Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din 14 noiembrie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018

  Prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, a fost instituit un nou beneficiu de asistență socială prin consolidarea ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței. Aplicarea prevederilor Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, respectiv acordarea noului beneficiu de asistență socială nu se poate realiza în absența Sistemului național informatic al asistenței sociale și depinde de capacitatea autorităților administrației publice locale de a asigura prelucrarea informatică a datelor privind solicitanții și verificarea criteriilor de eligibilitate.Sistemul național informatic al asistenței sociale este în curs de realizare. Practic, acesta face subiectul unui proiect al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu sprijinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, care se înscrie atât în cadrul agendei digitale a României, cât și în măsura prevăzută de Programul de guvernare. Acest proiect este în faza inițială, finalizarea acestuia estimându-se în perioada 2020-2021.În contextul imposibilității aplicării Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, este necesară menținerea aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de minimum 2 ani, pentru a nu afecta un număr de aproximativ 210.000 familii în risc de sărăcie, beneficiare ale ajutorului social, și crearea unor noi probleme sociale prin creșterea riscului de excluziune socială, având în vedere faptul că aproximativ 50% din aceste familii sunt familii cu copii.În plus, măsurile din ultima perioadă în domeniul stimulării ocupării forței de muncă, evoluția salariilor, creșterea veniturilor medii și noua viziune a sistemului de pensii, conduc la necesitatea unei revizuiri a prevederilor legale conținute de Legea nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, care să aibă ca efect creșterea participării pe piața muncii a membrilor apți de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. Având în vedere imposibilitatea susținerii financiare a măsurilor prevăzute de art. 27 alin. (6) și art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în special în privința sprijinului de 500 euro care ar trebui acordat tuturor copiilor născuți începând cu data intrării în vigoare a legii, ceea ce ar însemna plata dreptului pentru aproximativ 1,7 milioane copii născuți în această perioadă, pentru implementarea acestei măsuri fiind necesari aproximativ 4 miliarde lei, și ținând cont de necesitatea aprobării bugetului de stat pentru anul 2019 și încadrarea în limitele de deficit bugetar asumate, se impune și pentru aceste măsuri prorogarea termenului de aplicare. Prorogarea termenului de aplicare atât a Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, cât și a măsurilor prevăzute de art. 27 alin. (6) și art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este necesar a fi efectuată înainte de aprobarea legii bugetare anuale, astfel încât fundamentarea bugetului să fie realizată pe baza actelor normative aprobate, conform Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.De asemenea, în situația excepțională înregistrată cu privire la proliferarea pestei porcine africane și a despăgubirilor preconizate a se acorda gospodăriilor individuale în care au fost sacrificate suine purtătoare ale acestui virus, ținând cont de faptul că 48% dintre gospodăriile în care se acordă ajutorul social sunt în mediul rural, se impune exceptarea acestor despăgubiri de la a fi luate în calcul la stabilirea ajutorului social pentru a nu afecta situația socioeconomică a acestor gospodării. Astfel, este necesară modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește veniturile care se exceptează de la stabilirea dreptului la ajutorul social. Luând în considerare Decizia Curții Constituționale nr. 387 din 5 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, prevederile Codului muncii trebuie adaptate, astfel încât să nu se înregistreze disfuncționalități legislative ca urmare a încetării efectelor juridice ale reglementării actuale. De asemenea, se impune și modificarea art. 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurându-se astfel cadrul necesar stabilirii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă. Totodată, în contextul intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2019 a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și abrogarea cu aceeași dată a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, se impune corelarea celor două acte normative astfel încât cuantumurile aferente tichetelor de creșă prevăzute de acestea să fie egalizate.Având în vedere necesitatea reducerii urgente a deficitului de forță de muncă identificat la nivel național, reclamat și de reprezentanții mediului de afaceri, deficit care se poate reduce prin calificarea la locul de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, aflate în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și care nu au absolvit învățământul gimnazial,luând în considerare modificările legislative prevăzute în Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, ce oferă posibilitatea persoanelor care au absolvit învățământul primar de a avea acces la programe de formare profesională, de nivel 1, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor în context personal, civic, social și/sau legat de ocupare și care să le permită practicarea ocupațiilor care necesită deținerea unor cunoștințe generale de bază și a unor competențe specifice acestora,având în vedere Recomandarea Consiliului 2.016/C 67/01 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă,de asemenea, pentru a sprijini integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile, în special a celor beneficiare de prestațiile prevăzute în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IArticolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 97Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2021. Articolul II(1) Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2020.(2) Cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă până la data de 31 decembrie 2020. Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția:a) alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;e) stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate; f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare; g) veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale. Articolul IVLegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 56 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II;2. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) teza întâi.3. La articolul 164, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1), diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.(1^2) Toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1). Articolul VAlineatul (2) al articolului 7 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată anual cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică. Articolul VILegea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: d) îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare.2. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:a) 6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;b) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;c) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;d) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 1, 2, 3 și 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 17 va avea următorul cuprins: Articolul 17Nu beneficiază de prevederile art. 16 angajatorii care:a) anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeași calificare;b) organizează programe de ucenicie în același domeniu de activitate în care ucenicul deține deja o calificare ce cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie;c) în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepția situației în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare;d) se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricții asupra acestora. Articolul VIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările și completările ulterioare. Articolul VIIIÎn aplicarea art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, termenul până la care se poate realiza actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat este data de 31 decembrie a fiecărui an. Cuantumul pensiilor militare de stat nu se actualizează dacă media anuală a inflației înregistrează valori negative. Articolul IXDupă alineatul (2^1) al articolului 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins: (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 96.----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 410 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
 • LEGE nr. 229 din 2 august 2018 privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 172 din 29 noiembrie 2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005
 • LEGE nr. 163 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • LEGE nr. 73 din 22 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 32 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 125 din 22 decembrie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 14 septembrie 1992
 • LEGE nr. 53 din 20 martie 2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 297 din 7 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 325 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 martie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 238 din 20 octombrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 97 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 52 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 8 martie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 139 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2010 pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţionala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994
 • LEGE nr. 56 din 13 februarie 2003 pentru ratificarea Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, şi acceptarea Protocolului de amendare a Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998
 • LEGE nr. 88 din 21 mai 2010 (*republicată*) privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 1930 pentru ratificarea Tratatului de Arbitraj între România şi Statele Unite ale Americii
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 253 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • LEGE nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei
 • LEGE nr. 32 din 3 iunie 1993 pentru punerea în aplicare, cu începere de la 1 iulie 1993, a Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată - aprobată prin Legea nr. 130/1992 -, emisă în baza Legii nr. 81/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 164 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGE nr. 428 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021