Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016

  Luând în considerare că, prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este definit cadrul pentru exercitarea, sub autoritatea statului român, a dreptului fundamental la învățătură, legea având ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate, având în vedere că idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii,luând în considerare că, din perspectiva asigurării acestor deziderate, precum și a nevoii de adaptare permanentă a învățământului românesc la cerințele pieței muncii, tot mai diversificată, aflată în creștere, este necesară îmbunătățirea reacției sistemului de educație și formare profesională la dinamica economică și socială din România, având în vedere faptul că unele exemple de succes în organizarea/desfășurarea învățământului profesional cu elemente de sistem dual au demonstrat că atractivitatea unui astfel de învățământ pentru absolvenții clasei a VIII-a a crescut considerabil, având în vedere că este necesar accesul la o gamă de oportunități de formare profesională de calitate pentru absolvenții învățământului gimnazial, pe care oferta locală, în special în localitățile mai mici, nu le poate acoperi, ținând cont de faptul că învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ - operatorul economic și elev (respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor), având în vedere faptul că la nivel național a fost demarat un amplu proces de consultare a partenerilor sociali, referitor la oportunitatea și premisele necesare organizării învățământului dual, prin derularea mai multor evenimente (lansarea în dezbatere publică a documentului de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a“; desfășurarea Conferinței naționale „Învățământul profesional dual - drumul de la idei la practică“, iar la consultările prilejuite de aceste evenimente a participat o gamă largă de factori interesați, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ambasadelor, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, camerelor de comerț, sindicatelor, comitetelor sectoriale, companiilor, inspectoratelor școlare, unităților de învățământ și ai altor organizații și structuri implicate în educație),având în vedere că formarea profesională pentru obținerea unei calificări se realizează în România astfel: inițial, prin învățământul profesional și tehnic, și continuu, prin formarea profesională a adulților, și luând în considerare că învățământul dual constituie o alternativă de formare profesională,luând în considerare că, după aceste consultări, concluziile au pus în evidență necesitatea introducerii învățământului dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic, asumarea de către operatorii economici a unor responsabilități și costuri pentru pregătirea practică a elevilor, crearea condițiilor pentru participarea operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ la deciziile consiliului de administrație al unității de învățământ prin prezența unor reprezentanți ai acestora, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curriculumului la nevoile pieței muncii locale și regionale,că, totodată, în același context, operatorii economici au subliniat necesitatea partajării costurilor formării în stagiile de practică între operatorul economic și stat în condițiile acordării unor facilități fiscale operatorului economic, ținând cont de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2014 a fost introdusă posibilitatea de organizare a învățământului profesional în sistem dual, după învățământul obligatoriu (începând cu vârsta de 16 ani), desfășurat pe baza unui contract de muncă, și că aceste prevederi nu au fost agreate de marile companii (în special transnaționale), întrucât acestea nu doresc să încheie contracte de muncă datorită contribuțiilor pe care ar trebui să le plătească pentru salariile plătite cursanților; proiectul de ordonanță de urgență prevede ca învățământul dual să fie o alternativă a formării profesionale pentru absolvenții de gimnaziu (și cele mai multe companii consultate au fost de acord cu acest lucru), iar contractul pe care elevul îl încheie cu operatorul este un contract de pregătire practică (fără atragerea unor costuri suplimentare de tipul contribuțiilor și taxelor pe salarii pentru companii),că învățământul dual combină învățarea la locul de muncă într-o companie cu educația și formarea profesională într-o unitate de învățământ, cu scopul de a obține o calificare profesională, concomitent cu oferirea posibilității continuării studiilor, luând în considerare că preponderentă în acest caz, spre deosebire de învățarea bazată pe școală, este învățarea la locul de muncă, la operatorul economic, pe baza unui contract de parteneriat între operatorul economic și unitatea de învățământ, cu implicarea unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află unitatea școlară, și a unui contract individual de pregătire practică încheiat între operatorul economic, unitatea de învățământ și persoana care se formează, luând în considerare faptul că formarea profesională prin învățământ dual va facilita accesul absolvenților, după finalizarea studiilor, la un loc pe piața forței de muncă,având în vedere că, totodată, se impune adoptarea în regim de urgență a măsurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonanțe de urgență, deoarece fundamentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 și a rețelei școlare, care se bazează și pe această ordonanță de urgență, are următorul calendar: luna noiembrie 2016, solicitarea din partea inspectoratelor școlare județene către unitățile administrativ-teritoriale locale și județene a proiectului privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare, lunile noiembrie și decembrie 2016, emiterea avizelor conforme sau refuzul de a emite din partea unităților administrativ-teritoriale locale și județene, luna ianuarie 2017, transmiterea proiectului planului de școlarizare către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice de către inspectoratele școlare județene, având în vedere că anterior aprobării cifrei de școlarizare se desfășoară, începând cu luna noiembrie a anului anterior (respectiv 2016), identificarea solicitărilor operatorilor economici, centralizarea acestora la nivelul inspectoratelor școlare, analiza propunerilor și a rețelei de unități de învățământ disponibile pentru furnizarea acelor calificări, stabilirea normelor cadrelor didactice, iar dacă prezenta ordonanță de urgență nu va fi aprobată imediat, efectele ei nu vor mai putea influența anul școlar 2017-2018, cu amânarea acestora încă 1 an,având în vedere că întârzierea luării unei decizii poate conduce la relocarea unor companii care au participat la consultările desfășurate în ultimii ani și care solicită dezvoltarea învățământului dual pentru a putea influența calitatea formării profesionale și a deciziilor la nivelul unității de învățământ,întrucât rata de abandon școlar din România este una dintre cele mai mari din Europa și una dintre cauzele principale este imposibilitatea familiilor de a susține financiar copiii să urmeze școala, iar proiectul de ordonanță de urgență prevede inclusiv implicarea suplimentară a companiilor cu burse cel puțin de nivelul bursei profesionale, dar și alte forme de sprijin pentru elevi; în lipsa promovării acestui act normativ crește riscul ca mulți absolvenți ai clasei a VIII-a să nu mai continue studiile și să constituie viitori beneficiari ai ajutoarelor sociale,având în vedere că neluarea unei decizii va conduce la reducerea implicării operatorilor economici în formarea profesională, operatori care nu vor mai avea încredere în sistemul public, ca urmare a lipsei de reacție și de reglementare din partea statului, după consultări publice de anvergură; până la jumătatea anului 2016 au participat la consultările pentru modificarea cadrului legislativ:– 846 de participanți prin întâlniri regionale și 918 respondenți la chestionar;– consultarea on-line - 418 respondenți la chestionar;– documente de poziție primite - 9;– dintre participanți amintim 29 de camere de comerț, industrie și agricultură și 286 de operatori economici.Toate categoriile instituționale au apreciat în procent de peste 79% cu calificativele „în mare și foarte mare măsură“ oportunitatea programelor de formare în sistem profesional dual în România.Având în vedere că modificările propuse, dacă nu sunt adoptate în această perioadă, vor produce efecte abia începând cu anul școlar 2018-2019, pierzând astfel oportunitatea de a ne îmbunătăți indicatorii de țară propuși și asumați, de exemplu: diminuarea abandonului școlar, creșterea gradului de angajabilitate etc.,având în vedere că modificările propuse trebuie să susțină pregătirea practică prin implicarea partenerilor sociali, dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în educație și formare profesională, accesul la educație și formare profesională, consolidarea competențelor-cheie și dezvoltarea profesională a profesorilor, conform obiectivelor asumate de statele membre ale Uniunii Europene la Riga în anul 2015, precum și de noua Agendă pentru competențe, adoptată la data de 10 iunie 2016,având în vedere că, totodată, trebuie elaborate și aprobate metodologii specifice,întrucât învățământul constituie prioritate națională,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) În cazul elevilor care frecventează învățământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport și facilitățile de cazare și masă gratuite prevăzute la alin. (8) se acordă, conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu.2. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza unități de învățământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puțin de 100 de elevi, care să ofere educație și formare profesională prin învățământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învățământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) și cerințele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învățământ intră în structura sau funcționează ca structură, după caz, a unei alte unități de învățământ cu personalitate juridică din localitate. (la 06-04-2018, Alineatul (1^1) din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 3. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract și are următoarele caracteristici:a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ. (la 06-04-2018, Alineatul (4) din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 4. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Învățământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin. (4) și îndeplinește următoarele cerințe:a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulți operatori economici sau între structuri asociative/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților. (la 06-04-2018, Alineatul (5) din Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (6) Organizarea și funcționarea învățământului dual, accesul în învățământul dual, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, în urma consultării reprezentanților operatorilor economici și a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate. (la 06-04-2018, Alineatul (6) din Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 5. La articolul 32, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ care desfășoară învățământ profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, beneficiază de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale. (la 06-04-2018, Alineatul (5) din Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 6. La articolul 33, alineatele (2), (5), (7) și (7^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pregătirea prin învățământul profesional și tehnic se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, și elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situația în care nu există standarde ocupaționale actualizate. (la 06-04-2018, Alineatul (2) din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) …………………………………......................…........................(5) Absolvenții învățământului profesional pot continua studiile în ciclul superior al învățământului liceal, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. (la 06-04-2018, Alineatul (5) din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) …………………………………......................…........................(7) Programele de pregătire profesională, prevăzute la alin. (6), pot fi organizate prin unitățile de învățământ de stat și particulare sau confesionale acreditate și sunt gratuite pentru persoanele care intră în aceste programe organizate în învățământul de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani.(7^1) Unitățile de învățământ de stat în care se organizează învățământ profesional sunt stabilite de inspectoratele școlare, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional, precum și la solicitările operatorilor economici și ale structurilor asociative interesate în formarea profesională prin învățământul profesional. (la 06-04-2018, Alineatul (7^1) din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 7. La articolul 33, alineatele (5^1), (5^2), (5^3), (5^4), (5^5) și (5^6) se abrogă.8. La articolul 33, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale. (la 06-04-2018, Alineatul (6) din Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 9. La articolul 33, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (6^1) din Punctul 9. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 10. După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 33^1 și 33^2, cu următorul cuprins: Articolul 33^1(1) Învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor. Învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 și 5 se organizează începând cu anul școlar 2019-2020.(2) Absolvenții învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.(3) Absolvenții învățământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pot continua studiile în învățământul liceal pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor absolvenți ai învățământului liceal și/sau absolvenți cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. (5) Absolvenții de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinși în programe de pregătire pentru finalizarea nivelului de învățământ liceal. Condițiile de acces, conținutul și durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. (la 06-04-2018, Articolul 33^1 din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 33^2(1) Învățământul dual se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin metodologie specifică elaborată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative, inclusiv ale autorităților administrației publice locale, și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. (la 06-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 33^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (3) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, încheie un contract de pregătire practică individuală cu operatorul economic și unitatea de învățământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici, ai structurilor asociative și ai consorțiilor și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. (la 06-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 33^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 11. La articolul 63 alineatul (1), după litera e) se introduc treinoilitere, literele e^1)-e^3), cu următorul cuprins:e^1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30; (la 06-04-2018, Litera e^1) din Punctul 11. , Articolul I a fost modificată de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) e^2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi;e^3) clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite; (la 06-04-2018, Litera e^3) din Punctul 11. , Articolul I a fost modificată de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 12. La articolul 65, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Pentru învățământul profesional și tehnic, curriculumul la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală (CDL) și constituie oferta educațională la nivel local, elaborată de unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorii economici/ autoritățile administrației publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieței muncii. (la 06-04-2018, Alineatul (5^1) din Punctul 12. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (5^2) În cazul învățământului dual, curriculumul în dezvoltare locală reprezintă maximum 30% din oferta educațională.13. La articolul 68, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Învățământul profesional este orientat pe formarea de competențe specifice calificării profesionale și aptitudinilor practice și pe aprofundarea competențelor-cheie în contexte reale de muncă. (la 06-04-2018, Alineatul (6) din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 14. La articolul 76, după alineatul (4) se introduc treinoialineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Prin excepțiile de la prevederile alin. (2), (3) și (4), condițiile de acces în învățământului dual, se stabilesc de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri. (la 06-04-2018, Alineatul (5) din Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (6) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (6) din Punctul 14. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (7) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (7) din Punctul 14. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 15. La articolul 90, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (4) din Punctul 15. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 16. La articolul 96 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins: a^1) Abrogată. (la 06-04-2018, Litera a^1) din Punctul 16. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 16, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 17. La articolul 96 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) Abrogată. (la 06-04-2018, Litera b^1) din Punctul 17. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 17, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 18. La articolul 96 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins: c^1) Abrogată. (la 06-04-2018, Litera c^1) din Punctul 18. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 18, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 18^1. La articolul 96 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) în unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional și tehnic, consiliile de administrație se pot mări cu 2 membri desemnați de operatori economici parteneri, asociații profesionale partenere, consorții partenere. În cazul în care sunt mai mulți operatori economici parteneri, asociații profesionale partenere și consorții partenere, aceștia vor desemna reprezentanții în consiliul de administrație al unității de învățământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanții pe locurile care le sunt alocate. (la 06-04-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 19, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 19. După articolul 96 se introduc două noi articole, articolele 96^1 și 96^2, cu următorul cuprins: Articolul 96^1Abrogat. (la 06-04-2018, Articolul 96^1 din Punctul 19. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 20, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 96^2Abrogat. (la 06-04-2018, Articolul 96^2 din Punctul 19. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 20, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 20. La articolul 102, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În cazul învățământului profesional și tehnic finanțarea din partea operatorilor economici se realizează în baza unui contract de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și operatorul sau operatorii economici. Categoriile de cheltuieli pentru operatorii economici, pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, sunt:a) cheltuieli cu organizarea procesului de învățământ, și anume: cheltuieli efectuate pentru elevi, precum: burse și premii oferite elevilor, echipamente de lucru/protecție, transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, alte facilități oferite acestora, respectiv cheltuieli cu securitatea și sănătatea în muncă și analize medicale obligatorii, în funcție de domeniul de activitate, cheltuieli pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, cheltuieli materiale pentru susținerea activităților desfășurate pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, reprezentând rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, costuri legate de evaluarea și certificarea elevilor, materii prime și materiale consumabile și alte cheltuieli de acest tip, cheltuieli aferente achiziției, punerii în funcțiune și exploatării mijloacelor fixe utilizate la operatorul economic pe parcursul pregătirii practice a elevilor, cheltuieli aferente salarizării și pregătirii personalului propriu al operatorilor economici - tutori și formatori -, pentru pregătirea practică a elevilor, cheltuieli aferente pregătirii și sprijinirii cadrelor didactice din unitatea de învățământ parteneră, precum și sumele plătite direct cadrelor didactice în baza unor contracte încheiate în condițiile legii cu operatorul sau operatorii economici pentru alte activități decât cele prevăzute în norma didactică; (la 06-04-2018, Litera a) din Alineatul (3) , Punctul 20. , Articolul I a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) b) cheltuieli de investiții în spații de învățământ existente sau nou-edificate, precum și în echipamente de natura mijloacelor fixe achiziționate și puse în funcțiune pentru a fi utilizate în vederea pregătirii elevilor realizate în unitatea de învățământ.21. La articolul 254, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Activitățile de laborator și instruire practică din învățământul profesional și tehnic se pot face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formațiunile de studiu. (la 06-04-2018, Alineatul (2^1) din Punctul 21. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 22. La articolul 254, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (3^1) din Punctul 22. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 23, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 23. La articolul 254, după alineatul (19^1) se introduce un nou alineat, alineatul (19^2), cu următorul cuprins: (19^2) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (19^2) din Punctul 23. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 24, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 24. La articolul 257, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (2^1) din Punctul 24. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 25, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) 25. La articolul 361 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) Abrogată. (la 06-04-2018, Litera h) din Punctul 25. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 26, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul IIAbrogat. (la 06-04-2018, Articolul II a fost abrogat de Punctul 27, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul IIIPrin derogare de la dispozițiile art. 76 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru admiterea în anul școlar 2017-2018, metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual este aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 06-04-2018, Articolul III a fost modificat de Punctul 28, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 340 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până la aprobarea Registrului național al calificărilor, pregătirea prin învățământ preuniversitar se organizează pe baza calificărilor incluse în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se organizează pregătirea profesională prin învățământ preuniversitar, aprobat prin hotărâre a Guvernului, nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 06-04-2018, Articolul IV a fost modificat de Punctul 29, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Laurențiu Dănuț Vlad,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru,
  ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul finanțelor publice
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 16 noiembrie 2016.Nr. 81.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 268 din 1 octombrie 2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice*)
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • LEGE nr. 104 din 16 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • LEGE nr. 37 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • LEGE nr. 453 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 281 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1998
 • LEGE nr. 131 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 24 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 50 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
 • LEGE nr. 344 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cândeşti, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Mihăileni
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 17 mai 2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 264 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 3 din 21 februarie 1996 pentru ratificarea Dispoziţiilor complementare ale statelor referitoare la interpretarea Regulilor uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al călătorilor şi bagajelor (CIV), precum şi al mărfurilor (CIM) - anexele A şi B, adoptate la Berna la 26 noiembrie 1993, la Convenţia COTIF din 9 mai 1980
 • LEGE nr. 164 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 291 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 756 din 27 decembrie 2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate
 • LEGE nr. 88 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • LEGE nr. 112 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 75 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • LEGE nr. 219 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 138 din 24 iulie 2000 pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 231 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
 • LEGE nr. 321 din 14 iulie 2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 96 din 1 iulie 2014 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2008 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE din 24 martie 1904 Legea pentru obligaţiunile atelierelor de arte grafice
 • LEGE nr. 479 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 20 din 21 martie 2000 privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021