Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 25 iunie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 45 din 25 iunie 2019privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2019

  Având în vedere faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2019 a fost aprobată transmiterea obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“ din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum și faptul că de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019, au fost stabilite termene concrete pentru anumite soluții legislative cuprinse în acest act normativ,observând că aceste termene și soluții vizează în mod deosebit realizarea obiectivului de investiție „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km,constatând că predarea-preluarea bunurilor aflate în domeniul public al statului aferente obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ în lungime de 5,7 km, precum și a porțiunilor de canal cuprinse între km 5 + 700 și km 51 + 500, aflate în diverse faze de execuție de natura investițiilor în curs, a fost realizată pe bază de protocol încheiat între Administrația Națională „Apele Române“ și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare,totodată, având în vedere că prin soluțiile legislative cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2019 cresc în mod semnificativ responsabilitățile Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare de a asigura calitatea serviciilor prestate, scurtarea timpului de intervenții, reducerea timpului de punere în practică a deciziilor și îmbunătățirea relațiilor ierarhice, este necesară luarea unei măsuri legislative în regim de urgență pentru eficientizarea actului de management la nivelul Agenției prin completarea schemei actuale de conducere a activității curente a Agenției cu un post de director general adjunct.Ținând cont de faptul că obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ a fost inclus în Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, precum și de importanța finalizării acestui obiectiv pentru agricultură și spațiul rural, dat fiind faptul că acest proces impune respectarea procedurilor legale pentru aprobarea documentațiilor tehnice necesare pentru realizarea obiectivului de investiție „Canal Siret-Bărăgan - Etapa I“, precum și faptul că lucrările de anvergură nu se pot realiza fără asigurarea resursei financiare pe întreaga durată de proiectare, execuție și punere în funcțiune a obiectivului, durată de realizare care depășește anul 2020, este necesară luarea unei măsuri legislative în regim de urgență pentru asigurarea finanțării corespunzătoare și după această perioadă.Față de necesitatea soluționării fără întârziere a unor posibile situații nereglementate în prezent, generate de intenția unor persoane fizice sau persoane juridice de a constitui organizații de îmbunătățiri funciare pe terenuri situate în areale pe care statul, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, intenționează să organizeze ulterior amenajări noi de irigații sau să extindă infrastructura de irigații, se impune luarea unor măsuri legislative în regim de urgență pentru armonizarea corespunzătoare.Având în vedere necesitatea reglementării fără întârziere a acestor aspecte și ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea consecințe negative prin:– nedesfășurarea în condiții de eficiență a actului de management instituțional la nivelul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, cu implicații negative asupra calității serviciilor prestate și punerii în practică a deciziilor, în condițiile creșterii volumului lucrărilor și a numărului obiectivelor cuprinse în Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, în special realizării obiectivului de investiție „Canal Siret-Bărăgan“;– nefinalizarea lucrărilor la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, prin neasigurarea resurselor financiare necesare după anul 2020, cu efecte negative semnificative, atât în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor guvernamentale de creștere a suprafețelor irigate, privind eficiența utilizării resurselor financiare puse la dispoziție prin bugetul public, cât și a unor conflicte de natură juridică în relația contractuală dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și entități partenere în proiectarea și executarea lucrărilor;– imposibilitatea înființării organizațiilor de îmbunătățiri funciare pe terenuri situate pe teritoriile pe care statul, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, urmează să construiască amenajări noi de irigații din arealul „Canalului magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, precum și imposibilitatea satisfacerii cererilor de asigurare a unui nivel optim de apă pentru irigații la solicitarea beneficiarilor existenți;– lezarea gravă a interesului public prin inexistența organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații ca viitori beneficiari, ceea ce conduce la inutilizarea eficientă a investiției „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, precum și neirigarea a circa 100 mii ha cu efecte negative majore asupra producției agricole din zonă,considerând că toate acestea constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, astfel că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IAlineatele (8) și (9) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Conducerea activității curente a Agenției este asigurată de către directorul general, ajutat de doi directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale la propunerea consiliului de conducere.(9) Drepturile salariale ale directorului general și directorilor generali adjuncți se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se individualizează prin ordinul de numire în funcție. Articolul IIDupă alineatul (1) al articolului III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Perioada de alocare a sumelor aferente Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații se prelungește până în anul 2023, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație, respectiv suma de 1,015 miliarde euro. Articolul IIIDupă alineatul (2) al articolului 6 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pe terenuri agricole pe care statul, prin Agenție, urmează să realizeze noi amenajări de irigații sau să extindă infrastructura de irigații, proprietarii sau alți deținători de terenuri situate pe aceste teritorii se pot constitui în organizații de îmbunătățiri funciare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 25 iunie 2019.Nr. 45.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 666 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 239 din 6 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • LEGE nr. 190 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015
 • LEGE nr. 456 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 46 din 30 martie 2016 pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 6 din 4 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Unguriu prin reorganizarea comunei Măgura, judeţul Buzău
 • LEGE nr. 294 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 25 iunie 2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 61 din 21 martie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 372 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 163 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 183 din 16 mai 2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 298 din 25 noiembrie 2015 privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 139 din 14 aprilie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 103 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 213 din 10 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • LEGE nr. 376 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului
 • LEGE nr. 183 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 323 din 20 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020