Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 12 iulie 2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 62 din 12 iulie 2018privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018

  Având în vedere că unul dintre principalele obiective de politică externă stabilite și asumate prin Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 îl reprezintă pregătirea corespunzătoare și exercitarea în cele mai bune condiții de către România a Președinției Consiliului UE în semestrul I al anului 2019, fiind importantă valorificarea acestei oportunități pentru fundamentarea unui profil european consolidat al României, ca stat membru al UE matur și responsabil,ținând cont de împrejurarea că formarea unor echipe de profesioniști reprezintă un element esențial pentru respectarea obiectivelor României de stat membru al UE și derularea adecvată a unei președinții, fiind necesară și oportună astfel cooptarea și implicarea unor specialiști din administrația publică, în regim de urgență, în considerarea termenului scurt prevăzut până la preluarea de către România a acestui mandat,evident fiind și faptul că, în contextul pregătirii corespunzătoare a preluării și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, este necesară asigurarea unui aparat administrativ solid și performant, capabil să răspundă modului de organizare și funcționare a Consiliului UE, prin preluarea responsabilităților de coordonare la nivel european a negocierii dosarelor europene, context în care a fost suplimentat, pe durată determinată, numărul maxim de posturi din cadrul autorităților sau instituțiilor publice pentru îndeplinirea activităților specifice acestui proiect național și având în vedere că este necesară ocuparea, în regim de urgență, a posturilor suplimentate pentru organizarea și exercitarea Președinției Consiliului UE, la momentul de față neexistând un cadru legislativ care să permită în mod lipsit de echivoc detașarea funcționarilor publici sau a funcționarilor publici cu statut special pe posturi contractuale din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, având în vedere că exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE este o obligație ce decurge din statutul de stat membru al Uniunii Europene, lipsa reglementării, în acest context, a unui regim derogatoriu de la instituția detașării funcționarilor publici și a funcționarilor publici cu statut special limitează capacitatea României de a îndeplini sarcinile ce îi revin pe perioada exercitării Președinției Consiliului UE, întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice în contextul și pe durata pregătirii preluării și a exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, posturile contractuale cu care este suplimentat, pe durată determinată, numărul maxim de posturi din cadrul autorităților sau instituțiilor publice pot fi ocupate inclusiv prin detașarea funcționarilor publici sau a funcționarilor publici cu statut special, prin derogare de la prevederile legale specifice acestor categorii de personal referitoare la instituția detașării. Articolul 2(1) Detașarea prevăzută la art. 1 se dispune în interesul autorității sau instituției publice în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public, cel mult până la data de 31 august 2019.(2) Detașarea de pe o funcție publică pe o funcție contractuală se solicită de către autoritatea sau instituția publică în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public sau funcționarul public cu statut special și se dispune de către conducătorul autorității sau instituției publice în care acesta este încadrat sau, după caz, de către persoana care are competența de numire, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Detașarea în condițiile art. 1 se poate dispune de pe o funcție publică pe o funcție contractuală de execuție sau de conducere, dacă funcționarul public sau funcționarul public cu statut special îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului funcției contractuale pe care este detașat și numai cu acordul scris al funcționarului public sau al funcționarului public cu statut special ce urmează să fie detașat. (4) Pe durata detașării, funcționarul public sau funcționarul public cu statut special beneficiază de drepturile salariale mai favorabile, respectiv fie de drepturile corespunzătoare funcției publice de pe care a fost detașat, fie ale funcției contractuale pe care a fost detașat. Articolul 3(1) Perioada pentru care s-a dispus detașarea în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se consideră vechime în funcția publică, respectiv în funcția publică cu statut special, după caz, precum și vechime în specialitatea studiilor, prin raportare la condițiile din fișa postului funcției contractuale ocupate dacă, în exercitarea funcției contractuale, funcționarul public sau funcționarul public cu statut special desfășoară activități corespunzătoare profesiei sau specializării sale.(2) Pentru funcționarii publici de execuție, perioada de detașare se consideră vechime în gradul profesional al funcției publice din care se detașează și se ia în calcul la promovare. Articolul 4Detașarea funcționarilor publici și funcționarilor publici cu statut special, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, nu reprezintă o situație de incompatibilitate. Articolul 5Autoritățile sau instituțiile publice în cadrul cărora s-a suplimentat numărul maxim de posturi pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice în contextul și pe durata pregătirii preluării și a exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene pot stabili prin ordin al conducătorului acestora proceduri interne pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 12 iulie 2018.Nr. 62.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 30 martie 1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 349 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 7 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 77 din 4 mai 2000 bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 297 din 7 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • LEGE nr. 212 din 2 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 18 mai 2006 privind autorizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 98 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 21 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Pogoneşti prin reorganizarea comunei Iveşti, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 450 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004
 • LEGE nr. 555 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 490 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 263 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 41 din 12 martie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 109 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Londra la 13 iulie 1995
 • LEGE nr. 73 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare dintre România şi Regatul Spaniei
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică, semnat la Bucureşti la 6 mai 1994
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 300 din 25 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din Cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 124 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 415 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 106 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 1 iunie 1994
 • LEGE nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti-Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 383 din 30 septembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor
 • LEGE nr. 283 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 238 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021