Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1043 din 29 decembrie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017

  Având în vedere încheierea campaniei privind colectarea sumelor necesare în vederea achiziționării operei de artă „Cumințenia Pământului“, precum și respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017,luând în considerare faptul că situația extraordinară care necesită intervenția legislativă prin delegare este dată de însăși această campanie unică în reglementările la nivel național, care reprezintă, în sine, o abatere de la comun și obișnuit și a cărei evoluție nu a depins și nu depinde de voința Guvernului, dar care obligă Executivul să intervină în regim de urgență, pentru a răspunde situației legislative create de respingerea prin Legea nr. 19/2017 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare. Totodată, situația extraordinară este dată de lipsa cadrului legal specific pentru situațiile în care se impune restituirea donațiilor colectate sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017 și care necesită efectuarea unor cheltuieli bugetare, mecanism pentru care nu există temei legal, având în vedere faptul că prin Legea nr. 19/2017 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, nu au fost prevăzute dispoziții cu privire la returnarea donațiilor,ținând cont de faptul că reglementarea nu poate fi amânată, dată fiind voința anterioară a Guvernului, potrivit căreia încheierea returnării donațiilor trebuia realizată până la data de 31 decembrie 2017, termen adus la cunoștința tuturor celor implicați în campania de donație,având în vedere faptul că urgența intervenției legislative este dată de lipsa cadrului legal pentru restituirea sumelor primite ca donații conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, și a costurilor aferente restituirii acestora, în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență, procedura de returnare a donațiilor nu ar putea fi realizată. Totodată, în lipsa stabilirii unui termen pentru derularea procedurii de returnare a donațiilor există riscul real de a nu putea fi realizată returnarea sumelor colectate și, în consecință, există pericolul de a fi prejudiciați donatorii care au contribuit la această campanie care nu și-a atins scopul.În considerarea faptului că interesul general vizează asigurarea unui cadru legal clar și previzibil referitor la returnarea donațiilor, care să fie pe măsura efortului și implicării cetățenilor în campania de donație dedicată achiziționării operei lui Constantin Brâncuși. În contextul generat de campania publică de strângere de fonduri s-a obținut un capital de interes față de operele de artă și față de patrimoniul cultural românesc. Este pentru prima dată când solidaritatea cetățenilor s-a manifestat pentru un obiectiv cultural, dovedind interes pentru valorile perene ale culturii universale, precum și pentru promovarea sectorului cultural ca factor important în procesul de dezvoltare durabilă. Prin urmare, se impune crearea cadrului legal care să asigure reacția promptă și eficientă a statului în ceea ce privește returnarea donațiilor, pe măsura eforturilor și a implicării cetățenilor în această campanie.Ținând cont de faptul că în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, imprevizibilă, există pericolul de a nu putea fi realizată returnarea donațiilor,în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unul bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, se restituie donatorilor integral din contul de disponibilități deschis la Trezoreria Statului și/sau din conturile deschise la instituțiile de credit, până la data de 31 decembrie 2018, în condițiile, termenele și conform procedurii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Notă
  Articolul I și II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 7 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1057 din 13 decembrie 2018, prevăd:
  „Articolul I
  Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2017, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.
  Articolul II
  Sumele donate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil, respinsă prin Legea nr. 19/2017, pentru care persoanele fizice sau juridice și-au exprimat opțiunea potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) și (8) din Hotărârea Guvernului nr. 332/2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil sau pentru care donatorii nu au putut fi identificați indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donației, până la 31 decembrie 2019, se fac venituri la bugetul de stat”.
  (2) Costurile aferente restituirii sumelor prevăzute la alin. (1), indiferent de mijlocul prin care acestea au fost colectate, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
  Articolul 2În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii și Identității Naționale va elabora hotărârea Guvernului pentru aprobarea condițiilor, a procedurii și a termenelor pentru restituirea sumelor conform prevederilor art. 1.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 117.----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 1990 LEGEA contenciosului administrativ
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 128 din 27 decembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 140 din 5 noiembrie 1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 226 din 24 noiembrie 2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 588 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
 • LEGE nr. 199 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006
 • LEGE nr. 223 din 26 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998
 • LEGE nr. 120 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 542 din 1 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 247 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri bugetare
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 64 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGE nr. 65 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 23 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008
 • LEGE nr. 101 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 273 din 11 noiembrie 2015 pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 553 din 14 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 40 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 103 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • LEGE nr. 209 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 65 din 25 martie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 (*republicată*) privind taxa pe valoarea adăugată*)
 • LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021