Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 19 februarie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018

  Având în vedere necesitatea creării unui cadru legislativ național adecvat pentru absorbția fondurilor europene, care se acordă în cadrul Politicii Agricole Comune,luând în considerare că prevederile prezentei ordonanțe de urgență au implicații asupra cererilor unice de plată aferente anului 2018, care se vor depune fără penalități de întârziere până la data finală de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, având în vedere că în anul 2018 se menține data de 1 martie, ca dată de începere a campaniei de depunere a cererilor unice de plată, este necesară adoptarea de urgență a prezentului act normativ, în vederea asigurării unui interval de timp suficient astfel încât cei aproximativ 900.000 de fermieri să se încadreze în perioada de depunere a cererilor unice de plată fără penalități. În considerarea faptului că prin noile reglementări prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se preiau unele prevederi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018,având în vedere că noile reglementări simplifică și flexibilizează anumite condiții de eligibilitate referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu, la accesul tinerilor fermieri la plata specifică și la aplicarea schemei de sprijin cuplat, iar definiția hectarului eligibil se modifică pentru a veni în sprijinul fermierilor care trebuie să beneficieze de aceste noi prevederi, se impune adoptarea modificărilor înainte de începerea campaniei de depunere a cererilor unice de plată, aferentă anului 2018.Având în vedere cadrul general de acordare a plăților în agricultură, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislația Uniunii Europene, și anume:– Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;– Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;– Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017,ținând cont de faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la disfuncționalități în procesul de accesare a plăților de către fermieri,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare stabilite prin prezentul act normativ va avea ca efect imposibilitatea respectării calendarului stabilit prin legislația comunitară din domeniul plăților directe,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, în principal prin neaccesarea în condiții optime a fondurilor alocate României prin Politica Agricolă Comună, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României,întrucât elementele prezentate constituie situații extraordinare și vizează interesele economice ale României pe termen scurt și mediu,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă așa cum este definită la alin. (2) lit. c). Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minimum 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-septembrie;1^1. La articolul 2 alineatul (1), litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:r) utilizarea terenului înseamnă utilizarea pentru activități agricole a suprafeței de teren agricol din cadrul exploatației aflate la dispoziția fermierului la data depunerii cererii, în anul de cerere; (la 25-06-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) 2. La articolul 2 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:ș) teren în pregătire pentru culturi permanente înseamnă teren pe care urmează să se înființeze culturi permanente și pe care se desfășoară activitate minimă. Regimul de teren în pregătire pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, care începe cu anul primei declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe suprafață.3. La articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puțin o tăiere anuală de întreținere și, respectiv, cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, respectiv Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR) și fondurilor din bugetul național aferente FEGA și FEADR, incluzând elaborarea legislației specifice.5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Începând cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit prevederilor art. 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 3 lit. (a) din Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/ 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.6. La articolul 8 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.7. La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);8. La articolul 10, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Hectar eligibil înseamnă:a) orice suprafață agricolă a exploatației care este utilizată pentru o activitate agricolă; saub) orice suprafață care a dat dreptul la plăți în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafață și care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013........................................................................(4) În cazul pajiștilor permanente care conțin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj și arbori, începând cu anul de cerere 2020 hectarul eligibil se determină prin aplicarea unui sistem proporțional de reducere a suprafeței bazat pe procentajul de suprafață neeligibilă în cadrul blocului fizic, definit la art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014. Reducerea suprafețelor ca rezultat al aplicării acestui sistem nu constituie neconformitate în cadrul angajamentelor încheiate pentru măsurile delegate și nu determină aplicarea de sancțiuni.8^1. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Ajutorul național tranzitoriu în sectorul vegetal se acordă pentru suprafețele determinate la plată în anul de cerere.(4) Ajutorul național tranzitoriu în sectorul zootehnic se acordă:a) pentru efectivele de animale existente în Registrul Național al Exploatațiilor la data de 1 ianuarie a anului de cerere, în cazul schemei pentru specia bovine, în sectorul carne;b) pentru cantitățile de lapte livrate în anul anterior anului de cerere, în cazul schemei pentru specia bovine, în sectorul lapte;c) pentru efectivele de femele ovine/caprine care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de cerere, în cazul schemei pentru speciile ovine/caprine. (la 25-06-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) 9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 13Plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.10. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) fără a aduce atingere numărului de culturi prevăzute la lit. a) și b), în cazul în care suprafața de teren arabil este cultivată în proporție de peste 75% cu iarbă ori cu alte plante erbacee sau este pârloagă ori este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție, cultura preponderentă de pe restul suprafeței arabile trebuie să ocupe maximum 75% din terenul arabil rămas, cu excepția cazului în care această suprafață rămasă este acoperită cu iarbă sau alte plante furajere erbacee ori este teren lăsat pârloagă.11. La articolul 18 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) culturile de iarnă și cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparțin aceluiași gen. Triticum spelta este considerată a fi o cultură distinctă de culturile care aparțin aceluiași gen.12. La articolul 18 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, este cultivat cu culturi de leguminoase, este teren lăsat pârloagă sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;c) peste 75% din suprafața agricolă eligibilă este pajiște permanentă, este utilizată pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee ori pentru culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;13. La articolul 20, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 20(1) În sensul art. 17 alin. (1), fermierii în ale căror exploatații terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că, începând cu anul de cerere 2018, o suprafață care corespunde unui procent minim de 5% din terenul arabil al exploatației pe care fermierul l-a declarat este zonă de interes ecologic. Sunt considerate zone de interes ecologic:a) terase;b) elemente de peisaj - garduri vii/fâșii împădurite/arbori în aliniament, arbori izolați, pâlcuri arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole;c) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini de câmp;d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție;e) terenuri împădurite prin măsura 221 «Prima împădurire a terenurilor agricole» din cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 «Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;f) zone cu culturi secundare sau strat vegetal;g) zone cu culturi fixatoare de azot;h) zone cu Miscanthus. ....................................................................(2) Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) sunt situate pe terenul arabil al exploatației, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. d), e) și h). Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) pot fi adiacente terenului arabil al exploatației declarat de fermier.....................................................................(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică exploatațiilor în următoarele situații:a) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;b) peste 75% din suprafața agricolă eligibilă este pajiște permanentă, este utilizată pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate sub apă fie o mare parte a anului, fie o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări.14. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiția ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data stabilirii conform alin. (2) lit. a). Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.15. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru tinerii fermieri care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), s-au stabilit în perioada 2010-2013, din perioada de 5 ani se scade numărul de ani care au trecut între instalarea prevăzută la alin. (2) lit. a) și prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.16. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul plății pe hectar este situat între 25% și 50% din cuantumul pe hectar al schemei de plată unică pe suprafață, calculat potrivit prevederilor art. 11 alin. (2), procent care se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru maximum 60 ha eligibile pe care fermierul respectiv le-a declarat.17. La articolul 25, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Plafonul alocat și, după caz, cuantumul plății pe unitatea de măsură, sectoarele și producțiile la care se face referire la art. 24 alin. (1), culturile și speciile de animale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor titlului IV cap. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013...................................(3) Decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la data de 1 august a oricărui an, cu efect asupra anului următor, în sensul prevăzut la art. 53 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, cu notificarea Comisiei până la această dată.17^1. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Nu se retrage plata și nu se aplică sancțiuni administrative în baza prevederilor privind plățile necuvenite și sancțiunile administrative din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și în baza art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, în cazul neconformităților pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații care rezultă din aplicarea normelor privind plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și măsurile compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin. (2), ca urmare a identificării de diferențe de amplasament sau de mărime a parcelelor agricole din declarațiile din cererile de ajutor sau de plată și/sau în legătură cu cereri de ajutor sau de plată pentru ani anteriori, rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispozițiilor din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 25-06-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) 18. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) Sumele necuvenite acordate sub formă de ajutoare naționale tranzitorii și/sau de scheme de plăți directe sau măsuri de sprijin din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora se recuperează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.19. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins: Articolul 41^1(1) Fermierii vor fi notificați cu minimum 14 zile înainte, iar în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, cu minimum 48 de ore înainte în vederea pregătirii documentelor necesare controlului, de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.(2) Suspendarea nejustificată a plăților către fermierii din cadrul schemelor de plăți directe și a ajutorului național tranzitoriu, pentru motive neimputabile acestora, raportate la legislația națională și europeană, constituie contravenție și se sancționează cu imputarea sumelor respective persoanelor din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură care au efectuat controlul. (la 25-06-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dănuț Alexandru Potor,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 15 februarie 2018.Nr. 4.------

  Noutăți

 • LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 145 din 12 iulie 2016 privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcţionarului public
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 29 februarie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGE nr. 229 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 4 octombrie 2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 237 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 1999 pentru ratificarea Convenţiei privind compensaţiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997
 • ORDONANŢA URG. nr. 46 din 2 decembrie 1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 253 din 29 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017 privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
 • LEGE nr. 121 din 29 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 457 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 183 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 276 din 13 decembrie 2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 171 din 13 decembrie 2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de baza aferente acestora
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • LEGE nr. 93 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE din 14 februarie 1929*) pentru camerele de comerţ şi de industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 2 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 1.378 din 17 octombrie 1864 pentru Espropriatie in casu de utilitate publica
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 10 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 167 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucureşti la 2 septembrie 1999
 • LEGE nr. 210 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
 • LEGE LX din 1 ianuarie 1881 despre procedura de execuţie silită imobiliară în Transilvania*)
 • LEGE nr. 196 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii
 • LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020