Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 16 din 15 martie 2018privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 19 martie 2018

  Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor Guvernului României, care, prin Programul de guvernare 2018-2020, și-a asumat adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României în anul 2019 la Festivalul Internațional de Artă Europalia, luând în considerare prevederile Acordului-cadru semnat la Bruxelles în data de 14 septembrie 2017, pe baza Memorandumului de înțelegere semnat la București la data de 4 octombrie 2016, între partea română și Europalia International,având în vedere că Institutul Cultural Român deține expertiza profesională necesară desfășurării unor programe culturale în afara țării, activitatea externă a acestuia desfășurându-se prin intermediul institutelor culturale românești din străinătate, inclusiv prin Institutul Cultural Român de la Bruxelles,prezentul demers normativ privește crearea cadrului legal primar, pentru a asigura organizarea și desfășurarea acestui proiect de interes național, precum și promovarea imaginii culturii naționale pe plan internațional în anul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.Ținând cont de faptul că, în lipsa acestor măsuri legislative, luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalitățile de organizare și finanțare a acestui proiect cultural de anvergură și, ca o consecință directă, va fi afectat accesul public la evenimente culturale de înaltă calitate și ținută artistică, precum și imaginea României în plan extern, având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate prin Programul de guvernare 2018-2020, în vederea aprofundării parteneriatului strategic cu Franța și continuarea implementării Foii de parcurs a Parteneriatului strategic, în toate dimensiunile sale,ținând cont de funcțiile de reprezentare și coordonare ale Ministerului Afacerilor Externe, precum și de rolul acestuia în promovarea imaginii României în lume prin organizarea de acțiuni de comunicare publică, de diplomație publică și de diplomație culturală, în conformitate cu obiectivele de politică externă ale României,luând act de faptul că în prezent nu există cadru legal primar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor și acțiunilor culturale de anvergură din cadrul Sezonului România-Franța, precum și de termenele asumate în pregătirea și derularea acestora, având în vedere că, în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalitățile de organizare și finanțare a Sezonului România-Franța,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Măsuri privind Festivalul Internațional de Artă Europalia 2019 Articolul 1(1) Pregătirea și participarea României, ca țară invitată de onoare, la cea de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional de Artă Europalia 2019, denumit în continuare Festivalul Europalia, care se va desfășura în perioada octombrie 2019-ianuarie 2020, în Belgia și în alte state din Europa, sunt realizate de către Institutul Cultural Român, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului.(2) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijin nemijlocit și facilitează cooperarea cu partenerii externi prin misiunile diplomatice, contribuind totodată la armonizarea cu celelalte programe culturale de interes național, aflate în desfășurare sau în dezvoltare.(3) Ministerul Culturii și Identității Naționale, împreună cu unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea ori în coordonarea acestuia, identifică, propune și sprijină evenimente culturale din cadrul Festivalului Europalia și facilitează obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru exportul temporar al obiectelor de artă destinate expozițiilor din cadrul acestui festival. Articolul 2(1) Se constituie Grupul de lucru pentru pregătirea participării României la Festivalul Internațional de Artă Europalia, denumit în continuare Grupul de lucru, format din câte un reprezentant la nivel de secretar de stat sau director general/director din cadrul ministerelor și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) Grupul de lucru este condus de reprezentantul Institutului Cultural Român și are ca obiectiv sprijinirea procesului de pregătire și de participare a României la Festivalul Europalia.(3) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de către Institutul Cultural Român.(4) Grupul de lucru îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură armonizarea Festivalului Europalia cu celelalte programe majore în care România este implicată pe termen scurt sau mediu;b) avizează consultativ propunerile de proiecte transmise de Echipa Europalia România.(5) Desemnarea membrilor Grupului de lucru se face prin ordin al ministrului/conducătorului instituției publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (6) Convocările Grupului de lucru sunt realizate, din dispoziția președintelui Institutului Cultural Român, de către secretariatul Grupului de lucru, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data reuniunii. Articolul 3(1) Pe durata pregătirii și desfășurării Festivalului Europalia se constituie, prin ordin al președintelui Institutului Cultural Român, Echipa Europalia România. (2) Echipa Europalia România are următoarea structură:a) un coordonator general, directorul reprezentanței Institutului Cultural Român de la Bruxelles, care este omologul managerului general Europalia International;b) un director artistic, desemnat dintre angajații aflați în structura Institutului Cultural Român;c) angajați din cadrul Institutului Cultural Român.(3) Activitatea Echipei Europalia România este sprijinită de un comisar general, funcție onorifică, personalitate cu experiență remarcabilă și dovedită în organizarea unor evenimente internaționale de anvergură, care va susține proiectul pe toată durata acestuia. Comisarul general este desemnat, respectiv revocat, prin ordin al președintelui Institutului Cultural Român. Articolul 4Echipa Europalia România are următoarele atribuții:a) selectează propunerile de acțiuni/evenimente culturale relevante pentru realizarea programului cultural al României în cadrul Festivalului Europalia, care se supun aprobării Comitetului director al Institutului Cultural Român, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;b) colaborează cu Europalia International pentru pregătirea și realizarea activităților cuprinse în programul Festivalului;c) elaborează și transmite prin coordonatorul general către Europalia International, spre consultare și aprobare comună, programul de participare a României la acest eveniment;d) asigură managementul și monitorizarea realizării programului cultural al României la Festivalul Europalia, în timpul etapelor de pregătire și desfășurare a participării. Articolul 5În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al președintelui Institutului Cultural Român se stabilesc atribuțiile coordonatorului general și ale directorului artistic ai Echipei Europalia. Articolul 6(1) Comisarul general are următoarele atribuții:a) acționează ca ambasador al Festivalului Europalia în rândul societății civile și al mediului de afaceri;b) identifică și propune coordonatorului general și Echipei Europalia diverse oportunități de sprijin pe care instituții sau organizații le pot acorda pentru activitățile pregătitoare și de implementare a programului Festivalului Europalia;c) sprijină organizatorii în procesul de atragere a donațiilor și sponsorizărilor conform legii;d) propune perfectarea unor parteneriate cu scopul atragerii de fonduri;e) participă la ședințele Echipei Europalia România.(2) Activitatea pe care comisarul general o desfășoară pentru participarea României la Festivalul Europalia nu este remunerată. Articolul 7(1) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Festivalului Europalia în perioada 2018-2019 se suportă din bugetul Institutului Cultural Român.(2) Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 300.000 euro în trei tranșe egale, de la bugetul de stat, drept contribuție financiară datorată de România, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe și Institutului Cultural Român, care asigură plata contribuției către organizația Europalia International în perioada 2018-2019.(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, plata primei tranșe de 100.000 euro este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe. (4) Institutul Cultural Român va asigura în anul 2018 plata celei de-a doua tranșe reprezentând suma de 100.000 euro, iar în anul 2019 Institutul Cultural Român va asigura plata ultimei părți a contribuției financiare, reprezentând suma de 100.000 euro. Articolul 8Pentru realizarea acțiunilor de pregătire și participare la Festivalul Europalia, Comitetul director al Institutului Cultural Român exercită și atribuțiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și f) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul II Măsuri privind Sezonul România-Franța 2018-2019 Articolul 9(1) Sezonul România-Franța reprezintă un program bilateral de activități din următoarele domenii: cultural, educațional și universitar, științific, ecologic, economic, militar, comemorativ, digital, sportiv, gastronomic, turistic și alte domenii de interes pe agenda bilaterală, organizat în colaborare cu autorități și instituții din Franța, desfășurat în Franța și în România.(2) Se aprobă organizarea Sezonului România-Franța, care se va desfășura în perioada 28 noiembrie 2018-14 iulie 2019, denumit în continuare Sezonul.(3) În vederea asigurării măsurilor pentru organizarea și implementarea Sezonului se aprobă înființarea Grupului de lucru interinstituțional de organizare a Sezonului, denumit în continuare Grupul de lucru, structură neremunerată. Articolul 10(1) În vederea pregătirii și implementării participării României la programele culturale majore în care România este implicată pe termen scurt și mediu, printre care și Sezonul, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe se înființează, cu caracter temporar, o structură încadrată cu un număr de 9 posturi în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, prin suplimentarea numărului maxim de posturi din cadrul acestui minister, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2018.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Articolul 11(1) Organizarea Sezonului este realizată, pentru România, de către Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român, Ministerul Apărării Naționale și Secretariatul General al Guvernului.(2) Grupul de lucru are ca obiectiv armonizarea procesului de pregătire, organizare și desfășurare, din partea României, a Sezonului. Articolul 12(1) Grupul de lucru are în componență reprezentanți, la nivel de secretar de stat și la nivel de expert, desemnați de către:a) Ministerul Afacerilor Externe;b) Ministerul Culturii și Identității Naționale;c) Institutul Cultural Român;d) Ministerul Apărării Naționale;e) Secretariatul General al Guvernului.(2) Desemnarea reprezentanților prevăzuți la alin. (1) se face prin ordin al ministrului de resort/conducătorului autorității, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Grupul de lucru este coordonat de către Ministerul Afacerilor Externe și este condus de comisarul general al Sezonului.(4) Comisarul general al Sezonului este numit prin ordin al ministrului afacerilor externe, pe baza consultării dintre Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român și Secretariatul General al Guvernului.(5) Grupul de lucru se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea comisarului general al Sezonului sau a oricărei instituții reprezentate în cadrul Grupului de lucru, comunicată membrilor cu 3 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței. (6) Grupul de lucru poate colabora și cu alte instituții publice și private, precum și cu organizații guvernamentale și neguvernamentale.(7) Instituțiile prevăzute la alin. (1) vor depune toate diligențele pentru derularea acțiunilor curente specifice care decurg din deciziile Grupului de lucru. Articolul 13(1) Grupul de lucru are următoarele atribuții principale:a) aprobă și implementează conceptul și programul de participare a României la Sezon;b) colaborează cu autorități, instituții și organizații omoloage din Franța, în vederea bunei desfășurări a activităților cuprinse în programul Sezonului;c) întocmește bugetul necesar pentru implementarea proiectelor din programul Sezonului;d) validează propunerile de acțiuni, evenimente culturale pentru realizarea programului cultural al României în cadrul Sezonului.(2) Grupul de lucru colaborează cu comisarul general al Sezonului, în vederea armonizării și asigurării coerenței planificării, în funcție de obiectivele definite în comun, pentru organizarea în bune condiții a Sezonului.(3) Grupul de lucru participă în Comitetul mixt de organizare, denumit în continuare COM, organ decizional comun al părții române și franceze, constituit din reprezentanți ai ministerelor și ai organizațiilor implicate, precum și reprezentanți ai misiunilor diplomatice ale celor două părți. Articolul 14(1) Comisarul general al Sezonului are următoarele atribuții principale:a) asigură comunicarea constantă cu comisarul general numit de partea franceză;b) prezintă lunar ministrului culturii și identității naționale, ministrului afacerilor externe, ministrului apărării naționale, secretarului general al Guvernului, președintelui Institutului Cultural Român, precum și Grupului de lucru agenda de lucru, rapoarte privind stadiul pregătirii și desfășurării participării României la Sezon, precum și modul de gestionare a fondurilor aferente;c) coordonează stabilirea programului Sezonului și a calendarului proiectelor, în urma consultării cu Grupul de lucru;d) asigură interfața Sezonului în raporturile cu alte ministere, cu autorități și instituții publice, cu persoane fizice și juridice, române sau străine;e) redactează, împreună cu omologul părții franceze, în cursul și pe măsura aprobării proiectelor, mesajele destinate autorilor acestora; f) este responsabil, alături de omologul francez, de definirea programului și a concepției editoriale în ceea ce privește obiectivele Sezonului, momentele marcante și numărul de proiecte;g) asigură managementul, organizarea și monitorizarea realizării programului României în cadrul Sezonului, în timpul etapelor de pregătire și desfășurare a programului;h) asigură interfața Sezonului la nivelul mass-mediei și al publicului larg;i) planifică, împreună cu omologul francez, programul în cele două state, cu sprijinul Grupului de lucru și al misiunilor diplomatice ale celor două părți;j) organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri între echipe și se asigură că cele două părți au la dispoziție permanent același nivel de informație;k) informează autorii proiectelor aprobate cu privire la includerea acestora în programul oficial al Sezonului și le comunică obligațiile ce le revin.(2) Comisarul general al Sezonului poate fi convocat de către Grupul de lucru ori de câte ori este nevoie.(3) Comisarul general al părții române a Sezonului coordonează COM, alături de comisarul general al părții franceze, conform Convenției tehnice. Articolul 15În activitatea sa, comisarul general al Sezonului este sprijinit de structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe înființată conform art. 10 alin. (1). Articolul 16Modalitățile colaborării dintre Ministerul Afacerilor Externe și celelalte instituții din Grupul de lucru se stabilesc prin protocol de colaborare. Protocolul va fi semnat în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 17(1) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Sezonului în perioada 2018-2019 se suportă în limita fondurilor aprobate anual potrivit legii, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Institutului Cultural Român și Ministerului Apărării Naționale. (la 29-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul II a fost modificat de Articolul 69, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (2) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Sezonului pentru anul 2018 de către Ministerul Afacerilor Externe se asigură prin suplimentarea bugetului aprobat acestuia cu suma de 7.000 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Culturii și Identității Naționale, aprobat potrivit legii.(3) Ministerul Afacerilor Externe, în vederea mediatizării Sezonului, poate să efectueze din bugetul propriu cheltuieli de publicitate.(4) Pentru pregătirea și desfășurarea Sezonului în perioada 2018-2019 instituțiile prevăzute la alin. (1) pot efectua categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.(5) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot atrage fonduri provenite din donații și sponsorizări acordate de persoane fizice sau juridice, din țară și din străinătate, precum și din alte surse, în conformitate cu legislația în vigoare.(6) Participarea României la Sezon poate fi susținută financiar de alte instituții și autorități publice centrale, în condițiile legii. Articolul 18(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii și Identității Naționale pe anul 2018, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea acestora.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice. Capitolul III Modificarea și completarea unor dispoziții Articolul 19Abrogat. (la 11-03-2019, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 39 din 6 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 08 martie 2019 ) Articolul 20După alineatul (2) al articolului 12 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Președintele și vicepreședinții Institutului beneficiază de cabinetul demnitarului, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 714/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca țară invitată de onoare, la Festivalul Internațional de Artă EUROPALIA 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 octombrie 2016;b) Hotărârea Guvernului nr. 641/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franța 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 9 septembrie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Președintele Institutului Cultural Român,
  Dan Bela Krizbai,
  vicepreședinte
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 martie 2018.Nr. 16.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 262 din 15 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 111 din 24 mai 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 52 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 171 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 10 septembrie 2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 156 din 12 octombrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 151 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 65 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • LEGE nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 7 noiembrie 2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 297 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 13 februarie 2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 188 din 19 mai 2004 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Serbia şi Muntenegru, semnat la Bucureşti la 23 decembrie 2003
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 239 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 1 din 12 ianuarie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 623 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 238 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 194 din 20 decembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 60 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 603 din 6 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2019 pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 309 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • COD PENTRU CONSTRUCŢIA NAVELOR SPECIALE din 17 iunie 1983 Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.30(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992*)
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • LEGE nr. 57 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 506/1970 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969, aprobat prin Legea nr. 69/1969, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, completat prin Decretul nr. 126/1970, aprobat prin Legea nr. 23/1970
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţionala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 25 din 9 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021