Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 228 din 03 aprilie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 30 martie 2017privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2017

  (la 23-07-2017, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 181 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) În ultimul deceniu, statul român și-a asumat aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ca obiectiv major al politicii externe.România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în două valuri anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 și noiembrie 2012, însă demersurile nu au fost suficient de intense și convingătoare.România se află astăzi într-o poziție de partener privilegiat al OCDE, datorată participării active la formatele de lucru ale organizației și contribuției substanțiale din ultimii ani. Astfel, obiectivul aderării la OCDE a fost relansat în iunie 2016, iar România este percepută ca având șanse reale de a fi inclusă în următorul val de extindere a organizației.La momentul actual OCDE desfășoară un proces de reflecție strategică privind viitorul organizației. Statele membre vor elabora un raport privind oportunitatea extinderii organizației, care va fi supus aprobării în cadrul reuniunii ministeriale din iunie 2017. Decizia de a recomanda sau de a descuraja lansarea unui nou val de extindere depinde de modul în care statele potențial candidate demonstrează angajament față de valorile și activitățile organizației.Membrii OCDE urmăresc la momentul actual elemente de evaluare ale statelor potențial candidate, precum participarea la formatele de lucru ale organizației și capacitatea de a asigura resursele financiare și umane necesare aderării și asumării obligațiilor de stat membru.Participarea la lucrările comitetelor OCDE este condiționată de plata unei cotizații anuale. Neachitarea cotizațiilor generează riscul major de pierdere a avansului de care România se bucură la acest moment, în calitate de stat candidat favorit la OCDE. Astfel, România s-ar putea confrunta cu retrogradări ale statutului sau chiar cu excluderea din formatele de lucru la care aceasta participă în prezent. Această situație ar genera, la rândul său, o posibilă criză de imagine a României în raport cu partenerii săi externi, un eșec în atingerea obiectivelor de politică externă, o decredibilizare a României cu potențiale consecințe negative în plan economic și financiar.În paralel cu demersurile de aderare a României la OCDE, la momentul actual se desfășoară și procesul de evaluare a României în vederea aderării la Agenția pentru Energie Nucleară (NEA), organism al OCDE. Un raport al acestei evaluări va fi prezentat Comitetului director al NEA în cursul lunii aprilie 2017.Reprezentanții NEA au precizat explicit că achitarea cotizațiilor pentru participarea la comitetele din cadrul NEA reprezintă o condiție sine qua non pentru un raport favorabil, care să recomande aderarea României la această organizație. În plus, trebuie precizat că aderarea la NEA reprezintă un pas esențial în vederea aderării României la OCDE.Cu toate acestea, în prezent, România participă la lucrările unor comitete pentru care nu are posibilitatea de a achita cotizațiile anuale aferente, deoarece aceste comitete nu sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, care constituie temeiul legal pentru efectuarea acestor plăți. Instituțiile care asigură reprezentarea în cadrul comitetelor respective au inițiat o serie de demersuri, inclusiv cu caracter legislativ, care însă nu au produs rezultatul scontat.Pe cale de consecință, cu doar o lună înainte de finalizarea raportului NEA și cu doar două luni înainte de finalizarea procesului de reflecție al OCDE, România nu îndeplinește o condiție esențială care să îi permită atingerea obiectivului de a fi inclusă în lista statelor candidate OCDE. Mai exact, România a acumulat plăți restante în valoare totală de 210.700 euro, pentru o serie de comitete la care participă de facto, începând cu anul 2011.Este esențial ca plata restanțelor reprezentând cotizațiile neachitate de autoritățile române pentru participarea la comitetele OCDE în perioada 2011-2016 să fie efectuată înainte de finalizarea raportului de evaluare al NEA în luna aprilie 2017, preferabil în perioada de evaluare, respectiv lunile februarie-martie 2017.România a beneficiat până în prezent de înțelegere din partea OCDE în privința restanțelor la plata cotizațiilor. Această stare de fapt nu poate fi menținută întrucât are un impact negativ demonstrat în procesul de evaluare a României în vederea includerii în următorul val de aderare la OCDE. Reprezentanții OCDE au semnalat faptul că plata arieratelor în timp util este o condiție necesară pentru demonstrarea capacității României de a-și îndeplini obligațiile financiare care revin oricărui stat membru.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se aprobă plata cotizației restante a României, aferentă anilor 2011-2016, în sumă totală de 128.000 euro, pentru participarea reprezentanților Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, instituție publică în subordinea Ministerului Economiei, la lucrările Comitetului pentru gestionarea deșeurilor radioactive și Comitetului pentru studii economice și tehnice privind energia nucleară și ciclul combustibilului nuclear, din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, după cum urmează:a) pentru anul 2011, 20.600 euro cotizație anuală;b) pentru anul 2012, 21.200 euro cotizație anuală;c) pentru anul 2013, 21.400 euro cotizație anuală;d) pentru anul 2014, 21.600 euro cotizație anuală;e) pentru anul 2015, 21.600 euro cotizație anuală;f) pentru anul 2016, 21.600 euro cotizație anuală.(2) Echivalentul în lei al cotizațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat pe anul 2017 Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive. Articolul 2(1) Se aprobă plata cotizației restante a României, aferentă anilor 2015 și 2016, în sumă totală de 7.200 euro, pentru participarea reprezentanților Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat la lucrările Comitetului pentru IMM-uri și antreprenoriat (WPSMEE) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, după cum urmează:a) pentru anul 2015, 3.600 euro cotizație anuală;b) pentru anul 2016, 3.600 euro cotizație anuală.(2) Echivalentul în lei al cotizațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita bugetului aprobat pentru anul 2017 al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, de la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul „Alte transferuri“. Articolul 3(1) Se aprobă plata cotizației restante a României, aferentă anilor 2013-2016, în sumă totală de 43.100 euro, pentru participarea reprezentanților Ministerului Turismului la lucrările Comitetului pentru turism din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, după cum urmează:a) pentru anul 2013, 10.700 euro cotizație anuală;b) pentru anul 2014, 10.800 euro cotizație anuală;c) pentru anul 2015, 10.800 euro cotizație anuală;d) pentru anul 2016, 10,800 euro cotizație anuală.(2) Echivalentul în lei al cotizațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita bugetului aprobat pentru anul 2017 al Ministerului Turismului, de la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“. Articolul 4(1) Se aprobă plata cotizației restante a României, aferentă anului 2015, în sumă totală de 32.400 euro, pentru participarea reprezentanților Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, la lucrările Comitetului pentru securitatea instalațiilor nucleare, Comitetului pentru reglementarea activităților nucleare și Comitetului pentru protecția la radiații și sănătate publică din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.(2) Echivalentul în lei al cotizației prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat pe anul 2017 Comisiei Naționale pentru Activitățile Nucleare prin bugetul aprobat Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017. Articolul 4^1(1) Se aprobă plata cotizației restante a României, aferente anilor 2015-2016 în sumă totală de 20.490 euro pentru participarea reprezentanților Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, instituție publică în subordinea Ministerului Economiei, la lucrările Confederației Europene a Organismelor de Control (CEOC), după cum urmează:a) pentru anul 2015, 10.245 euro cotizație anuală;b) pentru anul 2016, 10.245 euro cotizație anuală.(2) Echivalentul în lei al cotizațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat pe anul 2017 al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat. (la 23-07-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 181 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) Articolul 5Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1-4^1 se calculează pe baza raportului de schimb lei/euro comunicat de Banca Națională a României la data efectuării plăților. (la 23-07-2017, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 181 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) Articolul 5^1(1) Se autorizează Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive să efectueze, în numele și pe seama statului român, plata obligațiilor financiare anuale ale României la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și la baza de date a acesteia.(2) Contribuțiile se stabilesc prin hotărârile luate în cadrul organelor decizionale ale Agenției pentru Energie Nucleară, prevăzută la alin. (1).(3) Fondurile necesare pentru plata contribuțiilor prevăzute la alin. (2) sunt suportate din bugetul anual al Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive. (la 23-07-2017, Actul a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 181 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) Articolul 6La anexa nr. 1 punctul II din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 75 se introduc opt noi numere curente, numerele curente 76-83, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea organizației         │Sediul │    Anul   │  Anul  │     Instituția română       │          Explicații         ││crt.│                               │       │înființării│aderării│care coordonează relațiile   │                             ││    │                               │       │           │României│cu organizația internațională│                             ││    │                               │       │           │        │      respectivă             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 0  │         1                     │   2   │     3     │   4    │             5               │               6             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 76 │OCDE - Comitetul pentru turism │Paris  │    1948   │  2006  │Ministerul Turismului        │În cadrul acestei organizații││    │                               │       │           │        │                             │România are calitatea de     ││    │                               │       │           │        │                             │ «participant» .             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 77 │OCDE/Agenția pentru Energie    │Paris  │    1948   │  2010  │Agenția Nucleară și pentru   │În cadrul acestei organizații││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Deșeuri Radioactive          │România are calitatea de     ││    │gestionarea deșeurilor         │       │           │        │                             │ «participant» .             ││    │radioactive                    │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 78 │OCDE/Agenția pentru Energie    │Paris  │    1948   │  2010  │Agenția Nucleară și pentru   │În cadrul acestei organizații││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Deșeuri Radioactive          │România are calitatea de     ││    │studii economice și tehnice    │       │           │        │                             │ «participant» .             ││    │privind energia nucleară       │       │           │        │                             │                             ││    │și ciclul combustibil          │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 79 │OCDE/Agenția pentru Energie    │Paris  │    1973   │  2010  │Comisia Națională pentru     │În cadrul acestei organizații││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Controlul Activităților și   │România are calitatea de     ││    │securitatea instalațiilor      │       │           │        │Nucleare (CNCAN)             │ «participant» .             ││    │nucleare                       │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 80 │OCDE/Agenția pentru Energie    │Paris  │    1989   │  2010  │Comisia Națională pentru     │În cadrul acestei organizații││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Controlul Activităților și   │România are calitatea de     ││    │reglementarea activităților    │       │           │        │Nucleare (CNCAN)             │ «participant» .             ││    │nucleare                       │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 81 │OCDE/Agenția pentru Energie    │Paris  │    1990   │  2010  │Comisia Națională pentru     │În cadrul acestei organizații││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Controlul Activităților și   │România are calitatea de     ││    │protecția la radiații și       │       │           │        │Nucleare (CNCAN)             │ «participant» .             ││    │sănătate publică               │       │           │        │                             │                             │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 82 │OCDE/Agenția pentru Energie    │Paris  │    2000   │  2000  │Comisia Națională pentru     │În cadrul acestei organizații││    │Nucleară - Comitetul pentru    │       │           │        │Controlul Activităților și   │România are calitatea de     ││    │legislație nucleară            │       │           │        │Nucleare (CNCAN)             │ «participant ad-hoc» ,fără  ││    │                               │       │           │        │                             │cotizație, deoarece acest    ││    │                               │       │           │        │                             │comitet este considerat      ││    │                               │       │           │        │                             │ «comitet permanent» al     ││    │                               │       │           │        │                             │Consiliului OCDE.            │├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 83 │OCDE - Comitetul pentru IMM-uri│Paris  │    1993   │  2007  │Ministerul pentru Mediul de  │În cadrul acestei organizații││    │și antreprenoriat (WPSMEE)     │       │           │        │de Afaceri, Comerț și        │România are calitatea de     ││    │                               │       │           │        │Antreprenoriat               │ «participant» .             │└────┴───────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ Articolul 7La anexa nr. 2.2 «Cotizații la alte organisme internaționale» din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, la subcapitolul «Ministerul Industriilor», după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins:  ┌────┬──────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────┐ │Nr. │   Organismul internațional   │Valuta│      Sume propuse la plată      │ │crt.│                              │      │          în anul 1994           │ │    │                              │      │(cotizații curente plus restanțe)│ ├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────┤ │  6 │Confederația Europeană a      │ euro │                          20.490 │ │    │Organismelor de Control (CEOC)│      │                                 │ └────┴──────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────┘ (la 23-07-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 181 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 30 martie 2017.Nr. 28.----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 23 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 131 din 21 iulie 2000 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 389 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 131 din 20 iulie 1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 1997 privind graţierea unor pedepse
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 75 din 14 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
 • LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 130 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 15 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 248 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
 • LEGE nr. 141 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaraţiei comune, semnată la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociaţii şi Fundaţii)
 • LEGE nr. 232 din 3 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 442 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 493 din 21 februarie 1928 privind actele stării civile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 33 din 7 aprilie 1934 pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 285 din 20 decembrie 2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 78 din 19 decembrie 1991 pentru ratificarea Protocolului privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
 • LEGE nr. 360 din 13 decembrie 2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 58 din 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 28 decembrie 2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 52 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 447/1970 pentru modificarea Decretului nr. 676/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, aprobat prin Legea nr. 56/1969
 • LEGE nr. 100 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 16 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 51/1969 pentru modificarea Decretului nr. 504/1957 privind producţia, vinzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile cai navigabile de importanţa internaţionala (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 101 din 4 mai 2018 pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021