Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 241 din 19 martie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018

  Luând în considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, conform cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar,se impune astfel necesitatea întreprinderii unor măsuri, în regim de urgență, pentru sporirea ritmului de implementare a Programului operațional regional prin identificarea unor soluții de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte retrospective/alternative și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană.Având în vedere că pentru a se asigura un cadru unitar și eficient de îndeplinire a funcțiilor delegate este necesar să se constituie temeiul legal astfel încât, pentru axele 1 și 2 din Programul operațional Infrastructură mare, avizul de principiu să fie acordat de către Organismul intermediar Transport,totodată, la nivelul Programului operațional Infrastructură mare, având în vedere specificul și complexitatea proiectelor de investiții finanțate, experiența fazării proiectelor din Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional sectorial Transport din perioada de programare 2007-2013, posibilitatea înregistrării de blocaje sau întârzieri în procesul de achiziție publică sau de execuție a lucrărilor, este necesară extinderea procentului de supracontractare, astfel încât la finalul perioadei de eligibilitate România să utilizeze în întregime fondurile alocate în cadrul acestui program. Astfel, din analiza datelor financiare rezultate din implementarea 2007-2013 a rezultat că pentru o absorbție de 100% a fondurilor alocate este nevoie de o supracontractare între 50% și 200%, cu o pondere crescută în domeniul transporturilor, pentru a asigura conectivitatea cu coridoarele de transport europene, mobilitatea populației și a mediului de afaceri la nivel național și european. De asemenea, dezvoltarea infrastructurilor de apă și apă uzată și management al deșeurilor reprezintă o prioritate strategică la nivel național, în contextul în care România trebuie să demonstreze că a întreprins toate demersurile pentru a realiza investițiile necesare pentru a se respecta condițiile și termenele de conformare și a evita declanșarea procedurilor de infringement în aceste sectoare. În acest context, contractarea tuturor proiectelor din portofoliul de mediu reprezintă o măsură imediată, cu rezultate pozitive atât la nivelul absorbției, cât și al îndeplinirii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare.În vederea asigurării unui cadru unitar la nivelul Programului operațional Infrastructură mare de realizare a plăților în cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite este necesar avizul de principiu al autorității de management POIM, pentru beneficiarii care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management. Astfel, este necesară extinderea în regim de urgență a mecanismului stabilit pentru beneficiarii definiți la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la beneficiarii definiți la art. 6 alin. (1) și (3) din același act normativ.În cadrul Programului operațional Competitivitate, în cazul anumitor apeluri de proiecte lansate, în urma procesului de evaluare-selecție au rezultat proiecte eligibile, situate peste pragul minim de calitate, dar care nu s-au încadrat în bugetul alocat acestor apeluri, precum și existența unor proiecte care contribuie la ridicarea unor condiționalități ex-ante, dar pentru care bugetul alocat prin program nu este suficient. Astfel, este necesară conturarea unui instrument legal care să permită încheierea de contracte/decizii/ordine de finanțare pentru sumele rezultate cu titlu de economii realizate, în special, de către beneficiarii unici. Un asemenea instrument juridic îl poate reprezenta majorarea pragului maxim pentru care autoritatea de management este autorizată să încheie contracte/decizii/ordine de la 50% la 100% în cadrul Programului operațional Competitivitate pe fiecare din cele două axe prioritare.Având în vedere necesitatea urgentării implementării programelor operaționale, au fost identificate o serie de proiecte retrospective/alternative aflate în implementare la nivelul autorităților publice locale, care au cheltuieli deja efectuate și care ar putea fi finanțate din fonduri europene. Prin contractarea acestor proiecte, cheltuielile deja efectuate vor putea fi rambursate în acest an, contribuind astfel la diminuarea riscului de dezangajare la nivelul programului operațional pentru anul curent.Pentru a pune în practică aceste măsuri este nevoie de a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte în limita a 200% din alocare.Pentru a putea semna contracte de finanțare pentru aceste proiecte trebuie parcurși mai mulți pași: lansare apel, depunere proiecte, evaluare și selecție proiecte, semnarea contractelor. Acest proces poate dura până la 6 luni de la lansarea apelului de proiecte, în funcție de ritmul de depunere al beneficiarilor. Pentru a putea lansa aceste apeluri este nevoie a exista sursa de finanțare la momentul lansării. Pentru a putea solicita spre decontare sume de bani de la Comisia Europeană, beneficiarul trebuie să depună, după semnarea contractului de finanțare, documentele pentru rambursarea cheltuielilor efectuate. Ulterior, aceste sume trebuie să fie verificate, la nivelul autorității de management, să fie plătite, precum și să fie incluse într-o declarație de cheltuieli ce va fi transmisă la Comisia Europeană până în noiembrie 2018.Având în vedere că sumele ce vor fi dezangajate la sfârșitul anului 2018 sunt estimate a fi de aproximativ 600 milioane euro dacă România nu transmite Comisiei Europene aplicații de plată pentru minimum această valoare, este imperios necesară lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare.Ținând cont de faptul că măsura este necesară pentru a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte peste limitele maxime alocate, deoarece limitele specificate la art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, au fost deja atinse în cadrul unor axe prioritare pentru care urmează să se lanseze apeluri de proiecte,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2018, prin care au fost delegate suplimentar funcțiile de contractare proiecte, metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport,de asemenea, existența situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este justificată prin prisma riscului major de dezangajare la nivelul fondurilor europene la finalul anului 2018,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la alin. (2), fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) sunt avizate de principiu de către Organismul intermediar pentru transport, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Avizul de principiu al Organismului intermediar pentru transport se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acestuia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.3. La articolul 11, alineatele (8) și (8^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) În bugetul ordonatorului de credit din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, iar în bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management al Programului Infrastructura mare și dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare; b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) obiectivul/proiectul de investiții îndeplinește condițiile prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (8^1) În bugetul ordonatorului de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale din transport aprobate conform legii;d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice.4. La articolul 11, după alineatul (8^1) se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu următorul cuprins:(8^2) În bugetele ordonatorilor de credite și/sau bugetele unităților care funcționează în coordonare, din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3), se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat, venituri proprii sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Autorității de management al Programului operațional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale aprobate conform legii;d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice.5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. Astfel:a) în limita a 100% pentru autoritatea de management Programul operațional regional și autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate;b) în limita a 200% pentru autoritatea de management Programul operațional Infrastructura mare;c) în limita a 50% pentru autoritatea de management Programul operațional Capital uman, autoritatea de management pentru Programul operațional Capacitatea administrativă și autoritatea de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;d) în limita a 20% pentru autoritatea de management Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate.6. După articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu următorul cuprins: Articolul 12^2(1) În cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorității de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3) solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanțare. (la 01-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 12^2, Punctul 6., ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 ) 7. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare într-o singură tranșă de maximum 40% din contribuția publică eligibilă a proiectului.7^1. La articolul 15, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanțare a inclus sume aferente activităților unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităților liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care se justifică tranșa anterioară de prefinanțare, în cuantum de minimum 50% din valoare acordată pentru activitățile acestora. (la 01-07-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 ) 8. La articolul 20, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (9) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16.9. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36, cu următorul cuprins: Articolul 36(1) În cazul parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului operațional Competitivitate, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă conform pct. 90 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, se încheie contracte subsidiare ulterior contractului de finanțare.(2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanțare și trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:a) datele de identificare ale organizației de cercetare și ale întreprinderii;b) drepturile și obligațiile organizației de cercetare și întreprinderii;c) valoarea totală a contractului și a fiecărei activități, defalcată pentru organizația de cercetare și întreprindere;d) contribuția financiară proprie a întreprinderii;e) conturile bancare deschise de către organizația de cercetare și întreprindere; f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului.(3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanță de urgență, precum și din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător și parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului operațional Competitivitate. (4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităților proprii ale organizației de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru transfer de cunoștințe, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele organizației de cercetare/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar. (la 01-07-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  București, 15 martie 2018.Nr. 17.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 547 din 14 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 150 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 privind regimul investiţiilor străine
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 septembrie 2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de i
 • LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 165 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 184 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 587 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarie 1997
 • LEGE din 19 mai 1925 pentru accelerarea judecaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 17 iulie 2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 86 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 94 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 233 din 7 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 162 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
 • LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 244 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 300 din 24 octombrie 2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 124 din 22 iunie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 38 din 17 mai 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 458 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 479 din 8 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 473 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Hănţeşti prin reorganizarea comunei Adâncata, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 153 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2001 şi la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 225 din 30 noiembrie 2000 privind modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 164 din 6 decembrie 2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 26 iunie 2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021