Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 648 din 07 august 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 4 august 2017pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 7 august 2017

  Având în vedere că unul dintre cele mai importante servicii comunitare de utilități publice care asigură satisfacerea nevoilor esențiale și de interes public general cu caracter social ale colectivităților locale este alimentarea cu agent termic în sistem centralizat,întrucât serviciul comunitar de utilități publice privind alimentarea cu agent termic în sistem centralizat este în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, iar în prezent sunt situații în care operatoriii economici care realizează producerea agentului termic necesar alimentării populației cu apă caldă și căldură sunt societăți cu capital majoritar de stat ale căror acțiuni sunt administrate de către Ministerul Energiei,ținând cont de faptul că pentru asigurarea alimentării cu agent termic începând cu perioada de iarnă 2017-2018 este necesară realizarea de investiții în infrastructura tehnico-edilitară, investiții pentru care autoritățile publice locale sunt eligibile să acceseze granturi sau alte categorii de fonduri nerambursabile,întrucât menținerea sistemului actual de administrare a infrastructurii tehnico-edilitare necesare asigurării alimentării cu agent termic face extrem de dificilă realizarea unor investiții care să asigure continuitatea în exploatare, consecințele fiind extrem de grave mai ales în perioadele de iarnă,având în vedere considerentele menționate de Curtea Constituțională în Decizia nr. 574/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța, unde se arată că legiuitorul, fie originar, fie delegat, nu are competența de a realiza, printr-un act normativ de reglementare primară, transferul intuitu personae și cu titlu gratuit al acțiunilor aflate în proprietatea privată a statului către unitățile administrativ-teritoriale, dar are, în schimb, posibilitatea de a reglementa, printr-o lege-cadru, regulile, procedurile și condițiile în care Guvernul să poată realiza un transfer cu titlu oneros către unitățile administrativ-teritoriale, cu respectarea dispozițiilor art. 1 alin. (4), art. 44 și art. 135 din Constituția României, republicată,luând în considerare faptul că transferul cu titlu oneros al acțiunilor deținute de stat către unitățile administrației locale necesită o perioadă de 5-6 luni, astfel încât să se realizeze toate procedurile cerute de lege pentru astfel de operațiuni, apare necesitatea urgentării adoptării unei reglementări care să asigure cadrul legal pentru realizarea transferului menționat.Ținând cont de dificultățile financiare ale operatorilor economici producători de agent termic care fac imposibilă realizarea în termeni reali a unor investiții pentru menținerea capacităților existente,luând în considerare că menținerea situației actuale va conduce în mod evident la posibile întreruperi în furnizarea agentului termic și a apei calde menajere în localități cu o mare densitate de populație, fapt ce poate genera, în afara unui disconfort pentru populație generat de lipsa acestor utilități, chiar nemulțumiri și mișcări în plan social cu efecte care nu pot fi anticipate,întrucât consecințele negative care vor apărea în situația neadoptării măsurilor propuse pot fi evitate prin luarea de măsuri adecvate adoptate în timp real,în situația neadoptării de urgență a măsurilor propuse se pune în pericol interesul public general constând în satisfacerea nevoilor esențiale ale colectivităților legate de alimentarea cu agent termic și poate fi afectată calitatea vieții cetățenilor comunităților locale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se mandatează Ministerul Energiei să întreprindă toate demersurile necesare pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Transferul pachetelor de acțiuni este cu titlu oneros și se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) unitatea administrativ-teritorială să fi solicitat, pe baza hotărârii consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, transferul pachetului de acțiuni deținut de către statul român prin Ministerul Energiei la societățile producătoare de agent termic;b) pot solicita transferul pachetelor de acțiuni unitățile administrației publice locale pentru care nu a fost deschisă procedura de insolvență în condițiile legii; (la 16-11-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 213 din 10 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 13 noiembrie 2017 ) c) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificarea operațiunii și efectele acesteia;d) transferul se efectuează cu respectarea normelor naționale și europene în materie de ajutor de stat și concurență;e) acordul creditorilor să fie exprimat în cazul în care acțiunile transferate sunt grevate de sarcini/garanții, precum și în cazul în care contractele de credit încheiate de societatea emitentă a acțiunilor stabilesc necesitatea unui astfel de acord în situația înstrăinării acțiunilor;f) preluarea de către unitățile administrativ-teritoriale și a eventualelor obligații financiare rezultate din împrumuturile contractate sau garantate de stat ale respectivei societăți producătoare de agent termic. Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. e) și art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale pot depune oferte și achiziționa întreg pachetul de acțiuni deținut de către statul român prin Ministerul Energiei la societățile producătoare de agent termic potrivit art. 1.(2) În vederea realizării transferului prevăzut la art. 1, Ministerul Energiei va transmite, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 3 alin. (1), o ofertă de vânzare către unitatea administrativ-teritorială care a solicitat transferul.(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot participa la operațiunile de transfer prevăzute la art. 1 fără a depune documentele care să le ateste identitatea și calitatea, prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3(1) Prețul de ofertă al pachetului de acțiuni va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare de către un evaluator independent, atestat conform legii, ale cărui servicii se achiziționează de Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Vânzarea pachetului de acțiuni se realizează la valoarea cea mai mare dintre valoarea rezultată din raportul de evaluare și valoarea nominală a pachetului de acțiuni rezultată prin aplicarea valorii nominale a acțiunii la numărul de acțiuni vândute.(3) Plata prețului acțiunilor se poate face integral, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului sau în rate. Plata pachetului de acțiuni se poate face în maximum 5 ani, cu avans de minimum 30% din prețul acțiunilor.(4) Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se realizează după cum urmează:a) în situația plății integrale a prețului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea prețului acțiunilor vândute;b) în situația plății în rate a prețului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea avansului din preț.(5) În situația plății în rate a pachetului acțiunilor, pentru garantarea diferenței de preț, unitatea administrativ-teritorială are obligația să constituie garanții imobiliare și/sau mobiliare, care să reprezinte cel puțin 120% din valoarea respectivă, sau ipotecă mobiliară asupra acțiunilor care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni.(6) Valoarea garanțiilor imobiliare sau mobiliare, care se depun pentru garantarea diferenței de preț, se reevaluează, anual, iar în situația în care se constată de către Ministerul Energiei reducerea valorii acestora sub 120%, unitatea administrativ-teritorială are obligația reîntregirii acesteia, în termen de 30 de zile de la data constatării, sub sancțiunea rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor. Articolul 4Elementele principale ale contractului de vânzare-cumpărare prin care se realizează transferul prevăzut la art. 1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5În cazul în care prezenta ordonanță de urgență nu dispune altfel, sunt aplicabile transferului prevăzut la art. 1 prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 61.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 191 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii
 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 4 septembrie 2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 41 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 971/1968 pentru modificarea unor articole din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 311 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 8 februarie 2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • LEGE nr. 123 din 22 decembrie 1992 privind aderarea României la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, precum şi la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptate la Roma la 10 martie 1988
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 2017 pentru completareaart. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 377 din 10 decembrie 2009 pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înţelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, şi a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucureşti la 19 martie 2009
 • LEGE nr. 627 din 7 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 398 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta
 • LEGE nr. 266 din 23 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 307 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 6 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 108 din 3 octombrie 1992 pentru abrogarea Decretului nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 631 din 27 noiembrie 2002 bugetului de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 361 din 19 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"
 • LEGE nr. 215 din 21 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 282 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1999
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 16 din 21 februarie 2008 pentru aderarea României la Acordul, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 61 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală
 • LEGE nr. 647 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 465 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 245 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 341 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxa, în învăţământul superior de stat peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 316 din 12 iulie 2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România
 • LEGE nr. 55 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021