Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 octombrie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 octombrie 2016

  (la 15-04-2017, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) Ţinând cont de faptul că România trebuie să implementeze conform Master Planului General de Transport reforma în sectorul feroviar orientată pe patru direcţii de acţiune, şi anume:a) restructurarea reţelei de transport feroviar în sensul concentrării pe o reţea de transport eficientă astfel încât alocarea de fonduri pentru întreţinere, mentenanţă şi reparaţii curente să fie orientată pentru o reţea de transport feroviar sustenabilă din punct de vedere economic;b) atribuirea contractelor de servicii publice pentru operarea pe linia de cale ferată pentru transportul public de călători să aibă loc numai pe bază de licitaţii organizate conform legii pentru operatorii de transport feroviar;c) introducerea indicatorilor de performanţă care să stea la baza monitorizării contractelor de servicii publice legal încheiate;d) introducerea unor programe de eficientizare a activităţilor desfăşurate în sectorul de transport feroviar, inclusiv pentru Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trebuie să fie implementate de o structură specializată organizată sub autoritatea Ministerului Transporturilor,întrucât urgenţa reglementării este determinată de faptul că România trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante, inclusiv pentru sectorul feroviar, în caz contrar România riscând suspendarea/întreruperea fondurilor alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru sectorul feroviar, în valoare de aproximativ 1,280 mld euro, şi a sumei de 1,200 mld euro în cadrul Mecanismului de interconectare a Europei, ceea ce constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,ţinând cont de faptul că în prezent în sectorul feroviar se înregistrează performanţe economice destul de scăzute ale administratorului de infrastructură feroviară, dar şi ale operatorilor de servicii de transport public feroviar de călători, blocaje şi întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură feroviară, calitatea documentaţiilor tehnico-economice este destul de slabă, procesul de achiziţie, în unele cazuri, se desfăşoară cu dificultate şi fondul de timp pentru procesul de reformă şi investiţii feroviare este insuficient alocat,în lipsa unor măsuri care privesc reforma în sectorul feroviar din România performanţele economice ale companiilor aflate sub autoritatea ori în coordonarea Ministerului Transporturilor din sectorul feroviar vor continua să se deterioreze, efortul bugetar al statului român prin alocarea de subvenţii din bugetul de stat către sectorul feroviar va creşte continuu, iar lipsa de eficienţă în alocarea resurselor destinate sectorului feroviar se va manifesta în continuare,întrucât măsurile de reformă feroviară trebuie completate cu măsuri care privesc investiţiile în materialul rulant, precum şi cu măsuri care privesc modalitatea de alocare a subvenţiilor destinate operatorilor de servicii de transport feroviar public de călători, dar şi a facilităţilor de care beneficiază anumite categorii sociale pentru transportul pe calea ferată,deoarece implementarea celor patru direcţii de reformă feroviară trebuie realizată de o structură independentă care va funcţiona în subordinea Ministerului Transporturilor şi a cărei finanţare este realizată din bugetul fondurilor structurale în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, pentru cheltuielile de funcţionare şi de investiţii care sunt necesare pentru a asigura realizarea obiectului său de activitate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind implementarea măsurilor de reformă feroviară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) În subordinea Ministerului Transporturilor se înfiinţează Autoritatea pentru Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, cu preluarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) şi e) şi atribuţiilor corespunzătoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (2) A.R.F. are sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, care poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 2(1) Scopul înfiinţării A.R.F. este de a desfăşura următoarele categorii de activităţi:a) stabilirea şi urmărirea procesului de implementare a măsurilor necesare pentru eficientizarea reţelei de transport feroviar public de călători pe o reţea feroviară, astfel cum acestea vor rezulta din strategia de eficientizare în domeniul reţelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens; (la 15-04-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) b) stabilirea, derularea şi implementarea măsurilor necesare, în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru atribuirea contractelor de servicii publice destinate serviciului public de transport feroviar de călători pentru toţi operatorii de transport feroviar de călători, în condiţiile prevăzute de lege;c) achiziţionarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat predării către operatori, în condiţiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători pe bază de proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, care se fundamentează pe criterii de transparenţă şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători; (la 15-04-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) d) stabilirea, implementarea şi monitorizarea indicatorilor de performanţă pentru prestarea serviciilor de transport public feroviar de călători care vor sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice, în condiţiile prevăzute de lege;e) elaborarea şi implementarea de programe necesare pentru eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată, inclusiv programe de eficientizare şi restructurare destinate administratorului de infrastructură feroviară;f) promovarea de reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii către operatorii acestor servicii pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar;g) promovarea de reglementări în domeniul utilizării eficiente a resurselor financiare alocate programelor de întreţinere destinate infrastructurii publice de transport feroviar;h) asigurarea alocării subvenţiilor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, prevăzute în contractele de servicii publice, încheiate cu operatorii de transport feroviar public de călători, şi răspunderii privind alocarea acestora; (la 15-04-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) i) încheierea şi gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public de călători; (la 15-04-2017, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) j) asigurarea alocării, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, a sumelor necesare pentru acordarea facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători potrivit legislaţiei în vigoare; (la 15-04-2017, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) k^1) stabilirea criteriilor pentru utilizarea eficientă a capacităţilor disponibile ale infrastructurii feroviare, potrivit necesităţilor socioeconomice existente; (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) k^2) avizarea fundamentării solicitărilor suplimentare de trase ale operatorilor care au încheiate contracte de servicii publice de transport feroviar de călători, potrivit necesităţilor socioeconomice survenite pe perioada de valabilitate a graficului de circulaţie; (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) l) realizarea oricăror altor activităţi necesare scopului pentru care a fost înfiinţată.(2) A.R.F. realizează, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, studii, strategii, prognoze, precum şi alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile de reformă în sectorul feroviar şi contractează, în cazuri justificate, servicii de consultanţă pentru realizarea scopului său.(3) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) A.R.F. poate colabora cu instituţiile financiare internaţionale (I.F.I.), sens în care poate beneficia de expertiză din partea acestora, poate încheia protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat, precum şi alte documente necesare colaborării cu mediul academic, asociaţiile profesionale în domeniul transportului feroviar, în condiţiile prevăzute de lege.(4) Pentru realizarea scopului său A.R.F. colaborează, în condiţiile legii, cu toate companiile care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar şi/sau structurile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi va încheia protocoale cu alte entităţi din domeniul transportului feroviar, după caz.(5) Companiile/Instituţiile publice care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea/subordinea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar, precum şi operatorii de transport feroviar public de călători au obligaţia să pună la dispoziţia A.R.F. datele şi informaţiile necesare fundamentării deciziilor conform obiectului de activitate al A.R.F., în condiţiile legii. (la 15-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) Articolul 3(1) A.R.F. are calitatea de beneficiar direct în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar. Cheltuielile eligibile aferente proiectelor ce pot fi decontate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020 sunt:a) cheltuieli de personal, funcţionare şi cheltuieli de investiţii necesare pentru realizarea scopului său;b) realizarea de studii, strategii, prognoze, studii de fezabilitate, precum şi alte documente strategice necesare pentru fundamentarea deciziilor de reformă în sectorul feroviar;c) achiziţionarea de material rulant necesar efectuării transportului feroviar public de călători, în condiţiile legii; (la 15-04-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) d) alte cheltuieli aferente materialului rulant până la data predării către operatorii de transport feroviar public de călători în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c). (la 15-04-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (2) În aplicarea alin. (1) lit. a) şi b), A.R.F. poate încheia contracte de finanţare, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului, cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/organismul intermediar pentru transport şi utilizează resursele alocate din fonduri structurale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se finanţează numai în condiţiile încheierii de către A.R.F. de contracte de finanţare, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului, cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare/organismul intermediar pentru transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 4(1) A.R.F. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului transporturilor.(2) Preşedintele A.R.F. îndeplineşte rolul de ordonator terţiar de credite pentru fondurile alocate în conformitate cu prevederile legale.(3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele A.R.F. emite decizii în condiţiile legii.(4) A.R.F. poate propune Ministerului Transporturilor acte normative specifice domeniului său de activitate. (la 15-04-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) Articolul 5(1) Deciziile de reformă feroviară pentru desfăşurarea categoriilor de activităţi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) se fundamentează numai pe bază de studii de specialitate, realizate prin structurile de specialitate din cadrul A.R.F., care sunt supuse dezbaterii publice.(2) Pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară care se referă la sectoare de transport feroviar ineficiente, preşedintele A.R.F. emite decizii, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Măsurile de reformă feroviară care se referă la sectoare de transport feroviar propuse spre conservare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.(4) Înainte de adoptarea măsurilor de reformă feroviară prevăzute la alin. (3), dacă din studiile de specialitate realizate pentru administrarea eficientă a reţelei de transport feroviar rezultă că există perspectiva unui potenţial de utilizare ulterioară a sectoarelor de cale ferată pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, administratorul de infrastructură feroviară va aplica măsurile de eficientizare prevăzute la alin. (2). Cheltuielile de conservare se suportă din venituri proprii ale administratorului de infrastructură feroviară şi/sau din fonduri alocate de la bugetul de stat. (la 15-04-2017, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) Articolul 6(1) Subvenţiile alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim de servicii, precum şi facilităţile de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători se asigură din bugetul A.R.F., în limita sumelor alocate cu această destinaţie. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8 alin. (1), A.R.F. preia pe bază de protocol de predare-primire de la Ministerul Transporturilor contractele de servicii şi actele adiţionale valabile şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din acestea. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (3) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2017, actele adiţionale la contractele de servicii publice se încheie de A.R.F. şi se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3^1) În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public de transport feroviar de călători, în cazul în care actele adiţionale anuale la contractele prevăzute la alin. (2) se aprobă ulterior începerii anului bugetar, operatorii de transport feroviar public de călători primesc lunar compensaţie în limita a 1/12 din prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, pentru efectuarea serviciului public de transport feroviar de călători. După aprobarea actelor adiţionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor actelor adiţionale încheiate şi normelor metodologice privind calculul, evidenţierea şi acordarea compensaţiei de serviciu public, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor. (la 15-04-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (4) Răspunderea privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute în bugetul A.R.F. revine ordonatorului de credite din cadrul A.R.F.(5) Mecanismul de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători se realizează pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii, rutelor de circulaţie, categoriilor şi numărului de trenuri care compun pachetul minim de servicii, precum şi a standardelor de cost, astfel încât alocările de la bugetul de stat să fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene. (la 15-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (6) Mecanismul prevăzut la alin. (5) se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei, în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 7(1) Materialul rulant destinat transportului public feroviar de călători se achiziţionează conform prevederilor legale în vigoare, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie prin bugetul A.R.F.(2) Materialul rulant se predă, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători prin act adiţional la contractele de servicii publice de transport feroviar public de călători, pe baza criteriilor de transparenţă şi a indicatorilor de eficienţă stabiliţi prin decizie a preşedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurenţei.(3) Materialul rulant achiziţionat şi predat de către A.R.F. conform prezentei ordonanţe de urgenţă se utilizează pe trasele stabilite prin contractele de servicii publice de transport feroviar de călători.(4) Compensaţia serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători de care beneficiază operatorii feroviari care încheie contracte de servicii publice pentru transportul feroviar public de călători se achită de către A.R.F. numai după ce aceştia fac dovada îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din actele adiţionale întocmite în baza alin. (2), după caz.(5) În termen de 60 de zile de la data finalizării procedurii de achiziţie a materialului rulant prevăzut la alin. (1), A.R.F. detaliază procedura de predare prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. (la 15-04-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) Articolul 8(1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale A.R.F. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.R.F. şi Regulamentul de ordine interioară se aprobă prin decizie a preşedintelui A.R.F.(3) A.R.F. preia personalul aferent pentru o parte a activităţilor prevăzute la art. 2, iar încadrarea acestuia se va face în termenele şi cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi se vor modifica în mod corespunzător organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. În limita numărului maxim de posturi aprobat, personalul necesar va fi încadrat conform legislaţiei în vigoare. (4) A.R.F. preia, prin protocol de predare-primire încheiat în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), patrimoniul, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi creditele bugetare rămase neutilizate aferente activităţilor corespunzătoare, în condiţiile legii. (5) Personalul A.R.F. este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual. (6) Salarizarea personalului angajat al A.R.F. se face potrivit legislaţiei în vigoare. (7) Personalul A.R.F. implicat în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, de care beneficiază A.R.F. în calitate de beneficiar, beneficiază de majorarea salariului de bază în condiţiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Salariaţii A.R.F. încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare. Membrii de familie ai salariaţilor A.R.F. beneficiază anual de 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple pe căile ferate române, în mod gratuit. (la 15-04-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) Articolul 9Bugetul A.R.F. se elaborează şi se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 10A.R.F. prezintă anual Guvernului un raport de activitate referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară. Articolul 11(1) Până la data asigurării prin bugetul A.R.F. a subvenţiilor alocate anual din bugetul de stat, în condiţiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensaţia aferentă pachetului minim de servicii, precum şi a facilităţilor de călătorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizează transportul feroviar public de călători, plăţile pentru subvenţii şi facilităţi de călătorie se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 53 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2017 ) (2) Până la încadrarea personalului prevăzut la art. 8 alin. (3) plăţile necesare asigurării cheltuielilor cu salariile şi a celor referitoare la contribuţiile sociale, precum şi a oricăror altor categorii de cheltuieli aferente acestor categorii de personal se suportă din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Buşe
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 62.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 114 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Bucureşti la 4 iulie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 15 martie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 230 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 246/2000 pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 275 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 219 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • LEGE nr. 387 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 154 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 30 martie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
 • LEGE nr. 108 din 10 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 23 noiembrie 1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 155 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 9 septembrie 1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 12 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 223 din 28 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Adjud, judeţul Vrancea, municipiu
 • LEGE nr. 111 din 19 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 582 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Murgeni, judeţul Vaslui
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 aprilie 2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 553 din 14 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 37 din 20 aprilie 1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • LEGE nr. 362 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 24 din 29 februarie 2008 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 16 din 15 ianuarie 1949 pentru sancţionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului şi propăşirea economiei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 43 din 6 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • LEGE nr. 88 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 299 din 14 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 144 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 11 octombrie 2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021