Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1117 din 29 decembrie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018

  Având în vedere exigența creării unui cadru legislativ clar și previzibil pentru sprijinirea în continuare a dezvoltării tuturor comunităților locale, pentru atingerea indicatorilor Programului național de dezvoltare locală Etapa a II-a în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, și anume finanțarea a până la 9.500 de obiective de investiții, din care cel mult 2.500 de creșe și grădinițe și cel mult 2.000 de unități de învățământ preuniversitar, se impune intervenția legislativă de urgență.Precum și faptul că, la acest moment, pentru unele obiective de investiții din cadrul Etapei a II-a a Programului național de dezvoltare locală introduse la finanțare în baza prevederilor art. 38 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a nu sunt încheiate contracte de finanțare, întrucât documentațiile tehnico-economice sunt în diferite stadii de evaluare, altele sunt în diferite etape de analiză, solicitându-se de la beneficiari completări sau clarificări privind conținutul documentațiilor, alte documentații nu au fost încă depuse de către beneficiari întrucât sunt revizuite sau urmează a fi revizuite în conformitate cu modificările solicitate prin anumite avize, acorduri sau în funcție de clarificarea regimului juridic al terenului pe care urmează să se realizeze obiectivele de investiții, astfel că documentațiile în ediție finală urmând a fi înaintate spre analiză în anii următori, consecința directă fiind că contractele de finanțare nu se pot încheia până la finalul anului 2018.Astfel, este necesar și de maximă celeritate ca prin prezentul act normativ să se creeze mecanismul prin care creditele de angajament rămase neutilizate din diverse cauze, pe parcursul perioadei de derulare a programului, respectiv în perioada 2017-2020, să se utilizeze în continuare, pentru încheierea angajamentelor legale cu beneficiarii cărora le-au fost alocate sume prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și nu au contracte de finanțare încheiate datorită situațiilor descrise anterior, cu respectarea limitei maxime a sumei alocate pentru derularea Programului etapa a II-a, de 30 de miliarde lei.Sunt imperios necesare crearea și detalierea acestui mecanism întrucât, conform prevederilor art. 4 alin. (6), coroborat cu art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care ordonatorii de credite nu încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv, în vederea realizării acțiunilor multianuale, acestea nu mai pot fi utilizate, intervine nulitatea de drept a creditelor de angajament neutilizate la sfârșitul anului bugetar, iar programul, așa cum a fost el aprobat, nu va putea fi implementat, nefiind atinse obiectivele și indicatorii preconizați ai Programului național de dezvoltare locală Etapa a II-a. Având în vedere că în cadrul Programului național de dezvoltare locală Etapa a II-a există credite de angajament care se disponibilizează permanent, ca urmare a diminuării valorii obiectivelor datorită încheierii procedurilor de achiziții publice sau datorită renunțării la finanțarea obiectivelor de investiții prin program, fiind identificate de către beneficiari alte surse de finanțare, propunem ca, pe model similar programelor finanțate cu fonduri europene, bugetul alocat programului PNDL II pe perioada 2017-2020 să fie valabil în integralitatea lui, iar pentru obiectivele de investiții din lista aprobată în prezent prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, să se poată încheia contracte de finanțare în continuare pe toată durata de derulare a etapei a II-a a programului după analizarea documentației tehnico-economice și elaborarea fișei-sinteză în condițiile legii.Estimăm că neadoptarea prezentului act normativ ar duce la imposibilitatea îndeplinirii indicatorilor asumați prin program, la neutilizarea bugetului alocat PNDL II, în cuantum de 30.000.000.000 lei, și la nerealizarea numărului de 9.500 de obiective, aspecte care ar afecta un număr însemnat de beneficiari, unități administrativ-teritoriale din România care au aplicat la finanțare pentru a realiza în comunitățile lor cele 10 servicii esențiale, în conformitate cu prevederile Programului de Guvernare, și la întreruperea circuitului economic întrucât au fost realizate cheltuieli de natura investițiilor publice odată cu realizarea studiilor și documentațiilor tehnico-economice, au fost angajate sume pentru realizarea consultanței pentru procedurile de achiziții de lucrări, au fost încheiate contracte de lucrări/prestări servicii încheiate între prestatori și beneficiari care nu ar mai utiliza fondurile alocate, fără promovarea ordonanței de urgență pentru adoptarea unor măsuri financiar-fiscale, și astfel nu ar mai beneficia de sprijinul autorităților publice centrale pentru dezvoltare locală prin PNDL II.Pe parcursul derulării Programului național de dezvoltare locală Etapa a II-a, multianual 2017-2020, creditele de angajament pot fi dezangajate, ca urmare a diminuării valorii obiectivelor datorită încheierii procedurilor de achiziții publice sau datorită renunțării la finanțarea obiectivelor de investiții, beneficiarii identificând alte surse de finanțare, astfel, în scopul utilizării eficiente a creditelor de angajament alocate programului pe cei 4 ani se propune instituirea prezentului mecanism de contractare a sumelor rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării programului în limita sumei de 30.000.000.000 lei.Consecința negativă generată de neadoptarea prezentului act normativ este, de asemenea, neîncheierea unui număr însemnat de contracte de finanțare aferente obiectivelor de investiții aprobate la finanțare în cursul anului 2018, reprezentând 26,20% din numărul total de obiective de investiții identificate ca fiind necesare pentru asigurarea dezvoltării locale și coeziunii teritoriului național și astfel, condamnarea unui număr foarte mare de unități administrativ-teritoriale la subdezvoltare, la lipsa unor servicii esențiale care să asigure calitatea corespunzătoare a vieții tuturor cetățenilor în România.Și ținând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații a căror reglementare este necesară și nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNICArticolul 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 38(1) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului «Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiilor bugetare ale anilor 2017 și 2018, se utilizează, în anii următori, în condițiile legii, pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții din etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de finanțare, în limita creditului de angajament alocat programului, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2018.Nr. 113.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 281 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
 • LEGE nr. 303 din 27 august 1947 privind recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni
 • LEGE nr. 52 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 251/1971 privind modificarea articolului 23 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 1.394 din 11 aprilie 1927 privind organizarea şi exploatarea pescariilor
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 319 din 28 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia la 5 iunie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 49 din 4 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 194 din 20 decembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • LEGE nr. 597 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 162 din 1 august 2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 183 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 decembrie 2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 27 iunie 2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 36 din 17 martie 2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 75 din 7 aprilie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • LEGE nr. 19 din 14 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 159 din 27 mai 2005 privind Tariful vamal integrat român
 • LEGE nr. 308 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 51 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 234 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 100 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului
 • LEGE nr. 177 din 26 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului
 • LEGE nr. 160 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructura
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 190 din 2 iulie 2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
 • LEGE nr. 648 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 15 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 161 din 24 iunie 2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 54 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 249/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi a comisiilor de expertiza medico-militară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021