Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind transporturile rutiere(actualizată până la data de 4 iunie 2009*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006; RECTIFICAREA nr. 102 din 25 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 20 septembrie 2006; ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007; LEGEA nr. 42 din 19 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 septembrie 2008 respinsă de LEGEA nr. 191 din 27 mai 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006. În consecinţă, modificările determinate de acest act normativ se aplică de la data de 1 octombrie 2006.Potrivit art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 septembrie 2006, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.Prin HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.Această reglementare are un caracter urgent, având în vedere respectarea termenului de aderare a României la structurile Uniunii Europene, asigurarea condiţiilor egale de desfăşurare a activităţii operatorilor de transport rutier români şi străini pe teritoriul României, precum şi sancţionarea nediscriminatorie în mod eficient a celor care nu respectă condiţiile referitoare la accesul la activitatea de transport rutier, aşa cum sunt acestea prevăzute de reglementările europene.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane, precum şi a activităţilor conexe acestora pe teritoriul României, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare ale ţării.--------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (2) Activităţile de transport rutier, precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. (3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier şi de activităţile conexe acesteia, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privind accesul la activitatea de transport nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu:--------------Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone; b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care, prin construcţie şi echipare, sunt destinate să transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducătorul auto; c) vehicule rutiere aparţinând instituţiilor din sistemul naţional de apărare;--------------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. d) vehicule rutiere utilizate pentru transporturi poştale care sunt efectuate în cadrul unui serviciu public;--------------Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. e) vehicule rutiere care transportă medicamente, produse şi echipamente medicale necesare intervenţiilor în caz de catastrofe şi calamităţi;--------------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale de urgenţă;--------------Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. g) vehicule rutiere special amenajate care le fac improprii pentru transportul mărfurilor;--------------Lit. g) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. h) vehicule rutiere care transportă vehicule avariate sau defecte;--------------Lit. h) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice; j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare; k) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrări agricole şi forestiere; l) vehicule istorice. Articolul 2^1Transportul public local se reglementează prin legi speciale.--------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. activitate conexă transportului rutier - activitate complementară care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier;2. activitate de transport rutier - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a persoanelor, cu ajutorul vehiculelor sau al combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii prestabilite;3. autoturism - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;4. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, şi care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;5. autobuz urban - autobuz la care majoritatea locurilor sunt în picioare;6. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare;7. autorizaţie de transport internaţional - document care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi de tranzit sau destinaţie pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;8. autogară - spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea autobuzelor la peroane, pentru urcarea sau coborârea persoanelor, precum şi pentru o oferi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în aşteptare;---------------Pct. 8 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 mai 2006.9. cap de traseu - localitatea de plecare sau localitatea de destinaţie, aferentă unui traseu;---------------Pct. 9 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.10. cabotaj - operaţiune de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin între cel puţin două puncte de încărcare/descărcare aflate pe teritoriul României; deplasarea fără încărcătură a unui vehicul rutier între două operaţiuni consecutive de transport internaţional nu este considerată cabotaj;11. certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;12. certificat de transport în cont propriu - document prin care se atestă că întreprinderea îndeplineşte condiţia de competenţă profesională, aceasta având acces la activitatea de transport rutier în cont propriu;13. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar;14. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deţinute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi utilizate de întreprindere, altele decât cele menţionate la art. 2, cu care se efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu, numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;15. copia conformă a licenţei de transport - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deţinute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport rutier, altele decât cele menţionate la art. 2, numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea localităţii cap de traseu de destinaţie, revine la localitatea cap de traseu de plecare, în cadrul aceleiaşi operaţiuni de transport de persoane;---------------Pct. 16 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.16^1. declaraţie pentru transportul internaţional de persoane-act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de asociat/subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic internaţional;---------------Pct. 16^1 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.17. document de transport - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat;18. grafic de circulaţie - document care conţine denumirea traseului, autogările şi staţiile publice aflate pe un traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile. În cazul transportului rutier internaţional, graficul de circulaţie poate să prevadă, în plus faţă de localităţile situate pe traseu, şi alte localităţi reprezentând ramificaţii ale traseului;---------------Pct. 18 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.19. grup de persoane dinainte constituit - grup pentru care o organizaţie sau o persoană autorizată care este responsabilă cu încheierea contractului şi plata colectivă a serviciilor a primit rezervările şi a efectuat plăţile înainte de plecare. Pe tot parcursul transportului componenţa grupului trebuie să rămână aceeaşi;20. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;21. intermediere în transporturile rutiere - activitatea unei întreprinderi cu scop patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;22. întreprindere - agent economic, persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică, cu/fără scop patrimonial, orice asociaţie ori grup de persoane fără personalitate juridică, cu/fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate;23. licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - document care dă dreptul unei întreprinderi să desfăşoare activităţi conexe transportului rutier;24. licenţă de transport - document prin care se atestă că întreprinderea îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;25. licenţă de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu, conform programului de transport;26. masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul rutier, aşa cum este declarată de constructorul acestuia;---------------Pct. 27 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.28. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;29. operator de transport rutier - orice întreprindere care deţine certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deţinătoare a unei licenţe de transport şi care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deţinute cu orice titlu, cu excepţia comodatului, denumite în continuare vehicule deţinute;30. operator de transport rutier român - operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul în România;31. operator de transport rutier străin - operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale;32. operator pentru activităţi conexe transportului rutier - orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier;33. persoană desemnată - persoană fizică, managerul activităţii de transport rutier, care îndeplineşte pentru întreprindere condiţiile de onorabilitate şi competenţă profesională, care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă, permanent şi efectiv, activitatea de transport a întreprinderii;34. program de transport interjudeţean - program întocmit şi aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulaţie, numărul autovehiculelor necesare, precum şi capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;---------------Pct. 34 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.35. program de transport judeţean - program propus şi aprobat de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul, tipul şi capacitatea autovehiculelor necesare;35^1. ramificaţie a traseului - localitate situată în afara traseului unde are loc îmbarcarea/debarcarea persoanelor care utilizează serviciul regulat de transport aferent traseului respectiv;---------------Pct. 35^1 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.36. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane care asigură transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă;37. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane, în măsura în care acest serviciu se desfăşoară în condiţiile prevăzute la pct. 36. Serviciul regulat special de transport de persoane include: a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă; b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţământ; c) transportul militarilor şi al familiilor acestora între domiciliu şi unitatea militară;38. staţie publică - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autovehiculele pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate;39. serviciu ocazional de transport de persoane - activitate de transport public de persoane, realizată pe bază de contract unic pentru fiecare cursă, care nu poate fi definită ca serviciu regulat sau ca serviciu regulat special, prin care se transportă grupuri de persoane dinainte constituite, la iniţiativa unei persoane, cu ocazia unor evenimente, manifestări speciale, călătorii circulare cu caracter de agrement, turism şi altele asemenea;40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre localitatea cap de traseu de plecare şi localitatea cap de traseu de destinaţie, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale. În funcţie de amplasarea localităţilor cap de traseu şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judeţene, interjudeţene şi internaţionale; traseele dintre municipiul Bucureşti şi alte localităţi sunt trasee interjudeţene. Traseele dintre aceleaşi două localităţi cap de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;---------------Pct. 40 al alin. (1) al art. 3 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 septembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 septembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 191 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 1 iunie 2009.41. transport rutier - operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită porţiune a traseului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură. Operaţiunile de încărcare/descărcare şi de întocmire/distribuire a documentelor însoţitoare transportului, realizate sau supravegheate de conducătorul vehiculului ori al ansamblului de vehicule, sunt operaţiuni incluse în activitatea de transport;42. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase şi/sau cu dimensiuni depăşite;43. transport rutier în trafic naţional - transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României, fără a depăşi teritoriul statului;44. transport rutier în trafic internaţional - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state;45. transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - transport rutier care implică deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului învecinat, pe o distanţă de cel mult 30 km faţă de frontieră, dacă acordurile bilaterale încheiate între statele respective nu prevăd altfel;46. transport rutier local - transport rutier efectuat în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi, fără a depăşi limitele acesteia;47. transport rutier judeţean - transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ;48. transport rutier interjudeţean - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean;---------------Pct. 48 al alin. (1) al art. 3 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 septembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 septembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 191 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 1 iunie 2009.49. transportator rutier - orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul public sau transportul în cont propriu al persoanelor ori al mărfurilor, utilizează vehicule sau ansambluri de vehicule rutiere deţinute, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;50. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele, definite astfel: a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi; b) remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul; c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă; d) tractor - vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje;51. vehicule istorice - vehicule pentru care perioada trecută de la încetarea fabricaţiei tipurilor respective, care au utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor, este de cel puţin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competentă.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (2) De asemenea, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, ansamblul format din autovehicul şi remorcă/semiremorcă şi ansamblul format din tractor şi remorcă/semiremorcă sunt considerate vehicule rutiere. Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum urmează:A. categorii de transport rutier: a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfăşurare:1. transport rutier în trafic naţional;2. transport rutier în trafic internaţional; b) clasificarea din punct de vedere al caracterului comercial al activităţii:1. transport rutier public;2. transport rutier în cont propriu;--------------Lit. b) a lit. A a art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006.B. tipuri de transport rutier: a) transport rutier de mărfuri:1. transport rutier de mărfuri generale, inclusiv bunuri;--------------Pct. 1 al lit. a) a lit. B a art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006.2. transport rutier de mărfuri perisabile;3. transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase;4. transport rutier de deşeuri;5. transport rutier de animale vii;6. transport rutier agabaritic; b) transport rutier de persoane:1. transport rutier prin servicii regulate;2. transport rutier prin servicii regulate speciale;3. transport rutier prin servicii ocazionale. Articolul 5 (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, autoritate de stat şi de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă.--------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier; b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora; c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier, de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului; d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier, în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier; e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier; f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier, precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere; g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere; h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii; i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora; j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere; k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piaţă. (3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere; b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică; c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor, precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier; d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor; e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere; f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu, în trafic naţional şi/sau internaţional, şi eliberează în acest sens licenţe, certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional, prin intermediul autorităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier, precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor şi convenţiilor la care România este parte;--------------Lit. f) a alin. (3) al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto; h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto, a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, a consilierilor de siguranţă, precum şi a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră; i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane; k) elaborează, cu avizul Ministerului Sănătăţii, norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto; l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă, conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, în conformitate cu reglementările în vigoare; m) certifică sau omologhează, potrivit reglementărilor în vigoare, produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune, în caz de neconcordanţă, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare; n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier; o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale; p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora, controlează, la producător şi la vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune, în caz de neconcordanţă, suspendarea sau anularea certificatului de omologare; q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz; r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică; s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora, în vederea înmatriculării/ reînmatriculării sau la cerere; t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri; u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României. Articolul 6Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate să desemneze unităţi care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea sa să elaboreze şi să pună în aplicare norme tehnice şi reglementări specifice vehiculelor rutiere şi transportului rutier şi care să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate. Articolul 7Instituţiile publice, regiile autonome, precum şi societăţile comerciale prevăzute la art. 6, care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, se autofinanţează din tarife şi comisioane, obţinute din prestaţii specifice, precum şi din alte surse, constituite potrivit legii. Articolul 8Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere, la care România este parte. Articolul 8^1Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele atribuţii privind transportul rutier public, care se realizează în zona de competenţă respectivă: a) stabilirea şi aplicarea politicilor teritoriale de dezvoltare durabilă a transportului rutier, în conexiune cu politicile similare din zonele limitrofe şi în conformitate cu politica naţională în domeniu; b) aprobarea programelor de transport rutier public de persoane în trafic judeţean, după armonizarea acestora de către autoritatea competentă cu programele de transport rutier interjudeţean, feroviar, naval sau aerian, după caz.--------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 8^2La realizarea proiectului de program de transport rutier public de persoane în trafic judeţean vor fi consultate şi asociaţiile existente la nivel judeţean.--------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Capitolul II Efectuarea transporturilor rutiere Articolul 9 (1) Transportul rutier se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Transportul rutier de mărfuri periculoase se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare, şi a reglementărilor specifice în vigoare. (3) Transportul rutier al deşeurilor periculoase se efectuează numai în condiţiile respectării reglementărilor specifice în vigoare. (4) Transportul rutier de mărfuri sau de persoane se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv ale anexelor la acesta, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 10 (1) Orice conducător auto care efectuează operaţiuni de transport rutier, ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, are obligaţia de a urma cursurile de pregătire profesională ale căror tematică şi mod de organizare sunt stabilite de autoritatea competentă. (2) Cursurile de pregătire profesională prevăzute la alin. (1) se finalizează cu un examen. În urma promovării examenului se eliberează un certificat de competenţă profesională. Articolul 11 (1) Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe bază de contract, contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii, cu vehicule deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Pe toată durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie să se găsească documentul de transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei şi tipului de transport efectuat şi reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă.---------------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 12Transportul rutier efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, de către o întreprindere, este transport rutier în cont propriu dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:1. în cazul transporturilor rutiere de marfă: a) este o activitate auxiliară sau secundară celorlalte activităţi principale ale întreprinderii; b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta; c) scopul deplasării este transportul mărfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele în care aceasta îşi desfăşoară activitatea; d) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară, în baza unui contract de leasing sau închiriate fără conducător auto; e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociaţiei familiale, după caz;2. în cazul transporturilor rutiere de persoane: a) este o activitate auxiliară sau secundară faţă de celelalte activităţi principale ale întreprinderii; b) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing; c) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociaţiei familiale, după caz.---------------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 12^1 (1) În cazul unei operaţiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier iniţial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condiţiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier final pentru transportarea la destinaţie a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile utilizează autovehicule deţinute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deţinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier iniţial. (2) Dacă segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condiţiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier iniţial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule deţinute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deţinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.---------------Art. 12^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 13 (1) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic naţional numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia operaţiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12^1. (2) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic internaţional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în interiorul spaţiului comunitar şi cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene. (4) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în afara spaţiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condiţiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (5) Operatorii de transport rutier români vor utiliza autovehicule conduse de cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi ai acestora.---------------Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 14Pentru a putea efectua transport rutier pe teritoriul României, conducătorii auto cetăţeni străini care au obţinut dreptul de muncă în România trebuie să deţină un certificat de competenţă profesională eliberat de autoritatea competentă în condiţiile stabilite de aceasta.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 15Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier în trafic internaţional pe teritoriul României numai în condiţiile respectării legislaţiei naţionale şi comunitare, a acordurilor şi convenţiilor bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte.---------------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 16 (1) Operaţiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din ţările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel. (2) Operaţiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condiţiile prevăzute de legislaţia comunitară.---------------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Capitolul III Accesul la activitatea de transport rutier Secţiunea 1 Transportul rutier public Articolul 17 (1) Pentru a efectua transport rutier public, operatorii de transport rutier trebuie să fie înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă.--------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (2) Modul de întocmire, completare şi gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier se stabileşte de către autoritatea competentă. Articolul 18 (1) Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier, o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport, care se acordă în urma îndeplinirii cumulative a condiţiilor de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională. (2) Condiţia de onorabilitate, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni grave, inclusiv infracţiuni de natură comercială; b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare; c) nu a îndeplinit funcţia de persoană desemnată pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sancţionat/sancţionată pentru încălcări grave ale legislaţiei cu privire la:- condiţiile de plată şi de angajare;- condiţiile de desfăşurare a operaţiunilor de transport rutier, în special în ceea ce priveşte regulile referitoare la perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, încărcarea vehiculelor, utilizarea în condiţii de siguranţă a vehiculelor rutiere, siguranţa rutieră şi protecţia mediului.--------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007.(2^1) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în care persoana în cauză este reabilitată, potrivit reglementărilor în vigoare, sau, după caz, de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a fost declarată inaptă.--------Alin. (2^1) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 42 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007.(2^2) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care persoana în cauză îndeplinea funcţia de persoană desemnată a fost sancţionat/sancţionată pentru încălcări grave.----------Alin. (2^2) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 42 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007.(2^3) Autoritatea competentă va stabili lista infracţiunilor considerate ca fiind grave, precum şi lista infracţiunilor de natură comercială, care afectează onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (2) lit. a).--------------Alin. (2^3) al art. 18 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007.(2^4) Autoritatea competentă va stabili situaţiile şi circumstanţele în care încălcările legislaţiei sunt considerate grave şi afectează onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (2) lit. c).--------------Alin. (2^4) al art. 18 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007.(2^5) Dacă faptele la care se face referire la alin. (2^3) şi (2^4) sunt săvârşite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, autoritatea competentă va informa autorităţile competente din statele membre în care sunt stabiliţi aceştia în legătură cu faptele constatate şi sancţiunile aplicate.-----------Alin. (2^5) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 42 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007. (3) Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de minimum 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. (4) Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de competenţă profesională eliberat de autoritatea competentă în condiţiile stabilite de aceasta. (5) Certificatul de competenţă profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii, care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 19 (1) Licenţa de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani şi se păstrează la sediul acestuia. (2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi utilizate la operaţiuni de transport rutier public, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licenţei de transport. Numărul maxim de copii conforme ale licenţei de transport corespunde numărului de autovehicule pentru care este îndeplinită condiţia de capacitate financiară a operatorului de transport rutier.---------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei de transport eliberate de autoritatea competentă este de un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei de transport.---------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (4) Copiile conforme ale licenţei de transport nu sunt transmisibile şi sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.---------------Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 20 (1) Efectuarea transportului rutier public cu autovehicule deţinute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele prevăzute la art. 2, este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile, emisă de autoritatea competentă. (2) Copia conformă a licenţei de transport se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 21Licenţa de transport se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 22Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia existente la bordul autovehiculelor respective.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Secţiunea a 2-a Transportul rutier pe cont propriu Articolul 23 (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în Registrul întreprinderilor, ţinut de autoritatea competentă.--------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (2) Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă, modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. Articolul 24Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu, care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională.--------------Art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 25 (1) Certificatul de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani şi se păstrează la sediul acesteia. (2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deţinute de întreprindere, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi utilizate la operaţiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu.---------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (3) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu nu sunt transmisibile şi sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.---------------Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 26Efectuarea transportului rutier în cont propriu cu un vehicul deţinut este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu.--------------Art. 26 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 26^1 (1) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic naţional numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia operaţiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12^1. (2) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic internaţional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Întreprinderile pot efectua transport rutier în interiorul spaţiului comunitar şi cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene. (4) Întreprinderile pot efectua transport rutier în afara spaţiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condiţiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (5) Întreprinderile vor utiliza autovehicule conduse de cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi ai acestora.---------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 27 (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acestuia. (2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului. (3) O întreprindere care deţine numai certificate de transport în cont propriu nu poate executa transport rutier public.--------------Art. 27 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Capitolul IV Transportul rutier de mărfuri Articolul 28 (1) Transportul rutier public de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutier numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de transport, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.---------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (2) Transportul rutier de mărfuri în cont propriu poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, precum şi documentele specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.--------------Art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 28^1Transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României şi al statelor membre ale Uniunii Europene se efectuează conform legislaţiei comunitare în vigoare, iar transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul statelor nemembre ale Uniunii Europene se efectuează conform acordurilor şi convenţiilor la care România şi aceste state sunt părţi.---------------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 29În vederea efectuării transportului rutier public de mărfuri în trafic internaţional, suplimentar faţă de documentele prevăzute la art. 28 alin. (1), la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle şi certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţă rutieră.--------------Art. 29 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 30Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislaţia comunitară, acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel.---------------Art. 30 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 31 (1) Operatorii de transport rutier străini pot efectua operaţiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislaţia comunitară, acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel.---------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (2) Organele de control vamal vor efectua formalităţile vamale pe teritoriul României pentru autovehiculele operatorilor de transport rutier străini numai dacă la bordul acestora există autorizaţia de transport internaţional corespunzătoare sau până la îndeplinirea acestei formalităţi. (3) Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora instrucţiuni comune pentru aplicarea prevederilor alin. (2).--------------Art. 31 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Capitolul V Transportul rutier de persoane Articolul 32 (1) Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de transport, precum şi licenţa de traseu însoţită de graficul de circulaţie ori autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.---------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (2) Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documente din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu.--------------Art. 32 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 33Transportul rutier public de persoane cu autobuze se poate realiza prin: a) servicii regulate; b) servicii regulate speciale; c) servicii ocazionale.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 34 (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu judeţean sau interjudeţean se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, perioada de valabilitate a acesteia fiind limitată de perioada de valabilitate a programului de transport. (2) Licenţa de traseu pentru transportul rutier public în trafic interjudeţean se eliberează pentru fiecare cursă, iar în trafic judeţean, pentru fiecare traseu. (3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani.---------------Alin. (4) al art. 34 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (5) Programul de transport poate fi modificat cel mult o dată pe an.---------------Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 34^1 (1) În cazul transportului rutier public judeţean de persoane prin servicii regulate, autoritatea competentă eliberează licenţele de traseu după atribuirea traseelor din programul de transport judeţean respectiv. (2) În vederea atribuirii traseelor, condiţiile impuse şi punctajele pentru departajare se stabilesc de autoritatea competentă pentru traseele interjudeţene şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru traseele judeţene. (3) Licenţele de traseu pentru traseele judeţene se eliberează de agenţiile teritoriale ale autorităţii competente, conform atribuirii traseelor pe baza condiţiilor impuse şi punctajelor obţinute de operatori la atribuirea traseelor. (4) La atribuirea traseelor judeţene poate participa şi un reprezentant al consiliului judeţean.--------------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 34^2 (1) Licenţa de traseu conţine traseul, precum şi numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulaţie pentru traseele interjudeţene sau caietul de sarcini pentru traseele judeţene.---------------Alin. (1) al art. 34^2 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (2) Pentru transportul rutier de persoane pe trasee judeţene şi interjudeţene se utilizează autobuze interurbane şi autocare, iar pentru traseele internaţionale se utilizează numai autocare. Autoritatea competentă va corela gradul de confort al acestora cu lungimea traseului. (3) În transportul rutier de persoane în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului.---------------Alin. (3) al art. 34^2 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.--------------Art. 34^2 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 35La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale, operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu sau ale autorizaţiei de transport internaţional, precum şi ale graficului de circulaţie.--------------Art. 35 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 35^1Pe traseele paralele cu calea ferată, graficele de circulaţie se armonizează pentru a nu se suprapune cu graficele de circulaţie ale trenurilor de persoane.--------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 35^2 (1) Serviciile regulate de transport de persoane se execută pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv: bilete, abonamente şi legitimaţii speciale. (2) Legitimaţiile speciale de călătorie sunt legitimaţiile acordate de autorităţile competente, în condiţiile legii. (3) Modelul biletelor, abonamentelor şi legitimaţiilor speciale se stabileşte unitar de Ministerul Finanţelor Publice. (4) Pentru copiii sub 5 ani transportul se realizează gratuit. (5) Transportul bagajelor de mână ale pasagerilor se face gratuit în limita de până la 20 kg în trafic naţional şi 30 kg în trafic internaţional.--------------Art. 35^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 36 (1) Transportul rutier de persoane în trafic internaţional între România şi statele membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza legislaţiei comunitare în vigoare, iar transportul rutier public de persoane între România şi celelalte state din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale pe un traseu internaţional între România şi un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional şi a graficului de circulaţie conţinut în acestea, eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate, după caz. (3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional între România şi un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier români, în comun, conform autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. (4) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internaţional între România şi un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectuează pe baza legislaţiei comunitare, a acordurilor şi convenţiilor la care România şi statul tranzitat sunt părţi. (5) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internaţional între un stat membru al Uniunii Europene şi un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor şi convenţiilor la care România şi statul din afara Uniunii Europene, respectiv România şi statul din Uniunea Europeană sunt părţi. (6) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internaţional între două state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor şi convenţiilor la care România şi cele două state sunt părţi.---------------Art. 36 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 37Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României, tranzit sau destinaţie, numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional şi a graficului de circulaţie conţinut în aceasta, eliberată de autoritatea competentă.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 38 (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.---------------Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.--------------Art. 38 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 38^1 (1) Licenţa pentru traseu sau autorizaţia de transport internaţional, eliberată de autoritatea competentă, se retrage de către aceasta în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei sau în cazul abaterilor grave ori repetate de la regulile de prestare a serviciului. (2) Deţinătorul licenţei pentru traseu retrase este obligat să efectueze activitatea de transport rutier până la înlocuirea sa cu un alt operator de transport rutier, dar nu mai mult de 60 de zile.--------------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 39 (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat anterior de autoritatea competentă. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord, eliberate de autoritatea competentă. (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. (4) Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.--------------Art. 39 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 39^1Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional se efectuează în condiţiile stabilite prin norme.---------------Art. 39^1 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 39^2Documentele care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului în timpul efectuării transportului rutier de persoane, pentru fiecare tip de transport reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabilesc prin norme.--------------Art. 39^2 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 39^3Întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport de pasageri au obligaţia de a-i informa pe aceştia cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri: a) de către conducătorul auto; b) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului; c) prin mijloace audiovizuale; d) prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme stabilite prin norme.---------Art. 39^3 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 42 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007, cu pct. 3^1. Capitolul VI Activităţi conexe transportului rutier Articolul 40 (1) Activităţile conexe transportului rutier se efectuează de către întreprinderi numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberată de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin norme.--------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (2) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare activitate conexă efectuată, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani. (3) În situaţia în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către o întreprindere în mai multe puncte, autoritatea competentă eliberează o licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier, pentru fiecare dintre acestea.--------------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (4) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare.--------------Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (5) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă licenţa pentru activităţi conexe se stabileşte de către autoritatea competentă prin norme.---------------Alin. (5) al art. 40 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 41Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt următoarele: a) activităţi desfăşurate de autogări; b) activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public. Articolul 42Autogările şi staţiile publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate în cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publică şi pot fi în proprietate privată sau publică. Articolul 43 (1) Înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea destinaţiei unor spaţii ale unei autogări, care să deservească transportul rutier public de persoane, se aprobă de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul local, după caz, cu avizul prealabil de oportunitate al autorităţii competente. (2) Este interzisă schimbarea destinaţiei unei autogări, desfiinţarea acesteia sau schimbarea destinaţiei unor spaţii ale unei autogări, în mai puţin de 6 luni de la notificarea acestei intenţii de către proprietarul autogării respective.--------------Art. 43 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 44Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de administraţia publică locală, administratorul drumului sau deţinătorul acestuia, după caz.--------------Art. 44 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 45 (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional, plecările, opririle în tranzit şi sosirile se realizează din/în autogări. (2) În localităţile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depăşită, plecările, opririle în tranzit şi sosirile se realizează din/în staţii publice stabilite de administraţia publică locală. (3) Pentru traseele interjudeţene dintre municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, plecările, sosirile şi opririle în tranzit se realizează din staţii publice stabilite de administraţia publică locală.---------------Alin. (3) al art. 45 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 septembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 septembrie 2008 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 191 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 1 iunie 2009.---------------Art. 45 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 46 (1) Oprirea în autogară în vederea urcării/coborârii persoanelor transportate este permisă numai în situaţia în care graficul de circulaţie al licenţei de traseu are prevăzută staţia respectivă, în cazul serviciilor regulate de transport rutier de persoane. (2) Accesul operatorilor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, în staţiile publice, este fără plată, egal şi nediscriminatoriu, conform graficelor de circulaţie. (3) Operatorii de transport rutier care efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate conform graficului de circulaţie au acces egal şi nediscriminatoriu la serviciile autogărilor, contra cost.--------------Art. 46 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 47 (1) Activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se realizează pe bază de contracte prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe bază de contracte. (2) Sarcinile şi răspunderile intermediarului rezultă din prevederile contractului de intermediere încheiat între părţi.--------------Art. 47 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 48Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care întreprinderea care efectuează activităţi conexe transportului rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care aceasta a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia.--------------Art. 48 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Capitolul VIISiguranţa rutieră--------------Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Secţiunea 1 Dispoziţii generale--------------Secţiunea 1 din Cap. VII a fost introdusă de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 48^1 (1) Siguranţa rutieră se defineşte prin totalitatea reglementărilor privind circulaţia rutieră, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească infrastructura rutieră, mijloacele de transport, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic pentru a se asigura desfăşurarea transportului rutier în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului. (2) Reglementările privind circulaţia rutieră sunt stabilite prin lege specială.--------------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Secţiunea a 2-a Persoane cu funcţii care concură la siguranţa rutieră--------------Secţiunea a 2-a din Cap. VII a fost introdusă de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 48^2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt conducătorul auto, persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii şi consilierul de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.---------------Art. 48^2 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 48^3 (1) Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei trebuie să facă dovada că sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru ocuparea şi menţinerea pe funcţie. (2) Avizul medical şi avizul psihologic se obţin în urma unei examinări, iniţiale şi periodice, efectuată în unităţi specializate, stabilite obligatoriu în fiecare judeţ, din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau agreate de acesta. (3) Cazurile pentru care se impune efectuarea examinării medicale şi/sau psihologice, precum şi periodicitatea avizelor medicale şi/sau psihologice se stabilesc prin norme.--------------Art. 48^3 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 48^4Întreprinderea sau operatorul de transport rutier, în calitate de angajator, are obligaţia să ţină evidenţa avizelor medicale şi/sau psihologice şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice cu privire la persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră.--------------Art. 48^4 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 48^5 (1) Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră trebuie să deţină un certificat de pregătire profesională eliberat de autoritatea competentă. (2) Prin lege se pot stabili şi alte categorii de conducători auto care trebuie să deţină certificat de competenţă profesională.--------------Art. 48^5 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 48^6Certificatul de competenţă profesională are o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioadă, în urma susţinerii şi promovării unui examen, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.--------------Art. 48^6 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006.---------------Art. 48^7 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 48^8 (1) Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, întreprinderile care execută transport rutier public sau transport rutier în cont propriu au obligaţia de a asigura pregătirea profesională şi instruirea periodică a personalului care concură la siguranţa circulaţiei. (2) Instruirea personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei se realizează în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.--------------Art. 48^8 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 48^9Autoritatea competentă va stabili sarcinile şi responsabilităţile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei.--------------Art. 48^9 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Secţiunea a 2^1-a Şcoli de conducători auto---------------Secţiunea a 2^1-a din Cap. VII a fost introdusă de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 48^10Şcolile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul instituţional naţional în domeniul siguranţei rutiere şi asigură pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.---------------Art. 48^10 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 48^11Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere se fac, în conformitate cu prevederile legale, în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate de autoritatea competentă, în baza programelor de pregătire aprobate.---------------Art. 48^11 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 48^12Condiţiile de autorizare a şcolilor de conducători auto se stabilesc de către autoritatea competentă, care asigură şi controlul acestora.---------------Art. 48^12 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 48^13Instruirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.---------------Art. 48^13 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 48^14 (1) Instructorii auto autorizaţi prevăzuţi la art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare, efectuează instruirea practică numai cu persoane care au efectuat în prealabil pregătirea teoretică într-o şcoală de conducători auto cu care aceştia au încheiat contract. (2) Instructorii auto la care se face referire la alin. (1) au aceleaşi obligaţii ca şi şcolile de conducere auto în ceea ce priveşte documentele privind evidenţa cursanţilor, a orelor de instruire practică, precum şi perioada de arhivare a acestora.---------------Art. 48^14 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Secţiunea a 3-a Vehicule rutiere--------------Secţiunea a 3-a din Cap. VII a fost introdusă de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 49 (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru accesul pe infrastructura rutieră vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Transportul rutier de mărfuri şi/sau de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.--------------Alin. (3) al art. 49 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 50 (1) Omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării vehiculelor rutiere se acordă de către autoritatea competentă, care eliberează şi cartea de identitate a vehiculului rutier, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.--------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (2) Certificarea autenticităţii şi omologarea vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora se realizează în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.--------------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (3) Producătorii de vehicule rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora sau persoanele fizice ori juridice care importă vehicule rutiere, după caz, au obligaţia să solicite omologarea vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.---------Art. 50^1 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 42 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007. Articolul 50^2 (1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanţe, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotării acestora cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale vehiculului. (2) Modelul şi locul de aplicare a plăcuţelor se stabilesc de autoritatea competentă prin norme. (3) Plăcuţele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformităţii vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise şi masele maxime admise/autorizate.----------Art. 50^2 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 42 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007. Articolul 51 (1) Operatorii economici care efectuează servicii de reparaţii, reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, precum şi de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere pot desfăşura aceste activităţi numai pe baza autorizaţiei tehnice eliberate de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare. (2) Condiţiile de desfăşurare a activităţilor de reparaţii, reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sau de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, precum şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor tehnice operatorilor economici care efectuează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.--------------Art. 51 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 52Produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate trebuie să fie certificate şi/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit prevederilor legale în vigoare, de autoritatea competentă.--------------Art. 52 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53Lista produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabileşte de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.--------------Art. 53 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Secţiunea a 4-a Infrastructura rutieră--------------Secţiunea a 4-a din Cap. VII a fost introdusă de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^1De respectarea prevederilor privind siguranţa circulaţiei sunt răspunzătoare/răspunzători toate întreprinderile deţinătoare de vehicule rutiere, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei, administratorii infrastructurii rutiere, precum şi agenţii economici autorizaţi să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.--------------Art. 53^1 a fost introdus de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^2 (1) Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi fluenţei traficului în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, precum şi în alte perioade, se pot institui restricţii de circulaţie pentru anumite categorii de vehicule. (2) Restricţiile, tipurile de vehicule, perioadele de aplicare şi excepţiile se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau prin ordine comune ale ministerelor interesate, după caz.--------------Art. 53^2 a fost introdus de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Capitolul VII^1Contracte în activităţile de transport rutier şi conexe--------------Cap. VII^1 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^3Executarea transportului rutier public şi a activităţilor conexe acestuia se realizează pe bază de contract comercial. Aceste activităţi sunt următoarele: a) transportul rutier public de mărfuri; b) transportul rutier public de persoane în trafic naţional şi internaţional în următoarele cazuri:1. transportul rutier prin serviciu regulat;2. transportul rutier prin serviciu regulat special;3. transportul rutier ocazional; c) activităţi desfăşurate de autogară; d) activităţi de intermediere.--------------Art. 53^3 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^4Se consideră contract şi comanda acceptată numai dacă conţine toate elementele necesare efectuării transportului rutier.--------------Art. 53^4 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^5 (1) Dispoziţiile pct. 2 şi 3 ale art. 1, precum şi ale art. 2-30 şi 32-41, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 pct. 3, din Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), semnată la Geneva, Elveţia, la 19 mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451 din 20 noiembrie 1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 145 din 6 decembrie 1972, denumită în continuare Convenţia CMR, sunt aplicabile de plin drept transporturilor rutiere publice de mărfuri executate cu vehicule în trafic naţional. (2) În trafic naţional, prevederile art. 23 pct. 3 din Convenţia CMR vor avea următorul cuprins: «Totuşi, cuantumul despăgubirilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă.»--------------Art. 53^5 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^6 (1) Prevederile titlului XII - «Despre contractul de transport rutier», art. 413-441 - din Codul comercial nu se aplică contractelor de transport rutier public de mărfuri cu vehicule, încheiate după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contractelor de transport rutier public de mărfuri cu vehicule, încheiate înainte de data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aflate în curs de derulare, le sunt aplicabile prevederile Codului comercial menţionate la alin. (1).--------------Art. 53^6 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^7 (1) În executarea activităţii conexe de intermediere, organizarea transportului rutier se face pe baza şi în condiţiile contractului încheiat între client şi intermediar, precum şi ale contractului încheiat între intermediar şi operatorul de transport rutier. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul care deţine licenţă pentru servicii de intermediere are obligaţiile şi responsabilităţile care rezultă din contractele respective.--------------Art. 53^7 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^8În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă va stabili reglementări privind aplicarea prevederilor Convenţiei CMR de către operatorii de transport rutier români în trafic naţional.--------------Art. 53^8 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^9Contractul de transport rutier public de mărfuri cu vehicule rutiere, cu titlu oneros, când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberarea acesteia, aşa cum sunt indicate în contract, sunt situate pe teritoriul României sau în două ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţară contractantă, indiferent de domiciliul şi de naţionalitatea participanţilor la contract, este contract de transport rutier public de mărfuri în trafic naţional sau internaţional, după caz.--------------Art. 53^9 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^10Biletul de călătorie reprezintă contractul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, încheiat între prestator - operator de transport şi beneficiar - călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să execute transportul în condiţii de siguranţă şi confort ale beneficiarului, şi beneficiarul se obligă să achite contravaloarea sa, acoperind şi asigurarea persoanelor şi a bagajelor.--------------Art. 53^10 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006.---------------Art. 53^11 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 53^12Autogările care sunt incluse în graficele de circulaţie în cazul transportului rutier public de persoane în trafic judeţean, interjudeţean şi internaţional sunt obligate să încheie contractele cu operatorii respectivi în condiţiile stabilite prin norme.--------------Art. 53^12 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 53^13 (1) Întreprinderea care efectuează transport rutier public sau transport rutier în cont propriu de mărfuri poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere închiriate pe bază de contract, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare.---------------Alin. (1) al art. 53^13 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (2) Un vehicul se consideră închiriat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) este înmatriculat în România; b) este pus la dispoziţia exclusivă a locatarului, care suportă toate cheltuielile legate de exploatare, întreţinere şi reparaţii, pe toată durata contractului şi fără conducător auto; c) conducătorul auto este angajatul locatarului sau locatarul însuşi; d) folosinţa este cedată cu titlu oneros. (3) Vehiculelor achiziţionate în sistem leasing li se aplică regimul juridic al vehiculelor închiriate numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing.--------------Art. 53^13 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Capitolul VIII Tarife Articolul 54Eliberarea documentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi efectuarea prestaţiilor specifice se realizează de autoritatea competentă, pe baza tarifelor stabilite de aceasta.--------------Art. 54 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 55 (1) La derularea operaţiunilor de transport rutier public, tarifele se stabilesc liber, pe bază de cerere şi ofertă. (2) În cazul serviciilor publice de transport rutier de persoane, tariful de transport poate constitui unul dintre criteriile de licitaţie privind concesionarea serviciului respectiv.--------------Art. 55 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 55^1 (1) Operatorul de transport rutier public de persoane va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort şi siguranţă ale mijlocului de transport. (2) Tarifele de transport percepute călătorilor conţin primele de asigurare pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport.--------------Art. 55^1 a fost introdus de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 55^2Autoritatea competentă poate stabili prin norme şi alte obligaţii pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce priveşte siguranţa rutieră.---------------Art. 55^2 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Articolul 55^3Autoritatea competentă poate stabili prin norme şi alte obligaţii pe care le au operatorii de activităţi conexe transportului rutier în ceea ce priveşte siguranţa rutieră.---------------Art. 55^3 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. Capitolul IX Controlul activităţii de transport rutier şi a activităţilor conexe acestora Articolul 56 (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectori împuterniciţi în acest scop de autoritatea competentă. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic.---------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (2) Reglementările privind efectuarea inspecţiilor şi a controlului asupra transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora, modelul şi însemnele uniformei, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control se stabilesc de autoritatea competentă până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor de trafic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------------Art. 56 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 56^1 (1) Inspectorii de trafic au obligaţia de a purta uniforma de serviciu, de a deţine asupra lor legitimaţia de control pe timpul efectuării acţiunilor de control şi de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic. (2) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic au dreptul să pătrundă atât în spaţiul destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul destinat transportului rutier de mărfuri şi/sau de persoane pentru efectuarea controlului şi efectuarea verificărilor care se impun. (3) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii de trafic au dreptul să verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentele de transport şi mărfurile transportate. (4) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii de trafic au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. (5) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii de trafic au dreptul să verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate, precum şi legitimaţiile de călătorie ale acestora, după caz.--------------Art. 56^1 a fost introdus de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 56^2 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice vehicul care execută activităţi de transport rutier în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi circulă pe drumurile publice. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile, de care pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitate de transport rutier, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 56^2 a fost introdus de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 57 (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, inspectorii au dreptul să pătrundă, în timpul programului de lucru, atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de acestea. (2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, acestea au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop.--------------Art. 57 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Capitolul XContravenţii şi sancţiuni--------------Titlul Cap. X a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 57^1Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage răspunderea civilă, administrativă, contravenţională sau penală, după caz.--------------Art. 57^1 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 57^2Constituie contravenţii, dacă nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale, următoarele fapte: a) efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe acestuia fără a deţine licenţă de transport, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe, licenţă de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz; b) efectuarea transportului rutier cu un autovehicul fără a deţine copia conformă a licenţei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu ori în baza unei copii conforme a licenţei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparţine întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz;---------------Lit. b) a art. 57^2 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. c) efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării pentru nerespectarea prevederilor legale care impun imobilizarea vehiculului; d) efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj; e) sustragerea de la efectuarea controlului în trafic rutier; f) sustragerea sau obstrucţionarea efectuării controlului la sediul întreprinderii sau al operatorului de transport rutier care efectuează activităţi de transport rutier sau activităţi conexe transportului rutier, după caz.--------------Art. 57^2 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 57^3 (1) De faptele menţionate la art. 57^2 lit. a), b) şi f) este răspunzătoare/răspunzător persoana desemnată şi/sau administratorul întreprinderii, după caz. (2) De faptele menţionate la art. 57^2 lit. c), d) şi e) este răspunzător conducătorul auto.--------------Art. 57^3 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 57^4 (1) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz: a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 57^2 lit. a) şi d).---------------Lit. a) a alin. (1) al art. 57^4 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. b) de la 15.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 57^2 lit. b); c) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 57^2 lit. f). (2) Se sancţionează cu amendă aplicată conducătorului auto român sau străin, după caz:---------------Lit. a) a alin. (2) al art. 57^4 a fost abrogată de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. b) de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 57^2 lit. c) şi e). (3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, agentul constatator făcând menţiune în acest sens în procesul-verbal.---------------Alin. (3) al art. 57^4 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.--------------Art. 57^4 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 58Constituie contravenţii următoarele fapte: a) efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane în trafic internaţional de către un operator de transport rutier străin, având ca ţară de tranzit sau de destinaţie România, fără existenţa la bordul vehiculului a autorizaţiei de transport internaţional; b) efectuarea transportului rutier fără existenţa la bordul vehiculului a dovezii dreptului de deţinere a vehiculului pentru vehiculele deţinute în baza unui contract de închiriere sau de leasing; c) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fără a emite legitimaţii de călătorie; d) efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane în trafic naţional, cu ansambluri de vehicule la care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată în România; e) efectuarea transportului rutier de mărfuri fără existenţa la bordul vehiculului a documentului de transport sau a copiei conforme a licenţei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz; f) efectuarea transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţă rutieră; g) efectuarea transportului rutier de mărfuri perisabile în trafic internaţional fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999; h) efectuarea transportului rutier de mărfuri şi/sau de persoane în trafic internaţional fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului internaţional de inspecţie tehnică prevăzut de Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999; i) efectuarea transportului rutier de persoane fără existenţa la bordul vehiculului a licenţei de traseu sau a autorizaţiei de transport, a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat sau a copiei conforme a licenţei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz; j) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002; k) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional cu persoane care nu sunt menţionate în documentul de transport; l) efectuarea transportului rutier de către conducătorul auto fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului de competenţă profesională sau a dovezii angajării acestuia de către întreprindere în cazul în care vehiculul este deţinut în baza unui contract de leasing sau de închiriere; m) utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport a unor conducători auto fără contract de muncă, aviz medical, aviz psihologic sau certificat de competenţă profesională; n) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogării, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogării, precum şi condiţionarea accesului la serviciile autogării de obligativitatea serviciului de vânzare a legitimaţiilor de călătorie; o) permiterea accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale sau ocazionale; p) lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul la serviciile acesteia; q) nerespectarea prevederilor licenţei de traseu, ale autorizaţiei de transport internaţional sau ale graficului de circulaţie; r) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transporturilor rutiere, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, ori utilizarea lor completate necorespunzător; s) călătoria fără legitimaţie de călătorie valabilă la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate; ş) efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu deţin certificat de competenţă profesională; t) neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor; ţ) transportul rutier de persoane pe un traseu judeţean, interjudeţean sau internaţional al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;---------------Lit. ţ) a art. 58 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. u) utilizarea de conducători auto fără drept de muncă în România; v) efectuarea de transporturi rutiere prin servicii regulate speciale în trafic naţional sau internaţional cu persoane care nu au în posesia lor legitimaţii eliberate de beneficiarul transportului; w) efectuarea de transporturi rutiere în cont propriu cu persoane care nu au în posesia lor documente eliberate de întreprindere, din care să rezulte că transportul este în cont propriu; x) efectuarea de activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public fără existenţa contractelor de transport stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă; y) efectuarea de transport rutier de mărfuri şi/sau de persoane cu alte vehicule decât cele destinate prin construcţie categoriei, respectiv tipului de transport; z) nedeţinerea la sediul întreprinderilor sau al operatorilor de transport a documentelor de transport, a cărţilor de identitate ale vehiculelor, a dovezilor dreptului de deţinere a vehiculelor pentru vehiculele deţinute temporar în folosinţă sau a evidenţei autorizaţiilor de transport internaţional pentru transportul rutier internaţional de marfă ori a contractelor pentru serviciile autogării, după caz. aa) prezentarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activităţi conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă ori condiţii decât cele în care au fost eliberate;---------------Lit. aa) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. ab) utilizarea de către întreprinderile deţinătoare de certificat de transport în cont propriu, la efectuarea transporturilor de persoane, a unor vehicule deţinute cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 12;---------------Lit. ab) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. ac) efectuarea transportului rutier de mărfuri cu un autovehicul condus de un conducător auto, cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene, fără ca acesta să deţină atestat de conducător auto, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002;---------------Lit. ac) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. ad) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier şi operatorilor de activităţi conexe transportului rutier;---------------Lit. ad) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. ae) neefectuarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto a pregătirii cursanţilor ori efectuarea acesteia fără respectarea programei de pregătire aprobate;---------------Lit. ae) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. af) nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto a prevederilor privind evidenţa cursanţilor;---------------Lit. af) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. ag) utilizarea de către şcolile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului didactic care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare;---------------Lit. ag) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. ah) utilizarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare;---------------Lit. ah) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. ai) nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau de către persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare.---------------Lit. ai) a art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.--------------Art. 58 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 59 (1) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz: a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), f), h), i), q) şi aa);---------------Lit. a) a alin. (1) al art. 59 a fost modificată de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab) şi ac);---------------Lit. b) a alin. (1) al art. 59 a fost modificată de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. c) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. g), j), k) şi r); d) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. d). (2) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor care efectuează activităţi conexe transportului rutier: a) de la 7.000 lei la 9.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. o), p) şi ad);---------------Lit. a) a alin. (2) al art. 59 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. b) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. n) şi x). (3) Se sancţionează cu amendă aplicată conducătorului auto: a) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. l); b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ş) şi w);---------------Lit. b) a alin. (3) al art. 59 a fost modificată de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. c) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. c), t), ţ) şi v). (4) Se sancţionează cu amendă de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicată persoanei care călătoreşte fără legitimaţie de călătorie, fapta prevăzută la art. 58 lit. s).(4^1) Se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă şcolilor de conducători auto sau instructorilor auto, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) şi ai).---------------Alin. (4^1) al art. 59 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (5) Contravenientul poate achită, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Art. 59 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 59^1În cazul în care din documentele prezentate de conducătorul auto nu poate fi identificată întreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplică acestuia.--------------Art. 59^1 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 60Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constată şi se sancţionează de către: a) personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop; b) ofiţeri/agenţi ai poliţiei rutiere; c) ofiţeri/agenţi ai poliţiei de frontieră în punctele de trecere a frontierei; d) personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform competenţelor acordate.--------------Art. 60 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 61 (1) Controlul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, cu care se efectuează operaţiuni de transport rutier pe teritoriul României, se realizează de către personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop.--------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (2) În situaţia în care la efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul transporturilor rutiere, se imobilizează vehiculul rutier în condiţii de siguranţă şi securitate ale transportului şi, dacă este cazul, se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului şi se aplică sancţiunea corespunzătoare celor constatate.--------------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. (3) Permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitării amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare sau cu condiţia plăţii unei sume egale cu aceasta direct către organismul al cărui agent constatator a aplicat sancţiunea contravenţională, urmând ca în conformitate cu prevederile legale această sumă să fie restituită sau vărsată la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform cu hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti în cazul formulării unei contestaţii. (4) Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt exceptate de la imobilizare vehiculele care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată.--------------Alin. (4) al art. 61 a fost introdus de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 62---------------Alin. (1) al art. 62 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008.---------------Alin. (2) al art. 62 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008. (3) Inspectorii au dreptul reţinerii copiei conforme a licenţei de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a documentului de transport sau a certificatului de competenţă profesională dacă aceasta/acesta a fost înstrăinată/înstrăinat, modificată/modificat ori deteriorată/deteriorat sau atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia/acestuia, după caz.--------------Art. 62 a fost modificat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 63Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 64Împotriva măsurii de retragere sau suspendare a unuia dintre documentele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau de respingere a cererii de eliberare a unuia dintre documentele respective operatorul de transport rutier sau întreprinderea, după caz, se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Capitolul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 64^1 (1) Licenţele de transport public, licenţele de transport în interes propriu, autorizaţiile de transport în interes propriu, licenţele de execuţie pentru activităţi conexe, valabile la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi menţin valabilitatea până la data următoarei vizări. (2) Licenţele de execuţie pentru vehicul şi documentele menţionate la alin. (1), aflate în ultimul an de valabilitate înaintea expirării, îşi menţin valabilitatea până la expirare. (3) Licenţele de execuţie pentru traseu valabile la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la expirare.--------------Art. 64^1 a fost introdus de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 64^2Dotarea cu limitatoare de viteză este obligatorie pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule pentru transport rutier de marfă a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone şi pentru autovehiculele pentru transport rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto.--------------Art. 64^2 a fost introdus de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 65 (1) Începând cu data de 10 septembrie 2008 conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia de a deţine şi un certificat de calificare profesională iniţială (CPI) şi un certificat de calificare profesională continuă (CPC). (2) Începând cu data de 10 septembrie 2009 conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia de a deţine şi un certificat de calificare profesională iniţială (CPI) şi un certificat de calificare profesională continuă (CPC). (3) Autoritatea competentă va stabili condiţiile privind pregătirea iniţială şi continuă a conducătorilor auto prevăzuţi la alin. (1). (4) Certificatele de calificare profesională iniţială (CPI) şi certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se eliberează de către autoritatea competentă numai: a) conducătorilor auto, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au în România reşedinţa curentă, aşa cum este aceasta definită la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare; b) conducătorilor auto cetăţeni ai unui alt stat, care nu este membru al Uniunii Europene, care sunt angajaţi în mod legal de un operator de transport sau de o întreprindere cu sediul ori domiciliul în România sau care sunt deţinători ai unui permis de muncă valabil eliberat de autorităţile române.---------Alin. (4) al art. 65 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 42 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007. (5) Certificatele de calificare profesională iniţială (CPI) şi certificatele de calificare profesională continuă (CPC), eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi pregătirea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de călători, sunt recunoscute în România.--------------Alin. (5) al art. 65 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007. Articolul 65^1Certificatele de competenţă profesională şi/sau atestatele valabile eliberate de autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducători auto, consilieri de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase şi persoanele desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu cele eliberate de autorităţile române.--------------Art. 65^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007. Articolul 66 (1) Transportului de mărfuri în regim de cabotaj pentru operatorii de transport din ţările Uniunii Europene i se aplică o perioadă de tranziţie în conformitate cu prevederile pct. 5 «Politica în domeniul transporturilor» alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005. (2) Transportul de persoane în regim de cabotaj se va liberaliza pentru operatorii de transport din ţările Uniunii Europene după data aderării României la Uniunea Europeană, în conformitate cu reglementările în vigoare.--------------Art. 66 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 67De la data aderării, transportul rutier de persoane în cont propriu, efectuat între România şi statele membre ale Uniunii Europene, se efectuează numai pe baza certificatului de transport în cont propriu. Articolul 68Monitorizarea pieţei transporturilor rutiere se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce trebuie luate în situaţii de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2003. Articolul 69Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va modifica în mod corespunzător normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora.--------------Art. 69 a fost modificat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 69^1Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi alte ministere vor elabora reglementări proprii în limita competenţelor pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 69^1 a fost introdus de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 69^2În punctele de trecere a frontierei, controlul autovehiculelor se va efectua de către poliţia de frontieră împreună cu controlorii împuterniciţi în acest scop de autoritatea competentă.--------------Art. 69^2 a fost introdus de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006. Articolul 70 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 17 februarie 2006*).--------------Art. 70 a fost modificat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 102 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 septembrie 2006, termenul de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, se prorogă până la data de 21 martie 2007. Articolul 71 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) şi (3), art. 3 alin. (1) şi (2), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (1) şi ale art. 8, 9 şi 10 din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaţia de transportator rutier de marfă şi transportator rutier de călători şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operaţiuni de transport naţional şi internaţional, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, p. 1-10, aşa cum a fost modificată de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, p.17-25, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranţă în vehiculele cu capacitate mai mică de 3,5 tone, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991, p. 26-28, ale art. 2 liniuţa a 11-a, art. 4 alin. (3) şi art. 6 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) şi (4) din Directiva Consiliului 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, p. 59-75, ale art. 9 din Directiva Consiliului 92/106/CEE din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, p. 38-42, precum şi ale art. 9, 10 şi art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregătirea iniţială şi periodică a conducătorilor auto care efectuează transport de marfă şi călători, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226 din 10 septembrie 2003, p. 4-17, ce amendează Regulamentul nr. 3.820/85/CE şi Directiva 91/439/CEE şi abrogă Directiva 76/914/CEE.--------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 45 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul general pentru aplicarea de la data aderării a Regulamentului nr. 684/92/CEE din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 074 din 20 martie 1992, ale Regulamentului nr. 11/98/CE din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului nr. 684/92/CEE privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul şi a Regulamentului nr. 881/92/CEE din 26 martie 1992 privind accesul la piaţă în transportul rutier de mărfuri în cadrul Comunităţii către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 095 din 9 aprilie 1992, precum şi ale Regulamentului nr. 484/2002/CE din 1 martie 2002 de modificare a Regulamentului nr. 881/92/CEE şi Regulamentului nr. 3.118/93/CEE în vederea instituirii unui atestat de conducător auto.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 109.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 341 din 16 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 166 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 312 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 148 din 5 iulie 2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 40 din 12 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii şi a actelor de studii eliberate în România şi în Republica Slovaca, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998
 • LEGE nr. 463 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 293 din 5 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectoriala iniţiate de Ministerul Culturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • LEGE nr. 124 din 29 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007
 • LEGE nr. 59 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 16 noiembrie 2004 pentru completarea Codului penal
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGE nr. 102 din 5 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 137 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 27 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015
 • LEGE nr. 78 din 11 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
 • LEGE nr. 144 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 22 din 26 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 79 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 octombrie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 octombrie 2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 137 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 11 aprilie 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 510 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020