Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 577 din 09 iulie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 5 iulie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 9 iulie 2018

  Având în vedere majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore în medie pe lună, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, potrivit prevederilor Programului de guvernare 2017-2020, prin modificarea dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare necesitatea reducerii urgente a deficitului de forță de muncă identificat la nivel național, reclamat și de reprezentanții mediului de afaceri, prin majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, majorare care va conduce la acordarea unor salarii mai mari de către aceștia, astfel încât locurile de muncă vacante să fie mai atractive pentru forța de muncă din țară și din străinătate,având în vedere Recomandarea Consiliului 2.016/C 67/01 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă,ținând seamă de necesitatea realizării reformelor structurale pe piața muncii, astfel cum sunt prevăzute în recomandările specifice de țară (RST) 2017 și 2018; documentele de referință pentru recomandările specifice de țară formulate pentru România sunt, pentru anul 2017, Comunicarea Comisiei din data de 22 mai 2017, COM(2017) 522 final, iar pentru anul 2018, Comunicarea Comisiei din data de 23 mai 2018 COM(2018) 422 final.Având în vedere că este nevoie de maximizarea absorbției fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 2018-2020, aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul operațional Capital uman, luând în considerare și că unul din criteriile de care se va ține seama pentru alocarea fondurilor aferente cadrului financiar 2021-2027 este gradul de implementare a RST, ținând cont că se impune atingerea țintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014-2020 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operațional Capital uman, având în vedere cadrul de performanță pentru perioada de programare 2014-2020,față de considerentele expuse, nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea consecințe negative, după cum urmează: a) menținerea crizei de forță de muncă la nivel național care se resimte cu preponderență în anumite sectoare de activitate, de exemplu domeniile construcții, IT, agricultură și medicină, situație care poate periclita derularea activităților specifice acestor domenii;b) distorsionarea funcționării în parametri normali a mediului de afaceri din România, respectiv imposibilitatea firmelor cu capital privat de a angaja personal calificat corespunzător activităților proprii, obligându-i pe aceștia să mărească salariile la un nivel al cheltuielilor care le poate afecta competitivitatea sau să apeleze la muncitori din state terțe Uniunii Europene;c) nerealizarea țintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014-2020 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operațional Capital uman, precum și a implementării recomandărilor specifice de țară, situație care poate determina diminuarea semnificativă a fondurilor alocate României pentru cadrul financiar 2021-2027, având în vedere că gradul de implementare a acestor recomandări este analizat în dinamică de către Comisia Europeană,întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 73^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 73^2(1) Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.2. La articolul 73^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prima de activare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranșe, astfel:a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.3. La articolul 73^2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75.4. La articolul 80, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 80(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.5. La articolul 85, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 85(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni................................(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.6. La articolul 93^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 93^4(1) Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prevăzuți la art. 5 pct. IV^3, și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Articolul IIAlineatul (2) al articolului 16 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație. Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație. Articolul IV(1) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de această primă în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma în vigoare la data solicitării.(2) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de această primă, în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, indiferent dacă încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul V(1) Angajatorii care, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, au încheiat convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumurile prevăzute de dispozițiile acestor legi în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Convențiile și contractele încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legilor prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își produc efectele în conformitate cu prevederile acestor acte normative, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și cu clauzele acestor convenții sau contracte.(3) Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute în Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, și încheie convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumurile prevăzute de dispozițiile acestor legi, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convențiile sau contractele respective s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul VIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 iulie 2018.Nr. 60.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 107 din 18 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 67 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011
 • LEGE nr. 192 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 285 din 19 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 48 din 5 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 268 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 noiembrie 2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 18 septembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 142 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 24 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 231 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 383 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 55 din 30 aprilie 2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 214 din 13 noiembrie 2012 privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, precum şi a reşedinţei de comună
 • LEGE nr. 357 din 23 decembrie 2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 24 octombrie 2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 138 din 1 iulie 2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 54 din 9 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 februarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 294 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 14 septembrie 2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 56 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 36 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 397 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 228 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2010 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, şi la Protocolul de modificare a Convenţiei internaţionale pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
 • LEGE nr. 791 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 328 din 27 octombrie 2009 privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021