Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016

  Având în vedere că noile forme de manifestare a riscurilor de securitate pe componenta ordinii publice impun adoptarea de măsuri imediate, pentru creșterea gradului de eficiență a structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne în realizarea acțiunilor de răspuns specifice,întrucât gestionarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor domenii de maximă importanță pentru climatul intern de ordine publică impun întărirea mecanismelor de autoprotecție, în scopul asigurării integrității profesionale a personalului ministerului și reducerea amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa capacității de reacție a structurilor Ministerului Afacerilor Interne,deoarece tulburarea gravă a ordinii publice și manifestarea unor disfuncționalități în activitatea Ministerului Afacerilor Interne sunt de natură a genera riscuri la adresa securității naționale,întrucât un astfel de risc poate fi produs inclusiv de menținerea situației actuale, în care s-au constatat suprapuneri de competențe între Departamentul de Informații și Protecție Internă, pe de o parte, și Poliția Română, Direcția Generală Anticorupție și Serviciul Român de Informații, pe de altă parte, ținând cont de faptul că în lipsa unui cadru instituțional clar definit, cu mecanisme previzibile de control democratic din partea autorităților civile legitime, există pericolul ca activitățile derulate să nu poată fi fundamentate pe un cadru legal predictibil și, în final, riscul apariției unor abuzuri împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului, luând în considerare faptul că, în ultima perioadă, organele de urmărire penală au procedat la redirecționarea tuturor solicitărilor privind punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, adresate anterior Departamentului de Informații și Protecție Internă, către structurile specializate ale Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție și că, în acest context, devine stringentă necesitatea reconsiderării rolului structurii de informații în ansamblul mecanismelor de asigurare a ordinii publice și securității naționale,deoarece structurile specializate ale Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție au nevoie în acest moment de suplimentarea resurselor logistice și de personal pentru realizarea noilor activități repartizate, iar formarea și dezvoltarea de noi resurse ar presupune perioade lungi de timp și costuri ridicate, văzând faptul că:– menținerea situației de fapt prezentate reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității naționale, pe componenta ordinii publice, și că Ministerul Afacerilor Interne este pus în fața unor responsabilități instituționale, ce nu pot fi amânate;– lipsa unor instrumente juridice produce consecințe negative nu doar în privința funcționării instituțiilor statului, ci și din perspectiva securității naționale, a interesului public și a garantării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei,întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, ce produce consecințe asupra capacității de funcționare a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni, ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Direcția Generală de Protecție Internă este structură specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice. Articolul 2Direcția Generală de Protecție Internă își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, respectiv a ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne. Articolul 3(1) Activitatea Direcției Generale de Protecție Internă se desfășoară cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a principiilor legalității, neutralității, imparțialității și echidistanței politice, precum și protecției surselor, mijloacelor și metodelor specifice.(2) Activitatea desfășurată de Direcția Generală de Protecție Internă în domeniul securității naționale are caracter secret de stat. (la 30-07-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 ) Articolul 4(1) Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul afacerilor interne prezintă rapoarte cu privire la activitatea Direcției Generale de Protecție Internă în domeniul securității naționale.(2) Direcția Generală de Protecție Internă se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare.(3) Controlul asupra activității Direcției Generale de Protecție Internă este exercitat de Parlamentul României, prin comisiile de apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului. (la 30-07-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 ) Articolul 5În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Direcția Generală de Protecție Internă cooperează cu organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, cu celelalte autorități și instituții publice și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii. Capitolul II Organizare și funcționare Articolul 6Direcția Generală de Protecție Internă are competență teritorială generală. Articolul 7(1) La nivel central, Direcția Generală de Protecție Internă are în componență direcții, servicii, birouri și alte structuri funcționale, iar la nivel teritorial servicii, birouri și alte structuri funcționale. (2) Funcțiile militare de la nivel central și teritorial se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcțiile militare din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne.(3) Structura organizatorică și numărul de posturi se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne.(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Protecție Internă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne. Articolul 8(1) Directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă este numit și eliberat din funcție de către ministrul afacerilor interne. (la 30-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 ) (2) Directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă se subordonează nemijlocit ministrului afacerilor interne.(3) Directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă are calitatea de ordonator terțiar de credite aflat în subordinea ordonatorului principal de credite.(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă este ajutat de un prim-adjunct și de un adjunct, cadre militare, numiți în funcție de către ministrul afacerilor interne, la propunerea directorului general al Direcției Generale de Protecție Internă.(5) Direcția Generală de Protecție Internă este reprezentată, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, organele judiciare, cu societatea civilă și cu organismele similare din alte state, de către directorul general sau de către cadre militare desemnate de acesta. Articolul 9În exercitarea atribuțiilor legale, directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă emite ordine obligatorii pentru personalul din subordine. Capitolul III Atribuțiile Direcției Generale de Protecție Internă Articolul 10Direcția Generală de Protecție Internă are următoarele atribuții:a) desfășoară activități de informații, contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;b) asigură coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale, ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene, precum și pentru securitatea cibernetică, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 11Organizarea, coordonarea și planificarea strategică a activității Direcției Generale de Protecție Internă se realizează, în condițiile legii, prin ordine și instrucțiuni ale ministrului afacerilor interne, prin raportare la strategiile și politicile de ordine publică, apărare și securitate națională, în concordanță cu obiectivele și prioritățile informative naționale. Articolul 12(1) În vederea identificării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă desfășoară activitățile prevăzute la art. 13 lit. a)-e) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare.(2) În situațiile care constituie amenințări la adresa securității naționale care vizează tulburarea gravă a ordinii publice sau informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă desfășoară activitățile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 15-21 din aceeași lege, care se aplică în mod corespunzător. Articolul 13(1) Datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuți de art. 11 din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, și șefilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice. (la 30-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 ) (2) Datele și informațiile obținute în urma activităților de informații, contrainformații și protecție care nu vizează domeniul de competență al Ministerului Afacerilor Interne se transmit celorlalte organe de stat competente cu atribuții în domeniul securității naționale. (3) Datele și informațiile care indică pregătirea sau săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, rezultate din verificările și activitățile specifice, se transmit organelor de urmărire penală competente, în condițiile art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 14(1) Direcția Generală de Protecție Internă informează Direcția Generală Anticorupție în cazul în care identifică amenințări, vulnerabilități și factori de risc care vizează corupția în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne.(2) Personalul militar din Direcția Generală de Protecție Internă care, în baza atribuțiilor prevăzute în fișa postului, desfășoară activități de prevenire a corupției în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cuantumul aferent sporului lunar pentru prevenirea și combaterea corupției, inclus în solda de funcție și stabilit la nivelul aflat în plată pentru polițiștii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care, potrivit fișei postului, desfășoară activități similare, în raport cu solda lunară prevăzută de legislația în vigoare la data de 31 decembrie 2009. Articolul 15(1) Personalul Direcției Generale de Protecție Internă nu poate efectua acte de cercetare penală și nu poate lua sau duce la îndeplinire măsura reținerii ori alte măsuri preventive privative sau restrictive de libertate.(2) Direcția Generală de Protecție Internă nu poate dispune de spații proprii de reținere și arestare preventivă. Capitolul IV Personalul, asigurarea logistică și financiară Secţiunea 1 Personalul Direcției Generale de Protecție Internă Articolul 16(1) Personalul Direcției Generale de Protecție Internă se compune din cadre militare și personal contractual.(2) Personalul contractual desfășoară exclusiv activități administrative.(3) Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cadrele militare sunt învestite cu exercițiul autorității de stat, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate. Articolul 17(1) Cadrelor militare le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal.(2) Personalului contractual îi sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal. Articolul 18Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: „Jur să respect Constituția și legile României, să păstrez secretul profesional și să îmi îndeplinesc cu bună-credință sarcinile încredințate. Așa să îmi ajute Dumnezeu!“. Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune. Articolul 19(1) În cadrul procedurilor de ocupare a posturilor vacante, derulate în condițiile stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Direcției Generale de Protecție Internă se efectuează verificări pentru evaluarea integrității profesionale și se organizează un interviu.(2) Interviul are ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, precum și a aptitudinilor, abilităților, atitudinilor și motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor postului. Aspectele procedurale cu privire la organizarea și desfășurarea interviului se stabilesc prin ordin al directorului general al Direcției Generale de Protecție Internă.(3) În cazul constatării existenței unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională, persoana poate fi supusă, cu acordul acesteia, evaluării comportamentului simulat. Refuzul de a se supune evaluării comportamentului simulat atrage excluderea din procedura de ocupare a postului.(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante care presupun desfășurarea activității în mod conspirat sau acoperit se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate. Articolul 20(1) Cadrele militare au obligația de a susține evaluarea psihologică, care se efectuează periodic, la reluarea activității, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacității de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenței unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice.(2) Cadrele militare au obligația de a susține evaluarea comportamentului simulat, în situația în care a fost dispusă ca urmare a constatării existenței unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională a acestora, în urma unor verificări de specialitate.(3) Cadrul militar care nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1) sau (2) este pus la dispoziție până la evaluarea de către un psiholog cu atribuții de exercitare a actului psihologic în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.(4) Cadrul militar care nu a susținut, din motive imputabile, evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) sau evaluarea comportamentului simulat prevăzută la alin. (2), în termen de 3 luni de la data punerii la dispoziție potrivit alin. (3), este trecut în rezervă. Articolul 21(1) Cadrele militare își desfășoară activitatea deschis, conspirat sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a sarcinilor de serviciu.(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură protecția și încadrarea în alte unități sau compartimente de muncă a cadrelor militare care au fost deconspirate.(3) Cadrele militare și membrii familiilor acestora au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Articolul 22(1) Cadrele militare au dreptul de a deține, purta și folosi armamentul, muniția și mijloacele din dotare, în condițiile stabilite de lege. (2) Cadrele militare au dreptul și obligația de a purta uniformă și însemne distinctive în condiții stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Secţiunea a 2-a Asigurarea logistică, materială și financiară Articolul 23Direcția Generală de Protecție Internă este autorizată să dețină și să folosească imobile, armament, tehnică, muniție, echipament și mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, pentru autoapărare și protecția imobilelor în care își desfășoară activitatea, precum și mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor, potrivit competențelor. Articolul 24(1) Finanțarea Direcției Generale de Protecție Internă se realizează de la bugetul de stat, precum și din alte surse, constituite conform legii. (la 30-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 ) (2) Planificarea, evidența, utilizarea, justificarea și controlul cheltuielilor operative destinate realizării activității specifice Direcției Generale de Protecție Internă se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, și cu normele specifice stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 25(1) Direcția Generală de Protecție Internă se înființează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. La aceeași dată, Departamentul de Informații și Protecție Internă se desființează.(2) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare și execuția bugetară până la data desființării Departamentului de Informații și Protecție Internă se preiau de către Direcția Generală de Protecție Internă, pe bază de protocoale de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data prevăzută la alin. (1).(3) În termenul prevăzut la alin. (1), la nivelul Departamentului de Informații și Protecție Internă se derulează procedurile administrative necesare îndeplinirii prevederilor alin. (2).(4) Mijloacele pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor, precum și alte elemente de patrimoniu aparținând Departamentului de Informații și Protecție Internă, care nu sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Direcției Generale de Protecție Internă, se predau, pe bază de protocoale de predare-primire, structurilor competente ale Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție.(5) De la data înființării, Direcția Generală de Protecție Internă se subrogă în toate drepturile și obligațiile Departamentului de Informații și Protecție Internă. Articolul 26(1) Polițiștii din cadrul Departamentul de Informații și Protecție Internă, desființat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se pun la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea numirii într-o funcție corespunzătoare.(2) Polițiștii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a-și preda funcția, precum și de a preda documentele și bunurile aflate în gestiune, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispoziție. (3) Direcția Generală de Protecție Internă adoptă măsurile necesare în vederea preluării în condiții de securitate și confidențialitate a documentelor și bunurilor aflate în gestiunea personalului prevăzut la alin. (1).(4) Personalul contractual din cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, desființat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se preia în cadrul Direcției Generale de Protecție Internă, în condițiile legii.(5) Polițiștii prevăzuți la alin. (1) pot participa la procedurile de ocupare a posturilor vacante din Direcția Generală de Protecție Internă. Articolul 27(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aprobă regulamentul prevăzute la art. 7 alin. (4).(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc uniforma cadrelor militare ale Direcției Generale de Protecție Internă, forma și conținutul insignei și ale documentelor de legitimare. (la 30-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 194 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 iulie 2017 ) Articolul 28În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 2 noiembrie 2016.Nr. 76.----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 10 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 16 din 13 februarie 1991 pentru aprobarea volumului de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1991
 • LEGE nr. 313 din 7 decembrie 2015 pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 987 din 31 martie 1931 privind ratificarea aranjamentului dintre Guvernul român deoparte şi Guvernul belgian de altă parte, relativ la titlurile de rentă română stampilate pătrat deţinute de către detentorii belgieni
 • LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
 • LEGE nr. 325 din 3 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 369 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 6 din 8 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978
 • LEGE nr. 169 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 186 din 28 iunie 1930 prin care Ministerul Agriculturii şi Domeniilor cedează în deplina proprietate tovaraşiei ţărăneşti "Iascinschi" din satul Romanca, judeţul Bălţi, suprafaţa de 200 ha
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 364 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • LEGE nr. 251 din 7 noiembrie 2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 254 din 16 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 140 din 18 iulie 2019 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2018
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • LEGE nr. 26 din 16 martie 1992 privind majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional şi acceptarea modificării Statutului F.M.I. prin cel de-al 3-lea amendament
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 447 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 128 din 29 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 70 din 16 iulie 1992 pentru acordarea drepturilor unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obţinute din contracte
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 269 din 1 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 398 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 372 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 416 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 435 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului sau autorizat deţinut la Agenţia Multilaterala de Garantare a Investiţiilor
 • LEGE nr. 289 din 11 octombrie 2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021