Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 iunie 2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 507 din 30 iunie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017

  Luând în considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, conform cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional, care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ național care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene.Având în vedere că până la 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene aplicații de plată în valoare de minimum 3,4 miliarde euro, este imperios necesar, pe de o parte, lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare de la 120% la 150%, corelat cu punerea la dispoziția beneficiarilor a unor instrumente variate care să sprijine beneficiarii pentru asigurarea fluxului financiar necesar implementării proiectelor.În considerarea faptului că în lipsa reglementării cadrului legal necesar nu pot fi asigurate fluxurile financiare necesare implementării accelerate a proiectelor, îndeosebi a celor de infrastructură, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public și constituind o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere închiderea perioadei de programare 2007-2013, precum și necesitatea finalizării programelor, aferente acestei perioade, se impune o intervenție legislativă, în sensul introducerii de reglementări care să facă posibilă continuarea finanțării programelor până la finalizarea, în bune condiții, a acestora.Ținând cont de responsabilitățile țărilor participante privind gestionarea și controlul programelor transfrontaliere ce decurg din prevederile art. 114 Gestionare și control din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA),luând în considerare prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, potrivit cărora Autoritatea de management va fi responsabilă pentru managementul și implementarea programului operațional în conformitate cu principiul managementului financiar eficace,ținând seama de prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondului european de dezvoltare regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, potrivit cărora, Contribuția FEDER este virată într-un cont unic sau în subconturi naționale,luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat ENPI,având în vedere că în absența actului normativ stabilirea fluxului financiar al fondurilor pentru implementarea prevederilor art. 10 din secțiunea a 6-a a Memorandumului de înțelegere încheiat între România și Republica Bulgaria, ca state membre partenere în program, prima în calitate Autoritate de management, iar cea de a doua în calitate de Autoritate Națională, nu poate fi realizată,ținând cont de Memorandumul de înțelegere pentru implementarea Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia, precum și de art. 40 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, care prevede faptul că sumele cumulate reprezentând prefinanțarea și plățile intermediare de la CE nu pot depăși 95% din contribuția IPA, se impun reglementarea contribuției minime de 5% necesare continuării finanțării proiectelor până la închiderea Programului și rambursarea plăților finale de la Comisie, ce va fi suportată pentru partenerii români de către Autoritatea de management și pentru partea sârbă prin contribuția proprie a beneficiarilor, proporțional cu bugetul aferent activităților partenerilor români și sârbi. Astfel, până la plata de către Comisia Europeană a soldului final, cele două programe se află în situația indisponibilității de fonduri externe necesare rambursărilor finale către beneficiari, cu consecințe negative în privința capacității financiare necesare implementării/închiderii unor proiecte cu finanțare europeană aferente perioadei de programare 2007-2013.În considerarea faptului că în lipsa reglementării fluxului financiar și aplicabil exercițiului financiar 2007-2013 nu pot fi încheiate și proiecte finanțate din FEDR și IPA, acest fapt vizând interesul general public și constituind situație de urgență și extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,de asemenea, existența situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este justificată de asigurarea cadrului necesar pentru recuperarea cu celeritate a debitelor constituie la nivelul programelor în contextul procesului de închidere și evitarea unor consecințe economice negative cu impact asupra bugetului de stat. În cazul unor debite nerecuperate, statul membru este obligat conform regulamentelor specifice perioadei de programare 2007-2013 să transfere către bugetul programelor sumele datorate de către beneficiarii situați pe teritoriul său.Ținând cont de aspectele menționate, se instituie măsurile necesare pentru reîntregirea cu celeritate a bugetului de stat. În lipsa acestor măsuri, recuperarea sumelor presupune un proces de durată cu impact asupra disponibilității unor fonduri necesare asigurării altor finanțări urgente și necesare.Având în vedere faptul că rețelele de transport transeuropene, care au traseul prestabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, vizează interesul public și strategic, fiind inclusiv o prioritate asumată a programului de guvernare, accelerarea implementării acestora reprezentând o situație de urgență și extraordinară,ținând cont de faptul că, potrivit acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeana și Cărții Albe a Transporturilor, România are obligația de a finanța, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile și finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură de transport transeuropeană situate pe rețeaua TEN-T Core și pe rețeaua TEN-T Comprehensive, care contribuie la îmbunătățirea liberei circulații a persoanelor, bunurilor, capitalurilor și serviciilor și la promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și contribuie la realizarea unei economii de piață sociale mai competitive,întrucât prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României, s-a aprobat Master Planul General de Transport al României, care cuprinde toate proiectele de importanță strategică ce asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene și implicit dezvoltarea economică la nivel național,ținând cont de faptul că includerea proiectelor în Master Planul General de Transport al României are la bază o analiză complexă bazată pe utilizarea Modelului Național de Transport, analiza cost-beneficiu, utilizarea standardelor de cost și a metodologiei de prioritizare stabilită de comun acord cu Comisia Europeană, analiză care conține elemente de similaritate cu studiul de prefezabilitate prevăzut de lege,întrucât potrivit Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale privind amenajarea teritoriului și urbanismul,întrucât legislația în vigoare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că planurile urbanistice generale cuprind prevederi pe termen mediu și lung cu privire la traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean și că aceste prevederi, precum și investițiile prioritare de interes național, regional sau județean, sunt preluate din planurile de amenajare a teritoriului național,având în vedere necesitatea de a se clarifica un mecanism prin care statul să asigure implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național și a compatibilității dintre acestea și documentațiile de urbanism prin care este reglementată dezvoltarea localităților în plan spațial, în respectul legii-cadru a descentralizării și cu asigurarea sursei de finanțare,întrucât întârzierea realizării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, care includ și coridoarele transeuropene, reprezintă o situație extraordinară, care poate aduce grave atingeri interesului public, având impact negativ direct asupra dezvoltării economice a României,având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2015, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale, prin care pentru toate categoriile de personal din unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea sau coordonarea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Serviciului Român de Informații, personalul din rețeaua de medicină școlară și universitară, preșcolară și antepreșcolară, asistență medicală comunitară, precum și din alte unități sanitare și medico-sociale publice, inclusiv personalul din unitățile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, finanțate integral de la bugetul de stat și din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății,ținând cont de faptul că există și unități sanitare organizate potrivit art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al căror asociat unic sunt unitățile administrativ-teritoriale care nu beneficiază de creșterile salariale acordate încă din luna octombrie 2015 întrucât nu sunt prevăzute în categoriile de personal stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare că există riscul real al generării de inechități al personalului de specialitate medico-sanitar în ceea ce privește salarizarea pentru activitatea desfășurată în aceleași condiții, care poate avea consecințe negative asupra acordării serviciilor medicale persoanelor asigurate;ținând cont că migrația personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit și cu experiență profesională este o realitate care își pune amprenta asupra sistemului public sanitar, fapt ce a condus la reale dificultăți în ceea ce privește o optimă funcționare a întregii activități desfășurate în unitățile sanitare publice, precum și în asigurarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile medicale și creșterea calității vieții;luând în considerare faptul că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), literele l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) prefinanțare - sumele transferate din fonduri europene și din cofinanțarea publică asigurată din bugetul de stat, în tranșe, de către unitățile de plată către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;m) cerere de prefinanțare - cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare;1^1. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în cazul în care pentru implementarea acestor proiecte nu se primesc sume în avans de la Comisia Europeană/INEA. (la 10-12-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 ) 2. La articolul 12, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și cofinanțare de la bugetul de stat în limita a 50% din valoarea acestei alocări, iar Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în condițiile legii.2^1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins Articolul 13(1) Sumele prevăzute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizează de către Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeană, și se virează la bugetul de stat, la poziții distincte de venituri pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau până la închiderea programului. (la 10-12-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 ) 3. La articolul 15, alineatele (1) și (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6)...................................................(3) Cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate conform alin. (1), următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa anterior acordată.(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare conform alin. (1) are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuieli efectuate în valoarea totală a prefinanțării acordate în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat prefinanțarea în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate potrivit alin. (1), în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia conform alin. (4) și (4^1).4. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Beneficiarii care nu au depus cererea de rambursare conform alin. (4) și nu au justificat integral valoarea prefinanțării primite nu mai beneficiază de o altă tranșă de prefinanțare și sunt obligați să justifice integral valoarea acesteia înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare și/sau de plată.5. La articolul 20, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.6. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepția primei cereri de rambursare care poate cuprinde și cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.7. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile. (la 10-12-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 ) 8. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 35, cu următorul cuprins: Articolul 35(1) Pentru programele operaționale aferente perioadei de programare 2014-2020, valoarea cofinanțării private pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înființate conform legislației în vigoare, inclusiv universități, sindicate și patronate, este de maximum 2%.(2) Rata de cofinanțare privată este stabilită de fiecare autoritate de management, cu respectarea cuantumului maxim prevăzut la alin. (1), și se aprobă prin ghidul solicitantului. (la 10-12-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 ) Articolul IIStructurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene, cu modificările ulterioare, pot îndeplini atribuția de organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din Fondul Social European, în baza acordurilor de delegare încheiate cu autoritățile de management. Articolul IIIDupă articolul 20 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc patru noi articole, articolele 20^1-20^4, cu următorul cuprins: Articolul 20^1(1) În cazul în care România, în calitate de stat membru pe al cărui teritoriu este situat beneficiarul partener, restituie de la bugetul de stat la bugetul general al Uniunii Europene sume pentru acoperirea fondurilor europene considerate plătite necuvenit ca urmare a încălcărilor săvârșite în cadrul proiectului, aceasta solicită liderilor de proiect/partenerilor din România restituirea sumelor respective. Solicitarea de restituire a sumelor datorate se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(2) În vederea recuperării sumelor plătite de la bugetul de stat, în condițiile alin. (1), debitorul va fi notificat cu privire la obligația efectuării plății acestor sume. Recuperarea se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(3) Dacă beneficiarii parteneri din România nu restituie sumele prevăzute la alin. (2) către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene emite decizii de recuperare a debitului, prin care se individualizează sumele de restituit, în condițiile alin. (4) și (5).(4) În cadrul deciziei de recuperare a debitului aferent fondurilor Uniunii Europene, FEDR, IPA și ENPI, debitul va fi exprimat atât în euro, cât și în moneda națională, iar conversia în lei se efectuează în funcție de specificul fiecărui program.(5) Decizia de recuperare a debitului constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a debitului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanță prevăzut la alin. (3) se comunică debitorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(8) Împotriva titlului de creanță se poate depune contestație, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, la autoritatea publică emitentă.(9) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(10) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(11) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, debitorul datorează o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate, potrivit alin. (15) la soldul rămas de plată al creanței bugetare, începând cu prima zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (6), până la data stingerii acestora.(12) În cazul nerecuperării sumelor prevăzute la alin. (2), la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(13) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (2) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(14) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (11), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță. Dispozițiile alin. (5)-(10) și (12) sunt aplicabile în mod corespunzător.(15) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a debitului.(16) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează potrivit prevederilor alin. (5) sau alin. (13), după caz. Articolul 20^2(1) Dobânda acumulată aferentă programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și b), finanțate în cadrul obiectivului „Cooperare teritorială europeană“, rămasă neutilizată la închiderea programelor, inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanțare primite de la Comisia Europeană, este utilizată în cadrul programului operațional pentru reglarea soldului final ca o resursă în contul contribuției publice naționale.(2) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (1) se virează de către Autoritatea de management la bugetul de stat după închiderea programelor. Articolul 20^3(1) Pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanțării Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în situația atingerii plafonului prevăzut de art. 79 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, Autoritatea de management și Autoritatea națională au obligația asigurării acestor sume din bugetul propriu, proporțional cu bugetul aferent activităților desfășurate de partenerii români sau bulgari, așa cum sunt acestea prevăzute în contractele de finanțare.(2) Sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. j) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management către liderii de proiect/beneficiarii/partenerii români și se regularizează din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană, după plata soldului final. (3) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de management prin virarea echivalentului în lei la bugetul de stat a sumei totale transferate în euro către liderii de proiect/beneficiarii/partenerii români, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile necesare continuării finanțării proiectelor se transferă de către Autoritatea națională din statul partener într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și se plătesc de către Autoritatea de management către liderii de proiect/beneficiarii/partenerii bulgari.(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se regularizează de către Autoritatea de management prin virarea sumei în euro, utilizată pentru plata liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor bulgari, din sumele primite de la Comisia Europeană după plata soldului final, în contul indicat de Autoritatea națională din statul partener. Articolul 20^4(1) Pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanțării Programului de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013, în situația atingerii plafonului prevăzut de art. 40 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA), Autoritatea de management are obligația asigurării acestor sume din bugetul propriu pentru liderii de proiect/beneficiarii/ partenerii români, proporțional cu bugetul aferent activităților prevăzute în contracte.(2) Sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. j) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management către liderii de proiect/beneficiarii/partenerii români și se regularizează din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană, după plata soldului final.(3) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de management prin virarea în lei la bugetul de stat a echivalentului în lei al sumei totale transferate în euro către liderii de proiect/beneficiarii/partenerii români, la aceeași poziție de cheltuieli bugetare de unde s-a suportat pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot emite autorizații de construire fără elaborarea și aprobarea prealabilă a unei documentații de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, care sunt cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport și/sau în Master Planul General de Transport al României, cu excepția porturilor, aeroporturilor, gărilor, triajelor, depourilor, metroului, terminalelor de transport combinat și punctelor de trecere a frontierei, fără afectarea prevederilor referitoare la calitatea și disciplina în construcții.(2) În termen de 30 de zile de la aprobarea, în condițiile legii, a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul de infrastructură de transport de interes național, în vederea asigurării corelării obiectivului de investiții cu direcțiile de dezvoltare a localităților, inițiatorul proiectului va notifica Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum și toate autoritățile publice locale al căror teritoriu este afectat de proiect și va transmite acestora documentația care va cuprinde suportul topocadastral al traseului, inclusiv zonele de protecție ale acestuia în coordonate Stereografic 1970.(3) În termen de maximum 6 luni de la primirea notificărilor potrivit alin. (2), pentru corelarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național cu strategiile de dezvoltare spațială și planurile urbanistice generale ale localităților al căror intravilan este afectat de proiectele prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale vor iniția, elabora și aproba în condițiile legii planuri urbanistice zonale, finanțarea realizării acestora fiind asigurată de către inițiatorul și implementatorul proiectului de infrastructură de transport național. Articolul VLa articolul 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3^2) se abrogă. Articolul VIPrevederile art. IV sunt aplicabile și proiectelor de infrastructură de transport de interes național cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport și/sau Master Planul General de Transport al României, pentru care a fost inițiată procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții, aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul VIIArticolul V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale. Articolul VIIIPrevederile art. VII intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IXLa articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5^7) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^7) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin personal din sistemul public sanitar se înțelege toate categoriile de personal din unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea sau coordonarea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Serviciului Român de Informații, personalul din rețeaua de medicină școlară și universitară, preșcolară și antepreșcolară, asistență medicală comunitară, precum și din alte unități sanitare și medico-sociale publice, inclusiv personalul din unitățile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, finanțate integral de la bugetul de stat și din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății. Începând cu data de 1 iulie 2017, în cadrul personalului sistemului public sanitar se includ și toate categoriile de personal din unitățile sanitare publice cu și fără paturi care au asociat unic unitățile administrativ-teritoriale. Articolul XOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1. Începând cu data de 1 iulie 2017, în cadrul anexei nr. 1 se includ și categoriile de personal din unitățile sanitare publice cu și fără paturi care au asociat unic unitățile administrativ-teritoriale.2. La articolul 3^2, alineatul (6^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(6^1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, tariful orar se determină în funcție de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcției de execuție. Începând cu data de 1 iulie 2017, tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul din unitățile sanitare publice cu și fără paturi care au asociat unic unitățile administrativ-teritoriale se determină în funcție de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcției de execuție. Influențele financiare determinate de aplicarea acestei prevederi, pentru personalul încadrat în unități sanitare publice, precum și în cele care au asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.3. La articolul 3^2, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Pentru personalul încadrat în unități sanitare publice, precum și în cele care au asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul apărării naționale,
  Adrian Țuțuianu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  București, 30 iunie 2017.Nr. 49.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 58 din 22 martie 2007 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 11 ianuarie 2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • LEGE nr. 364 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 58 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012
 • LEGE nr. 27 din 14 decembrie 1979 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 280/1979 pentru aplicarea majorării retribuţiei personalului muncitor, în cadrul celei de-a II-a etape prevăzute pentru cincinalul 1976-1980.
 • LEGE nr. 70 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 761 din 29 decembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
 • LEGE nr. 53 din 9 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului sau autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Rezoluţiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 249 din 10 iunie 2003 pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 396 din 11 octombrie 2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 550 din 14 septembrie 1940 prin care Statul Român devine Stat Naţional Legionar
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 125 din 13 iulie 2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 11 din 1971 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 431 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 638 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 11 aprilie 2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 19 din 14 decembrie 1979 pentru modificarea articolului 44 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 607 din 6 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 8 februarie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • LEGE nr. 198 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 362 din 8 septembrie 2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 191 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 374 din 22 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2002
 • LEGE nr. 65 din 31 martie 2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 45 din 8 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 107 din 24 mai 2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
 • LEGE nr. 104 din 22 septembrie 1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedura penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218/1977
 • LEGE nr. 34 din 27 decembrie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 887/1967 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind poluarea apelor marii de către nave maritime
 • LEGE nr. 264 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 163 din 14 mai 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020