Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 12 iulie 2018privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018

  Având în vedere situația mai multor persoane care au dreptul la despăgubiri în temeiul legilor din domeniul restituirii proprietății, respectiv Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legile din domeniul restituirii proprietății funciare, Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare, de a fi, în același timp, creditori ai statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și debitori ai Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, pentru sume care urmează a fi încasate tot la bugetul de stat,dată fiind imposibilitatea obiectivă a acestor persoane de a îndeplini obligațiile de restituire a sumelor de bani încasate cu cel puțin doi ani înainte de data nașterii acestor obligații, în condițiile existenței, în același timp, a unor drepturi de creanță pe care aceleași persoane le dețin împotriva statului român, corespunzătoare obligației Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților de a emite titluri de plată, în temeiul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative, și, respectiv, obligației statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, de a efectua plata sumelor de bani acordate prin titlurile de plată,în condițiile existenței, în prezent, a unui număr de aproximativ 270 de proceduri de executare silită a acestor persoane pentru sumele datorate statului român și a altor aproximativ 320 de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect restituirea unor sume de bani încasate prin procedura executării silite,pentru a depăși blocajul intervenit în procedura de emitere a titlurilor de plată, etapă obligatorie potrivit legii, dar condiționată, în fapt, de restituirea către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a sumelor de bani încasate prin executare silită,se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să permită rezolvarea acestor situații excepționale, prin instituirea unei proceduri care să stingă creanțele reciproce existente între persoanele beneficiare și statul român.Luând în considerare schimbările legislative adoptate recent privind calculul și declararea impozitului pe venit și contribuțiilor sociale de către persoanele fizice, care implică, din partea acestora, conformarea la noile cerințe,ținând cont de caracterul de noutate privind depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de către persoanele fizice, a declarației unice privind impozitul de venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice,luând în considerare faptul că, până la aceasta dată, aproximativ o treime din numărul contribuabililor și-au îndeplinit obligațiile declarative,în scopul evitării riscului neconformării de către contribuabilii care au obligația să completeze și să depună declarația unică, până la data de 15 iulie 2018, cu consecința aplicării sancțiunilor prevăzute de lege, precum și în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credință,se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să permită rezolvarea acestor situații excepționale, prin prelungirea termenului de depunere a declarației unice privind impozitul de venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice.În considerarea faptului că aspectele sus-menționate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se sting, prin compensare, creanțele statului reprezentând sumele datorate Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților în temeiul unor titluri executorii, reprezentate de hotărâri judecătorești definitive prin care instanțele de judecată au dispus întoarcerea executării silite și restituirea sumelor executate de persoanele îndreptățite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al legilor din domeniul restituirii proprietății funciare, al Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare, cu creanțele reprezentând sumele de bani pe care aceste persoane trebuie să le încaseze de la statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în baza actelor administrative emise cu titlu de despăgubiri, în temeiul titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act administrativ emis cu titlu de despăgubiri se înțelege:a) decizia privind titlul de despăgubire emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în temeiul titlului VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare;b) titlul de despăgubire emis în condițiile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare;c) ordinul emis de șeful Cancelariei Prim-ministrului în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv decizia de plată emisă de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) hotărârea comisiei județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este prevăzută la art. 9 lit. a) din Legea nr. 164/2014.(3) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014, în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, sunt considerate exigibile creanțele stabilite prin actele administrative prevăzute la alin. (2), în limita sumelor ce fac obiectul compensării.(4) Compensarea creanțelor intervine, până la concurența celei mai mici sume, la cererea persoanelor prevăzute la alin. (1), cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) cererea de compensare să fie depusă la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive prin care s-a dispus întoarcerea executării silite;b) persoanele care solicită compensarea să restituie Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, dacă este cazul, diferența dintre suma datorată și suma pe care o au de încasat, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de compensare.(5) În termen de 10 zile de la data primirii cererii de compensare, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (4) și le solicită persoanelor prevăzute la alin. (1) depunerea unei declarații notariale prin care să își exprime acordul cu privire la condițiile compensării, precum și, dacă este cazul, restituirea sumei reprezentând diferența dintre suma datorată și suma de încasat. Declarația notarială se transmite Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților în termen de cel mult 15 zile de la data primirii solicitării.(6) În vederea stabilirii diferenței dintre creanța statului și creanța persoanei vor fi avute în vedere, pe de o parte, sumele stabilite prin titlurile executorii prevăzute la alin. (1) și care nu au fost recuperate, iar, pe de altă parte, sumele cuprinse în actele administrative prevăzute la alin. (2). În cazul actelor administrative prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), sumele se actualizează în condițiile Legii nr. 164/2014.(7) Compensarea se constată prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care este comunicată solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării declarației notariale prevăzute la alin. (5). În situația în care solicitantul are obligația de a restitui o diferență dintre suma datorată și suma de încasat, termenul curge de la data înregistrării dovezii privind restituirea acestei sume.(8) În situația în care titlul executoriu prevăzut la alin. (1) a fost comunicat organelor fiscale centrale competente de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, în vederea punerii în executare potrivit art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar al deciziei prevăzute la alin. (7) se comunică și acestora.(9) După primirea deciziei prevăzute la alin. (7), organele fiscale centrale competente încetează executarea silită demarată pentru recuperarea obligațiilor bugetare înscrise în titlul executoriu prevăzut la alin. (8).(10) În situația în care creanța persoanei este mai mare decât creanța statului, diferența rămasă va fi plătită, eșalonat, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 164/2014.(11) Cererea de compensare, depusă în termenul prevăzut la alin. (4) lit. a), suspendă orice procedură de executare silită începută de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, dacă cererea vizează creanțele reciproce prevăzute la alin. (1).(12) După verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (11), în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de compensare, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților solicită Agenției Naționale de Administrare Fiscală să suspende procedura de executare silită începută.(13) Suspendarea executării silite intervine la data înregistrării solicitării prevăzute la alin. (12) și încetează, după caz:a) de la data comunicării deciziei prevăzută la alin. (7);b) de la data comunicării de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală a refuzului solicitantului cu privire la condițiile compensării ori a împlinirii termenului prevăzut la alin. (5), în interiorul căruia solicitantul nu a depus declarația notarială;c) de la data comunicării de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală a împlinirii termenului prevăzut la alin. (4) lit. b), în interiorul căruia solicitantul nu a făcut dovada restituirii diferenței dintre suma datorată de acesta și suma de încasat.(14) Pe perioada suspendării executării sunt aplicabile prevederile art. 233 alin. (3)-(6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 2În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor încheia un protocol de colaborare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 3Termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) lit. a), alin. (14) lit. a), alin. (15) lit. a), art. 151 alin. (4) și art. 174 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, termenul prevăzut la art. II alin. (7), (9) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018, aprobată cu completări prin Legea nr. 145/2018, precum și termenul prevăzut la art. IV alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018, se prorogă până la data de 31 iulie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților,
  Alexandru Bala
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 iulie 2018.Nr. 63.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 151 din 30 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 277 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 708 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • LEGE nr. 174 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea personalului Naţiunilor Unite şi a celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994
 • LEGE nr. 259 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 2 din 24 martie 1978 privind apărarea civilă în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 72 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 191 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 45 din 4 iulie 1991 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la activitatea de judecată
 • LEGE nr. 173 din 18 octombrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999
 • LEGE nr. 180 din 6 iunie 1947 pentru modificarea art. 1.191-1.195, 1.621, 1.686 din Codul civil, art. 478 din Codul comercial şi art. 35 din Legea nr. 358 din 3 iulie 1944
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 65 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 721 din 19 iulie 1917 pentru modificarea articolelor 19, 57 şi 67 din Constituţiune
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 35 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Elena
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 276 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 17 octombrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 100 din 2 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masa şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 29 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 15/1971 privind autorizarea şi înfiinţarea în R. S. România a reprezentanţilor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 131 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
 • LEGEA nr. 20 din 9 octombrie 1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 2 octombrie 2003 privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 300 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • LEGE-CADRU nr. 339 din 12 iulie 2004 privind descentralizarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 235 din 9 iunie 2006 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Ungara privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea şi asistenţa reciproca, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005
 • LEGE nr. 56 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Georgia, semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021