Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017

  Pentru realizarea obiectivului prevăzut în Programul de guvernare privind finanțarea fermierilor și stimularea utilizării mecanismului de garantare prevăzut a se derula pe seama fondurilor naționale de care dispune Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se impun modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare, prin:a) eliminarea definiției fermei de familie, a reglementării exclusive a susținerii fermelor de familie și lărgirea accesului la măsurile promovate prin actul normativ și pentru alte categorii de beneficiari, respectiv finanțarea și garantarea pentru sectorul agricol și pentru acvacultură; modificarea definițiilor pentru achiziție de teren, microcredit, în vederea realizării obiectivelor de mai sus, precum și fluidizarea mecanismului de garantare;b) diminuarea comisionului de garantare pentru beneficiarii în cazul cărora Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2%, prin instituirea unei scheme de ajutor de stat în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 2014/C204/01, schemă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după primirea deciziei Comisiei Europene.În același timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care vizează facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru producție, acordate pe piața românească pentru sectorul agroalimentar, sunt necesare modificarea și completarea prevederilor cap. VIII din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, în sensul îmbunătățirii mecanismului de garantare practicat în prezent în vederea facilitării accesului la finanțare al beneficiarilor.De asemenea, este necesară completarea reglementărilor privind sumele rămase la dispoziția fondurilor de garantare după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, în vederea reglementării statutului și destinației sumelor reprezentând dobânzi la sumele alocate pentru constituirea plafonului de garantare, plasate de fondurile de garantare la instituții financiare. Urgența măsurilor prevăzute de prezentul act normativ este generată de specificul domeniului reglementat pentru campania agricolă de primăvară care este în plină desfășurare și pentru care fermierii au necesități urgente de finanțare.Emiterea actului în alte condiții decât de urgență ar avea efecte nefavorabile pentru întregul an agricol 2017, cu efecte negative inclusiv în PIB.De asemenea, măsurile preconizate vizează și reglementarea unei situații extraordinare generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziției de terenuri agricole în vederea extinderii exploatațiilor agricole, pentru modernizarea și eficientizarea acestora, situație care trenează de mult timp și poate provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea accesului la finanțarea producției agricole și a producției piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari, care prin măsurile adoptate ar avea acces la finanțare și beneficiarii PNDR și POP, cu efecte favorabile în creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate României pentru agricultură, piscicultură și spațiul rural.Implicațiile acestor măsuri pentru activitatea economică a localităților rurale sunt foarte importante, iar neaplicarea acestora este de natură să perpetueze tendința de pauperizare a populației din mediul rural ocupată în agricultură, să anuleze șansele de extindere a bazei de potențiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru agricultură și dezvoltare rurală și astfel să compromită procesul de modernizare sustenabilă a agriculturii românești.Prin aceste măsuri se reduce volumul informațiilor solicitate de fondurile de garantare instituțiilor finanțatoare pentru fermieri, se întărește caracterul garanției ca fiind expresă, necondiționată și irevocabilă, plătibilă în maximum 30 de zile de la executarea acesteia, cu efecte în scăderea costurilor operaționale ale finanțatorilor, a celor cu provizioanele de risc de credit și stimularea creditării acestora cu încadrarea în marja de 2 puncte procentuale.Reducerea comisionului de garantare de 3,8% va asigura fermierilor accesul la credite cu costuri reduse în situația în care nu obțin finanțarea ca urmare a lipsei garanțiilor cerute de finanțator.În același timp, având în vedere că, în baza prevederilor cap. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare, nu s-a acordat niciun microcredit din Fondul de microcreditare de la data intrării în vigoare a acestor prevederi și până în prezent, prin eliminarea cap. III din ordonanța de urgență nu se modifică obiectul de reglementare.Ținând cont că aceste măsuri vizează interesul public și reprezintă o situație extraordinară și de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, creșterea producției destinate pieței interne și externe și a calității acesteia.3. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) teren cu destinație agricolă - definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. La articolul 2, după litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1)-b^3), cu următorul cuprins:b^1) exploatație agricolă - definită potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare;b^2) exploatație de acvacultură - exploatație al cărei obiect de activitate este acvacultura, așa cum este definită potrivit prevederilor art. 2 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;b^3) achiziție de teren cu destinație agricolă - cumpărarea de teren cu destinație agricolă, cu excepția terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și administrate de Agenția Domeniilor Statului, în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care dețin în folosință sau proprietate, în condițiile legii, o exploatație agricolă sau de acvacultură, conform declarațiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha în proprietate; (la 14-07-2017, Litera b^3) din Punctul 4. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 165 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) 5. La articolul 2, litera d) se abrogă.6. La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) fermier(i) - persoane fizice sau juridice definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și producătorii din domeniul acvaculturii;7. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul II Garantarea creditelor acordate de instituțiile finanțatoare pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii8. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Procentul maxim de garantare și destinația creditelor pentru care se acordă garanții vor fi:a) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de către instituțiile finanțatoare pentru achiziția de terenuri cu destinație agricolă în condițiile art. 2 lit. b^3). Diferența de garanții necesare pentru acoperirea integrală a creditului și a dobânzilor aferente primului an de creditare va fi asigurată la acordarea creditului de către împrumutați cu terenurile achiziționate și/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a terților garanți;b) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituțiile finanțatoare fermierilor, pentru finanțarea producției agricole, finanțarea producției piscicole și a investițiilor în domeniul agricol și cel al acvaculturii, altele decât cele finanțate din PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020;c) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituțiile finanțatoare beneficiarilor PNDR 2014-2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finanțarea proiectelor de investiții sprijinite prin aceste programe.(2) Anual, din Fondul pentru garantarea creditelor, constituit și reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se alocă sumele necesare pentru destinațiile prevăzute la alin (1) lit. a) și b), iar din sumele prevăzute la art. 58 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se alocă sumele necesare pentru destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. c). (3) Sumele prevăzute la alin. (2) se alocă fondurilor de garantare pentru:a) garantarea creditelor acordate beneficiarilor de către instituțiile finanțatoare, care au o valoare de până la 3 mil. EUR, denominate în lei la cursul de schimb RON/EUR de la data acordării creditelor și cu o dobânda maximă la nivelul ROBOR/EURIBOR 6 luni plus o marjă de 2 puncte procentuale, prin emiterea de garanții exprese, irevocabile și necondiționate;b) garantarea creditelor acordate beneficiarilor, în alte condiții decât cele prevăzute la lit. a), prin încheierea de către fondurile de garantare cu instituțiile finanțatoare de contracte de garantare.(4) Sumele alocate vor fi utilizate de fondurile de garantare pentru acordarea de garanții, precum și pentru plata, după caz, a valorii/soldului garanției.(5) Pentru garanțiile emise pe seama sumelor prevăzute la alin. (3) lit. a), plata valorii/soldului garanției se va efectua numai în cazul în care instituția finanțatoare prezintă fondului de garantare documente din care să rezulte că a fost declarat exigibil creditul, au fost inițiate procedurile judiciare împotriva debitorilor și terților garanți și că, pentru garanțiile prevăzute în contractul de credit, fondul de garantare are calitatea de cocreditor. În cazul contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b), plata valorii/soldului garanției se va face pe baza documentelor din care să rezulte dacă au fost respectate prevederile din contractele de garantare încheiate cu instituțiile finanțatoare.(6) Acordarea garanției solicitate de instituția finanțatoare are la bază respectarea prevederilor prezentului articol, a art. 4 și a normelor de lucru pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și care vor face parte integrantă din convențiile încheiate conform prevederilor art. 6 alin. (1).(7) În funcție de tipul entității juridice, după caz, acționarii/asociații/administratorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituția finanțatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii conform legii.9. La articolul 4, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: c) beneficiarii plătesc anual un comision de garantare stabilit conform prevederilor Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02;d) pentru beneficiarii pentru care Comunicarea Comisiei 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2% se va institui o schemă de ajutor de stat în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 2014/C204/01, schemă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după primirea deciziei Comisiei Europene;9^1. La articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) prin excepție de la prevederile lit. d), pentru beneficiarii care contractează credite pentru sectorul de reproducție la suine, schema de ajutor de stat se va aplica pentru comisioanele de garantare de peste 1%; (la 14-07-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 165 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) 10. La articolul 4, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins: e) schema prevăzută la lit. d) și d^1) nu se aplică în cazul garanțiilor acordate beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020 pentru obiectivele de investiții finanțate prin aceste programe. Până la aprobarea schemei de ajutor de stat se aplică prevederile lit. c); (la 14-07-2017, Litera e) din Punctul 10. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 165 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) f) pentru evaluarea criteriului privind «firmă aflată în dificultate», se va utiliza definiția prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale aferente ultimului exercițiu financiar încheiat.11. La articolul 6, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Sumele prevăzute în convențiile încheiate între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare, precum și cele de la art. 3 alin. (1) se vor pune la dispoziția acestora pe măsura utilizării...................................................................................................(3) În scopul prevăzut la art. 3 alin. (2) și (3), pot fi utilizate de către fondurile de garantare sumele existente la dispoziția acestora și care se disponibilizează ca urmare a finalizării garanțiilor acordate beneficiarilor SAPARD în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.12. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) În scopul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c), fondurile de garantare utilizează sumele disponibilizate din schemele de garantare aferente PNDR 2007-2013 și POP 2007-2013, restituite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în baza art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016. (5) Dobânzile virate de gestionari aferente acestor sume vor fi utilizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale conform prevederilor art. 8, precum și pentru acoperirea plăților efectuate de aceștia, pentru garanțiile acordate și executate de instituțiile finanțatoare în baza legislației în vigoare în domeniul garantării.13. Capitolul III - Fondul pentru creditarea fermelor de familie se abrogă. Articolul IIContractele de garantare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se finalizează conform prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestora. Articolul IIILa articolul 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În funcție de tipul entității juridice, după caz, acționarii/asociații/administratorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituția finanțatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii, conform legii. Articolul IVDobânzile încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării vor fi venituri neimpozabile ale acestora și se vor înregistra în contabilitate ca venituri ale schemelor de garantare.“ Articolul VÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se vor modifica și completa, în mod corespunzător, Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  București, 16 martie 2017.Nr. 22.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 176 din 18 iulie 2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 25 octombrie 2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 177 din 18 octombrie 2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 158 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 585 din 15 decembrie 2004 pentru aderarea la Convenţia internaţională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 5 octombrie 2001
 • LEGE nr. 619 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 9 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 507 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 85 din 23 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • COD PENTRU CONSTRUCŢIA NAVELOR SPECIALE din 17 iunie 1983 Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.30(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992*)
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 105 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 11 din 8 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 394/1981 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 370 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne
 • LEGE nr. 213 din 28 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 18 aprilie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1997, Programul naţional PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 250 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 51 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 35/1988 privind perfecţionarea sistemului asigurărilor de stat
 • LEGE nr. 152 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 153 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 12 decembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iulie 2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 40 din 24 mai 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 111 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 278/2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • LEGE nr. 503 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • LEGE nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021