Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016

  Având în vedere necesitatea asigurării unui management adecvat și eficient al ariilor naturale protejate, care ocupă 22,68% din teritoriul României, precum și faptul că managementul acestor arii poate avea impact economic și social semnificativ,ținând cont de situația ariilor naturale protejate care nu au administratori și pentru care structurile din subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului asigurau un nivel minim de administrare, respectiv situația celor trei parcuri naționale și naturale care nu beneficiază de structuri de administrare și a 32% din siturile Natura 2000, care nu au administratori,luând în considerare faptul că responsabilitatea privind coordonarea administrării ariilor naturale protejate și managementul acestora de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și Agenția Națională pentru Protecția Mediului a fost modificată prin adoptarea Legii nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, care prevede că atribuțiile de administrare a ariilor naturale protejate se preiau integral de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, de la data intrării în vigoare a legii, fără a exista dispoziții tranzitorii care să cuprindă măsurile privitoare la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care a fost înlocuită de Legea nr. 95/2016, până la organizarea și funcționarea efectivă a ANANP,luând notă de impedimentul creat de intrarea în vigoare a Legii nr. 95/2016 în ceea ce privește imposibilitatea organizării unor sesiuni de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate pentru care au încetat sau vor înceta în scurt timp contractele de administrare/convențiile de custodie, pentru care la acest moment este responsabilă ANANP, instituție care nu s-a organizat și nu este funcțională până în prezent,ținând cont de imposibilitatea asigurării de fonduri pentru activități în arii protejate, prin agențiile teritoriale pentru protecția mediului din Programul operațional Infrastructură mare (POIM) - axa prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric pentru realizarea obiectivelor prioritare ale ariilor protejate, ca urmare a faptului că atribuțiile privind administrarea ariilor naturale protejate au fost transferate prin Legea nr. 95/2016 la ANANP, care va deveni funcțională doar după adoptarea hotărârii Guvernului care va stabili structura organizatorică, atribuțiile și competențele ANANP,dat fiind că nu se pot încheia acte adiționale la contractele existente pentru administrarea ariilor naturale protejate, în vederea continuării administrării până la o nouă sesiune de atribuire în administrare, și pentru a se asigura eligibilitatea în vederea depunerii de proiecte de finanțare,ținând cont de blocajul creat la nivelul aplicării legislației privind managementul ariilor naturale protejate, ca urmare a faptului că la momentul actual nu este aprobat actul normativ de organizare și funcționare a ANANP,având în vedere consecințele negative asupra patrimoniului natural, obiectiv de interes public major și componentă fundamentală a strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă, determinate de lipsa administrării ariilor naturale protejate, respectiv a posibilității de a se asigura un management adecvat al acestora,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, pentru rezolvarea cărora este necesară instituirea unor măsuri, și faptul că România trebuie să se conformeze cerințelor de raportare către diferite organizații internaționale, cum sunt Comisia Europeană (raportarea siturilor Natura 2000 conform prevederilor Directivei Păsări și a Directivei Habitate, raportarea ariilor naturale protejate conform prevederilor Directivei INSPIRE), UNESCO (raportarea siturilor patrimoniului universal, conform prevederilor Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural și raportarea rezervațiilor biosferei, conform programului UNESCO Om și Biosferă), Secretariatul Convenției Ramsar (raportarea zonelor umede de importanță internațională), Agenția Europeană de Mediu (raportarea ariilor naturale protejate de interes național și internațional) și UNEP - Centrul de Monitorizare Mondială a Conservării (WCMC), pentru a evita eventualele sancțiuni de ordin financiar ca urmare a neîndeplinirii acestor obligații,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IDispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 13 mai 2016, se suspendă până la data de 1 mai 2017. Articolul IIExercitarea atribuțiilor, funcțiilor, drepturilor și a obligațiilor Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5) și la art. 2 din Legea nr. 95/2016, se realizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și instituțiile din subordine. Articolul III(1) Drepturile patrimoniale aferente rezultatelor sau drepturilor legate de acestea, drepturile de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute din executarea sau ca urmare a executării contractelor și care prin efectul contractelor încheiate între beneficiarii proiectelor finanțate din axa 4 «Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii» din cadrul Programului operațional sectorial «Mediu» și Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial «Mediu» care aparțin Autorității de management, trec în proprietatea Ministerului Mediului.(2) Beneficiarii de la alin. (1) pot utiliza gratuit rezultatele sau drepturile prevăzute numai în scopuri necomerciale și doar cu acordul scris, prealabil, al Ministerului Mediului.(3) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se va încheia protocolul de predare-primire între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial «Mediu», și Ministerul Mediului, pentru drepturile prevăzute la alin. (1). (la 04-11-2017, Actul a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 204 din 31 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Erika Stanciu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Marius Cristian Bădescu,
  secretar de stat
  București, 29 noiembrie 2016.Nr. 90.----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2013 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013
 • LEGE nr. 67 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 75 din 7 aprilie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • LEGE nr. 151 din 14 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 214 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 28 octombrie 1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • LEGE nr. 124 din 29 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007
 • LEGE nr. 216 din 5 iulie 2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 59 din 5 martie 1998 privind afilierea Curţii Constituţionale a României la Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba franceza (A.C.C.P.U.F.)
 • LEGE nr. 335 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 3 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 13 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 106 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 1 din 30 martie 1988 privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătăţirea sistemului de formare a preţurilor
 • LEGE nr. 69 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 174/1974 pentru modificarea unor dispoziţii privitoare la divorţ din Codul de procedură civilă şi Codul familiei
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 397 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • LEGE nr. 314 din 13 noiembrie 2007 pentru aderarea Guvernului României la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946, şi la Protocolul la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptat la Washington la 19 noiembrie 1956
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 125 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare
 • LEGE nr. 359 din 12 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 127 din 3 iunie 2015 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 120 din 7 iulie 2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie
 • LEGE nr. 197 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 556 din 15 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGE nr. 25 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 227 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 124 din 15 decembrie 1995 privind unele ordonanţe ale Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021