Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017

  În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și a stimulării mediului de afaceri, prin înființarea de noi întreprinderi mici și mijlocii,având în vedere reducerea numărului de operatori activi pe piață, înăsprirea condițiilor de creditare în general, creșterea dificultăților și riscurilor pentru începerea unei afaceri,întrucât stimularea cadrului general de înființare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creșterii numărului întreprinderilor active pe piață, precum și pentru creșterea numărului locurilor de muncă,considerând că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului prin crearea de noi locuri de muncă și stimularea spiritului antreprenorial care să vizeze întreprinzătorii autohtoni, în cadrul unui program social de interes public,luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, precum și o creștere a șomajului în rândul populației, cu preponderență în rândul absolvenților și persoanelor de peste 45 ani, prin lipsa acută de locuri de muncă din economie,considerând că situația economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, având în vedere că rata de absorbție a fondurilor aferentă anului 2016 impune o dinamizare a acesteia în contextul eventualității reducerii semnificative a fondurilor de care România mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 347 din data de 20 decembrie 2013,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat implementează în perioada 2017-2020 Programul pentru stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare Programul «Start-up Nation - Romania (la 27-05-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) Articolul 2(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - Romania» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 5. (la 14-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (2) Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înființate după data prevăzută la alin. (1) de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau de asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau care a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. (la 27-05-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) Articolul 3(1) Prin Programul «Start-up Nation - Romania» se acordă un ajutor de minimis unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation - Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. (la 14-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (3) În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation - Romania» se utilizează mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate și cel al decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 14-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (4) În cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 14-12-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (5) În cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, o sumă forfetară, din tranșa a II-a, care nu necesită depunerea documentelor justificative, pentru cheltuielile aferente salariilor, chiriilor, utilităților și serviciilor de contabilitate. Suma forfetară va fi acordată cu condiția creării a minimum 2 locuri de muncă, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 14-12-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (la 27-05-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) Articolul 4(1) În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile Programului «Start-up Nation - Romania» are și obligația să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minimum unui loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii acestuia pentru cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.(2) Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitantul trebuie să se înregistreze și să completeze on-line planul de afaceri;b) planul de afaceri corect și integral completat se transmite și se înregistrează on-line o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, aplicația on-line nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași solicitant în aceeași sesiune de înscriere;c) aplicația on-line generează automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri și punctajul obținut.(3) Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, aplicația on-line generează automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;b) verificarea administrativă și de eligibilitate, precum și verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri se efectuează în ordinea punctajului generat de aplicația on-line, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5;c) solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă obținută în cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» o singură dată. (4) Contractarea și finanțarea se realizează în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5.(5) Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare aprobate pentru anii următori până la ultimul contract semnat. (la 27-05-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) Articolul 5(1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu. (la 27-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) (2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.(3) Abrogat. (la 27-05-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) Articolul 6Activitățile și cheltuielile eligibile sunt menționate în schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 27-05-2017, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) Articolul 7(1) Recuperarea ajutorului de minimis și dobânda aferentă se va efectua potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat obligația păstrării locurilor de muncă și a investiției pe perioada prevăzută în schema de ajutor de minimis, au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia ori se constată că nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, se recuperează total ajutorul de minimis acordat.(3) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislația specifică națională și europeană în vigoare. (la 27-05-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) Articolul 8Schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5 se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 27-05-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Florin Nicolae Jianu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 27 ianuarie 2017.Nr. 10. ANEXĂ
  Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri
  Nr. crt.CriteriiPunctaj
  Domeniul de activitate
  A1Producție30
   2Servicii, inclusiv industriile creative definite conform Hotărârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 202030
   3Comerț și alte activități 10
  Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii.
  B1Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus față de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)10
   2Cel puțin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată (potrivit Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD)/absolvent după anul 2012/șomer5
  Densitate IMM 
  C1Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori < 420
   2Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori > = 45
  Criterii aferente investiției 
  D1Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile10
   2Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile5
  Criterii aferente asociaților/acționarilor
  E1Niciunul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)25
  * Pentru evaluarea criteriului „număr de IMM/100 locuitori“, municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:– Pentru planurile de afaceri, selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala: – numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; – numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după anul 2012/șomeri;– punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);– data și ora înscrierii în program. (la 14-12-2018, ANEXA a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 )
  ----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 156 din 3 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 478 din 8 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 126 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 81 din 27 aprilie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 14 din 29 iunie 1984 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 159/1984 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 558 din 15 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 2 din 24 martie 1978 privind apărarea civilă în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 87 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituţionale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999
 • LEGE nr. 200 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006
 • LEGE nr. 260 din 3 noiembrie 2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 94 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2003
 • LEGE nr. 384 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 357 din 6 decembrie 2005 privind bursele de mărfuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 25 martie 1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 126 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 27 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015
 • LEGE nr. 28 din 24 mai 1993 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi Republica Polona, încheiat la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • LEGE nr. 147 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 264 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 397 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
 • LEGE nr. 53 din 9 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului sau autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Rezoluţiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 66 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari
 • LEGE nr. 244 din 9 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 18 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei
 • LEGE nr. 261 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • LEGE nr. 392 din 28 septembrie 2004 privind Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 466 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020