Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 774 din 07 septembrie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 7 septembrie 2018

  Având în vedere:– analiza execuției bugetare pe primele 7 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu gradul de colectare a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe primele luni ale anului;– adoptarea unor acte normative care determină influențe financiare asupra veniturilor bugetare;– necesitatea asigurării plății la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării în bune condiții a activității caselor județene de pensii până la finele anului;– asigurarea fondurilor necesare în bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru plata măsurilor active de stimulare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; – prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare; ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul neasigurării potrivit calendarelor/termenelor stabilite a drepturilor de pensie pe anul 2018 care au drept consecință întârzierea la plată a acestor drepturi;– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității caselor județene de pensii, întrucât nu pot asigura sumele necesare plății drepturilor salariale, cu consecințe negative asupra îndeplinirii rolului, atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor aferente măsurilor active ce se finanțează din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care are drept consecință nerealizarea/neimplementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu implicații asupra diminuării veniturilor aferente acestor fonduri,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 3 ianuarie 2018, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 2Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 870.154 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 3.506.331 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 2.636.177 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 878.154 mii lei la credite de angajament și cu 870.154 mii lei la credite bugetare.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 26.907 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 18.054 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 44.961 mii lei. Articolul 4Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 178.962 mii lei și la cheltuieli cu suma de 65.729 mii lei la credite de angajament și cu 59.230 mii lei la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 119.732 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 66.947 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 2.267 mii lei la credite de angajament și cu 5.032 mii lei la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 71.979 mii lei. Articolul 6Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“. Articolul 7În condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite ca, în situația în care identifică pe parcursul exercițiului bugetar proiecte noi, să introducă în bugetele instituțiilor publice finanțate parțial de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu articolul și alineatul corespunzător, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Articolul 8(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2018 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se repartizează sumele reținute în proporție de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 12, lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018:a) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 63.567,9 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 968,1 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 236 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.324,9 milioane lei;c) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 262,1 milioane lei. Articolul 10Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 5 septembrie 2018.Nr. 79. Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor
  Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2018
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                                      │           ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│                  Denumire indicator                  │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                                      │           ││    │tol │    │tlu │   │at │                                                      │           │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│             A             │                          B                           │     1     │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001  03                   │VENITURI - TOTAL                                      │    897.061││0002  03                   │I. VENITURI CURENTE                                   │  3.533.238││2000  01                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                           │  3.544.979││2003                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                           │  2.057.191││      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │  2.031.271││                           │angajatori                                            │           ││      04                   │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │     20.117││                           │boli profesionale datorate de angajatori              │           ││      09                   │Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă    │      5.803││                           │pentru accidente de muncă și boli profesionale        │           ││2103                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                            │  1.487.788││      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │  1.634.321││                           │asigurați                                             │           ││      04                   │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │    -13.853││                           │asigurate pe bază de contract de asigurare            │           ││      07                   │Contribuții la fondul de pensii, administrat privat   │   -593.841││                           │(se scade)                                            │           ││      09                   │Contribuții de la persoane care realizează venituri   │          4││                           │de natură profesională cu caracter ocazional          │           ││      10                   │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri  │     -7.915││                           │de natură profesională, altele decât cele de natură   │           ││                           │salarială, plătite de angajatori                      │           ││      11                   │Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor      │     33.181││                           │pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea│           ││                           │de asigurat în sistemul de pensii                     │           ││      12                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │    472.745││                           │persoane care realizează venituri din activități      │           ││                           │independente, activități agricole și asocieri fără    │           ││                           │personalitate juridică                                │           ││      13                   │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │    -28.938││                           │de persoanele care realizează venituri din drepturi   │           ││                           │de proprietate intelectuală                           │           ││      14                   │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │    -12.316││                           │de persoanele care realizează venituri din activități │           ││                           │desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile  │           ││                           │încheiate potrivit Codului civil, precum și           │           ││                           │a contractelor de agent                               │           ││      28                   │Contribuția de asigurări sociale datorate de          │      4.400││                           │persoanele fizice care realizează venituri în baza    │           ││                           │contractelor de activitate sportivă                   │           ││2900  03                   │C. VENITURI NEFISCALE                                 │    -11.741││3000  03                   │CI. VENITURI DIN PROPRIETATE                          │      1.022││3103                       │VENITURI DIN DOBÂNZI                                  │      1.022││      05                   │Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor       │         35││                           │sociale de stat                                       │           ││      06                   │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de   │        987││                           │accidente de muncă și boli profesionale               │           ││3300  03                   │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                     │    -12.763││3303                       │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI  │     -9.918││      08                   │Venituri din prestări de servicii                     │        -25││      11                   │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă      │     -9.386││      50                   │Alte venituri din prestări de servicii și alte        │       -507││                           │activități                                            │           ││3603                       │DIVERSE VENITURI                                      │     -2.845││      01                   │Venituri din aplicarea prescripției extinctive        │     -2.845││4100  03                   │IV. SUBVENȚII                                         │ -2.636.177││4200  03                   │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│ -2.636.177││4203                       │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT                       │ -2.636.177││      24                   │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de  │ -2.636.177││                           │stat                                                  │           ││4903  01                   │Venituri sistem public de pensii                      │    870.154││4903  02                   │Venituri sistem accidente de muncă și boli            │     26.907││                           │profesionale                                          │           ││5000                       │TOTAL GENERAL                                         │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    860.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    852.100││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    857.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    857.100││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     23.600││                           │II. Credite bugetare                                  │     23.600││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -15.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -1.500││                           │II. Credite bugetare                                  │     -1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    850.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    850.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││5003                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                  │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    860.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    852.100││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    857.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    857.100││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     23.600││                           │II. Credite bugetare                                  │     23.600││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -15.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -1.500││                           │II. Credite bugetare                                  │     -1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    850.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    850.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││6800  03                   │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE            │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    860.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    852.100││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    857.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    857.100││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     23.600││                           │II. Credite bugetare                                  │     23.600││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -15.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -1.500││                           │II. Credite bugetare                                  │     -1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    850.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    850.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││6803                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                        │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    878.154││                           │II. Credite bugetare                                  │    870.154││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    875.154││                           │II. Credite bugetare                                  │    875.154││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     22.685││                           │II. Credite bugetare                                  │     22.685││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -15.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -1.500││                           │II. Credite bugetare                                  │     -1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    868.969││                           │II. Credite bugetare                                  │    868.969││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││6903                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE    │           ││                           │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE                            │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -18.054││                           │II. Credite bugetare                                  │    -18.054││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -18.054││                           │II. Credite bugetare                                  │    -18.054││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │        915││                           │II. Credite bugetare                                  │        915││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -18.969││                           │II. Credite bugetare                                  │    -18.969││9903                       │EXCEDENT/DEFICIT                                      │     44.961││9903  10                   │Excedent/Deficit sistem public de pensii              │           ││9903  11                   │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli    │     44.961││                           │profesionale                                          │           │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor
  Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2018
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                                      │           ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│                  Denumire indicator                  │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                                      │           ││    │tol │    │tlu │   │at │                                                      │           │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│             A             │                          B                           │     1     │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001  04                   │VENITURI - TOTAL                                      │    245.909││0002  04                   │I. VENITURI CURENTE                                   │    187.409││2000  04                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                           │    187.409││2004                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                           │    142.391││      02                   │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de     │     45.019││                           │angajatori                                            │           ││       06                  │Contribuția angajatorilor la fondul de garantare      │     33.718││                           │pentru plata creanțelor salariale                     │           ││       10                  │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca    │     36.375││                           │pentru șomaj                                          │           ││       11                  │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca    │     27.279││                           │pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor    │           ││                           │salariale                                             │           ││2104                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                            │     45.018││       02                  │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de     │     45.018││2900   04                  │asigurați                                             │           ││3000   04                  │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI                          │      8.407││3104                       │VENITURI DIN DOBÂNZI                                  │      8.407││       03                  │Alte venituri din dobânzi                             │      2.457││       04                  │Venituri din dobânzi la fondul de garantare           │      5.950││                           │pentru plata creanțelor salariale                     │           ││3600   04                  │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                     │     -8.407││3604                       │DIVERSE VENITURI                                      │     -8.407││       24                  │Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri   │          5││       50                  │Alte venituri                                         │     -8.412││4804                       │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│     58.500││                           │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │           ││                           │2014 - 2020                                           │           ││       02                  │Fondul Social European (FSE)                          │     58.500││4904   01                  │Venituri sistem asigurări pentru șomaj                │    178.962││4904   02                  │Venituri fond garantare pentru plata creanțelor       │     66.947││                           │salariale                                             │           ││5000                       │TOTAL GENERAL                                         │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     63.462││                           │II. Credite bugetare                                  │     54.198││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     63.963││                           │II. Credite bugetare                                  │     58.198││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -3.802││                           │II. Credite bugetare                                  │     -6.802││                 58        │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE    │           ││                           │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│           ││                           │I. Credite de angajament                              │     70.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     70.000││                 59        │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.235││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││5004                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ                     │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     63.462││                           │II. Credite bugetare                                  │     54.198││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     63.963││                           │II. Credite bugetare                                  │     58.198││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -3.802││                           │II. Credite bugetare                                  │     -6.802││                 58        │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE    │           ││                           │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│           ││                           │I. Credite de angajament                              │     70.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     70.000││                 59        │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.235││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││6400   04                  │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE            │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -6.443││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.707││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -5.942││                           │II. Credite bugetare                                  │    -11.707││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -3.707││                           │II. Credite bugetare                                  │     -6.707││                 59        │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.235││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││6404                       │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA       │           ││                           │CREANȚELOR SALARIALE                                  │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.267││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.032││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.267││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.032││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │        -32││                           │II. Credite bugetare                                  │        -32││                 59        │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.235││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││6504                       │ÎNVĂȚĂMÂNT                                            │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -711││                           │II. Credite bugetare                                  │       -711││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -705││                           │II. Credite bugetare                                  │       -705││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -705││                           │II. Credite bugetare                                  │       -705││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │         -6││                           │II. Credite bugetare                                  │         -6││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │         -6││                           │II. Credite bugetare                                  │         -6││6804                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA                        │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -3.465││                           │II. Credite bugetare                                  │     -9.964││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.970││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.970││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.970││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.970││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -495││                           │II. Credite bugetare                                  │     -3.994││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -495││                           │II. Credite bugetare                                  │     -3.994││8000  04                   │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE                        │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     69.905││                           │II. Credite bugetare                                  │     69.905││8004                       │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     69.905││                           │II. Credite bugetare                                  │     69.905││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     69.905││                           │II. Credite bugetare                                  │     69.905││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │        -95││                           │II. Credite bugetare                                  │        -95││                 58        │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE    │           ││                           │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020  │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     70.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     70.000││8904  01                   │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj              │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     65.729││                           │II. Credite bugetare                                  │     59.230││8904  02                   │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor     │           ││                           │salariale                                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.267││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.032││9904                       │EXCEDENT/DEFICIT                                      │    191.711││9904  10                   │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj        │    119.732││9904  11                   │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata          │     71.979││                           │creanțelor salariale                                  │           │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  ----

  Noutăți

 • LEGE nr. 570 din 19 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesoluţionate, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2001
 • LEGE nr. 404 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii
 • LEGE nr. 302 din 19 noiembrie 2008 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • LEGE nr. 208 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 septembrie 1997 privind unele măsuri de conservare şi de închidere a minelor
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 157 din 30 iunie 2017 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 64 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 74 din 3 noiembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 96 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 72 din 16 iulie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 369 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 20 februarie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 24 decembrie 1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 106 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 180 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 283 din 20 decembrie 2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros - S.R.L. Bucureşti
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 203 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • LEGE nr. 139 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 8 mai 2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 23 mai 2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 279 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 303 din 25 octombrie 2005 pentru ratificarea Deciziei nr. 3/2005 a Consiliului de Asociere România - Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului comerţului cu produse agricole transformate, prevăzute în Protocolul nr. 3 la Acordul european, semnată la Bruxelles la 5 iulie 2005
 • LEGE nr. 190 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 60 din 22 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 313 din 28 iunie 2004 datoriei publice
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 aprilie 2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021