Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 8 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 358 din 08 mai 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 8 mai 2019privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 8 mai 2019

  Având în vedere Decretul nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum național în data de 26 mai 2019, simultan cu data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, luând în considerare faptul că, potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, organizarea și desfășurarea unui referendum național simultan cu alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 se vor realiza conform Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,văzând că, potrivit Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cazul convocării unui referendum național în data de 26 mai 2019, acesta se va realiza în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale, constituite potrivit legii,observând faptul că textul Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, se referă în mod expres numai la prevederile Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, fiind necesare clarificări legislative cu privire la aplicabilitatea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,constatând că sunt necesare clarificări legislative suplimentare referitoare la listele electorale, urnele de vot, ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ și timbrele autocolante, legea neprevăzând în mod expres că se utilizează liste electorale și urne de vot separate sau că se folosesc aceleași ștampile cu mențiunea „VOTAT“ și aceleași timbre autocolante,reținându-se necesitatea obiectivă a punerii de acord cu prevederile Constituției a dispozițiilor Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 143/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 mai 2019,văzând că, în contextul organizării unui referendum național împreună cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, este necesară asigurarea transparenței tuturor cheltuielilor efectuate de competitorii electorali,observând necesitatea luării măsurilor necesare pentru clarificarea textului legislativ privind competența Autorității Electorale Permanente de a efectua controlul specializat al modului de utilizare a subvențiilor acordate partidelor politice, mai ales în contextul necesității finalizării cu celeritate a controlului finanțării campaniei electorale și a campaniei pentru referendum,luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă, în contextul unei cereri crescute în acest sens din partea societății civile,ținând cont de creșterea volumului și complexității activității organismelor electorale în cazul organizării unui referendum național concomitent cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, văzând că, potrivit Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European, mandatul suplimentar ce revine României în Parlamentul European depinde de retragerea efectivă a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană,dat fiind faptul că numărul de mandate ce vor fi repartizate ca urmare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019 trebuie să fie stabilit la nivel de lege,observând că sunt imperioase eficientizarea activității infrastructurii implicate atât în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cât și a referendumului național, precum și înlăturarea vidului de reglementare în ceea ce privește desfășurarea concomitentă a operațiunilor electorale și referendare, edictarea modificărilor propuse în regim de urgență fiind justificată de proximitatea momentului desfășurării referendumului național pentru probleme de interes național declanșat de Președintele României, având în vedere consecințele negative ale neadoptării în regim de urgență a prezentului act normativ asupra procedurii de organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, precum și a referendumului național convocat de Președintele României,întrucât măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale, cum ar fi, de exemplu, deciziile Curții Constituționale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 și nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală și Codul de bune practici în materie de referendum, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumului național,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a referendumului național în mod simultan cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, precum și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 15^1 va avea următorul cuprins: Articolul 15^1(1) În situația în care referendumul național are loc la aceeași dată cu alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz, alegătorii votează în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea «VOTAT», pe buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.(2) În situația prevăzută la alin. (1), alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine.(3) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secție de votare din țară optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.(4) În situația prevăzută la alin. (1), pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură dată ștampila cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului, conform modelului aprobat pentru alegerile care se organizează la aceeași dată cu referendumul național.(5) În situația prevăzută la alin. (1), organizarea și desfășurarea referendumului național, atribuțiile care revin autorităților publice, precum și procedura de votare se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz. (6) În situația prevăzută la alin. (1),operațiunile necesare organizării și desfășurării referendumului național sunt îndeplinite de organismele electorale constituite pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz.(7) În situația prevăzută la alin. (1), hârtia necesară pentru tipărirea buletinelor de vot și tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul național se asigură potrivit prevederilor legale aplicabile alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegerilor pentru Președintele României, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, după caz.(8) În situația prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne de vot distincte pentru fiecare scrutin.(9) În situația prevăzută la alin. (1), observatorii și reprezentanții mass-mediei acreditați să observe desfășurarea votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz, au dreptul să observe și operațiunile specifice referendumului național.(10) În situația prevăzută la alin. (1), Guvernul stabilește prin hotărâre măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale aplicabile alegerilor care se organizează la aceeași dată cu referendumul național.2. În tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7“ se înlocuiește cu sintagma „Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.“ Articolul IILegea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 38 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:f) cheltuieli aferente serviciilor de telefonie și internet, cheltuieli de transport și cazare ale candidaților, cheltuieli de hrană, cazare și transport ale voluntarilor și ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente, cheltuieli pentru vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuieli de protocol destinate organizării de reuniuni electorale, cheltuieli pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;2. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat și de Curtea de Conturi, conform dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul IIIDupă articolul 22 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins: Articolul 22^1Primarii au obligația de a asigura accesibilitatea localurilor de vot, conform metodologiei aprobate prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente. Articolul IV(1) Indemnizațiile președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale locțiitorilor acestora, precum și ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se majorează cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate.(2) Indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ale membrilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ale membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.(3) Indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.(4) Majorarea indemnizațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul V(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 vor fi repartizate 33 de mandate, acest număr fiind utilizat în operațiunile prevăzute de art. 51 alin. (2) și art. 52 alin. (1)și (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Candidatul declarat ales căruia îi va reveni cel de-al 33-lea mandat își va prelua mandatul, conform Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European, după data la care retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană va produce efecte juridice.(3) În cazul candidatului prevăzut la alin. (2), prevederile art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică de la data preluării efective a mandatului de parlamentar european. Articolul VI(1) Cheltuielile pentru hârtia necesară tipăririi buletinelor de vot și pentru tipărirea buletinelor de vot aferente referendumului național din data de 26 mai 2019 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, în limita sumelor destinate acțiunilor aferente alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.(2) Cheltuielile pentru amenajarea secțiilor de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului. Articolul VIIListele electorale utilizate la referendumul național din data de 26 mai 2019 se predau și se arhivează potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 8 mai 2019.Nr. 29.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • LEGE nr. 34 din 11 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 298 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 83 din 30 martie 2018 pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 59 din 5 martie 1998 privind afilierea Curţii Constituţionale a României la Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba franceza (A.C.C.P.U.F.)
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 19 noiembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 22 martie 1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producţia proprie a investiţiilor străine
 • LEGE nr. 246 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 587 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 11 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 95 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 şi 10 iulie 2001 între Ministerul Finanţelor Publice din România şi Ministerul Finanţelor din Federaţia Rusa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2000
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 15 noiembrie 2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 172 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 129 din 24 iunie 2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 85 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993
 • Codul administrativ (OUG 57 din 3 iulie 2019)
 • LEGE nr. 159 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 363 din 10 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 105 din 26 mai 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 53 din 8 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 80 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 264 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 (*republicată*) privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 119 din 9 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 mai 2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 218 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 333 din 22 noiembrie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • LEGE nr. 119 din 15 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 256 din 19 iulie 2007 privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021