Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016

  Ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere în întârziere, având ca obiect transpunerea și punerea în aplicare a prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (Cauza 2015/2190),întrucât în data de 13 ianuarie 2016 Comisia Europeană a transmis Adresa nr. 177.294 prin care informa cu privire la acordul Comisiei privind prelungirea până la data de 11 aprilie 2016 a termenului de răspuns la scrisoarea Comisiei din 11 decembrie 2015 având ca referință SG (2015) D/15547,deoarece România a răspuns scrisorii Comisiei Europene de punere în întârziere, la data de 8 aprilie 2016, asumându-și modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată,în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene decide împotriva României, se impune plata unei sume forfetare și a unor penalități cu titlu cominatoriu (art. 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Pentru România suma minimă forfetară stabilită în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene (2015), nr. C257 din 6 august 2015 privind punerea în aplicare a art. 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este de 1.855.000 euro și penalități cuprinse între 2.250 euro și 134.000 euro/zi de întârziere,având în vedere că deșeurile reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar ca o consecință imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt afectate, pe de o parte, interesele și obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și a sănătății umane, prin instituirea unor mecanisme care au ca scop reducerea cantității de deșeuri în perspectiva introducerii taxei la depozitare începând cu 1 ianuarie 2017 și atingerea țintelor în perspectiva obligațiilor ce trebuie îndeplinite în 2020,iar, pe de altă parte, neîndeplinirea condiționalității ex-ante 6.2 pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 are drept efect suspendarea plăților de către Comisia Europeană pentru Axa 3 din POIM - sectorul apă și deșeuri, ceea ce presupune faptul că aproximativ 3,2 miliarde euro nu vor putea fi recuperate ca urmare a neîndeplinirii acestei condiționalități exante, fapt ce va duce la suportarea de către mediul social a acestor cheltuieli,având în vedere situația actuală în ceea ce privește sistemul de gestionare a deșeurilor din România, netranspunerea completă a Directivei 2008/98/CE va conduce la perpetuarea unui status quo ineficient, cu reflectare asupra mediului social care va suporta cheltuielile suplimentare generate de imposibilitatea implementării măsurilor prioritare în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale și a deșeurilor,în cazul în care va fi întârziată reglementarea completă a deficiențelor din domeniul gestionării deșeurilor și clarificarea aspectelor legislative sesizate de către Comisia Europeană în actul normativ, România riscă și acțiuni în justiție din partea operatorilor economici afectați financiar de această întârziere.În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene decide împotriva României în cauza expusă mai sus, există riscul iminent din partea Comisiei Europene de declanșare a unor alte proceduri de infringement în ceea ce privește nerespectarea obligațiilor privind neatingerea țintelor de reciclare globală și a țintelor privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile eliminate final.Ținând seama de faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 2, litera f) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:f) materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidența alin. (2) lit. b), paiele și alte materii vegetale nepericuloase folosite pentru producerea de energie din biomasă prin procese ori metode care nu dăunează mediului și nu pun în pericol sănătatea populației. (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) – La articolul 2, litera b) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:b) subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu excepția produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalație de tratare sau de producere a biogazului ori a compostului; (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul pct. 9 al anexei nr. 1, în cazul în care au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr. 3 și dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit următoarelor condiții:a) substanța sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză;c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor;d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației.(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) includ și valorile-limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanței sau ale produsului în cauză.(3) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) pentru încetarea statutului de deșeu trebuie luate în considerare, cel puțin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor și al textilelor.(4) Deșeurile care încetează să mai fie considerate deșeuri, potrivit prevederilor alin. (1), încetează să mai fie considerate deșeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare și reciclare prevăzute de dispozițiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, atunci când sunt îndeplinite cerințele privind reciclarea sau valorificarea.(5) În lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate decide, luând în considerare jurisprudența aplicabilă, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic și a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4), pentru fiecare caz în parte, dacă un anumit deșeu încetează să fie considerat ca atare. (la 16-07-2017, Alineatul (5), Articolul 6 din Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) (6) Deciziile prevăzute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene și Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 7(1)  Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.4. La articolul 12 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) încurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare și asigurarea valorificării și eliminării produselor care au devenit deșeuri în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și ale art. 20;b) încurajarea producției dezvoltării și comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic și care, după ce devin deșeuri, pot fi valorificate și eliminate corespunzător, în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător și sănătatea populației;5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă. (la 16-07-2017, Alineatul (1), Articolul 14 din Punctul 5., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) (2) Operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului.6. La articolul 17, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea stimulării colectării separate a deșeurilor de la populație, autoritățile publice locale aplică, ca instrument economic, «plătește pentru cât arunci (la 16-07-2017, Alineatul (1^1) din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) (1^2) Aplicarea instrumentului economic prevăzut la alin. (1^1) se realizează, după caz, în baza următoarelor criterii:a) cantitatea de deșeuri generată;b) tipuri de deșeuri generate;c) volumul recipientului;d) frecvența de preluare a deșeurilor.7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.8. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.9. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operatorii economici care efectuează operații de colectare și transport de deșeuri au obligația să livreze și să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de sortare, tratare, reciclare și depozitare, cu respectarea prevederilor art. 20. (la 16-07-2017, Alineatul (2) din Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 10. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 25La elaborarea documentelor strategice locale și la aprobarea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor, autoritățile publice locale iau în considerare principiul autonomiei și proximității, fără a încălca prevederile planului național de gestionare a deșeurilor și strategiei naționale de gestionare a deșeurilor.11. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49.12. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Activitățile prevăzute la alin. (1) se urmăresc și se supun controlului Gărzii Naționale de Mediu.13. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/200613^1. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să colecteze separat biodeșeurile, în vederea valorificării acestora; (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 14. La articolul 32 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) tipurile și cantitățile de deșeuri și produse care rezultă din instalație și codurile operațiilor de tratare.15. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Toate autorizațiile/autorizațiile integrate de mediu pentru operațiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deșeurilor se emit cu condiția ca valorificarea să se realizeze cu eficiență energetică ridicată. (la 16-07-2017, Alineatul (2) din Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 16. La articolul 36, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 36(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului ține un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:a) operatorii economici care transportă deșeuri nepericuloase în sistem profesional;b) comercianții care nu intră fizic în posesia deșeurilor sau brokerii;c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.(2) Operatorii economici prevăzuți alin. (1) sunt obligați să se înscrie în registrul ținut de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.17. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.18. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean și al municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 1, 4, 20 și 24.19. Articolul 38 se abrogă.20. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 44(1) Planul național de gestionare a deșeurilor și programul național de prevenire a generării deșeurilor se evaluează cel puțin o dată la 6 ani și se revizuiesc, după caz, de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în baza raportului de monitorizare întocmit de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, având în vedere prevederile art. 16 și 17, acolo unde acestea sunt aplicabile.(2) Planul național de gestionare a deșeurilor și programul național de prevenire a generării deșeurilor se monitorizează anual de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.(3) Planurile județene de gestionare a deșeurilor, denumite în continuare PJGD, și Planul de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București, denumit în continuare PMGD, respectiv programele județene și al municipiului București de prevenire a generării deșeurilor, ca parte integrantă din PJGD și PMGD, se monitorizează anual, se evaluează de către agenția județeană pentru protecția mediului, denumită în continuare APM, o dată la 2 ani și se revizuiesc, după caz, de către consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București, în baza raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM.21. Articolul 45 se abrogă.22. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Participarea părților interesate, a autorităților relevante și a publicului la elaborarea planurilor și programelor promovate se realizează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul, Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, după caz.23. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 49(1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, respectiv operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora. (la 16-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 49 , Punctul 23. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) (2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.(3) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.(5) Agenția pentru protecția mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel puțin 5 ani, evidențele prevăzute la alin. (1).(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.(8) Agenția Națională pentru Protecția Mediului centralizează la nivel național informațiile prevăzute la alin. (1), colectate de autoritățile județene pentru protecția mediului.23^1. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 50(1) Autoritatea competentă de decizie și control în domeniul gestionării deșeurilor este Ministerul Mediului. (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 23^2. La articolul 51, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 51Ministerul Mediului are următoarele atribuții: (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 24. La articolul 52, literele b), c), e), și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) elaborează strategia și programul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și orice alte activități care generează deșeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, și asigură condițiile de ducere la îndeplinire a acestora;c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deșeurilor provenite din activitățile medicale și orice alte activități care generează deșeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului;...............................................................................................e) coordonează implementarea prevederilor legale în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală și orice alte activități care generează deșeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;...............................................................................................g) gestionează baza de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și orice alte activități care generează deșeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;24^1. La articolul 56, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 56Ministerul Muncii și Justiției Sociale are următoarele atribuții: (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 25. La articolul 59 alineatul (1) punctul A, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;26. La articolul 59 alineatul (1) punctul B, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) elaborează, adoptă și revizuiesc PJGD/PMGD;...............................................................................................c) acordă consiliilor locale sprijin și asistență tehnică în implementarea PJGD;27. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) și d), alin. (3) și (4), art. 22 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (2);27^1. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Gărzilor forestiere, structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale și județene, conform atribuțiilor stabilite prin lege. (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 27^2. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Constatarea corectitudinii datelor transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și agențiilor județene pentru protecția mediului potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (1) se realizează de către comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu. (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 27^3. La articolul 63, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 63(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte: (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 28. La anexa nr. 1, punctele 3 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din unități comerciale de vânzare cu amănuntul și deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;...............................................................................................5. cele mai bune tehnici disponibile - cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.28^1. La anexa nr. 1, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 7. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora; (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 29. La anexa nr. 1, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1 deșeuri din construcții și desființări - deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale în conformitate cu definiția categoriei 17 05 04;30. La anexa nr. 1, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins: 25. «plătești pentru cât arunci» - instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor.30^1. La anexa nr. 3, poziția R3 se modifică și va avea următorul cuprins:R3 - reciclarea/valorificarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică sau termochimică). Aceasta include și gazeificarea și piroliza care folosesc componentele ca produse chimice; (la 16-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) 31. La anexa nr. 3, partea introductivă a notei de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:*) Aceasta include instalații de incinerare destinate tratării deșeurilor municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:32. La anexa nr. 3, după finalul textului notei de subsol se introduce un nou text, cu următorul cuprins: Formula eficienței energetice este înmulțită cu un factor de corecție climaterică (FCC), după cum se indică mai jos:1. FCC pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația Uniunii aplicabilă înainte de 1 septembrie 2015. FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,25 dacă HDD <= 2 150 FCC = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 dacă 2 150 < HDD < 3 350.2. FCC pentru instalațiile autorizate după 31 august 2015 și pentru instalațiile de la punctul 1 după 31 decembrie 2029: FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,12 dacă HDD <= 2 150 FCC = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 dacă 2 150 < HDD < 3 350 (Valoarea rezultată a FCC va fi rotunjită la trei zecimale.) Valoarea HDD (HeatingDegreeDays - grade zile pentru încălzire) ar trebui să fie considerată ca fiind egală cu media valorilor HDD pentru locul unde este situată instalația de incinerare, calculată pentru o perioadă de 20 de ani consecutivi anteriori anului pentru care se calculează FCC. Pentru calcularea valorii HDD ar trebui aplicată următoarea metodă stabilită de Eurostat: Valoarea HDD este egală cu (18°C – Tm) × d, dacă Tm este mai mic de sau egal cu 15°C (pragul de încălzire), și egală cu 0 dacă Tm este mai mare de 15°C; Tm reprezintă media temperaturii exterioare (Tmin + Tmax/2) dintro perioadă de d zile. Calculele trebuie efectuate zilnic (d = 1) și adunate pentru un an.33. Anexa nr. 4 se abrogă.34. La anexa nr. 5 litera B, punctele 3-5 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Organizarea de cursuri de formare pentru autoritățile competente privind includerea cerințelor privind prevenirea generării de deșeuri în autorizațiile eliberate în temeiul prezentei legi și al Legii nr. 278/2013.4. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deșeuri la instalațiile care nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013. Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deșeuri.5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutor financiar, ajutor în luarea deciziilor ori alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care sunt concepute și adaptate pentru întreprinderile mici și mijlocii și sunt aplicate în rețele de întreprinderi bine stabilite.35. La anexa nr. 5 litera B, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Măsurile de sprijin prevăzute la litera B punctul 5 vor fi implementate cu respectarea legislației naționale și a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.36. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei conținut este prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.37. La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 67(1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul II(1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului:a) procedura de înregistrare în registrul prevăzut la art. 36;b) procedura și formatul de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1).(2) Până la intrarea în vigoare a ordinului privind procedura și formatul de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1), raportarea datelor și evidența gestionării deșeurilor se realizează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare. Articolul III(1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, gestionarea deșeurilor din construcții și desființări se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 16-07-2017, Articolul III a fost completat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 ) Articolul IVAutorizațiile/Autorizațiile integrate de mediu emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân supuse prevederilor legale în vigoare la data emiterii acestora. Articolul VOrice trimitere la anexa nr. 4 se consideră făcută la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive. Articolul VIPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanță de urgență transpune complet prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 312 din 22 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, și transpune integral prevederile Directivei (UE) 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 184 din 11 iulie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  p. Ministrul transporturilor,
  Ion Trocaru,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  p. Ministrul sănătății,
  Monica Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 12 octombrie 2016.Nr. 68. Anexă(Anexa nr. 6 la Legea nr. 211/2011)Obligații anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de construcție/desființarea) minimum 30% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2017;b) minimum 45% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2018;c) minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019;d) minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020. Notă
  Obligațiile anuale se calculează pe baza cantităților de deșeuri generate în anul respectiv.
  ----

  Noutăți

 • LEGE nr. 9 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • LEGE nr. 171 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 188 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 358 din 6 decembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 253 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGEA nr. 25 din 29 octombrie 1990 privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 304 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 21 martie 2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 266 din 20 iulie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 22 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 377 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea şi desfăşurarea în România a Reuniunii informale a miniştrilor apărării din ţările membre NATO
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 23 septembrie 1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 19 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Boteşti, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 177 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 162 din 3 noiembrie 1999 pentru aderarea României la Acordul internaţional al zahărului, adoptat la Geneva la 20 martie 1992, şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale la Organizaţia Internaţionala a Zahărului Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 72 din 14 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • LEGE nr. 30 din 15 noiembrie 1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţa
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 685 din 28 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 132/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • LEGE nr. 377 din 10 decembrie 2009 pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înţelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, şi a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucureşti la 19 martie 2009
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 537 din 24 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 20 septembrie 2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 9 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 95 din 21 mai 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 6 decembrie 2001 privind completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 48 din 17 aprilie 2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 9 mai 2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 136 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 151 din 24 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 2 din 9 iulie 1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021