Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 20 septembrie 2018

  Având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgență a unor măsuri de actualizare a cadrului legal în domeniul realizării investițiilor și, în mod special, a investițiilor de infrastructură, pentru creșterea gradului de absorbție, a eficienței și impactului implementării proiectelor realizate din fonduri europene structurale și a investițiilor realizate din fonduri publice și a calității acestora,ținând cont de faptul că standardele de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport, cu modificările și completările ulterioare, au fost definite ca documente de referință cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, utilizate pentru fundamentarea indicatorilor tehnico-economici, fundamentarea necesarului de fonduri publice, de ghidare în analiza ofertelor în vederea adjudecării contractelor privind execuția lucrărilor de construcții, și că acestea au fost elaborate fără a avea la bază standarde minime de calitate a construcțiilor și investițiilor în infrastructura publică, ale căror costuri să le reflecte, că acestea nu sunt elaborate și aprobate pentru toate tipurile de investiții în construcții, că acestea nu au fost actualizate de la data aprobării și au la bază soluții tehnice depășite din punct de vedere tehnologic, al materialelor utilizate sau al reglementărilor tehnice aplicabile, că acestea se aplică, în practică, pentru toate tipurile de investiții, prin asimilare și comparare cu standardele de cost existente, ducând la o tipizare forțată a construcțiilor cu funcțiuni și caracteristici diferite,ținând cont de faptul că, prin art. V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, s-a instituit obligativitatea realizării obiectivelor/proiectelor de investiții și a celorlalte categorii de investiții finanțate, total sau parțial, din fonduri publice, cu încadrarea în standardele de cost, în vigoare la data aprobării/reaprobării indicatorilor tehnico-economici, în condițiile în care standardele de cost în vigoare au fost aprobate la nivelul anului 2010, datele statistice utilizate fiind la nivelul anilor 2008 - 2009, fără a mai fi actualizate sau indexate ulterior, și stabilite în baza unor concepte tehnice și funcționale depășite, fapt ce a generat controverse, blocaje în elaborarea proiectelor, derularea procedurilor de achiziții publice și realizarea obiectivelor de investiții, precum și scăderea calității investițiilor finanțate din fonduri publice pentru a se încadra în limitele financiare impuse, în toate etapele de realizare a acestora,luând în considerare interesul național în asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice, iar aceasta se realizează atât prin asigurarea economicității, eficacității și eficienței utilizării fondurilor publice, cât și prin realizarea unor investiții publice de calitate care să conducă la investiții durabile, care să corespundă scopului pentru care au fost realizate, să fie realizate în condiții optime care să genereze beneficii directe pentru utilizatorii finali și care să necesite, în perioada de exploatare, costuri minime de întreținere și reparații,având în vedere faptul că prin standardele actuale se impun limite de cheltuieli, stabilite procentual din valoarea investiției de bază, pentru servicii de proiectare, consultanță, asistență tehnică și că aceasta contravine Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, prin care se impune eliminarea oricăror tipuri de prețuri fixe, maximale sau minimale,având în vedere interesul național de realizare a investițiilor publice la standarde de calitate înalte și de eliminare a riscului de realizare a unor construcții ce prezintă o calitate arhitecturală slabă și care nu respectă cerințele fundamentale, prevăzute de legislația în domeniul calității în construcții, se impune în regim de urgență intervenția legislativă pentru crearea cadrului legal în acest sens și eliminarea dispozițiilor care, în timp, s-a constatat că generează blocaje investiționale, conduc la o formalizare excesivă a procesului de implementare, sunt aplicate în afara contextului legal, îngreunează implementarea investițiilor sau determină realizarea unor investiții care nu aduc un plus de valoare dezvoltării infrastructurii naționale.Întrucât România este o țară cu risc seismic ridicat, statul trebuie să ia toate măsurile pentru ca siguranța cetățenilor și a bunurilor să fie respectate și protejate, inclusiv prin revizuirea periodică a normelor de proiectare seismică a construcțiilor, fapt ce atrage majorarea periodică a costurilor pentru realizarea construcțiilor, standardizarea acestora instituind un model limitativ și neacoperitor în acest sens.Având în vedere sarcinile privind realizarea construcțiilor impuse de directivele europene - referitoare la comunicații electronice, aflate în vigoare, și la eficiența energetică - Near Zero Energy Building, ce vor deveni obligatorii din 2020, îndeplinirea acestora impune crearea tuturor condițiilor, inclusiv din punct de vedere al cadrului legal, pentru corecta lor aplicare, în condițiile în care pe problematica eficienței energetice în clădiri există mai multe obligații exprese, ca, de exemplu, cele cuprinse în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE care se referă la reabilitarea energetică a 3%/an din totalul clădirilor publice, aspecte care afectează direct bugetele instituțiilor publice.Ținând cont de faptul că sectorul industriei de construcții este considerat la nivel european ca fiind un sector competitiv care aduce multe beneficii societății și economiei, fiind relaționat cu alte politici, precum protecția mediului, eficiența energetică, siguranța și securitatea muncii, fiscalitatea sau achizițiile publice, fapt ce atrage necesitatea luării măsurilor în vederea stimulării acestuia, cel puțin în domeniile stabilite ca fiind prioritare: asigurarea forței de muncă suficientă și calificată, asigurarea proiectării de calitate în domeniul arhitecturii și ingineriei, finanțarea investițiilor în renovarea inteligentă a clădirilor, finanțarea adecvată în cercetare și inovare pentru un mediu construit sustenabil, inteligent și incluziv, utilizarea eficientă a resurselor,ținând cont de interesul național în asigurarea cadrului legal pentru ca industria construcțiilor și, implicit, produsele rezultate - construcțiile să fie de calitate, să respecte codurile de proiectare, normativele tehnice, progresul tehnic, să fie eficiente energetic, să fie ușor de întreținut și cu costuri optime pe toată durata de viață de minimum 50 de ani, se impune eliminarea standardelor de cost ca element de referință pentru promovarea investițiilor publice, prevăzute de acte normative în vigoare.În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) articolul V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017;b) Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;d) orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiții și alte categorii de investiții care intră sub incidența art. V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare“ sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare“. Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile de management responsabile pentru managementul și implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020 vor proceda la revizuirea ghidurilor solicitantului aferente fondurilor europene structurale și de investiții gestionate, dacă este cazul, cu indicarea detaliată a impactului aplicării prevederilor art. I asupra beneficiarilor proiectelor finanțate din fonduri europene, în funcție de stadiul accesării fondurilor europene.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul educației naționale,
  Petru Andea,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 septembrie 2018.Nr. 85.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 253 din 13 decembrie 2017 privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 426 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGE nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 7 noiembrie 2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 373 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 • LEGE nr. 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 8 decembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 91 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 75 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 martie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro
 • LEGE nr. 201 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 • LEGE nr. 506 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 365 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 360 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 37 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 noiembrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 13 din 7 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 222 din 19 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 122 din 5 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 129 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 346 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992
 • LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC)
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 96 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice
 • LEGE nr. 159 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedura penala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 183 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 25 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 438 din 18 iulie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. privind finanţarea Proiectului de modernizare a metroului Bucureşti, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 91 din 1 noiembrie 1995 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952
 • LEGE nr. 78 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritima comercială, semnate la Baku la 27 martie 1996
 • LEGE nr. 179 din 26 iunie 1930 pentru autorizarea comunei urbane Tg. Neamţ de a vinde prin buna învoiala băile Oglinzi, Casei Muncii C.F.R.
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 221 din 26 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1998 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021