Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 126 din 22 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 24 iunie 1998 -
LEGE nr. 126 din 22 iunie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 24 iunie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47 din 2 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"Ordonanţa de urgenta privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului şi a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială"2. La articolul I punctul 1, articolul 5 litera a) va avea următorul cuprins:"a) asigurarea asistenţei medicale prin acordarea gratuita de medicamente, tratamente în unităţi sanitare şi staţiuni, proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatura şi materiale ajutatoare - compensatorii pentru cei cu un venit mediu net lunar, pe o persoană aflată în întreţinere, mai mic de 172.500 lei, care se indexează cu coeficienţii de indexare stabiliţi pentru salarii pe total economie după data de 30 septembrie 1997, precum şi asistenţa medicală gratuita la domiciliu pentru persoanele cu handicap nedeplasabile;"3. La articolul I punctul 2, articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Persoana adulta, inapta de muncă datorită handicapului, dacă nu are alte venituri proprii, cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 112.500 lei pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul ajutorului special; pentru afecţiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul se stabileşte pe toată durata vieţii."4. La articolul I punctul 3, articolul 8 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Nevazatorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii sociale în valoare de 225.000 lei lunar, indiferent de vârsta şi de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului celor asimilabili gradului I de invaliditate, şi de 50% din cuantumul stabilit pentru aceştia celor asimilabili gradului II de invaliditate; persoanele nevazatoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limita de vârsta, pensia I.O.V.R. sau pensia pentru pierderea capacităţii de muncă, pot opta pentru acestea sau pentru pensia socială. Nevazatorii care nu desfăşoară activitate salarizata cumulează pensia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii."5. La articolul I, punctul 4, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Alocaţia de întreţinere pentru minorii cu handicap, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi unei familii ori unei persoane, pe baza prevederilor legale, se stabileşte la 172.500 lei, pe toată durata cat aceştia nu se afla în întreţinerea unei instituţii de ocrotire."6. La articolul I, punctul 5, articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pensia socială prevăzută la art. 8 alin. (2) se stabileşte, la data de 1 octombrie 1997, la 238.500 lei lunar pentru nevazatorii asimilabili gradului I de invaliditate şi la 50% din cuantumul stabilit pentru aceştia celor asimilabili gradului II de invaliditate şi se indexează după data de 1 noiembrie 1997, la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii ca şi pensiile pentru limita de vârsta. (2) Celelalte drepturi băneşti prevăzute de prezenta lege se indexează, după data de 30 septembrie 1997, la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii ca şi pensiile pentru limita de vârsta."7. La articolul VI se introduce un nou punct, care devine punctul 2 cu următorul cuprins:"2. La anexa nr. I/5, poziţia 2 se abroga."8. La articolul IX punctul 1, articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ajutorul de şomaj sau, după caz, ajutorul de integrare profesională consta într-o sumă calculată diferenţiat, în funcţie de vechimea în munca, pe categorii de persoane şi de vechime, după cum urmează: a) 50% din media salariului de baza brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 23% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor; b) 55% din media salariului de baza brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca cuprinsă între 5 şi 15 ani, dar nu mai puţin de 25% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor; c) 60% din media salariului de baza brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de peste 15 ani, dar nu mai puţin de 26% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor; d) 40% din venitul mediu net lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj o perioadă de 1-5 ani; e) 50% din venitul mediu net lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj o perioadă de peste 5 ani; f) 18% din câştigul salarial mediu net pe economie, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor învăţământului preuniversitar, în vârsta de minimum 15 ani; g) 20% din câştigul salarial mediu net pe economie, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională, care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior."9. La articolul IX punctul 2, articolul 4 alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:"(1^1) De ajutor de integrare profesională se poate beneficia o singură dată pentru fiecare forma de învăţământ absolvită."10. La articolul IX punctul 3, articolul 4 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ajutorul de şomaj calculat potrivit prevederilor alin. (1) nu poate depăşi suma reprezentând 55% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN----------

Noutăți

 • LEGE nr. 57 din 26 decembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 101 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 9 octombrie 1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 160 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructura
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 773 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 35 din 9 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 81 din 6 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Moscova la 29 septembrie 1993
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 30 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 429 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • LEGE nr. 149 din 1 iunie 2007 pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 583 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 410 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
 • LEGE nr. 275 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007
 • LEGE nr. 462 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 220 din 27 iulie 2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 67 din 23 noiembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României
 • LEGE nr. 453 din 6 decembrie 2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 144 din 8 iunie 1930 pentru anularea legii prin care s`a primit renunţarea Altetei Sale Regele Principelui Carol la succesiunea Tronului şi legii prin care Reprezentanta primeşte Regenta numita de Majestatea Sa Regele Ferdinand I
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 111 din 5 iunie 1998 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de seceta şi/sau de deşertificare, în special în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraşe a unor comune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 martie 2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 289 din 16 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • LEGE nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 170 din 2 octombrie 1998 privind ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997
 • LEGE nr. 334 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021