Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1062 din 14 decembrie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1062 din 14 decembrie 2018

  Luând în considerare situația excepțională cauzată de necesitatea punerii în concordanță a dispozițiilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la modalitatea de dobândire/încetare a calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care realizează unele venituri prevăzute de Codul fiscal,ținând cont de faptul că persoanele care realizează venituri asupra cărora se datorează sau optează să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit Codului fiscal, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarațiilor fiscale,având în vedere faptul că pentru persoanele care realizează venituri asupra cărora datorează sau optează să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, care depun declarația unică prevăzută de Codul fiscal, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declarația unică reglementată de Codul fiscal, respectiv data de 31 decembrie a aceluiași an, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare,se impune intervenția legislativă de urgență, astfel încât pentru persoanele care realizează venituri asupra cărora datorează sau optează să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili, pentru care contribuția se reține prin stopaj la sursă, calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate să fie cuprinsă între două termene succesive de depunere a declarațiilor fiscale.Întrucât în lipsa unei astfel de reglementări, începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până la noul termen de depunere al declarațiilor, 15 martie 2019, persoanele mai sus menționate nu mai pot face, în acest interval, dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate,în considerarea faptului că în lipsa acestor reglementări, acestor persoane nu li se vor aplica în mod unitar ca și celorlalți asigurați prevederile incidente, astfel încât să poată beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,întrucât în lipsa luării unor astfel de măsuri, cei afectați sunt persoane asigurate prin efectul legii, având în vedere că după depunerea declarațiilor unice, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se va plăti pentru întreg anul 2019,în considerarea faptului că statul are obligația respectării Constituției, ca și garant al dreptului la ocrotirea sănătății, și trebuie, prin Ministerul Sănătății, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătății publice,pentru a asigura acces neîntrerupt la medicamente a categoriilor de persoane prevăzute în legi speciale, indiferent dacă acestea realizează sau nu alte venituri decât drepturile bănești acordate de aceste legi, având în vedere faptul că este necesară asigurarea aceleiași medicații pentru tratarea afecțiunilor,în condițiile în care, potrivit reglementărilor actuale, contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de casele de asigurări de sănătate numai cu unități sanitare autorizate și acreditate sau, după caz, înscrise în procesul de acreditare și având în vedere că în prezent nu sunt acreditate sau înscrise în procesul de acreditare toate unitățile sanitare,având în vedere că începând cu data de 1 ianuarie 2019, în lipsa modificărilor aduse prin prezentul act normativ, ar rezulta o diminuare majoră a numărului unităților sanitare care acordă asistență medicală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și implicit o restricționare a accesului pacienților la serviciile medicale acordate de către unitățile sanitare care nu sunt acreditate/înscrise în procesul de acreditare,ținând cont că, prin acest demers, Ministerul Sănătății ia toate măsurile necesare astfel încât să existe continuitate în acordarea serviciilor medicale pentru persoanele asigurate,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a unităților sanitare, cu consecințe serioase în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor publice și furnizarea unei asistențe medicale de calitate pacienților,având în vedere situația excepțională cauzată de un număr mare de furnizori de servicii medicale neacreditați, pentru a se preîntâmpina blocaje în furnizarea serviciilor medicale către populație, se impune instituirea posibilității încheierii în anul 2019 a procesului de acreditare a acestora și, implicit, încheierii contractelor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în condițiile legii, astfel încât se impune reglementarea de urgență și pentru anul 2019 a unei măsuri tranzitorii, prin instituirea posibilității încheierii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, de către casele de asigurări de sănătate, a contractelor de furnizare de servicii medicale cu unitățile sanitare autorizate și evaluate, potrivit legii.Întrucât în situația neadoptării de urgență a acestei măsuri, începând cu data de 1 ianuarie 2019, s-ar limita accesul asiguraților la servicii medicale și medicamente în unele zone în care nu există alte alternative de acordare a asistenței medicale și/sau nu ar mai putea fi asigurat accesul neîntrerupt al asiguraților la servicii medicale și medicamente,este necesară reglementarea urgentă a unui mecanism de contractare și decontare din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate a medicamentelor, serviciilor medicale și investigațiilor paraclinice eliberate de medicii de specialitate care nu au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte de furnizare de servicii medicale, pentru a se asigura astfel utilizarea în mod eficient a fondurilor.Pentru a evita apariția aplicării în mod discriminatoriu a acestor prevederi se impune armonizarea legislației incidente în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, astfel încât să existe o normă unitară în ceea ce privește specialitățile care fac obiectul biletelor de trimitere, respectiv în conformitate cu Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală,în caz contrar nefiind asigurat un cadru unitar de încheiere și derulare a contractelor cu medicii specialiști, alții decât cei care furnizează servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru eliberare de bilete de trimitere pentru consultații și investigații paraclinice gratuite, respectiv rețete gratuite sau compensate,ceea ce ar conduce la discrepanțe majore în acordarea serviciilor medicale către persoanele asigurate, care au dreptul la același pachet de servicii de bază,ținând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecințe directe asupra sănătății și vieții asiguraților, prin neasigurarea accesului în timp util la serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătății, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și alte servicii la care au dreptul asigurații,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNICLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 222, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum și în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarației, prevăzută la art. 147 alin. (1) sau art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.2. La articolul 244, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 242 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afecțiunilor persoanelor prevăzute în actele normative de la art. 224 alin. (1) lit. d) și e), se suportă din fond, la nivelul prețului de referință, în condițiile contractului-cadru și ale normelor sale de aplicare.3. La articolul 249, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, în anul 2019, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unități sanitare autorizate și evaluate în condițiile legii.4. La articolul 267, alineatul (2^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^2) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum și pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declarației, prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.5. La articolul 386, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În vederea exercitării dreptului de liberă practică, casele de asigurări de sănătate încheie un contract cu medicul specialist într-o specialitate clinică prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru specialitățile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândește dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialități clinice, biletele de trimitere pentru investigații paraclinice și prescripții medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 3 luni de la data aprobării bugetului de stat pe anul 2019.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 decembrie 2018.Nr. 109.----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 75 din 6 mai 2010 privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 115 din 14 martie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 19 octombrie 1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007
 • LEGE nr. 76 din 5 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 44 din 4 iulie 1991 pentru modificarea articolului 222 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 109 din 19 mai 2017 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 177 din 11 iunie 2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 826 din 4 aprilie 1936 privitoare la regimul colonizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 351 din 10 iulie 2003 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 29 februarie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA URG. nr. 45 din 2 decembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGE nr. 104 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 67 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 3 din 20 noiembrie 1982 (*republicată*) privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 31 din 28 octombrie 1977 privind Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, şi Consiliul Naţional al Agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 93 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 182 din 19 iunie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 3 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
 • LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • LEGE nr. 238 din 15 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 24 iunie 2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021