Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 580 din 09 iulie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 28 iunie 2018privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 9 iulie 2018

  Potrivit Programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017, implementarea principiului egalității de șanse în educație, îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv reprezintă cheia pentru creștere economică și prosperitate. Calitatea resursei umane este primordială, iar educația, ca factor strategic de dezvoltare, reprezintă un domeniu de interes major, aflat întotdeauna pe agenda publică.Obiectivul cuprins în Programul de guvernare 2017-2020, care are în vedere realizarea unei piețe a muncii incluzive și reducerea inegalităților prin promovarea unor politici publice coerente și realiste, poate fi atins numai printr-o abordare multisectorială, combinând măsurile pentru modernizarea pieței muncii cu cele din domeniul educației, susținând măsuri de incluziune socială, îmbunătățind serviciile medicale, promovând investiții în sectorul productiv, precum și în cel al cercetării, dezvoltării și inovării.Formarea profesională inițială în sistem dual este alternativa optimă pentru operatorii economici care au nevoie de forță de muncă bine calificată în acord cu cerințele actuale ale posturilor și a culturii organizaționale a companiilor din România.Având în vedere interesul unui număr important de companii cu capital românesc sau străin, în special din industria auto, tipografică, prelucrarea metalelor, agricultură, utilități, turism, construcții, infrastructură rutieră ș.a., de a deveni furnizori de formare pe componenta de instruire practică,ținând cont de faptul că, în urma consultării mediului de afaceri prin întâlniri tematice specifice industriilor sus-amintite, a rezultat necesitatea introducerii programelor de formare profesională în sistem dual după modelul german, model consacrat și recunoscut la nivel european, prin performanțele obținute în formarea profesională inițială și integrarea absolvenților pe piața forței de muncă,având în vedere, totodată, faptul că lipsa unei autorități naționale care să asigure o centralizare pro-activă și o reglementare unitară a sistemului de formare profesională inițială în sistem dual în România a condus în ultimii 5 ani la situații de insucces educațional, lipsă de forță de muncă bine pregătită, nemulțumiri ale operatorilor economici care nu găsesc forță de muncă calificată, lipsa de tineri care să aleagă această formă de pregătire profesională și procente reduse de realizare a claselor, acolo unde acest sistem a fost organizat la cererea expresă a operatorilor economici,ținând seama de faptul că, în prezent, un investitor care își dorește o reprezentare națională trebuie să discute punctual cu fiecare inspector școlar general din județul în care dorește dezvoltarea activității, existând o abordare particulară în funcție de viziunea de dezvoltare a fiecărui inspectorat școlar județean, precum și de faptul că operatorii economici implicați resimt acut nevoia urgentă de forță de muncă bine calificată, lipsa acesteia având implicații severe în dezvoltarea planurilor de afaceri pe termen mediu și lung, luând în considerare necesitatea reglementării formării profesionale inițiale în sistem dual la nivel național printr-o abordare unitară, cerută și recunoscută de operatorii economici și parteneri sociali interesați, ținând, de asemenea, seama de necesitatea încadrării în calendarul aprobării planului de școlarizare pentru următorul an școlar și a gestionării tuturor solicitărilor de formare profesională inițială în sistem dual, inclusiv de adaptarea rețelei școlare la aceste solicitări, precum și de necesitatea operatorilor economici care trebuie să își identifice cu celeritate partenerii educaționali, și anume școlile profesionale pentru formarea în sistem dual, pentru a începe colaborarea cu aceștia și a elabora planul de promovare în rândul elevilor și al părinților pentru admiterea în următorul an școlar, elementele mai sus-menționate reprezentând o situație extraordinară,enumerând, printre efectele negative ale neînființării Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual, pe acela al lipsei de atractivitate a României pentru investitorii europeni, precum și al pierderii avantajului competitiv al României de a oferi forță de muncă bine calificată în favoarea altor țări din Europa de Est, elemente care pot influența decizia investitorilor de a nu reloca și dezvolta investiții noi în România,având, totodată, în vedere faptul că toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, denumită în continuare Autoritatea, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin reorganizarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.(2) Autoritatea are sediul în municipiul București. Articolul 2(1) Autoritatea are ca rol fundamental organizarea și dezvoltarea formării profesionale inițiale în sistem dual din România.(2) Autoritatea realizează studii, strategii, prognoze, precum și alte lucrări strategice necesare, care să fundamenteze deciziile cu privire la organizarea și dezvoltarea formării profesionale inițiale în sistem dual și contractează, în cazuri justificate, servicii de consultanță pentru realizarea rolului său. Articolul 3În vederea realizării rolului fundamental prevăzut la art. 2 alin. (1), Autoritatea îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) organizarea și coordonarea formării profesionale inițiale în sistem dual din România;b) adaptarea cerințelor formării profesionale inițiale în concordanță cu nevoia de forță de muncă calificată a operatorilor economici;c) identificarea, anticiparea și analiza periodică a nevoilor de competențe și noi calificări cerute de piața forței de muncă; (la 31-12-2018, Litera c) din Articolul 3 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 338 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 28 decembrie 2018 ) d) reglementarea și asigurarea calității formării profesionale inițiale în sistem dual a elevilor, precum și a personalului de specialitate implicat în formarea profesională practică prin învățământul dual din cadrul unităților de învățământ și al operatorilor economici; (la 31-12-2018, Litera d) din Articolul 3 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 338 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 28 decembrie 2018 ) e) gestionarea în format electronic a bazei de date cuprinzând contractele individuale de pregătire practică în sistem dual și monitorizarea respectării de către părți a clauzelor contractuale;f) elaborarea unui sistem de acreditare a furnizorilor publici/privați de formare profesională inițială în sistem dual, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului;g) elaborarea de metodologii privind certificarea profesională inițială a absolvenților din sistemul de învățământ dual, care vor fi aprobate prin ordin al președintelui Autorității;h) dezvoltarea metodologiilor și monitorizarea indicatorilor de performanță privind inserția și retenția absolvenților proveniți din sistemul dual pe piața muncii și propunerea de măsuri remediale;i) consilierea familiilor, a unităților de învățământ și a angajatorilor în scopul creșterii participării elevilor în formarea profesională inițială în sistem dual;j) asigurarea promovării conceptului de formare profesională inițială în sistem dual prin Școala Profesională în Sistem Dual;k) crearea și gestionarea bazei de date privind competențele necesare pe piața forței de muncă și publicarea periodică de studii și analize realizate de Autoritate pentru orientarea elevilor spre ocupații cerute de piața forței de muncă. Articolul 4(1) Conducerea Autorității este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.(2) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității și reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.(3) Președintele este ordonator terțiar de credite.(4) În exercitarea prerogativelor care îi revin, președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 5(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Pentru funcționarea Autorității la nivel central se va transmite în folosința acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6 alin. (1).(3) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea președintelui Autorității se organizează și funcționează cabinetul demnitarului.(4) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 50 de posturi, exclusiv președintele, vicepreședinții și cabinetul președintelui.(5) Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui Autorității este cel prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.(6) Personalul Autorității este format din personal contractual, salarizat potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar. Articolul 6(1) Structura organizatorică a Autorității și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În cadrul Autorității se înființează și funcționează 8 birouri regionale în zonele de dezvoltare din România, organizate ca direcții în structura acesteia. Articolul 7În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Educației Naționale vor supune aprobării Guvernului modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 28 iunie 2018.Nr. 59.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 153 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 238 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare
 • LEGE nr. 64 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 251 din 10 iunie 2003 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 89 din 4 iulie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 74 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind transportul combinat internaţional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 5 noiembrie 1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
 • LEGE nr. 579 din 31 octombrie 2001 privind declararea municipiului Hunedoara Oraş martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 74 din 9 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996, şi a Acordului de împrumut (Proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996 şi la Bucureşti la 25 octombrie 1996
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 117 din 15 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 277 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 legea concurentei
 • LEGE nr. 198 din 13 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetica nucleara
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 71 din 17 mai 2012 pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 28 decembrie 1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 36 din 28 februarie 1930 pentru autorizarea Casei de depuneri şi consemnaţiuni sa amâne plata unor sume ce-i datorează Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 82 din 7 aprilie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 707 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 144 din 23 iulie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 385 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 616 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO 0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 161 din 24 iunie 2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 190 din 16 iunie 1947 pentru portul şi vînzarea armelor de foc
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 86 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021