Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 84 din 01 februarie 2019 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2019

  Având în vedere Decizia Comisiei Europene C (2018) 6.928 final din data de 25 octombrie 2018 pentru autorizarea schemei de ajutoare instituită de Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție,ținând cont de necesitatea punerii în acord a dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 195/2018 cu observațiile Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) din lege, având în vedere situația extraordinară generată de faptul că Legea nr. 195/2018 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, coroborat cu faptul că s-a emis Decizia Comisiei Europene C (2018) 6.928 din 25 octombrie 2018 de autorizare a schemei instituite de Legea nr. 195/2018, trebuie introduse observațiile transmise de Comisia Europeană în legislația națională, ceea ce conduce la adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.Totodată, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile în rândul crescătorilor de porcine care nu pot accesa schema pentru realizarea investițiilor.Luând în considerare Decizia Comisiei Europene C (2018) 6.928 pentru autorizarea schemei de ajutoare instituite de Legea nr. 195/2018, emisă în data de 25 octombrie 2018, considerăm că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență va afecta grav interesul public prin imposibilitatea accesării schemei pentru investiții de către fermieri, creând premisele inițierii unor acțiuni în instanță invocând nepunerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, care afectează interesele economice din sectorul de creștere a suinelor, pe termen scurt și mediu, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNICLegea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 27 iulie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanților care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017.3. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiției, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, organizare de șantier, asigurarea utilităților, consultanță și autorizații.4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) nu reprezintă cheltuială eligibilă.5. La articolul 8 alineatul (2), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) investiții colective realizate de crescătorii de suine.6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București o aplicație informatică integrată, care are rolul de a asigura activitatea de înregistrare și verificare a eligibilității proiectelor, precum și de monitorizare a implementării acestora și de conformitate a cheltuielilor cuprinse în aceste proiecte pentru programele de investiții în sectorul agricol, respectiv prezentul program de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, precum și Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobat prin Legea nr. 227/2018.(5) Costurile necesare pentru realizarea aplicației informatice prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.7. La articolul 9, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 9Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție la direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială se înființează/află fermele, respectiv capacitățile de reproducție, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:8. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care aplicația informatică prevăzută la art. 8 alin. (4) nu este operațională la data depunerii cererilor de înscriere prevăzute la art. 9, verificarea administrativă a cererilor de înregistrare în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție se va realiza de către funcționarii din cadrul direcției pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București, desemnați prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcțional.9. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) După verificare, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă suma necesară realizării investiției și încheie contractele de finanțare.10. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție se poate acorda un avans, care este subordonat constituirii unei garanții, în procent de maximum 30% din totalul finanțării eligibile, cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(5) Acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans, criteriile, precum și limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.11. La articolul 13, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 13Pentru acordarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (4), beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:12. La articolul 13, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.13. La articolul 14, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 14(1) După acordarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (4), beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 7. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiției se realizează pe baza documentelor de plată și a facturilor conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiției, cu încadrarea în valoarea costului prevăzut la art. 3 lit. i), respectiv j). Procedura privind modul de derulare a plăților și deconturilor, prin utilizarea aplicației informatice, se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale................................................................................................(3) În termen de 3 zile de la încasarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (4), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează «Investiție beneficiară a „Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție“, conform cererii numărul ........., de la Direcția pentru Agricultură a Județului .............................../Municipiului București14. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 12, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația cu sumele necesare pentru plata avansului prevăzut la art. 12 alin. (4) și a celor necesare decontării cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (1), cu încadrarea în nivelul ajutorului prevăzut la art. 8 alin. (1) și (2), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.15. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, se actualizează corespunzător și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției, www.madr.ro, informații accesibile publicului, unde va fi disponibilă 10 ani, fără restricții.16. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea totală a ajutorului de stat este de 1.674.770.580 lei, reprezentând echivalentul a 359,1 milioane euro, și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.17. La articolul 18, alineatele (3)-(5) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 1.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 5 din 10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori*)
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 347 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 13 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 76 din 17 iulie 1992 *** Republicată privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • LEGE nr. 79 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 220 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), adoptat la Kiev la 6 martie 2002, semnat de Guvernul României la Istanbul la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 138 din 24 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 17 aprilie 2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 24 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 251 din 30 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 113 din 16 mai 2008 pentru aderarea României la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 324 din 27 iunie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 25 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Malaeziei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 iunie 1996
 • LEGE nr. 19 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 26 noiembrie 1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 104 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 2 septembrie 2004 privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
 • LEGE nr. 245 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 575 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bereni, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 65 din 21 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată
 • LEGE nr. 577 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 269 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 4 septembrie 2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • LEGE nr. 331 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 299 din 7 decembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018
 • LEGE nr. 116 din 2 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 135 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 329 din 5 decembrie 2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021