Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 22 noiembrie 2018

  Având în vedere că:– prin înființarea fondurilor suverane de dezvoltare și investiții se are în vedere crearea unor vehicule de investiții financiare/intermediere financiară în acțiuni/participații în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piața financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă și, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real și proiecte profitabile;– există un decalaj în ceea ce privește atragerea resurselor financiare disponibile de către companii/proiecte profitabile sub forma unor instrumente/investiții de tip „equity“, în condițiile în care multe dintre companiile care au proiecte de investiții rentabile sunt îndatorate foarte mult și au nevoie de capital pentru a se dezvolta/extinde, iar altele sunt noi și sunt considerate riscante de către bănci și sunt sprijinite prin împrumuturi, doar într-o anumită măsură;– în economie nu există un instrument public care să sprijine acest segment financiar al instrumentelor de tip acțiuni private sau participații în proiecte de infrastructură, instituțiile cu capital majoritar de stat precum CEC Bank - S.A., Eximbank - S.A. sau FNGCIMM - S.A. - IFN acoperind doar instrumentele de finanțare de tipul creditelor și împrumuturilor, factoring, capital de lucru, precum și scrisorile de garanție;– în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general privind condițiile pe care o societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare și investiții. Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) fonduri suverane de dezvoltare și investiții - societăți pe acțiuni înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei ordonanțe de urgență, deținute integral de stat, care au ca activitate principală operațiuni financiare, inclusiv efectuarea de investiții financiare în nume și cont propriu, cu aport în numerar și în natură la capitalul social, inclusiv sub formă de acțiuni deținute de stat la societăți, inclusiv strategice, atât pe piața internă, cât și pe piața externă, care îndeplinesc criteriile economice și cerințele de clasificare în afara conturilor guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene. În cazul în care fondurile se clasifică în conturile guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene, fondurile trebuie să înregistreze profit prin activitatea desfășurată. Fondurile suverane pot desfășura și alte operațiuni economice ca activități secundare; (la 05-04-2019, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 05 aprilie 2019 ) b) proiect rentabil - proiect de investiții pentru care se urmărește obținerea unei rate de rentabilitate pe termen lung corespunzătoare domeniului în care se realizează investiția;c) proiect sustenabil - proiect de investiții viabil care contribuie la dezvoltarea economică a țării;d) condiții de piață, de transparență și de competitivitate - în cazul activelor/instrumentelor tranzacționabile, sunt acele condiții care asigură vânzarea sau cumpărarea la valoare de piață, prin proceduri transparente și competitive;e) strategia fondurilor suverane de dezvoltare și investiții - strategia pe termen mediu privind efectuarea investițiilor financiare în scopul obținerii de profit și de dezvoltare economică a țării, inclusiv privind administrarea acțiunilor deținute în portofoliu, în condițiile îndeplinirii unor obiective de risc și rentabilitate stabilite de către adunarea generală a acționarilor corelat cu asigurarea resurselor de finanțare necesare desfășurării activității fiecărui fond suveran de dezvoltare și investiții, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Articolul 3Fondurile suverane de dezvoltare și investiții, denumite în continuare Fonduri, au ca scop atât dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singure sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit. Articolul 4(1) Fondurile sunt persoane juridice române ale căror condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și care se înființează și funcționează ca societăți pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentei ordonanțe de urgență, precum și ale actelor constitutive ale Fondurilor.(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se stabilesc următoarele:a) obiectul de activitate și sediul social;b) autoritatea publică centrală care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic al fiecărui Fond;c) valoarea inițială a capitalului social și numărul acțiunilor;d) pachetele de acțiuni care se transferă cu titlu de aport în natură de statul român la capitalul social;e) metodele de evaluare a aportului în natură;f) durata de funcționare determinată sau nedeterminată;g) alte aspecte prevăzute de lege și care vizează organizarea și funcționarea fiecărui Fond.(3) Încadrarea societăților, ale căror acțiuni urmează să facă parte din capitalul social al fiecărui Fond, în categoria societăților de interes strategic se efectuează prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1), pe baza propunerilor transmise de autoritățile publice tutelare.(4) Fondurile sunt deținute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către statul român. Articolul 5(1) Statul poate aporta bunuri mobile și imobile, inclusiv numerar la capitalul social al fiecărui Fond.(2) Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar se asigură din bugetul autorității publice centrale care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație și/sau din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.(3) Aportul în natură se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1) și se poate compune și din bunuri mobile și imobile proprietate privată a statului.(4) Bunurile mobile și imobile aduse ca aport la capitalul social inițial de statul român potrivit prevederilor alin. (3) trec din domeniul privat al statului în proprietatea fiecărui Fond la data înmatriculării la registrul comerțului.(4^1) În cazul în care Institutul Național de Statistică reclasifică în sectorul administrației publice o societate ale cărei pachete de acțiuni au fost aduse ca aport în natură de către statul român la capitalul social al unui fond, iar această reclasificare a societății poate conduce la reclasificarea acelui fond în sectorul administrației publice, acțiunile respectivei societăți se pot transfera cu titlu gratuit și libere de sarcini din proprietatea privată a fondului în proprietatea privată a statului prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, capitalul social al fondului diminuându-se în mod corespunzător. (la 05-04-2019, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 05 aprilie 2019 ) (5) Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor aduse aport la capitalul social al fiecărui Fond, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare, sunt considerate transferuri directe în sensul legislației pieței de capital.(6) Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață nu sunt aplicabile. Articolul 6(1) Fondurile sunt administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere și un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, desemnați de adunarea generală a acționarilor pe baza următoarelor criterii de selecție, care se detaliază în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1): expertiză în domeniul financiar/bancar necesară îndeplinirii responsabilităților specifice fondurilor suverane, experiență în administrarea de societăți, integritate profesională, bună reputație, cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate complexității activității specifice fondurilor suverane, precum și a criteriilor stabilite în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 05 aprilie 2019 ) (3) Prin derogare de la dispozițiile art. 153^12 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire.(4) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, primii membri ai Consiliului de supraveghere se numesc temporar de către acționar prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care reprezintă statul ca acționar, iar Consiliul de supraveghere numește directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de supraveghere și ai directoratului, pe o perioadă care să nu depășească optsprezece luni.(5) Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere și ai directoratului are ca obiectiv organizarea activității fondurilor suverane.(6) Numirea primilor membri ai Consiliului de supraveghere se realizează în baza unui proces de selecție care are în vedere criteriile prevăzute la alin. (2) și cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.(6^1) Prin derogare de la prevederile art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale dispozițiilor art. 153^18 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, remunerațiile membrilor consiliului de supraveghere și ale membrilor directoratului se stabilesc de adunarea generală a acționarilor fiecărui fond. (la 05-04-2019, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 05 aprilie 2019 ) (7) Fondurile întocmesc și publică rapoarte în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 63, 65 și 67 din Legea nr. 24/2017.(8) Rapoartele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pe pagina web a fiecărui Fond și a autorității publice centrale care reprezintă statul ca acționar unic al fiecărui Fond.(9) Fiecare Fond raportează trimestrial autorității publice centrale care reprezintă statul ca acționar situația privind valoarea activelor și pasivelor, precum și a investițiilor aprobate. Articolul 7(1) Strategia fiecărui Fond se elaborează de către directorat, se avizează de Consiliul de supraveghere și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.(2) Strategia fiecărui Fond este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor, anterior elaborării strategiei de către conducerea fiecărui Fond, și are în vedere următoarele domenii și activități de dezvoltare:a) finanțarea întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura acționariatului, dacă și numai dacă aceste întreprinderi sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial;b) finanțarea companiilor românești de importanță strategică, respectiv dezvoltarea sectoarelor-cheie, în care companiile românești au șansa de a obține un avantaj competitiv la nivel global;c) investiții în industrie;d) investiții în proiecte de infrastructură;e) finanțarea start-upurilor și a întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare;f) crearea de locuri de muncă în mod durabil, prioritar geografic în zonele cu dezvoltare mai puțin avansată și prioritar economic în sectoarele cu potențial ridicat de creștere economică;g) stimularea inovației și a noilor tehnologii;h) dezvoltarea capitalului uman și social pe termen lung; i) creșterea competitivității economiei românești;j) urmărirea strategiei energetice;k) piețele de capital;l) alte domenii și activități de dezvoltare care sunt de interes pentru economia națională.(3) Strategia este însoțită de un plan de afaceri și de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategia fiecărui Fond. (4) Strategia se elaborează pe o perioadă de 3 ani și se revizuiește ori de câte ori condițiile de piață și/sau necesitățile de finanțare ale Fondurilor o impun. Până la aprobarea strategiei, Fondurile derulează activitățile curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare și a produselor financiare aflate în portofoliu. (5) Se interzice acordarea în favoarea Fondurilor a oricăror garanții guvernamentale, precum și a oricăror alte forme de sprijin din partea statului. Articolul 8Cheltuielile cu taxele și tarifele necesare înființării fiecărui Fond se suportă din bugetul autorității publice centrale care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic, în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație. Articolul 9(1) Înstrăinarea sau achiziția de către fiecare Fond a unor acțiuni sau alte active se realizează în condiții de piață, de transparență și de competitivitate, conform reglementărilor în vigoare.(2) Decizia de înstrăinare de active și de acțiuni care au constituit aport la capitalul social inițial al fiecărui Fond se ia în conformitate cu strategia prevăzută la art. 7 și pe baza unei analize cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanțare din înstrăinarea de active/acțiuni în vederea implementării strategiei, după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finanțare prevăzute de lege, cu menținerea valorii activului net al fiecărui Fond la nivelurile stabilite prin strategia fiecărui Fond și respectarea pragurilor de îndatorare și a obiectivelor de rentabilitate și de risc din strategia fiecărui Fond.(3) Înstrăinarea sau achiziția de către fiecare Fond a unor acțiuni sau alte active nu se supune prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, ci se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului articol. Articolul 10Actul constitutiv inițial al fiecărui Fond, precum și modificările ulterioare se aprobă de către adunarea generală a acționarilor după obținerea acordului prealabil al Guvernului. Articolul 11Fondurilor nu li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 12Societățile al căror capital social este deținut integral de fondurile suverane de dezvoltare și investiții pot funcționa cu orice număr de acționari. (la 05-04-2019, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 3 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 05 aprilie 2019 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Ministrul turismului,
  Cristina Ionela Târteață,
  secretar de stat
  București, 15 noiembrie 2018.Nr. 100.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 12 din 7 martie 1994 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1994
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 14 iulie 2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • LEGE nr. 69 din 13 octombrie 1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
 • LEGE nr. 642 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 583 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 77 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materialelor explozive
 • LEGE nr. 597 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 118 din 21 mai 2015 privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1992 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Populara Chineza, semnată la Beijing la 16 ianuarie 1991
 • LEGE nr. 49 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • LEGE nr. 330 din 28 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 221 din 29 noiembrie 2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 26 februarie 2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 237 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 96 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 120 din 17 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 147 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 170 din 6 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 33 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 53 din 2 martie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene privind violenta şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 sanitară veterinara
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 23 din 12 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 316 din 12 iulie 2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 149 din 16 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 1 din 26 iulie 1967 privind judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021