Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 (*actualizată*)privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat(actualizată până la data de 6 decembrie 2016*)

----------Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care, de la domiciliu până la şcoală, au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare, date care reies şi din comunicările Eurostat privind gradul de părăsire timpurie a şcolii, aceasta având pentru România o creştere alarmantă a procentului de copii şi tineri care abandonează şcoala, 19,1%,date fiind particularităţile de mediu şi climaterice specifice României şi condiţiile de locuire care impietează asupra capacităţii multora dintre familiile din medii defavorizate de a susţine şcolarizarea copiilor lor şi care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin, particularităţi care au stat la baza selecţiei unităţilor de învăţământ-pilot,în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situaţiei cu iminenţă de agravare, România riscă să nu îşi realizeze obiectivul asumat - asigurarea echităţii în participarea la educaţie - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.Pentru o intervenţie corectă şi fiabilă în sensul remedierii situaţiei identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) În anul şcolar 2016-2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. (2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz. (3) La cererea motivată a părinţilor, formulată în scris şi susţinută de documente-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat elevul, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1). (4) Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare. (5) Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei. Articolul 2 (1) În vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii: a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1); b) creşterea, în cursul anului şcolar, a numărului de preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot. (3) Reflectarea în bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum şi a creditelor destinate implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincţi prevăzuţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3 (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării şi distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creşterii calităţii acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1). (3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată, în mod obligatoriu, prin licitaţie electronică. (4) Responsabilii pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt primarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz. (5) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot. (6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate. Articolul 4 (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde. (3) Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare ale distribuţiei către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde, precum şi a alimentaţiei sănătoase în unităţile de învăţământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Articolul 5 (1) Unităţile-pilot sunt prevăzute în anexă. (2) Prezentul program-pilot se desfăşoară pe durata anului şcolar 2016-2017. (3) La închiderea programului-pilot, la finalul anului şcolar 2016-2017, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare. (4) După finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde, pe durata derulării programului-pilot, elevii/preşcolarii din unităţile-pilot prevăzute în anexă în care se acordă suportul alimentar nu mai beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile vizând punerea în aplicare a măsurii instituite fiind descrise în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are atribuţii de monitorizare şi evaluare a programului-pilot. (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

-----------------

Ministrul educaţiei naţionale

şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul agriculturii

şi dezvoltării rurale,

Daniela Giurcă,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu
Bucureşti, 26 octombrie 2016.Nr. 72. AnexăLISTAunităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi aunităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilotde acordare a unui suport alimentar şi sumele alocatepentru finanţarea programului*Font 7*┌────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Unitatea/Subdiviziunea │ Unitatea de învăţământ │ SUMA - mii lei - ││crt.│ Judeţul │administrativ-teritorială│ ├─────────┬───────────────────────┤│ │ │ │ │ Total │ din care: ││ │ │ │ │an şcolar├───────────┬───────────┤│ │ │ │ │2016-2017│ Anul 2016 │ Anul 2017 │├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │4 = 5 + 6│ 5 │ 6 │├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │ALBA │BUCERDEA GRÂNOASĂ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MAIORESCU" │ 238│ 101,00│ 137,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL ALBA │ 238│ 101│ 137│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │ARAD │ARAD │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" │ 333│ 141,00│ 192,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL ARAD │ 333│ 141│ 192│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │ARGEŞ │PITEŞTI │LICEUL TEHNOLOGIC DACIA │ 1.044│ 451,00│ 593,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL ARGEŞ │ 1.044│ 451│ 593│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │BACĂU │DOFTEANA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SCARLAT LONGHIN"│ 663│ 279,00│ 384,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BACĂU │ 663│ 279│ 384│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │BIHOR │SÂNMARTIN │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "FLOARE DE LOTUS"│ 1.173│ 492,00│ 681,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BIHOR │ 1.173│ 492│ 681│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │BISTRIŢA-NĂSĂUD │TIHA BÂRGĂULUI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 482│ 203,00│ 279,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 482│ 203│ 279│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │BOTOŞANI │UNGURENI │LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI │ 848│ 359,00│ 489,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BOTOŞANI │ 848│ 359│ 489│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │BRAŞOV │PĂRĂU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 340│ 143,00│ 197,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BRAŞOV │ 340│ 143│ 197│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │BRĂILA │CIOCILE │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 384│ 162,00│ 222,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BRĂILA │ 384│ 162│ 222│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │BUZĂU │BUZĂU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 │ 1.269│ 535,00│ 734,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BUZĂU │ 1.269│ 535│ 734│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 11 │CARAŞ-SEVERIN │BOCŞA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 │ 747│ 316,00│ 431,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL CARAŞ-SEVERIN │ 747│ 316│ 431│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 12 │CĂLĂRAŞI │DRAGALINA │LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU │ │ │ ││ │ │ │ZAMFIRESCU" │ 327│ 139,00│ 188,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL CĂLĂRAŞI │ 327│ 139│ 188│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 13 │CLUJ │VIIŞOARA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 607│ 255,00│ 352,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 14 │CLUJ │CLUJ-NAPOCA │COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC │ │ │ ││ │ │ │"GHEORGHE LAZĂR" │ 673│ 291,00│ 382,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL CLUJ │ 1.280│ 546│ 734│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 15 │CONSTANŢA │DOBROMIR │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VĂLENI│ │ │ ││ │ │ │ - LICEUL TEHNOLOGIC "RADU PRIŞCU" │ 825│ 347,00│ 478,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 16 │CONSTANŢA │CONSTANŢA │COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC │ │ │ ││ │ │ │"CONSTANTIN BRĂTESCU" │ 1.342│ 572,00│ 770,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL CONSTANŢA │ 2.167│ 919│ 1.248│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 17 │COVASNA │GHELINŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "JANCSO BENEDEK" │ 669│ 281,00│ 388,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL COVASNA │ 669│ 281│ 388│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 18 │DÂMBOVIŢA │RÂNCĂCIOV │ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCĂCIOV │ 386│ 163,00│ 223,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL DÂMBOVIŢA │ 386│ 163│ 223│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 19 │DOLJ │BÂRCA │LICEUL TEORETIC "ADRIAN PĂUNESCU" │ 581│ 246,00│ 335,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL DOLJ │ 581│ 246│ 335│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 20 │GALAŢI │FRUMUŞIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREŞ" │ 360│ 152,00│ 208,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL GALAŢI │ 360│ 152│ 208│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 21 │GIURGIU │FLOREŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 555│ 234,00│ 321,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL GIURGIU │ 555│ 234│ 321│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 22 │GORJ │POLOVRAGI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 361│ 152,00│ 209,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL GORJ │ 361│ 152│ 209│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │HARGHITA │ODORHEIU SECUIESC │LICEUL "MARIN PREDA" │ 383│ 164,00│ 219,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL HARGHITA │ 383│ 164│ 219│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 24 │HUNEDOARA │SÂNTĂMĂRIA-ORLEA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 216│ 92,00│ 124,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL HUNEDOARA │ 216│ 92│ 124 │├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 25 │IAŞI │DAGÂŢA │ŞCOALA PROFESIONALĂ │ 970│ 408,00│ 562,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 26 │IAŞI │IAŞI │LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" │ 833│ 360,00│ 473,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL IAŞI │ 1.803│ 768│ 1.035│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 27 │IALOMIŢA │SLOBOZIA │LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" │ 1.293│ 553,00│ 740,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL IALOMIŢA │ 1.293│ 553│ 740│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 28 │ILFOV │CHITILA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROF.ION VIŞOIU"│ 1.320│ 553,00│ 767,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL ILFOV │ 1.320│ 553│ 767│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 29 │MARAMUREŞ │POIENILE DE SUB MUNTE │LICEUL TEHNOLOGIC │ 1.587│ 673,00│ 914,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL MARAMUREŞ │ 1.587│ 673│ 914│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 30 │MEHEDINŢI │GÂRLA MARE │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 209│ 88,00│ 121,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL MEHEDINŢI │ 209│ 88│ 121│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 31 │MUREŞ │BAND │LICEUL TEHNOLOGIC │ 941│ 397,00│ 544,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL MUREŞ │ 941│ 397│ 544│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 32 │NEAMŢ │ROMAN │LICEUL CU PROGRAM SPORTIV │ 1.059│ 452,00│ 607,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL NEAMŢ │ 1.059│ 452│ 607│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 33 │OLT │CORBU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 282│ 119,00│ 163,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL OLT │ 282│ 119│ 163│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 34 │PRAHOVA │POSEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA PLOPULUI │ │ │ ││ │ │ │(coordonare Şc. Poseşti) │ 525│ 221,00│ 304,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL PRAHOVA │ 525│ 221│ 304│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 35 │SATU MARE │TEREBEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 311│ 131,00│ 180,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL SATU MARE │ 311│ 131│ 180│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 36 │SĂLAJ │SÂG │LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 │ 679│ 287,00│ 392,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL SĂLAJ │ 679│ 287│ 392│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 37 │SIBIU │AVRIG │LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" │ 1.105│ 467,00│ 638,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 38 │SIBIU │SĂLIŞTE │LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN LUPAŞ" │ 996│ 421,00│ 575,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 39 │SIBIU │SIBIU │COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "ANDREI│ │ │ ││ │ │ │ŞAGUNA" │ 1.015│ 433,00│ 582,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL SIBIU │ 3.116│ 1.321│ 1.795│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 40 │SUCEAVA │MOLDOVA SULIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 338│ 143,00│ 195,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL SUCEAVA │ 338│ 143│ 195│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 41 │TELEORMAN │LUNCA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 573│ 241,00│ 332,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL TELEORMAN │ 573│ 241│ 332│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 42 │TIMIŞ │TIMIŞOARA │LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" │ 1.756│ 747,00│ 1.009,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL TIMIŞ │ 1.756│ 747│ 1.009│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 43 │TULCEA │CRIŞAN │ŞCOALA CU CLASE I-VIII CRIŞAN cu │ │ │ ││ │ │ │structurile ŞCOALA CU CLASE I-VIII │ │ │ ││ │ │ │CARAORMAN şi ŞCOALA CU CLASE I-VIII│ │ │ ││ │ │ │MILA 23 │ 135│ 57,00│ 78,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL TULCEA │ 135│ 57│ 78│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 44 │VASLUI │BĂCEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 784│ 331,00│ 453,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 45 │VASLUI │BOGDĂNIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 270│ 114,00│ 156,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL VASLUI │ 1.054│ 445│ 609│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 46 │VÂLCEA │LĂDEŞTI │LICEUL TEORETIC │ 401│ 173,00│ 228,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL VÂLCEA │ 401│ 173│ 228│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 47 │VRANCEA │MĂRĂŞEŞTI │LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA │ │ │ ││ │ │ │GRIGORESCU" │ 929│ 396,00│ 533,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL VRANCEA │ 929│ 396│ 533│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 48 │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 │ 537│ 225,00│ 312,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 49 │BUCUREŞTI │SECTOR 2 │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71 │ 498│ 213,00│ 285,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 50 │BUCUREŞTI │SECTOR 5 │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE │ │ │ ││ │ │ │POENARU" │ 522│ 221,00│ 301,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BUCUREŞTI │ 1.557│ 659│ 898│├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL ŢARĂ │ 34.674│ 14.694│ 19.980│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘----------Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 72 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 142 din 24 iulie 2000 pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) la Asociaţia "Euromontana", precum şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 245 din 22 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 495 din 28 decembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalităţii, semnată la Madrid la 30 martie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 89 din 26 octombrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1994, emisă în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 57 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 371 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 214 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 10 din 19 ianuarie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 34 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • LEGE nr. 717 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 514 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 123 din 18 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 636 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
 • LEGE nr. 267 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 179 din 4 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 308 din 12 decembrie 2018 pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură la 12 mai 2017
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 11 noiembrie 1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului
 • LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • LEGE nr. 131 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 29 din 29 decembrie 1967 *** Republicată cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizica şi sport
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 27 din 26 aprilie 1995 pentru recunoaşterea de către România a competentei Comisiei internaţionale de stabilire a faptelor, potrivit prevederilor articolului 90 al Protocolului adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, ratificat de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990
 • LEGE nr. 549 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 113 din 14 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 65 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "ţară parteneră", la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2004 pentru înfiinţarea unor comune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021