc, cu acordul lor, în statele anexă în condiţiile prezentului act normativ şi se emit ordinele ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 74^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IIIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:-------------Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Valentina Conţescu,
  secretar se stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Enache Jiru,
  secretar se stat
  Bucureşti, 16 iunie 2016.Nr. 21.------

  Noutăți

 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 2^2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 230 din 15 iulie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional "Autostrada Timişoara-Lugoj"
 • LEGE nr. 175 din 9 mai 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970
 • LEGE nr. 14 din 1 iulie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 80/1977 privind primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 30 din 22 decembrie 1978 Codul vamal al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 580 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 21 martie 2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 11 noiembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice
 • LEGE nr. 5 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 41 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 493 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 162 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 noiembrie 2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 46 din 23 februarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 91 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996
 • LEGE nr. 271 din 29 mai 2001 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001
 • LEGE nr. 289 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 476 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 9 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 251 din 13 decembrie 2017 privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970
 • LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 232 din 7 octombrie 2015 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 100 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 175 din 25 iulie 1931 pentru acordarea unei rente viagere de 15.000 lei lunar d-nei Elisabeta Radu Beller
 • LEGE nr. 90 din 6 mai 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 14 februarie 2000 privind acordarea unui credit Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietăţii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcura, gaze naturale şi cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 17 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021