Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social(actualizată până la data de 28 noiembrie 2016*)

----------Având în vedere disfuncţionalităţile apărute la nivelul Consiliului Economic şi Social - instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional, constând în principal în nerespectarea caracterului tripartit al acestuia, determinată de neaplicarea cadrului normativ în vigoare, respectiv art. II din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, care prevedea că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social până la expirarea mandatului iniţial şi la validarea noilor membri, în condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, lucru care nu s-a realizat nici până în prezent,constatând, de asemenea, că, deşi legea în vigoare prevede la art. 14 că durata mandatului membrilor este limitată la 4 ani, aceasta poate fi extinsă pe o durată nedeterminată în baza unui alt articol din lege, art. 16 alin. (2), potrivit căruia "până la data constituirii noului plen al Consiliului Economic şi Social, plenul anterior îşi continuă activitatea", astfel că oricare dintre cele trei părţi reprezentate poate bloca constituirea unui nou plen, pentru a conserva un status quo convenabil părţii respective,văzând că până în prezent nu au fost puse în aplicare prevederile art. 11 alin. (3) din lege care prevăd că fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social, iar repartizarea celorlalte locuri disponibile atât pentru partea sindicală, cât şi pentru partea patronală până la concurenţa numărului de 15 locuri se face prin consens, iar, în caz de dezacord, prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de trei pătrimi din numărul total al confederaţiilor, astfel încât constituirea unui nou plen este împiedicată de lipsa unui acord privind repartizarea locurilor pe partea patronală,constatând că, prin neincluderea reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile, Plenul Consiliului Economic şi Social nu este constituit conform prevederilor legale în vigoare, fapt ce a determinat ca această instituţie să nu îşi mai poată îndeplini efectiv rolul constituţional de organ consultativ al Parlamentului şi Guvernului,luând în considerare că avizele la actele normative înaintate Consiliului Economic şi Social, emise în absenţa reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile, nu mai reflectă convergenţa punctelor de vedere ale celor trei părţi constituente, deoarece sunt adoptate în practică doar de două dintre cele trei părţi prevăzute de lege ca fiind constitutive pentru Consiliul Economic şi Social, şi că, din acest motiv, în mod frecvent, iniţiatorii primesc puncte de vedere ale părţilor, în locul avizelor,ţinând seama de faptul că existenţa, în corpul legii, a unor prevederi susceptibile de mai multe interpretări a avut ca efect prelungirea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social, precum şi ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor cu mai mult de 3 ani peste durata de 4 ani prevăzută de lege,văzând că organizaţiile patronale şi sindicale reprezentate în Consiliul Economic şi Social nu au găsit, în interiorul acestuia şi pe baza legii în vigoare, soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor apărute ca urmare a cadrului legislativ defectuos şi că au solicitat în repetate rânduri Guvernului să intervină pentru asigurarea funcţionării normale a instituţiei şi pentru crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea rolului atribuit Consiliului Economic şi Social de art. 141 din Constituţia României, republicată, consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor,având în vedere că Guvernul nu poate interveni pe cale administrativă în soluţionarea problemelor semnalate de toate confederaţiile sindicale reprezentative, de o parte din organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional şi de reprezentanţii celorlalte organizaţii ale societăţii civile, ci doar pe cale legislativă,deoarece Consiliul Economic şi Social este o instituţie publică de interes naţional, constituită "în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile", potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 248/2013, republicată, iar pentru realizarea acestui scop instituţia este finanţată integral de la bugetul de stat,constatând că atâta vreme cât scopul în care instituţia a fost creată nu se realizează, iar neadoptarea măsurilor necesare pentru crearea condiţiilor de constituire a unui nou plen în conformitate cu prevederile legale în vigoare reprezintă o acceptare a situaţiei de fapt şi continuarea finanţării unei instituţii practic nefuncţionale,văzând că partea sindicală şi asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale ale societăţii civile au făcut demersurile legale pentru desemnarea reprezentanţilor lor în Plenul Consiliului Economic şi Social, dar sunt în imposibilitate de a-şi exercita dreptul legal de a fi reprezentate într-un nou plen,constatând că situaţia de fapt şi de drept prezentată reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 2 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte."2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot prevăzute la alin. (3) cu cel puţin 15 zile înainte de încetarea mandatului plenului în funcţiune, în cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept câte un al doilea loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens."3. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă. Articolul II (1) Mandatul membrilor Consiliului Economic şi Social în funcţiune încetează de drept la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Organizaţiile care nu au nominalizat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care urmează să le reprezinte în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social vor face nominalizări până la data încetării mandatului Plenului Consiliului Economic şi Social în funcţiune. (3) Cu excepţia desemnărilor făcute de Guvern, toate celelalte părţi îşi vor desemna reprezentanţii pentru noul Plen al Consiliului Economic şi Social până la data de 31 decembrie 2016.----------Alin. (3) al art. II a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 235 din 24 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016. (4) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte.----------Alin. (4) al art. II a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 235 din 24 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016. (5) În cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot prevăzute la alin. (4) cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută la alin. (3), în cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept câte un al doilea loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens.----------Alin. (5) al art. II a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 235 din 24 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

---------------

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul pentru consultare

publică şi dialog civic,

Victoria-Violeta Alexandru
Bucureşti, 28 iunie 2016.Nr. 30.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 53 din 20 martie 2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena, 15-31 mai 1996
 • LEGE nr. 369 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 11 decembrie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 LEGEA MUNTELUI
 • LEGE nr. 48 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • CODUL PENAL*) din 28 iunie 2004 *)abrogat de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 137 din 8 iunie 2015 pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 23 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 233 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice
 • LEGE nr. 128 din 9 iulie 2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 148 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 38 din 1 iunie 1991 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului
 • LEGE nr. 135 din 12 iulie 2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 215 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 298 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori*)
 • LEGE nr. 462 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 mai 2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 251 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului "Elias" şi a Complexului Olăneşti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 35 din 1 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 551 din 17 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale
 • LEGE nr. 182 din 19 iunie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 19 martie 2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 martie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 73 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • LEGE nr. 54 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 503/1970 privind instituirea stemelor judeţelor şi municipiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 mai 2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycee Francais Anna de Noailles"
 • LEGE nr. 150 din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 383 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 392 din 14 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
 • LEGE nr. 273 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 aprilie 2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021