Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018

  Având în vedere necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 și asigurarea capacității de absorbție a acestor fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor finanțate din aceste fonduri, luând în considerare necesitatea stabilirii unor măsuri în cadrul programelor operaționale finanțate prin instrumente structurale 2007-2013, în sensul clarificării operațiunilor necesar a fi efectuate pentru reîntregirea bugetului de stat și pentru stabilirea fluxului financiar în vederea achitării creanțelor bugetare datorate Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale 2007-2013,având în vedere necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri care să conducă la degrevarea bugetului de stat ca urmare a finanțării din fonduri europene nerambursabile a proiectelor nefinalizate finanțate inițial din fonduri externe rambursabile, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins:c^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c);c^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului;2. La articolul 9, după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins:c^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c);c^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului;3. La articolul 10, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c);a^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului;4. La articolul 14, alineatele (2) și (2^1) se abrogă.5. După articolul 14^2 se introductrei noi articole, articolele 14^3-14^5, cu următorul cuprins: Articolul 14^3Disponibilitățile rămase în conturile deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 14^1, provenite din sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, se virează în conturile de disponibil de fonduri externe nerambursabile deschise la Trezoreria Statului pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în vederea reîntregirii cofinanțării programelor operaționale, asigurată în conformitate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 lit. a) și art. 11 lit. a), potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 14^4În vederea achitării contravalorii creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale se întreprind operațiunile de mai jos, în următoarea ordine:a) Autoritatea de Certificare și Plată transferă în conturile autorităților de management deschise în euro/lei, după caz, sumele disponibile, pe fiecare program operațional, existente în conturile deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, după efectuarea operațiunii prevăzute la art. 14^5;b) autoritatea de management care are o obligație de plată către alte programe operaționale transferă sumele alocate de la bugetul de stat, în aplicarea prevederilor art. 8 lit. c^1), în contul de disponibil al autorității de management care gestionează programul operațional de unde au fost utilizate temporar disponibilitățile din instrumente structurale;c) autoritatea de management pe numele căreia a fost emisă creanța bugetară utilizează sumele alocate conform prevederilor art. 8 lit. c^2), art. 9 lit. c^2) și art. 10 lit. a^2), în vederea achitării integrale către Comisia Europeană, în euro, a creanței bugetare. Articolul 14^5Soldul conturilor de disponibil aferente fondurilor europene deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, pentru programele operaționale pentru care au fost declarate la Comisia Europeană cheltuieli a căror valoare totală este cel puțin egală cu totalul cumulat al prefinanțărilor și rambursărilor plătite de Comisia Europeană, se virează ca venit la bugetul de stat. Articolul II(1) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, utilizate temporar din bugetul de stat, neregularizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se regularizează din sumele disponibile din instrumente structurale aferente Programului operațional sectorial „Transport“ existente în contul deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice.(2) Regularizarea prevăzută la alin. (1) se realizează de către Autoritatea de Certificare și Plată prin virarea sumelor respective la bugetul de stat, corespunzător poziției bugetare de venituri pentru sume provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor, siturilor poluate istoric și modernizării sistemelor de termoficare și în domeniul transporturilor, pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările ulterioare, precum și pentru beneficiarii din cadrul Programului operațional regional 2014-2020 axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii de importanță regională, precum și a sistemelor de transport durabile, axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat;2. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă.3. La articolul 15, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din contribuția publică eligibilă a proiectului.4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu restituie autorităților de management sumele calculate în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (5) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanțării pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.5. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.6. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la alin. (1), pentru proiectele nefinalizate finanțate inițial din fonduri externe rambursabile, aprobate la finanțare din fonduri europene, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 6 alin. (1), după autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele din fonduri europene cuvenite a fi rambursate în condițiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în contul de venituri 20A46.04.00 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020», deschis pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor la Trezoreria Statului.7. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins: Articolul 29^1Pentru neregulile constatate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, titlurile de creanță se emit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pe numele liderului de parteneriat și/sau a partenerului din a cărui acțiune sau inacțiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate și regularitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene. Articolul IVSumele utilizate din bugetul de stat, conform prevederilor art. 10 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se reîntregesc de către autoritatea de certificare din fonduri europene, prin virarea la bugetul de stat, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, fără a se ține cont de programul operațional pentru care a fost efectuată operațiunea, după cum urmează: a) din disponibilitățile de fonduri europene existente în contul deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, pentru sumele utilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;b) din sumele primite de la Uniunea Europeană, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acestora, după onorarea obligațiilor privind transferul de fonduri către unitățile de plată din cadrul autorităților de management. Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiectele nefinalizate finanțate inițial din fonduri externe rambursabile, aprobate la finanțare din fonduri europene, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 6 alin. (1) din ordonanță de urgență, se derulează în continuare conform prevederilor acordurilor de împrumut și actelor normative de aprobare/ratificare a acestora, propunerile de credite de angajament și bugetare fiind cuprinse la titlul din clasificația bugetară inițială.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  București, 7 decembrie 2018.Nr. 105.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 17 aprilie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori
 • LEGE nr. 171 din 9 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 21 martie 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 272 din 3 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 57 din 26 decembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 826 din 4 aprilie 1936 privitoare la regimul colonizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 105 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 200 din 22 octombrie 2010 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 195 din 20 decembrie 1999 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 565 din 16 octombrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestra, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 228 din 25 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 12 iunie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 30 iunie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 108 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală şi în domeniul învăţământului dintre România şi Spania, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995
 • LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 273 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 214 din 16 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 137 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 247 din 9 iunie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administraţii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României*)
 • LEGE nr. 304 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 mai 2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021