Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 128 din 18 februarie 2019 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2019privind transmiterea obiectivului de investiții "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2019

  Având în vedere că obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“ a fost proiectat pe o lungime de circa 191 de kilometri, pe teritoriul județelor Vrancea, Brăila, Buzău, Ialomița, precum și faptul că prin Decretul Consiliului de Miniștri nr. 394/1986 a fost aprobată Nota de comandă, principalii indicatori tehnico-economici și măsurile de realizare pentru obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ județul Vrancea, iar până la data prezentei ordonanțe de urgență lucrările de execuție au fost inițiate și se află în diverse stadii de execuție pe tronsonul amplasat pe teritoriul județului Vrancea, între priza din acumularea Călimănești și subtraversarea râului Râmna,luând în considerare rolul determinant al acestui obiectiv de investiții, reprezentat de asigurarea apei pentru irigații în spațiul Siret-Ialomița, cu o suprafață de circa 475 mii ha, dar limitat în resurse de apă, precum și faptul că finalizarea obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ asigură premisele necesare aplicării irigațiilor pe o suprafață de circa 120 mii ha, cu impact în obținerea de producții sigure și stabile, cu randamente crescute, pe terenuri cu clase ridicate de fertilitate, dar supuse unor factori climatici nefavorabili,ținând seama de faptul că Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare este instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care participă la punerea în aplicare a Programului de guvernare, în cadrul căruia sectorul de îmbunătățiri funciare ocupă un loc important în obiectivele de atins, precum și faptul că infrastructura principală de irigații din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se reabilitează în prezent prin Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, a cărui implementare vizează amenajările de irigații din domeniul public al statului,ținând cont că până în prezent lucrările la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ se află în diverse stadii de execuție, respectiv lucrările sunt finalizate și recepționate pe o lungime de circa 5,7 km, pe o lungime de circa 45,8 km lucrările sunt în diverse stadii de execuție sau nu sunt începute, iar lucrările executate pe diverse porțiuni, menționate anterior, se află în prezent în conservare,având în vedere că prin finalizarea obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ se poate asigura apa pentru irigații pentru circa 120 mii ha, precum și faptul că din anul 2010 lucrările executate se află în conservare, ceea ce a atras instalarea unui proces de degradare a lucrărilor executate, sunt necesare finalizarea de urgență a lucrărilor neexecutate, precum și reabilitarea lucrărilor aflate în conservare,luând în considerare faptul că transmiterea obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“ în lungime de 191 km, cu cele două etape de realizare, etapa I, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km, respectiv etapa a II-a, cuprinzând canalul pe zona Râmna-Acumulare Dridu, pe lungime de 139,5 km, din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum și declararea obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan -Etapa I“ ca infrastructură de irigații de utilitate publică, creează premisele necesare atât finalizării obiectivului de investiții, cât și extinderii infrastructurii secundare de irigații care utilizează apa din canal, ținând cont că prin completarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016, cu modificările ulterioare, cu obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, se asigură finanțarea lucrărilor la acest obiectiv cu încadrarea sumelor alocate cu această destinație, ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ, respectiv netransmiterea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“, în special a obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, în vederea demarării urgente a lucrărilor, ar avea consecințe negative prin:– nefinalizarea lucrărilor la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km, cu impact negativ privind asigurarea stabilității și securității alimentare, ca urmare a neirigării cu cheltuieli minime a circa 120 mii ha teren agricol, deoarece aducțiunea de apă este gravitațională;– neîndeplinirea imperativului social de asigurare a securității alimentare în condiții de factori climatici nefavorabili;– neutilizarea la capacitate a potențialului productiv al terenurilor agricole din spațiul geografic incident canalului, cu efecte în menținerea de randamente de producție scăzute, generate de secetă și eroziunea solului;– nedezvoltarea sectorului zootehnic în zonă, care este direct corelat cu un sector de producție vegetală puternic;– menținerea decalajului localităților din spațiul rural în cauză, față de localități aflate în areale irigate unde se dezvoltă atât activități agricole, cât și activități conexe, cu atragere de forță de muncă;– neamenajarea de sisteme noi de irigații, care pot funcționa cu cheltuieli minime, deoarece aducțiunea de apă este gravitațională și se reduc la minimum costurile cu echipamentele hidraulice și energia electrică consumată pentru pomparea apei;– alocarea suplimentară de resurse financiare de la bugetul de stat pentru refacerea lucrărilor deja executate, ca urmare a accelerării procesului de degradare a lucrărilor executate până în prezent la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“;– neimplementarea soluțiilor tehnice privind transferul de debite din obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ spre sisteme de irigații care funcționează cu captări din Dunăre, economisindu-se astfel energia electrică consumată pentru pompare;– neutilizarea resursei umane disponibile în zonă, cu impact social negativ generat de neasigurarea locurilor de muncă necesare atât pe durata execuției lucrărilor pe zona acumularea Călimănești-Râmna, județul Vrancea, în lungime de 51,5 km, cât și permanent în exploatarea obiectivului,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă transmiterea obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“, în lungime de 191 km, din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, după cum urmează:a) „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km;b) „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa a II-a“, cuprinzând canalul pe zona Râmna-Acumulare Dridu, pe o lungime de 139,5 km.(2) Transmiterea obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ se realizează astfel:a) transmiterea bunurilor aflate în domeniul public al statului aferente obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ în lungime de 5,7 km, identificate cu numerele MFP 63928, 65159 și 154808 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, ca titular al investiției;b) transmiterea porțiunilor de canal cuprinse între km 5+700 și km 51+500, aflate în diverse faze de execuție și nerecepționate, de natura investițiilor în curs, pe baza Inventarului fizic și a Inventarului valoric deținute de către Administrația Națională „Apele Române“ care vor fi finalizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.(3) Obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa a II-a“ se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice. Articolul 2Obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ se declară infrastructură principală de irigații de utilitate publică și se include în Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016, cu modificările ulterioare. Articolul 3(1) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între Administrația Națională „Apele Române“ și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Protocolul de predare-preluare se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare se subrogă Administrației Naționale „Apele Române“ în drepturile și obligațiile care rezultă din contractele de proiectare și execuție valabile, la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 4Prin excepție de la prevederile art. 1, construcțiile denumite „Sediu dispecer - corp A, corp B și corp C“, reprezentând sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea, situat în municipiul Focșani, Bd. Brăilei nr. 121-123, cod poștal 620122, județul Vrancea, rămân în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“. Articolul 5În termen de 60 de zile de la aprobarea protocolului de predare–preluare prevăzut la art. 3 alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificările intervenite prin prezenta ordonanță de urgență în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, respectiv în anexele nr. 3 și 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 6În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora Strategia de extindere a infrastructurii de irigații, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 februarie 2019.Nr. 4.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 3 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 8 decembrie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 115 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 62 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 323 din 20 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 256 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 85 din 20 martie 2001 privind ratificarea Acordului dintre România şi Australia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000
 • LEGE nr. 197 din 29 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 146 din 13 iulie 1998 pentru declararea ca abrogat a Decretului-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit
 • LEGE nr. 603 din 6 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 323 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 decembrie 1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 602 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931 pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 46 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 559 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom"-S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 12 din 1 decembrie 1988 Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989
 • LEGE nr. 379 din 28 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 240 din 12 octombrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021