Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018

  Având în vedere:– analiza execuției bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor și de execuție a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe primele 9 luni ale anului;– asigurarea fondurilor necesare plății pensiilor din sistemul public de pensii pentru beneficiarii nou-intrați în plată în ultimele luni ale anului;– asigurarea fondurilor necesare plății drepturilor salariale pentru personalul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și caselor județene de pensii;– asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor de pensie la domiciliul beneficiarilor;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel târziu până la data de 30 noiembrie,și ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele: – riscul unui impact negativ determinat de neasigurarea fondurilor necesare plății pensiilor pentru beneficiarii nou-intrați în plată în ultimele luni ale anului cu consecințe negative asupra bunăstării pensionarilor;– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității caselor județene de pensii și agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, întrucât nu se pot asigura sumele necesare plății drepturilor salariale cu consecințe negative asupra îndeplinirii rolului, atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul unui impact negativ determinat de neasigurarea fondurilor necesare pentru transmiterea pensiilor la domiciliul beneficiarilor cu consecințe negative asupra drepturilor cuvenite pensionarilor;– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 3 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 2Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 395.937 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 37.935 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent în sumă de 358.002 mii lei.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 3.853 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 7.499 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 3.646 mii lei. Articolul 4Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 317.295 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 77.708 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 395.003 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 1.500 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 4.900 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 6.400 mii lei. Articolul 6Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2018 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate. Articolul 7Se autorizează ordonatorul principal de credite ca în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018, la capitolul 68.04 „Asigurări și asistență socială“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, să diminueze alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat „ cu suma de 881 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare. Articolul 8Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 3 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra valorii sumelor plătite. Articolul 9(1) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (1).(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (1). Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și c),art. 17 alin. (2),art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018:a) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 63.613,3 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 885,5 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 590,4 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.726,3 milioane lei;c) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 264,6 milioane lei și din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 123,6 milioane lei. Articolul 11Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 23 noiembrie 2018.Nr. 102. Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
  pe anul 2018
  -mii lei-
  Capi-tolSub-capitolPa-ra-grafGrupa/ TitluArti-colAli-neatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103    VENITURI - TOTAL399.790
  000203    I. VENITURI CURENTE399.790
  200003    B. CONTRIBUȚI DE ASIGURĂRI382.419
  2003     CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR-881
   01    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori-881
  2103     CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR383.300
   01    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați270.165
   04    Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare-7.878
   07    Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)194.499
   09    Contribuții de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional7
   10    Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori-74
   11    Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii36.819
   12    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică-116.345
   13    Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală3.981
   14    Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent-474
   28    Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă2.600
  290003    C: VENITURI NEFISCALE17.371
  300003    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE3.853
  3103     VENITURI DIN DOBÂNZI3.853
   06    Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale3.853
  330003    C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII13.518
  3303     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI17.095
   08    Venituri din prestări de servicii39
   11    Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă17.056
  3603     DIVERSE VENITURI-3.577
   01    Venituri din aplicarea prescripției extinctive-1.290
   50    Alte venituri-2.287
  490301    Venituri sistem public de pensii395.937
  490302    Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale3.853
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament45.434
        II. Credite bugetare45.434
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament47.434
        II. Credite bugetare47.434
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament2.500
        II. Credite bugetare2.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament8.000
        II. Credite bugetare8.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament36.934
        II. Credite bugetare36.934
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  5003     BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 
        I. Credite de angajament45.434
        II. Credite bugetare45.434
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament47.434
        II. Credite bugetare47.434
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament2.500
        II. Credite bugetare2.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament8.000
        II. Credite bugetare8.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament36.934
        II. Credite bugetare36.934
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  680003    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 
        I. Credite de angajament45.434
        II. Credite bugetare45.434
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament47.434
        II. Credite bugetare47.434
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament2.500
        II. Credite bugetare2.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament8.000
        II. Credite bugetare8.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament36.934
        II. Credite bugetare36.934
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  6803     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament37.935
        II. Credite bugetare37.935
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament39.935
        II. Credite bugetare39.935
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament3.027
        II. Credite bugetare3.027
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament8.000
        II. Credite bugetare8.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament28.908
        II. Credite bugetare28.908
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  6903     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 
        I. Credite de angajament7.499
        II. Credite bugetare7.499
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament7.499
        II. Credite bugetare7.499
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-527
        II. Credite bugetare-527
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament8.026
        II. Credite bugetare8.026
  9903     EXCEDENT/DEFICIT354.356
  990310    Excedent/Deficit sistem public de pensii358.002
  990311    Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale-3.646
  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj
  pe anul 2018
  -mii lei-
  Capi-tolSub-capi-tolPara-grafGrupa/ TitluAr-ticolAli-neatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000104    VENITURI - TOTAL318.795
  000204    I. VENITURI CURENTE2.795
  290004    C. VENITURI NEFISCALE2.795
  300004    C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI2.795
  3104     VENITURI DIN DOBÂNZI2.795
   03    Alte venituri din dobânzi1.295
   04    Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale1.500
  4604     ALTE SUME PRIMITE DE LA UE316.000
   04    Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020316.000
  490401    Venituri sistem asigurări pentru șomaj317.295
  490402    Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale1.500
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament-82.608
        II. Credite bugetare-82.608
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-82.608
        II. Credite bugetare-82.608
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament5.500
        II. Credite bugetare5.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-62.108
        II. Credite bugetare-62.108
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-5.000
  5004     BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 
        I. Credite de angajament-82.608
        II. Credite bugetare-82.608
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-82.608
        II. Credite bugetare-82.608
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament5.500
        II. Credite bugetare5.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     51  TITLUL VI TRANFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-62.108
        II. Credite bugetare-62.108
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-5.000
  640004    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 
        I. Credite de angajament-19.381
        II. Credite bugetare-19.381
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-19.381
        II. Credite bugetare-19.381
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament5.500
        II. Credite bugetare5.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-881
        II. Credite bugetare-881
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-5.000
  6404     CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 
        I. Credite de angajament-4.900
        II. Credite bugetare-4.900
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-4.900
        II. Credite bugetare-4.900
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament100
        II. Credite bugetare100
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-5.000
  6504     ÎNVĂȚĂMÂNT 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  6804     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-12.481
        II. Credite bugetare-12.481
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-12.481
        II. Credite bugetare-12.481
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament5.400
        II. Credite bugetare5.400
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-881
        II. Credite bugetare-881
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
  800004    Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 
        I. Credite de angajament-63.227
        II. Credite bugetare-63.227
  8004     ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 
        I. Credite de angajament-63.227
        II. Credite bugetare-63.227
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-63.227
        II. Credite bugetare-63.227
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-1.119
        II. Credite bugetare-1.119
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-62.108
        II. Credite bugetare-62.108
  890401    Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj 
        I. Credite de angajament-77.708
        II. Credite bugetare-77.708
  890402    Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale 
        I. Credite de angajament-4.900
        II. Credite bugetare-4.900
  9904     EXCEDENT/DEFICIT401.403
  990410    Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj395.003
  990411    Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale6.400
  -----

  Noutăți

 • LEGE nr. 99 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Albania, încheiat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 227 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 250 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 44 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 122 din 19 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 242 din 21 octombrie 2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 219 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 77 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979
 • LEGE nr. 12 din 30 ianuarie 1991 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 722 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 11 mai 2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 55 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 27 mai 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 42 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 248 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanţe active necesare la fabricarea de îngrăşăminte chimice şi produse fitosanitare
 • LEGE nr. 181 din 13 octombrie 2008 privind înfiinţarea satului Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 176 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 518 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 95 din 30 aprilie 2015 privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 17 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului nr. 46/1982 cu privire la majorarea retribuţiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocaţiilor de stat pentru copii, a pensiilor şi alte drepturi care se acordă în raport de nivelul retribuţiilor sau pensiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 4 februarie 1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor
 • LEGE nr. 15 din 21 iunie 1968 privind adoptarea Codului penal al României
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 116 din 26 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
 • LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
 • LEGE nr. 619 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 23 din 12 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021