Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016

  Având în vedere necesitatea:– introducerii în legislația națională a unor prevederi specifice necesare în procesul de închidere a perioadei de programare financiară 2007-2013, aplicabile pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul european pentru pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare, care trebuie puse în practică până la data de 1 septembrie 2016, potrivit art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare;– extinderii aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe de urgență de către toate structurile care au responsabilitatea gestionării și controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru perioada de programare financiară 2014-2020, astfel încât să se poată asigura respectarea regulilor privind prevenirea apariției neregulilor în procesul de selecție a cererilor de finanțare și de încheiere a contractelor de finanțare aferente noii perioade de programare, procese care sunt în prezent în desfășurare la nivelul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene;– armonizării reglementărilor legale naționale cu reglementările europene, în special în ceea ce privește măsurile specifice pe care autoritățile naționale competente le întreprind în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv în perioada de programare financiară 2014-2020, șiîntrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene - autoritățile de management în cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit, din fondurile europene structurale și de investiții, din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare, autoritățile care asigură gestionarea Instrumentului european de vecinătate și parteneriat ENPI, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură în cadrul programelor de finanțare a politicii agricole comune pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, agențiile de implementare - inclusiv Ministerul Fondurilor Europene - în cadrul programelor PHARE, Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Facilității Schengen, al Facilității de tranziție, al Mecanismului financiar SEE 2004-2009, cu excepția proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 și al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, autoritățile naționale responsabile de participarea României la alte programe finanțate din fonduri europene, structurile de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană și autoritățile care asigură gestionarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene - FSEU;2. La articolul 2 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:z) contract economic - angajamentul legal încheiat de beneficiar cu furnizorii de lucrări, bunuri sau servicii, în vederea realizării obiectivului proiectului finanțat din fonduri europene, încheiat cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile.3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Termenii «autoritate de management», «organism intermediar», «operator economic», «operațiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «neregulă sistemică», «prag de materialitate a erorilor», «prejudiciu», «verificare administrativă», «proiect delegat», «indicii de fraudă», «raport de inspecție al OLAF», «registrul debitorilor», «act de constatare primară administrativă», «structură de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană», precum și principiile liberei concurențe, tratamentului egal și nediscriminatoriu și transparenței au semnificația dată de reglementările incidente și de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeană/donatorul public internațional.3^1. La articolul 8 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) pentru beneficiarii schemelor/măsurilor de sprijin acordate din Fondul european pentru garantare agricolă și/sau Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală și din fondurile publice naționale aferente acestora se vor compensa debitul și penalitățile aferente schemei sau măsurii de finanțare afectate și deblocarea diferențelor de sume pentru celelalte scheme sau măsuri de finanțare neafectate. (la 20-01-2018, Articolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 21 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2018 ) 4. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, fondurile europene structurale și de investiții, Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă, fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, au obligația de a nu include, temporar, în declarațiile de cheltuieli, sume aferente proiectelor/cererilor de plată pentru care au aplicat prevederile art. 8 alin. (1) și art. 23 sau cu privire la care au fost înștiințate despre posibile fraude de către Comisia Europeană sau de către DLAF/OLAF ori alte organisme competente în investigarea acestora.(1^2) În cazul programelor finanțate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare, aferente perioadei de programare 2007-2013, prevederile alin. (1^1) se aplică după cum urmează:a) pentru beneficiarii privați, nu se include temporar în declarațiile de cheltuieli suma totală a cheltuielilor solicitate de aceștia;b) pentru beneficiarii publici, nu se include temporar în declarațiile de cheltuieli suma aferentă contractului economic posibil afectat, solicitată de beneficiari."5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Obligația prevăzută la alin. (1), (1^1) și (1^2) se aplică în mod corespunzător și autorităților de certificare referitor atât la declarațiile de cheltuieli, cât și la declarațiile anuale ale conturilor, transmise la Comisia Europeană/donatorul public internațional.6. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru programele de cooperare teritorială pentru perioada de programare 2007-2013 și 2014-2020, creanțele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate potrivit contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile europene și fondurile publice naționale aferente acestora, înscrise în titlul de creanță prevăzut la art. 21 alin. (20), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăților în cadrul contractului/acordului/deciziei/ordinului de finanțare, cu specificarea echivalentului în lei, calculat pe baza cursului de referință, potrivit regulilor specifice programelor de cooperare teritorială cu privire la autorizarea cheltuielilor eligibile.7. După articolul 57^6 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, cuprinzând articolele 57^7 și 57^8, cu următorul cuprins: Capitolul VI^1Dispoziții privind elaborarea declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final a programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare Articolul 57^7(1) Prevederile art. 19 și 57^4 nu se aplică pentru declarația finală de cheltuieli și pentru aplicația de plată a soldului final a programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare.(2) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare introduc în declarația finală de cheltuieli și în aplicația de plată a soldului final sumele pentru care au aplicat măsura neincluderii/deducerii - inclusiv cele pentru care s-au aplicat prevederile art. 19 și 57^4 - și pentru care nu se poate aplica o măsură cu caracter definitiv. Articolul 57^8(1) Sumele rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 57^7 se evidențiază separat în declarația finală de cheltuieli și în aplicația de plată a soldului final.(2) În cazul sumelor pentru care s-a aplicat măsura prevăzută la art. 19 alin. (1^1) și (1^2) se evidențiază separat numai sumele aferente contractului economic în legătură cu care s-a impus aplicarea acestei măsuri, cu condiția ca această detaliere să fie furnizată de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, atât pentru beneficiarii publici, cât și pentru beneficiarii privați ai programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare. Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  București, 28 iunie 2016.Nr. 37.---------

  Noutăți

 • LEGE nr. 180 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie
 • LEGE nr. 160 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 100 din 27 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 123 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 316 din 12 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 285 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 129 din 12 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
 • LEGE nr. 82 din 15 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
 • LEGE nr. 163 din 3 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 783 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 260 din 31 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGE nr. 13 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 304 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 278 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 1998 pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 147 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 337 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 117 din 15 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 116 din 8 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 42 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 95 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 182 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 433 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 25 din 9 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
 • LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 62 din 13 iulie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 6 iunie 2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 94 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 4 iulie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 380 din 30 septembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • LEGE nr. 389 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • LEGE nr. 269 din 28 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021