Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 454 din 31 mai 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018

  Luând în considerare:– întârzierile producătorilor și distribuitorilor în pregătirea prototipurilor de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic și, implicit, întârzierile în depunerea acestora împreună cu documentația aferentă pentru avizare tehnică la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică;– procesele de implementare a noilor aparate de marcat, ulterioare avizării tehnice a prototipurilor, respectiv autorizarea distribuitorilor, producția noilor modele de aparate de marcat, aprovizionarea distribuitorilor, achiziția aparatelor de marcat și fiscalizarea acestora, care sunt consumatoare de timp și care fac imposibilă punerea pe piață a aparatelor de marcat până la termenele prevăzute de lege pentru dotarea operatorilor economici;– imposibilitatea operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat noi până la data de 1 iunie 2018, respectiv 1 august 2018;– pericolul afectării grave a activității economice a operatorilor economici;– necesitatea evitării sancționării operatorilor economici pentru nerespectarea termenelor de dotare, în condițiile în care fapta nu le este imputabilă;– necesitatea evitării sancționării distribuitorilor autorizați pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal după data de 1 august 2018, prin prisma nevoii de a asigura operatorilor economici care deschid noi afaceri sau puncte de lucru certitudinea achiziționării unui aparat de marcat, în condițiile în care aparatele de marcat noi ar putea să nu fie disponibile pe piață la această dată într-un număr suficient de mare,– prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prin care Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să contracteze împrumuturi pentru finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice guvernamentale;– demersurile Ministerului Finanțelor Publice în scopul diversificării instrumentelor de datorie publică, a bazei investiționale a titlurilor de stat emise pe piața locală prin emiterea de titluri de stat pentru populație;– necesitatea extinderii canalelor de distribuție a titlurilor de stat pentru populație, astfel încât să fie asigurat accesul cât mai larg al populației la aceste instrumente de datorie;– situația extraordinară justificată de necesitatea realizării planului de finanțare la nivel guvernamental asumat la începutul anului 2018 ce prevede emiterea de titluri de stat dedicate populației în valoare de 4 miliarde lei, în condițiile în care implementarea acestuia la nivelul volumului planificat necesită lansarea de emisiuni succesive pe parcursul perioadei rămase din anul 2018,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ISancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârșirea, începând cu aceste termene, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul IISancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2018 distribuitorilor autorizați sau unităților din rețeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru săvârșirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. aa) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul IIITermenul prevăzut la art. 5 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 octombrie 2018. Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc șapte noi alineate, alineatele (2^1)-(2^7), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru emisiunile de titluri de stat destinate populației se autorizează Compania Națională Poșta Română - S.A. să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor și efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică.(2^2) Mecanismul privind vânzarea titlurilor de stat și de plată a dobânzilor și a valorii nominale a emisiunii la scadență se stabilește prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.(2^3) Sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat se virează în contul Ministerului Finanțelor Publice în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii.(2^4) Eventualele sume virate eronat, peste nivelul sumelor datorate, se restituie la solicitarea Companiei Naționale Poșta Română - S.A. adresată Ministerului Finanțelor Publice.(2^5) Răspunderea pentru sumele solicitate pentru restituire de către Compania Națională Poșta Română - S.A. revine exclusiv acesteia. (la 30-12-2018, Alineatul (2^5) din Punctul 1., Articolul IV a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 342 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) (2^6) Suma care poate fi subscrisă de către o persoană fizică în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populației nu poate depăși suma maximă comunicată de Ministerul Finanțelor Publice prin prospectul de emisiune.(2^7) Titlurile de stat destinate populației pot fi vândute și prin rețeaua instituțiilor de credit, definite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care au capacitate, experiență și interes în intermedierea tranzacțiilor cu aceste instrumente de datorie. Procedura de vânzare a acestor titluri prin rețeaua instituțiilor de credit se va stabili prin norme emise potrivit prevederilor alin. (2).2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Oportunitatea privind alegerea instrumentelor de datorie publică guvernamentală și a caracteristicilor acestora, precum și momentul atragerii resurselor financiare necesare finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice revine Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu alin. (1).3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (5^1)-(5^4), cu următorul cuprins:(5^1) Obligațiile statului reprezentând datorie publică guvernamentală aferentă emisiunilor de stat pentru populație se consideră rambursate la momentul transferului sumelor aferente plăților de dobândă și a valorii nominale în conturi distincte deschise la dispoziția Companiei Naționale Poșta Română - S.A. deschise la Trezoreria Statului.(5^2) Plata dobânzilor și a valorii nominale la scadență se efectuează de Ministerul Finanțelor Publice în conturile prevăzute la alin. (5^1) din care Compania Națională Poșta Română - S.A. poate să își transfere sume în contul propriu deschis la instituții de credit sau să ridice sume în numerar fără perceperea de comisioane. În situația utilizării fondurilor proprii de către Compania Națională Poșta Română - S.A. pentru plata dobânzii și a valorii nominale către deținătorii de titluri de stat, restituirea acestor sume prin virament sau în numerar, în limita plăților astfel efectuate, se efectuează din conturile prevăzute la alin. (5^1).(5^3) Sumele ridicate în numerar peste nivelul plăților efectuate în numerar către deținătorii de titluri de stat se depun la Trezoreria Statului în prima zi lucrătoare de la ridicarea acestora.(5^4) Pentru activitățile derulate de Compania Națională Poșta Română - S.A. potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1), Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este de 0,1% pentru efectuarea operațiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populație aplicat la valoarea de închidere a emisiunii și de 0,1% pentru efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică, aplicat la valoarea operațiunilor efectuate către deținătorii de titluri de stat. Comisionul se calculează lunar și se plătește în termen de 30 de zile de la data primirii facturii.4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins: Articolul 8^1Sumele aferente operațiunilor de vânzare și de plată a titlurilor de stat sunt sume care sunt destinate unei afectațiuni speciale și nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  București, 24 mai 2018.Nr. 44.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 157 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţionala - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995 Legea protecţiei mediului
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Sportiv şi Medalia Meritul Sportiv
 • LEGE nr. 3 din 16 februarie 1968 privind asigurarea conducerii locale de stat în unităţile administrativ-teritoriale pînă la alegerea consiliilor populare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 29 iunie 2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 15 noiembrie 2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 474 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România şi ale personalului acestora
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 826 din 4 aprilie 1936 privitoare la regimul colonizării
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 108 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 292 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 20 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Rafaila prin reorganizarea comunei Todireşti, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 133 din 28 octombrie 1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare
 • LEGE nr. 126 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 115 din 24 mai 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 30 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 5 din 7 septembrie 1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 33 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Polona privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999
 • LEGE nr. 52 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 103 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 446 din 12 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herţegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, şi a Înţelegerii financiare dintre Ministerul de Interne din România şi şeful Misiunii/comisarul Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herţegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • LEGE nr. 161 din 21 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021