Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017

  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, care prevede înființarea instituției ministrului delegat pentru afaceri europene, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit căreia în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcționează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuții în organizarea și coordonarea la nivel național a domeniului afacerilor europene,ținând cont că activitatea de reprezentare juridică desfășurată de Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene este o activitate care ține de organizarea și coordonarea, la nivel național, a domeniului afacerilor europene,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității derulate de Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene de reprezentare a statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, art. 265 și art. 267-272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase și contencioase ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb,reținându-se că în cazul neadoptării măsurilor propuse nu se poate asigura în mod corespunzător activitatea de reprezentare juridică a statului român înaintea instanțelor UE mai sus menționate, cu consecința pronunțării unor decizii nefavorabile României, și că acest aspect vizează interesul public, constituind o situație de urgență și extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.(2) Reprezentarea juridică a statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, 265 și art. 267-272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu etapele precontencioase sau contencioase, după caz, ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb se realizează de către Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, denumit în continuare Agentul guvernamental, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, alături de o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene. (la 14-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 8 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017 ) Articolul 2(1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat și este numit și eliberat din funcție prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene și cu avizul ministrului afacerilor externe. (la 14-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 8 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017 ) (2) Agentul guvernamental își desfășoară activitatea în directa coordonare a ministrului delegat pentru afaceri europene.(3) Agentul guvernamental are în subordine o structură specializată în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene.(4) Agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a pozițiilor naționale și, alături de structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, întocmește actele și realizează faptele necesare reprezentării juridice.(5) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, aflată în subordinea sa, atribuțiile privind reprezentarea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb. Articolul 3(1) Personalul din structurile specializate în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, este personal de specialitate juridică și personal administrativ.(2) Perioada încadrării personalului de specialitate juridică în structurile din subordinea Agentului guvernamental se consideră vechime în specialitate juridică.(3) Personalul încadrat în structurile specializate în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 4(1) În activitatea de reprezentare juridică, Agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituțional specializat, denumit în continuare Grupul de lucru contencios UE, care se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar.(2) Toate ministerele și alte autorități sau instituții publice, a căror contribuție este considerată necesară de Agentul guvernamental în gestionarea activității de reprezentare, participă în Grupul de lucru contencios UE prin cel puțin 2 reprezentanți: un director general sau un director și un reprezentant cu funcție de execuție. (la 14-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 8 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017 ) (3) Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, prin structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene, participă la lucrările Grupului de lucru contencios UE. Articolul 5(1) În scopul reprezentării juridice, autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să trimită, la cererea și în termenul stabilit de Agentul guvernamental, precum și de structura specializată în contenciosul UE, toate actele, datele și informațiile solicitate.-(2) Autoritățile și instituțiile publice care furnizează acte, date și informații Agentului guvernamental și structurii specializate în contenciosul UE își asumă răspunderea pentru caracterul complet și corect al acestora. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 12^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-12-2017, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 248 din 8 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 27 ianuarie 2017.Nr. 11.----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 19 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
 • LEGE nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
 • LEGE nr. 215 din 17 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 106/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
 • LEGE nr. 27 din 2 martie 2010 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care şi-au dat viaţa pentru România în cele două războaie mondiale
 • LEGE nr. 128 din 9 iulie 2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 29 din 6 mai 1996 privind bugetul de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 250 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 378 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.
 • LEGE nr. 201 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 132 din 28 octombrie 1996 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie
 • LEGE nr. 290 din 16 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 247 din 30 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I"
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 586 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2001 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 400 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 7 aprilie 2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 33 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 381 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • LEGE nr. 107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
 • LEGE nr. 85 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
 • LEGE nr. 168 din 29 iunie 2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 108 din 3 octombrie 1992 pentru abrogarea Decretului nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 31 din 12 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba
 • LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 4 septembrie 2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franţa
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGEA nr. 32 din 16 noiembrie 1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 403 din 11 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021