Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 933 din 27 noiembrie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea de burse de studiu sau stimulente financiare etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 27 noiembrie 2017

  În considerarea situației extraordinare create, în fapt, prin adoptarea Legii învățământului din Ucraina, respectiv Legea 3419-D din 5 septembrie 2017, în particular a articolului 7, prin aplicarea căruia este pus în pericol dreptul la educație în limba română pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal clasele V-XII, drept deja afectat prin reducerea anterioară a numărului de unități de învățământ, pentru a evita disfuncționalități majore cu efecte negative ce ar putea avea un impact direct asupra etnicilor români din vecinătatea granițelor, având în vedere situația de drept existentă, respectiv vidul legislativ cu privire la acordarea de burse destinate românilor de pretutindeni, în scopul studierii limbii române în străinătate și în statele de reședință ale acestora, având în vedere obiectivele asumate de Guvernul României prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Educației Naționale, privind necesitatea promovării, dezvoltării și extinderii utilizării limbii române în comunitățile de români din afara granițelor, luând în considerare că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații excepționale care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecință negativă afectarea priorităților actualului Guvern,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILa articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) de a studia limba română sau în limba română în România, la toate nivelurile și formele de învățământ, precum și de a studia limba română sau în limba română în străinătate și în țările de reședință; (la 10-06-2018, Litera b) din Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 07 iunie 2018 ) c) de a solicita și de a obține burse de studiu sau stimulente financiare în România, în străinătate și în țările de reședință, la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și pentru afirmarea identității culturale, științifice, etnice și religioase românești; (la 10-06-2018, Litera c) din Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 07 iunie 2018 ) Articolul II(1) Se aprobă plata de burse sau stimulente financiare în cuantum de 200 lei/lună/bursă sau stimulent financiar, pentru elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina, înscriși în clasa I a anului școlar 2017-2018, care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, pentru perioada ianuarie-iunie 2018.(2) Cheltuielile aferente burselor sau stimulentelor financiare sunt suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate.(3) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încheie contracte cu asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina, având ca obiect, dar fără a se limita la acestea, identificarea beneficiarilor burselor sau stimulentelor financiare, colectarea documentației necesare pentru plata burselor sau stimulentelor financiare și transmiterea acesteia către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.(4) Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se aprobă, dar fără a se limita la acestea:a) procedura de plată a burselor sau stimulentelor financiare;b) tipul de cheltuieli eligibile;c) componența și atribuțiile comisiei de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina;d) drepturile și obligațiile asociațiilor, fundațiilor și ale altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina.(5) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina, în vederea formării și perfecționării în studiul limbii române. Cheltuielile aferente stagiilor de specializare vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita fondurilor alocate.(6) Numărul stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice beneficiare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. (la 10-06-2018, Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 07 iunie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 22 noiembrie 2017.Nr. 85.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 216 din 24 noiembrie 2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 244 din 10 iunie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 81 din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1997 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 115 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 420 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 655 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 375 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 595 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 72 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 313/1971 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Legea nr. 69/1969
 • LEGE nr. 256 din 19 iulie 2007 privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 128 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
 • LEGE nr. 335 din 11 noiembrie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 123 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 282 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 105 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţa a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 40 din 1975 (*republicată*) privind creşterea şi ameliorarea animalelor
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 438 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001
 • LEGE nr. 256 din 30 decembrie 1998 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1998 privind finanţarea unor obiective de investiţii din programul "Reţea de transmisiuni permanenta din sistemul de transmisiuni al armatei"
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 299 din 14 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 129 din 16 octombrie 1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 187 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială "Aviaţia Utilitara" - S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 388 din 28 septembrie 2004 privind trecerea unor construcţii şi a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi vânzarea acestora de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 163 din 12 iulie 2010 pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenţia pentru înfiinţarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 9 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 288 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 187 din 29 decembrie 2014 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020