Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 149 din 25 februarie 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 19 februarie 2019pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 25 februarie 2019

    Având în vedere faptul că începând cu anul 2006 instituțiile publice cu atribuții în domeniul turismului au gestionat primul Program de investiții în infrastructura de turism în parteneriat public-public, asemănător programelor derulate de autoritățile publice centrale din țările vecine și din Europa în general, cu impact direct în dezvoltarea destinațiilor turistice,luând în considerare modificările aduse programului menționat anterior, prin elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, prin care s-a urmărit dezvoltarea destinațiilor turistice, creșterea calității serviciilor în turismul intern și implicit a potențialului turistic românesc pe piața externă, promovarea turismului intern în vederea îmbunătățirii circulației turistice, în paralel cu conservarea patrimoniului natural și cultural,ținând cont de faptul că prin legea bugetului de stat creditele bugetare aprobate pentru finanțarea programului au caracter anual, ceea ce permite angajarea sumelor și efectuarea plăților exclusiv în cursul anului bugetar în curs, fără a fi posibilă angajarea acestora pe parcursul mai multor ani în vederea derulării programului multianual,neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență împiedică dezvoltarea formelor de turism prioritare pentru România, respectiv turismul de sănătate, turismul montan, în general, cu accent pe zona înaltă și a domeniului schiabil, turismul de agrement din stațiunile turistice, turismul de pe litoralul Mării Negre, inclusiv zona turistică a Dunării și Deltei Dunării, precum și a destinațiilor cu resurse turistice mari și foarte mari, a stațiunilor turistice de interes național și local, a stațiunilor balneare, balneoclimatice și climatice, a destinațiilor turistice incluse în programul național de dezvoltare „Schi în România“.În condițiile unei concurențe internaționale, din ce în ce mai acerbă, în primul rând la nivel regional, necesitatea dezvoltării de urgență a formelor prioritare de turism și a destinațiilor cu resurse turistice mari și foarte mari este prioritară. Din acest motiv, România este obligată să promoveze un program național de dezvoltare a investițiilor în turism echilibrat, coordonat și complementar, care să pună în valoare patrimoniul natural și antropic al țării noastre, în general, respectiv, în particular, la nivelul destinațiilor turistice. Prin adoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență, prin care se reglementează modul de finanțare a proiectelor de investiții în turism, decalajele dintre dezvoltarea turismului din țara noastră și din țările concurente la nivel european sau mondial se vor reduce, ca urmare a efectelor acestor investiții, respectiv creșterea circulației turistice, creșterea duratei medii a sejurului turiștilor, creșterea încasărilor din turism și, în mod special, prin coroborare cu acordarea voucherelor de vacanță în anii următori, creșterea circulației turistice interne.De asemenea, neadoptarea prezentului act normativ conduce, pe lângă apariția unor întârzieri în derularea proiectelor de investiții în turism, și la imposibilitatea angajării pe parcursul mai multor ani a creditelor de angajament sau bugetare aprobate prin legea bugetului de stat, și la anularea de drept și integrală a creditelor bugetare neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.Având în vedere prevederile legale conform cărora, în perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice beneficiază de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile în baza cărora, în cursul anului 2018, indemnizația de hrană nu a fost inclusă la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că, în situația în care indemnizația de hrană se include în procentul de 30% stabilit la nivel de ordonator principal/ordonator de credite, personalul nu poate beneficia de acest drept salarial întrucât se depășește prevederea legală conform căreia indemnizația de hrană se include în procentul de 30% stabilit la nivel de ordonator principal/ordonator de credite,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale, pentru finanțarea investițiilor în turism prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. (2) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale, pentru lucrările rămase de executat sau pentru lucrările executate și nedecontate din contractele de lucrări aflate în derulare, pentru finanțarea investițiilor în turism prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. (3) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(4) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) și (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.(5) Creditele bugetare aferente contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1) și (2) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Turismului aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.(6) În situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și (2) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, aceștia au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Turismului, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinație.(7) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și (2), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări. Articolul 2(1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Turismului notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit.(2) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Turismului solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Sistările alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, instituite în baza altor acte normative, se mențin.(3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Turismului comunică în scris acest lucru direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (2).(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) și în care se menționează Ministerul Turismului ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea către Ministerul Turismului a sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).(5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor menționate în cerere.(6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase. Articolul 3(1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 1, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.(2) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Turismului toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate. Articolul 4După alineatul (1) al articolului 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Cuantumul indemnizațiilor de hrană acordate conform alin. (1) personalului din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar și de asistență socială nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
    PRIM-MINISTRU
    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
    Contrasemnează:
    p. Ministrul turismului,
    Gheorghe Bogdan Tomoiagă,
    secretar de stat
    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar,
    Eugen Orlando Teodorovici
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 19 februarie 2019.Nr. 10.----

    Noutăți

  • LEGE nr. 101 din 10 mai 2017 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012
  • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
  • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
  • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
  • LEGE nr. 4 din 13 ianuarie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
  • LEGE nr. 254 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
  • LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
  • LEGE nr. 126 din 11 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
  • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
  • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
  • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
  • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
  • LEGE nr. 210 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
  • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
  • LEGE nr. 188 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
  • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 15 noiembrie 2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
  • LEGE nr. 145 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • LEGE nr. 32 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere amicala şi cooperare dintre România şi Republica Franceza
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 11 mai 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 254 din 7 decembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
  • LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 (*republicată*) LEGEA SANITARĂ VETERINARA*)
  • LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
  • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
  • LEGE nr. 432 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Iaslovăţ, judeţul Suceava
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
  • LEGE nr. 50 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
  • LEGE nr. 250 din 9 august 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
  • LEGE nr. 191 din 24 iulie 2017 pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
  • LEGE nr. 508 din 12 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termica
  • LEGE nr. 187 din 18 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
  • LEGE nr. 218 din 22 decembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
  • LEGE nr. 377 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 28 februarie 2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
  • LEGE nr. 493 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
  • LEGE nr. 178 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
  • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
  • LEGE nr. 80 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 370/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Materialelor de Construcţii, devenit Legea nr. 49/1969
  • LEGE nr. 260 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
  • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
  • LEGE nr. 23 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
  • LEGE nr. 228 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului"
  • LEGE nr. 175 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
  • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
  • LEGE nr. 704 din 3 decembrie 2001 privind asistenţa judiciară internaţionala în materie penală
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
  • LEGE nr. 14 din 25 martie 1993 pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 37/1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 martie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro
  • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
  • LEGE nr. 189 din 24 iulie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
  • LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
  • Contacte

    Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

    0743.087.930

    office@avocatura.com

    Urmărește-ne în social media

    Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
    Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

    Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021