Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 110 din 3 iunie 1998 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 3 iunie 1998 -
LEGE nr. 110 din 3 iunie 1998bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 3 iunie 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară. Articolul 2 (1) Pentru anul 1998, bugetul asigurărilor sociale de stat se stabileşte la venituri, cât şi la cheltuieli în suma de 21.349,8 miliarde lei, conform anexei nr. 1. (2) Detalierea pe articole de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 este prezentată în anexa nr. 2. (3) Lista obiectivelor de investiţii ce urmează a se finanţa din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 este cea prezentată în anexa nr. 2 a). (4) În anul 1998, din bugetul asigurărilor sociale de stat se pot plăti dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele utilizate din trezorerie în vederea acoperirii deficitelor temporare înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 1997. Articolul 3 (1) Bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1998 se stabileşte atât la venituri, cât şi la cheltuieli în suma de 2.324,1 miliarde lei, conform anexei nr. 3. (2) În cheltuielile bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor este cuprinsă şi suma de 1 miliard lei, necesară efectuării unor reparaţii capitale la unităţile de odihnă şi tratament balnear ale agricultorilor, aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 4 (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1998 se stabileşte, la venituri, în suma de 5.233,9 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 5.016,7 miliarde lei, cu un excedent de 217,2 miliarde lei, conform anexei nr. 4. (2) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la cheltuieli este cuprinsă şi suma de 2 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea fundaţiilor româno-germane, potrivit Convenţiei privind promovarea formării profesionale în România, încheiată la Bucureşti la 22 decembrie 1997, între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Federal al Cooperării Economice şi Dezvoltării din Republica Federală Germania. (3) Lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1998 este prezentată în anexa nr. 4 a). Articolul 5 (1) Sinteza bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară pe anul 1998 cuprinde la venituri suma de 2.733,7 miliarde lei, la cheltuieli suma de 2.811,8 miliarde lei şi un deficit de 78,1 miliarde lei, conform anexei nr. 5, şi conţine bugetele fondurilor pentru pensia suplimentară, gestionate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii, evidenţiate distinct în anexele nr. 5 a)-5 d). (2) Deficitul bugetului Fondului pentru pensia suplimentară, gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, de 20,9 miliarde lei, precum şi diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară, gestionate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii, în limita a 57,2 miliarde lei, se acoperă din disponibilităţile anilor precedenţi ale bugetului Fondului pentru pensia suplimentară, gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 6 (1) Încasarea contribuţiilor datorate bugetelor fondurilor ce compun asigurările sociale de stat se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care reglementează aceste surse financiare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) În anul 1998, persoanele juridice care angajează personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune la bancă, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor şi documentele pentru plata contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară, plăţile efectuându-se simultan, sub control bancar. (3) În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite acestor bugete şi a majorărilor de întârziere şi va dispune încasarea sumelor respective prin aplicarea dispoziţiilor legale. (4) Cheltuielile ocazionate de măsurile de executare silită a creanţelor bugetare pot fi suportate din capitolul "Cheltuieli de administrare a fondului", aferent fiecărui buget menţionat la alin. (3). (5) În cazul agenţilor economici cu capital majoritar de stat, aflaţi în procedura de lichidare ca urmare a restructurării, nu se mai calculează, după data adoptării hotărârii de lichidare, majorări de întârziere sau penalităţi pentru sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară până la acea dată. Articolul 7 (1) În vederea trimiterii la tratament balnear şi odihnă a unor categorii de persoane, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va putea contracta pentru anul 1998, în funcţie de evoluţia tarifelor, un număr de până la 400.000 locuri la tratament şi odihnă, astfel: a) 200.000 locuri pentru pensionarii asigurărilor sociale de stat; b) 30.000 locuri pentru pensionarii agricultori şi persoanele asigurate în baza Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare; c) 25.000 locuri care se acordă gratuit, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicată, şi salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv; d) 145.000 locuri pentru salariaţii din unităţile bugetare. (2) Locurile vor fi asigurate în unităţile de tratament balnear din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. (3) În limita locurilor prevăzute la alin. (1) lit. d), se vor asigura bilete de odihnă şi tratament şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, conform prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul pensionarului didactic. (4) În limita locurilor prevăzute la alin. (1), biletele de odihnă şi tratament pot fi atribuite şi membrilor de familie (soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii), dacă însoţesc titularii de drept. (5) Costul procedurilor de tratament balnear pentru beneficiarii biletelor de tratament, emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, se va deconta până la sfârşitul anului din bugetul Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate. (6) Contribuţia ce urmează a fi plătită de beneficiarii biletelor de tratament şi odihnă este egală cu: a) 70% din pensia de bază cuvenită pe luna anterioară procurării biletelor, pentru pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat sau pentru pensionării agricultori; b) 70% din venitul lunar asigurat, pentru asiguraţii agricultori; c) 70% din pensiile cumulate, în cazul pensionarilor care cumulează pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat cu pensia din agricultură; d) 50% din valoarea biletului, la data procurării lui, pentru salariaţii bugetari; e) 50% din contribuţia titularului, în cazul soţului (soţiei), copiilor sau însoţitorului invalidului de gradul I de invaliditate, în cazul în care aceştia nu au venit propriu; f) valoarea integrală a biletului, în cazul în care contribuţia datorată este mai mare decât aceasta sau în cazul în care soţul (soţia) titularului nu face parte din categoriile de persoane îndreptăţite la bilet. (7) Pensia de bază utilizată pentru calculul contribuţiei plătite de beneficiarii biletelor de tratament şi odihnă, potrivit prevederilor alin. (6), cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 90 alin. (3) lit. c) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. (8) Diferenţa dintre tariful biletului de tratament şi odihna şi contribuţia beneficiarilor de bilete, în limita numărului de locuri precizate la alin. (1) şi a alocaţiei bugetare prevăzute cu această destinaţie, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru beneficiarii menţionaţi la lit. a), c) şi d) şi din bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, pentru cei menţionaţi la lit. b). (9) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii, numărul de bilete ce poate fi eliberat pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită similar cu cea pentru pensionarii asigurărilor sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din biletele respectivilor ordonatori de credite. (10) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar, având prioritate persoanele cu pensii şi, respectiv, salarii mai mici. Articolul 8Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament, de către unităţile de tratament balnear administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, până la cel mult nivelul tarifelor cu care celelalte unităţi de profil, cu condiţii de confort similare, din aceeaşi staţiune balneoclimaterică sau dintr-o zonă apropiată, şi-au adjudecat la licitaţie celelalte locuri. Articolul 9În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1998 sunt cuprinse în sume pentru plată, în condiţiile legii, a protezelor, ortezelor şi a altor accesorii de acest fel, comandate şi nedecontate până la intrarea în vigoare a Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. Articolul 10Guvernul poate prezenta Parlamentului propuneri de rectificare a prezentei legi, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a măsurilor de protecţie socială şi din adoptarea unor noi acte normative. Articolul 11Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANBucureşti, 3 iunie 1998.Nr. 110. Anexa 1BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 1998                                                                    - mii lei-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Program 1998                                    ───────────────────────────────────────Ca- Sub- Bugetul Intrări TOTALpitol capi- Titlu Denumire asigurărilor de credite (3=1+2)      tol Arti- indicator sociale externe            col de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                VENITURI 21.349.789.596 21.349.789.596               I. VENITURI CURENTE 19.684.623.750 19.684.623.750                A. VENITURI FISCALE 19.582.798.950 19.582.798.950                 A1. IMPOZITE                     DIRECTE 19.582.798.950 19.582.798.9500904 CONTRIBUŢII PENTRU                  ASIGURĂRI SOCIALE 19.582.798.950 19.582.798.950      01 Contribuţii pentru                  asigurări sociale 19.582.798.950 19.582.798.950                B. VENITURI                   NEFISCALE 101.824.800 101.824.8002204 DIVERSE VENITURI 101.824.800 101.824.800      13 Contribuţii                   pentru bilete de                   tratament şi                   odihnă 51.824.800 51.824.800      30 Încasări din                   alte surse 50.000.000 50.000.0003704 SUBVENŢII PRIMITE                DE LA BUGETUL                DE STAT 1.665.165.846 1.665.165.846      04 Subvenţii primite                  de la bugetul                  asigurărilor                  sociale de stat 1.665.165.846 1.665.165.846               CHELTUIELI-TOTAL 21.349.789.596 42.518.400 21.392.307.996          01 A. CHELTUIELI CURENTE 21.338.865.756 24.758.400 21.363.624.156          02 CHELTUIELI DE                  PERSONAL 11.791.960 11.791.960          20 CHELTUIELI MATERI-                 ALE ŞI SERVICII 918.385.160 24.758.400 943.143.560          38 TRANSFERURI 20.256.300.313 20.256.300.313          49 DOBÂNZI 152.388.323 152.388.323          70 B. CHELTUIELI DE                   CAPITAL 7.334.400 17.760.000 25.094.400          78 C. OPERAŢIUNI                  FINANCIARE 3.589.440 3.589.440          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE               EXTERNE, PLĂŢI,               DOBÂNZI ŞI COMISIOANE               LA CREDITE 3.589.440 3.589.440             PARTEA a III-a - CHELTU-             IELI SOCIAL-CULTURALE 20.700.300.313 20.700.300.3136004 ASISTENŢĂ SOCIALĂ,               ALOCAŢII, PENSII,               AJUTOARE ŞI               INDEMNIZAŢII 20.668.426.358 20.668.426.358          01 A. CHELTUIELI                  CURENTE 20.668.426.358 20.668.426.358          20 CHELTUIELI MATERIALE               ŞI SERVICII 444.000.000 444.000.000          38 TRANSFERURI 20.224.426.358 20.224.426.358          40 Transferuri necon-                 solidabile 20.224.426.358 20.224.426.358                 din total cheltu-                 ieli capitol:      22 Pensii de asigurări               sociale 18.867.570.000 18.867.570.000      23 Indemnizaţii pentru               incapacitate temporară               de muncă din cauză               de boală sau accident 458.105.375 458.105.375      24 Indemnizaţii pentru               concedii de materni-               tate şi îngrijirea               copiilor 217.393.280 217.393.280      26 Ajutoare acordate               asiguraţilor pentru               decese şi proteze 31.211.000 31.211.000      27 Ajutoare acordate               pensionarilor pentru               decese şi proteze 93.887.771 93.887.771      28 Tratament balnear şi               odihnă 444.000.000 444.000.000      29 Concediu plătit pentru               îngrijirea copilului               în vârsta de până               la 2 ani 527.458.932 527.458.932      31 Compensaţii pentru               pensiile refugiaţilor               greci repatriaţi 28.800.000 28.800.0006104 ALTE CHELTUIELI                SOCIALE 31.873.955 31.873.955          01 A. CHELTUIELI CURENTE 31.873.955 31.873.955      10 Contribuţia de asigurări               sociale de sănătate               pentru persoanele               aflate în concediu               medical 31.873.955 31.873.955          38 TRANSFERURI 31.873.955 31.873.955          39 Transferuri                  consolidabile 31.873.955 31.873.955               Partea a VI-a - ALTE               ACŢIUNI 497.100.960 42.518.400 593.619.3607304 CHELTUIELI DE ADMINIS-               TRARE A FONDULUI 497.100.960 42.518.400 539.619.360          01 A. CHELTUIELI                    CURENTE 486.177.120 24.758.400 510.935.520          02 CHELTUIELI DE                PERSONAL 11.791.960 11.791.960          20 CHELTUIELI MATERIALE                ŞI SERVICII 474.385.160 24.758.400 499.143.560          70 B. CHELTUIELI DE                 CAPITAL 7.334.400 17.760.000 25.094.400          78 C. OPERAŢIUNI                  FINANCIARE 3.589.440 3.589.440          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE                EXTERNE, PLĂŢI,                DOBÂNZI ŞI COMISIOANE                  LA CREDITE 3.589.440 3.589.440                din total cheltuieli                capitol:      03 Cheltuieli cu transmi-               terea şi plata dreptu-               rilor 477.150.860 477.150.860      50 Alte cheltuieli 19.950.100 42.518.400 62.468.500               Partea a IX-a - PLĂŢI               DE DOBÂNZI ŞI ALTE                CHELTUIELI 152.388.323 152.388.3238904 PLĂŢI DE DOBÂNZI 152.388.323 152.388.323          01 A. CHELTUIELI                 CURENTE 152.388.323 152.388.323          49 DOBÂNZI 152.388.323 152.388.323      02 Dobânda datorată               trezoreriei statului 152.388.323 152.388.323────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               EXCEDENT/DEFICIT 0 -42.518.400 -42.518.400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 1998- detalierea pe articole de cheltuieli -                                                                     - mii lei-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Program 1998                                    ───────────────────────────────────────Ca- Art. Bugetul Intrări TOTALpitol Alin. Denumire asigurărilor de credite (3=1+2)                     indicator sociale externe                                       de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               CHELTUIELI-TOTAL 21.349.789.596 42.518.400 21.392.307.996          01 A. CHELTUIELI CURENTE 21.338.865.756 24.758.400 21.363.624.156          02 CHELTUIELI DE                  PERSONAL 11.791.960 11.791.960          20 CHELTUIELI MATERI-                 ALE ŞI SERVICII 918.385.160 24.758.400 943.143.560          38 TRANSFERURI 20.256.300.313 20.256.300.313          49 DOBÂNZI 152.388.323 152.388.323          70 B. CHELTUIELI DE                   CAPITAL 7.334.400 17.760.000 25.094.400          78 C. OPERAŢIUNI                  FINANCIARE 3.589.440 3.589.440          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE               EXTERNE, PLĂŢI,               DOBÂNZI ŞI COMISIOANE               LA CREDITE 3.589.440 3.589.4406004 ASISTENŢĂ SOCIALĂ,               ALOCAŢII, PENSII,               AJUTOARE ŞI               INDEMNIZAŢII 20.668.426.358 20.668.426.358          01 CHELTUIELI CURENTE 20.668.426.358 20.668.426.358          20 CHELTUIELI MATERIALE               ŞI SERVICII 444.000.000 444.000.000          21 Drepturi cu caracter                social 444.000.000 444.000.000          38 TRANSFERURI 20.224.426.358 20.224.426.358          40 Transferuri necon-                   solidabile 20.224.426.358 20.224.426.358        4005 Pensii de asigurări               sociale 18.867.570.000 18.867.570.000        4009 Alte ajutoare, alo-               locaţii şi               indemnizaţii 1.328.056.358 1.328.056.358        4020 Alte transferuri 28.800.000 28.800.0006104 ALTE CHELTUIELI                SOCIALE 31.873.955 31.873.955          01 A. CHELTUIELI CURENTE 31.873.955 31.873.955          38 TRANSFERURI 31.873.955 31.873.955          39 Transferuri                  consolidabile 31.873.955 31.873.955        3917 Contribuţia persoanelor                aflate în concediu                medical pentru                asigurările sociale                de sănătate 31.873.955 31.873.9557304 CHELTUIELI DE ADMINIS-               TRARE A FONDULUI 497.100.960 42.518.400 539.619.360          01 A. CHELTUIELI                    CURENTE 486.177.120 24.758.400 510.935.520          02 CHELTUIELI DE                PERSONAL 11.791.960 11.791.960          10 Cheltuieli cu                salariile 7.251.158 7.251.158          11 Contribuţii pentru                asigurări sociale                de stat 1.667.766 1.667.766          12 Cheltuieli pentru                constituirea Fondului                pentru plata ajutorului                de şomaj 362.558 362.558          13 Deplasări, detaşări,                 transferări 2.157.600 2.157.600          14 Contribuţii pentru                constituirea Fondului                de asigurări sociale                de sănătate 352.878 352.878          20 CHELTUIELI MATERIALE                ŞI SERVICII 474.385.160 24.758.400 499.143.560          24 Cheltuieli pentru                întreţinere şi gospodărie 1.000.000 1.000.000          27 Reparaţii curente 466.400 466.400        3004 Transmiterea drepturilor 467.915.736 467.915.736        3007 Alte cheltuieli autori-                zate prin dispoziţii                legale 5.003.024 24.758.400 29.761.424          70 B. CHELTUIELI DE                 CAPITAL 7.334.400 17.760.000 25.094.400          72 Investiţii ale               instituţiilor publice 7.334.400 17.760.000 25.094.400          78 C. OPERAŢIUNI                  FINANCIARE 3.589.440 3.589.440          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,                PLĂŢI DE DOBÂNZI                ŞI COMISIOANE 3.589.440 3.589.440          85 Rambursări de credite                 externe şi plăţi de                 dobânzi şi comisioane                 la creditele externe                 contractate de                 ordonatorii de credite 3.589.440 3.589.440        8502 Plăţi de dobânzi 3.589.440 3.589.4408904 PLĂŢI DE DOBÂNZI 152.388.323 152.388.323          01 A. CHELTUIELI                 CURENTE 152.388.323 152.388.323          51 Plăţi de dobânzi 152.388.323 152.388.323        5102 Dobânda datorată               trezoreriei statului 152.388.323 152.388.323──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2 a)LISTAobiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din bugetulasigurărilor sociale de stat pe anul 1998                                                                     - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Nominalizarea Program 1998      pe obiective ─────────────────────────────────      de investiţii Valoarea Valoarea Total din care, finanţat din: Nr. şi alte totală totală ────────────────────── crt. cheltuieli actualizată Bugetul Intrări      de investiţii asigurărilor credite                                                        sociale externe                                                        de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL, 25.094.400 25.094.400 25.094.400 7.334.400 17.760.000      din care: C. Alte cheltuieli     de investiţii 25.094.400 25.094.400 25.094.400 7.334.400 17.760.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 3BUGETULFondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurărisociale ale agricultorilor pe anul 1998                                                                   - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Sub- Titlu/ Denumire indicator ProgramCapitol capitol Articol 1998──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0009 VENITURI - TOTAL 2.324.158.985 1009 I. VENITURI CURENTE 1.248.106.960 3309 A. VENITURI FISCALE 1.235.860.716 4409 A.1. IMPOZITE DIRECTE 1.235.860.716 0909 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 28.105.560         05 Contribuţia persoanelor asigurate 28.105.560 1109 CONTRIBUŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI                             PENTRU CONSTITUIREA FONDULUI 1.207.755.156         01 Contribuţia agenţilor economici 1.207.755.156                             B. VENITURI NEFISCALE 12.246.244 2209 DIVERSE VENITURI 12.246.244         13 Contribuţia pentru bilete de                               tratament şi odihnă 2.246.244         30 Încasări din alte surse 10.000.000 3709 SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 1.076.052.025         09 Subvenţii primite în completarea                               Fondului pentru plata pensiilor                               şi a altor drepturi de asigurări                               sociale ale agricultorilor 1.076.052.025 5009 CHELTUIELI - TOTAL 2.324.158.985                01 CHELTUIELI CURENTE 2.324.158.985                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 134.961.910                38 TRANSFERURI 2.189.197.075 5909 Partea a III-a -                           CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 2.225.197.075 6009 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,                           AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 2.225.197.075                01 CHELTUIELI CURENTE 2.225.197.075                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 36.000.000                38 TRANSFERURI 2.189.197.075                40 Transferuri neconsolidabile 2.189.197.075                            Din total cheltuieli capitol:         22 - Pensii de asigurări sociale 2.176.931.328         23 - Indemnizaţii pentru incapacitate                           temporară de muncă 37.932         24 - Indemnizaţii pentru concedii de                           maternitate, îngrijire copil                           bolnav 22.759         26 - Ajutoare acordate asiguraţilor pentru                           decese şi proteze 40.086         27 - Ajutoare acordate pensionarilor pentru                           decese şi proteze 11.763.462         28 - Tratament balnear şi odihnă 36.000.000         29 - Concediu plătit pentru îngrijirea                           copilului în vârstă de până la 2 ani 401.508 7109 Partea a VI-a -                             ALTE ACŢIUNI 98.961.910 7209 ALTE ACŢIUNI 1.000.000                01 CHELTUIELI CURENTE 1.000.000                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.000.000                28 Reparaţii capitale 1.000.000         50 Alte cheltuieli 1.000.000 7309 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 97.961.910                01 CHELTUIELI CURENTE 97.961.910                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 97.961.910                30 Alte cheltuieli 97.961.910                             Din total cheltuieli capitol:         03 Cheltuieli ocazionate de plata                               drepturilor 97.961.910────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         EXCEDENT/DEFICIT 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4BUGETULFondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1998                                                                     -mii lei-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   Program 1998                                      ───────────────────────────────────────Ca- Sub- Bugetul Intrări TOTALpitol capi- Titlu/ Denumire Fondului pentru de credite (3=1+2)      tol Articol indicator plata ajutorului externe                                        de şomaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  VENITURI - TOTAL 5.233.923.000 5.233.923.000                   VENITURI CURENTE 5.173.923.000 5.173.923.000                    A. VENITURI                       FISCALE 4.456.023.000 4.456.023.000                     A1. IMPOZITE                         DIRECTE 4.456.023.000 4.456.023.0001006 CONTRIBUŢII                      LA FONDUL                      PENTRU PLATA                      AJUTORULUI                      DE ŞOMAJ 4.456.023.000 4.456.023.000      01 Contribuţii                      de la persoa-                      ne juridice                      şi fizice care                      utilizează                      munca sala-                      riata 3.839.764.500 3.839.764.500      02 Contribuţii                      pentru ajuto-                      rul de şomaj                      de la salariaţi 616.258.500 616.258.500                  B. VENITURI                     NEFISCALE 717.900.000 717.900.0002206 DIVERSE VENITURI 717.900.000 717.900.000      30 Încasări din                      alte surse 717.900.000 717.900.0004206 ÎNCASĂRI DIN                      RAMBURSAREA                      ÎMPRUMUTURILOR                      ACORDATE 60.000.000 60.000.000      06 Încasări din                       rambursarea                       împrumuturi-                       lor acordate                       pentru în-                       fiinţarea şi                       dezvoltarea                       de întreprin-                       deri mici şi                       mijlocii 60.000.000 60.000.000                   CHELTUIELI-TOTAL 5.016.747.477 160.395.840 5.177.143.317            01 CHELTUIELI                    CURENTE 4.897.018.977 115.592.640 5.012.611.617            02 CHELTUIELI DE                     PERSONAL 64.738.740 64.738.740            20 CHELTUIELI MA-                     TERIALE ŞI                     SERVICII 173.892.206 115.592.640 289.484.846            38 TRANSFERURI 4.658.388.031 4.658.388.031            70 CHELTUIELI DE                    CAPITAL 30.592.209 44.803.200 75.395.409            79 ÎMPRUMUTURI                    ACORDATE 80.000.000 80.000.000            84 RAMBURSĂRI DE                    CREDITE, PLĂŢI                    DE DOBÂNZI ŞI                    COMISIOANE LA                    CREDITE 9.136.291 9.136.291                    Partea a III-a -                      CHELTUIELI                      SOCIAL-                      CULTURALE 4.684.584.142 4.684.584.1425706 ÎNVĂŢĂMÂNT 28.205.843 28.205.843            01 CHELTUIELI CURENTE 25.973.087 25.973.087            02 CHELTUIELI DE                   PERSONAL 9.018.839 9.018.839            10 Cheltuieli cu                    salariile 7.352.159 7.352.159            11 Contribuţii pen-                    tru asigurări                    sociale de stat 1.069.067 1.069.067            12 Cheltuieli pen-                    tru constituirea                    Fondului pentru                    plata ajutorului                    de şomaj 232.406 232.406            13 Deplasări, deta-                    şări, transferări 150.000 150.000            14 Contribuţii pentru                    constituirea                    Fondului de asi-                    gurări sociale                    de sănătate 215.207 215.207            20 CHELTUIELI MATERIALE                 ŞI SERVICII 14.944.516 14.944.516            21 Drepturi cu carac-                   ter social 641.300 641.300            24 Cheltuieli pentru                   întreţinere şi                   gospodărie 3.521.320 3.521.320            25 Materiale şi pres-                   tări de servicii                   cu caracter                   funcţional 8.480.000 8.480.000            26 Obiecte de inven-                   tar de mică valoare                   sau scurtă durată                   şi echipament 318.848 318.848            27 Reparaţii curente 758.748 758.748            28 Reparaţii capitale 58.300 58.300            29 Cărţi şi publicaţii 349.800 349.800            30 Alte cheltuieli 816.200 816.200            38 TRANSFERURI 2.009.732 2.009.732            40 Transferuri                    neconsolidabile 2.009.732 2.009.732            70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.232.756 2.232.756            72 Investiţii ale in-                  stituţiilor publice 2.232.756 2.232.756                  Din total cheltuieli                  capitol:      20 Centre de calificare                  şi recalificare 26.196.111 26.196.111      50 Alte instituţii şi                  acţiuni de învăţământ 2.009.732 2.009.7326006 ASISTENŢA SOCIALĂ,                ALOCAŢII, PENSII,                AJUTOARE ŞI INDEM-                NIZAŢII 4.656.378.299 4.656.378.299            01 CHELTUIELI CURENTE 4.656.378.299 4.656.378.299            38 TRANSFERURI 4.656.378.299 4.656.378.299            40 Transferuri ne-                   consolidabile 4.656.378.299 4.656.378.299                   Din total chel-                   tuieli capitol:      33 Ajutor de şomaj 1.981.106.449 1.981.106.449      34 Alocaţii de                   sprijin 532.217.929 532.217.929      35 Ajutor de inte-                   grare profesională 202.406.353 202.406.353      36 Indemnizaţii pen-                   tru personalul                   agenţilor econo-                   mici a căror acti-                   vitate este între-                   ruptă temporar 463.320.000 463.320.000      39 Plata absolven-                   ţilor instituţii-                   lor de învăţământ 92.255.026 92.255.026      40 Plăţi efectuate                   în cadrul progra-                   mului de redistri-                   buire a forţei de                   muncă 1.385.072.542 1.385.072.542                   Partea a VI-a -                  ALTE ACŢIUNI 252.163.335 160.395.840 412.559.1757206 ALTE ACŢIUNI 19.192.000 67.200.000 86.392.000            01 CHELTUIELI                    CURENTE 19.192.000 67.200.000 86.392.000            20 CHELTUIELI MA-                     TERIALE ŞI                     SERVICII 19.192.000 67.200.000 86.392.000            30 Alte cheltuieli 19.192.000 67.200.000 86.392.000      18 Măsuri active                   pentru combaterea                   şomajului 19.192.000 67.200.000 86.392.0007306 CHELTUIELI DE                 ADMINISTRARE A                 FONDULUI 232.971.335 93.195.840 326.167.175            01 CHELTUIELI CURENTE 195.475.591 48.392.640 243.868.231            02 CHELTUIELI DE                  PERSONAL 55.719.901 55.716.901            10 Cheltuieli cu                   salariile 39.287.053 39.287.053            11 Contribuţii pen-                  tru asigurări                  sociale de stat 9.036.022 9.036.022            12 Cheltuieli pentru                  constituirea Fondului                  pentru plata ajuto-                  rului de şomaj 1.964.353 1.964.353            13 Deplasări, detaşări,                  transferări 3.543.187 3.543.187            14 Contribuţii pentru                  constituirea Fondului                  de asigurări sociale                  de sănătate 1.889.286 1.889.286            20 CHELTUIELI MATERIALE                 ŞI SERVICII 139.755.690 48.392.640 188.148.330            24 Cheltuieli pentru                  întreţinere şi                  gospodărie 8.163.200 8.163.200            25 Materiale şi prestări                  de servicii cu                  caracter funcţional 4.194.723 31.271.040 35.465.763            26 Obiecte de inventar                  de mică valoare sau                  scurtă durată şi                  echipament 1.967.793 1.967.793            27 Reparaţii curente 2.637.916 2.637.916            28 Reparaţii capitale 27.097.600 9.950.400 37.048.000            30 Alte cheltuieli 95.694.458 7.171.200 102.865.658            70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.359.453 44.803.200 73.162.653            72 Investiţii ale                  instituţiilor publice 28.359.453 44.803.200 73.162.653            84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,                PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI                COMISIOANE LA CREDITE 9.136.291 9.136.291            85 Rambursări de credite                  externe şi plăţi de                  dobânzi şi comisi-                  oane la creditele                  externe contractate                  de ordonatorii de                  credite 9.136.291 9.136.291                 Din total cheltuieli                 capitol:      03 Cheltuieli cu tran-                 smiterea şi plata                 drepturilor 94.155.232 94.155.232      50 Alte cheltuieli 138.816.103 93.195.840 232.011.943                 Partea a VIII-a -                 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 80.000.000 80.000.0008606 ÎMPRUMUTURI 80.000.000 80.000.000            79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 80.000.000 80.000.000      04 Împrumuturi acordate                 pentru înfiinţarea                 şi dezvoltarea de                 întreprinderi mici                 şi mijlocii 80.000.000 80.000.000                Partea a XII-a -                EXCEDENT/DEFICIT 217.175.523 -160.395.840 56.779.6839806 EXCEDENT 217.175.523 -160.395.840 56.779.683────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:La excedentul prevăzut mai sus se adauga disponibilităţile din anii anteriori, potrivit bilanţului contabil la 31 decembrie 1997. Anexa 4 a)LISTAobiectivelor de investiţii pe anul 1998                                                                     - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Nominalizarea Program 1998      pe obiective --------------------------------      de investiţii Valoarea Valoarea Total din care, finanţat din: Nr. şi alte totală totală ----------------------- crt. cheltuieli actualizată      de investiţii Fondul pentru credite                                                      plata ajutorului externe                                                          de şomaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL, 75.395.409 75.395.409 75.395.409 30.592.209 44.803.200      din care: C. Alte cheltuieli     de investiţii 75.395.409 75.395.409 75.395.409 30.592.209 44.803.200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 5BUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998- Sinteza -                                                                   - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Sub- Titlu/ Denumire indicator ProgramCapitol capitol Articol 1998──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0005 VENITURI - TOTAL 2.733.682.999 1105 I. VENITURI CURENTE 2.733.682.999 3305 A. VENITURI FISCALE 2.553.587.999 4405 A.1. IMPOZITE DIRECTE 2.553.587.999 0905 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 2.553.587.999         04 Contribuţia petru pensia supli-                              mentară 2.553.587.999 1905 B. VENITURI NEFISCALE 180.095.000 2205 DIVERSE VENITURI 180.095.000         30 Încasări din alte surse 180.095.000 5005 CHELTUIELI - TOTAL 2.811.815.383                01 CHELTUIELI CURENTE 2.811.815.383                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 68.045.494                38 TRANSFERURI 2.743.769.889 5905 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 2.743.769.889 6005 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,                         AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 2.743.769.889                01 CHELTUIELI CURENTE 2.743.769.889                38 TRANSFERURI 2.743.769.889                40 Transferuri neconsolidabile 2.743.769.889         30 Pensia suplimentară 2.743.769.889 7205 ALTE ACŢIUNI 68.045.494 7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 68.045.494                01 CHELTUIELI CURENTE 68.045.494                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 68.045.494                30 Alte cheltuieli 68.045.494 7305 03 Cheltuieli cu transmiterea şi                               plata drepturilor 68.045.494                         EXCEDENT/DEFICIT (+/-) -78.132.384 9905 01 EXCEDENT -78.132.384────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Deficitul se acoperă din disponibilităţile anilor precedenţi, potrivit bilanţului contabil la 31 decembrie 1997. Anexa 5 a)MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998                                                                   - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Sub- Titlu/ Denumire indicator ProgramCapitol capitol Articol 1998──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0005 VENITURI - TOTAL 2.653.814.900 1105 I. VENITURI CURENTE 2.653.814.900 3305 A. VENITURI FISCALE 2.474.514.900 4405 A.1. IMPOZITE DIRECTE 2.474.514.900 0905 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 2.474.514.900         04 Contribuţii petru pensia supli-                              mentară 2.474.514.900 1905 B. VENITURI NEFISCALE 179.300.000 2205 DIVERSE VENITURI 179.300.000         30 Încasări din alte surse 179.300.000 5005 CHELTUIELI - TOTAL 2.674.687.407                01 CHELTUIELI CURENTE 2.674.687.407                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 64.727.018                38 TRANSFERURI 2.609.960.389 5905 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 2.609.960.389 6005 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,                           AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 2.609.960.389                01 CHELTUIELI CURENTE 2.609.960.389                38 TRANSFERURI 2.609.960.389                40 Transferuri neconsolidabile 2.609.960.389         30 Pensia suplimentară 2.609.960.389 7205 ALTE ACŢIUNI 64.727.018 7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 64.727.018                01 CHELTUIELI CURENTE 64.727.018                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 64.727.018                30 Alte cheltuieli 64.727.018         03 Cheltuieli cu transmiterea şi                               plata drepturilor 64.727.018                         EXCEDENT/DEFICIT (+/-) -20.872.507 9905 01 DEFICIT -20.872.507                         Transferuri la M.Ap.N 42.653.406                         Transferuri M.I. 11.227.740                         Transferuri S.R.I. 3.378.731                         EXCEDENT/DEFICIT TOTAL la M.M.P.S. -78.132.384────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Deficitul se acoperă din disponibilităţile anilor precedenţi, potrivit bilanţului contabil la 31 decembrie 1997. Anexa 5 b)MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998                                                                   - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Sub- Titlu/ Denumire indicator ProgramCapitol capitol Articol 1998──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0005 VENITURI - TOTAL 34.712.224 1105 I. VENITURI CURENTE 34.712.224 3305 A. VENITURI FISCALE 34.562.224 4405 A.1. IMPOZITE DIRECTE 34.562.224 0905 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 34.562.224         04 Contribuţii pentru pensia supli-                              mentară 34.562.224 1905 B. VENITURI NEFISCALE 150.000 2205 DIVERSE VENITURI 150.000         30 Încasări din alte surse 150.000 5005 CHELTUIELI - TOTAL 77.365.630                01 CHELTUIELI CURENTE 77.365.630                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.872.236                38 TRANSFERURI 75.493.394 5905 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 75.493.394 6005 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,                           AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 75.493.394                01 CHELTUIELI CURENTE 75.493.394                38 TRANSFERURI 75.493.394                40 Transferuri neconsolidabile 75.493.394         30 Pensia suplimentară 75.493.394 7205 ALTE ACŢIUNI 1.872.236 7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 1.872.236                01 CHELTUIELI CURENTE 1.872.236                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.872.236                30 Alte cheltuieli 1.872.2367305 03 Cheltuieli cu transmiterea şi                               plata drepturilor 1.872.236                         EXCEDENT/DEFICIT (+/-) -42.653.406 9905 01 DEFICIT -42.653.406                         Transferuri de la M.M.P.S. 42.653.406──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 5 c)MINISTERUL DE INTERNEBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998                                                                   - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Sub- Titlu/ Denumire indicator ProgramCapitol capitol Articol 1998──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0005 VENITURI - TOTAL 39.769.762 1105 I. VENITURI CURENTE 39.769.762 3305 A. VENITURI FISCALE 39.169.762 4405 A.1. IMPOZITE DIRECTE 39.169.762 0905 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 39.169.762         04 Contribuţii pentru pensia supli-                              mentară 39.169.762 1905 B. VENITURI NEFISCALE 600.000 2205 DIVERSE VENITURI 600.000         30 Încasări din alte surse 600.000 5005 CHELTUIELI - TOTAL 50.997.502                01 CHELTUIELI CURENTE 50.997.502                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.234.132                38 TRANSFERURI 49.763.370 5905 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 49.763.370 6005 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,                           AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 49.763.370                01 CHELTUIELI CURENTE 49.763.370                38 TRANSFERURI 49.763.370                40 Transferuri neconsolidabile 49.763.370         30 Pensia suplimentară 49.763.370 7205 ALTE ACŢIUNI 1.234.132 7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 1.234.132                01 CHELTUIELI CURENTE 1.234.132                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.234.132                30 Alte cheltuieli 1.234.132 7305 03 Cheltuieli cu transmiterea şi                               plata drepturilor 1.234.132                         EXCEDENT/DEFICIT (+/-) -11.227.740 9905 01 DEFICIT -11.227.740                         Transferuri de la M.M.P.S. 11.227.740──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 5 d)SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIIBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998                                                                   - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Sub- Titlu/ Denumire indicator ProgramCapitol capitol Articol 1998──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0005 VENITURI - TOTAL 5.386.113 1105 I. VENITURI CURENTE 5.386.113 3305 A. VENITURI FISCALE 5.341.113 4405 A.1. IMPOZITE DIRECTE 5.341.113 0905 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 5.341.113         04 Contribuţii pentru pensia supli-                              mentară 5.341.113 1905 B. VENITURI NEFISCALE 45.000 2205 DIVERSE VENITURI 45.000         30 Încasări din alte surse 45.000 5005 CHELTUIELI - TOTAL 8.764.844                01 CHELTUIELI CURENTE 8.764.844                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 212.108                38 TRANSFERURI 8.552.736 5905 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 8.552.736 6005 ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,                          AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 8.552.736                01 CHELTUIELI CURENTE 8.552.736                38 TRANSFERURI 8.552.736                40 Transferuri neconsolidabile 8.552.736         30 Pensia suplimentară 8.552.736 7205 ALTE ACŢIUNI 212.108 7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 212.108                01 CHELTUIELI CURENTE 212.108                20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 212.108                30 Alte cheltuieli 212.108 7305 03 Cheltuieli cu transmiterea şi                               plata drepturilor 212.108                         EXCEDENT/DEFICIT (+/-) -3.378.731 9905 01 DEFICIT -3.378.731                         Transferuri de la M.M.P.S. 3.378.731────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------

Noutăți

 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 223 din 28 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Adjud, judeţul Vrancea, municipiu
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 205 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 247 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri bugetare
 • LEGE nr. 74 din 7 aprilie 2005 privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 februarie 2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 31 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 453/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală
 • LEGE nr. 129 din 23 iunie 2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 24 aprilie 2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • LEGE nr. 105 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 175 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 151 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 81 din 20 noiembrie 1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
 • LEGE nr. 328 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului
 • LEGE nr. 122 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 219 din 5 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 238 din 12 iulie 2007 pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie
 • LEGE nr. 78 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 201 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 689 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei aferente
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 66 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 95 din 20 aprilie 2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 3.594 din 17 octombrie 1938 pentru modificarea legii asupra contractelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 6 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 2002 privind denunţarea Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe*)
 • LEGE nr. 162 din 22 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucureşti la 17 mai 2002
 • LEGE nr. 284 din 24 octombrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 256 din 17 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021